Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Skúšky

Priebeh skúšky

Záverečná skúška z fyziológie v akademickom roku 2022/23 je v prezenčnej forme a štandardne sa skladá z dvoch súčastí: písomného testu a ústnej skúšky (praktická skúška bola zrušená a nebude súčasťou záverečnej skúšky). Termín, na ktorý sa študent zapisuje, je dňom konania ústnej skúšky. Deň predtým sa koná test.

 

Test

Začiatok: 8.00 hod

Miesto konania: Fyziologický ústav, Praktikáreň A

Študent dostane hárok s 10 testovými otázkami, každá z nich je z inej kapitoly fyziológie. Na každú otázku študent vypracuje odpovede v niekoľkých bodoch/vetách (nejde o multiple choice test). Za jednu otázku možno získať 0 - 4 body, maximálny počet bodov za test je 40. Za úspešne vykonaný sa považuje test ohodnotený počtom bodov 28 a viac (70 %). Na vypracovanie testu je čas 30 minút.

Učiteľ, ktorý hodnotil test, informuje študenta o výsledku testu najneskôr do 12:00 hod prostredníctvom správy v MS Teams. Po dohode s príslušným učiteľom sa môže študent dozvedieť viac podrobností o svojom teste formou videohovoru alebo osobného stretnutia na Fyziologickom ústave v pracovnom čase. Žiadame študentov, aby sa na hárok s testom čitateľne podpísali paličkovým písmom a čitateľne uviedli aj svoj univerzitný e-mail, aby sa predišlo problémom s komunikáciou výsledkov testu.

 

Ústna skúška

Ak študent úspešne absolvoval test, popoludní dostane od skúšajúcej/skúšajúceho pozvanie na ústnu skúšku prostredníctvom e-mailu alebo oznamu cez MS Teams. V pozvaní bude presne uvedená miestnosť a hodina, kedy má študent prísť na skúšku.

Na skúške si študent losuje dve otázky. Na prípravu stručných poznámok k otázkam je čas približne  10 múnút, potom študent prezentuje svoju odpoveď. Skúšajúci kladie ďalšie doplňujúce otázky.

Pri udeľovaní výslednej známky zo skúšky z fyziológie sa prihliada na ústnu odpoveď, výsledok testu a na hodnotenie študenta za prvý a druhý semester.

 

Dôležité upozornenia 

- Študent postupuje na ústnu skúšku iba v prípade úspešného vykonania testu na 28 alebo viac bodov. V prípade neúspešného testu (menej ako 28 bodov) študent nepostupuje na ústnu skúšku a jeho skúška v uvedenom termíne je hodnotená známkou Fx. Výnimka platí pre posledný (t.j. druhý) termín u študentov, ktorí si preniesli fyziológiu do 3. ročníka. Týmto študentom je umožnená ústna skúška aj v prípade, ak neuspejú v teste (získajú menej ako 28 bodov).

- Študent, ktorý neuspel na ústnej skúške, ale úspešne prešiel testom, už nemusí pri nasledujúcom termíne opakovať test, prichádza priamo na ústnu skúšku.

- Na skúšku z fyziológie môže ísť študent iba po splnení podmienky úspešného absolvovania oboch kurzov fyziológie a splnení prerekvizity, ktorou je úspešne vykonaná skúška z anatómie. Študent, ktorý nemá úspešne vykonanú skúšku z anatómie alebo sa prihlásil na skúšku bez úspešne absolvovaných kurzov fyziológie, nebude skúšaný a termín mu prepadá. 

- Študenti sa na teste i ústnej skúške preukazujú svojim ISIC preukazom.

- Na skúške sa vyžaduje slušné formálne oblečenie.

 

 

Otázky na skúšku a sylabus k skúškovým otázkam

Otázky na ústnu záverečnú skúšku z fyziológie platné od školského roka 2018-19 si môžete stiahnuť tu:

VL - otázky na skúšku fyziológia - od 1819

 

Sylabus k písomnej a ústnej skúške z fyziológie si môžete stiahnuť tu:

Sylabus k ústnej a písomnej skúške z fyziológie

Sylabus popisuje otázky na ústnu skúšku z fyziológie vo väčších detailoch.