Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Skúšky

Priebeh skúšky

Forma skúšky bude závisieť od epidemiologickej situácie. Študenti budú informovaní v dostatočnom predstihu.

Štandardne je skúška z fyziológie v prezenčnej forme a skadá sa z písomného testu, praktickej skúšky a ústnej skúšky. V prípade nepriaznivej epidemiologicke situácie môže prednostka ústavu zredukovať formu skúšania iba na ústnu skúšku v online forme.

 

 

Otázky na skúšku a sylabus k skúškovým otázkam

Otázky na ústnu záverečnú skúšku z fyziológie platné od školského roka 2018-19 si môžete stiahnuť tu:

VL - otázky na skúšku fyziológia - od 1819

 

Sylabus k písomnej a ústnej skúške z fyziológie si môžete stiahnuť tu:

Sylabus k ústnej a písomnej skúške z fyziológie

Sylabus popisuje otázky na ústnu skúšku z fyziológie vo väčších detailoch.