Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Študijná literatúra

Zoznam povinnej a odporúčanej študijnej literatúry pre predmet FYZIOLÓGIA  1. – 2. roč.: všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo

x OSTATNÍKOVÁ, D. a kol. Základy lekárskej fyziológie. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. 290 s. ISBN 978-80-223-4744-0.

 

x  JAVORKA, K. a kol. Lekárska fyziológia: učebnica pre lekárske fakulty. 5. preprac. a dopl. vyd. Martin: Osveta, 2021. 769 s. ISBN 978-80-8063-496-4

 

x OSTATNÍKOVÁ, D. a kol. Praktické cvičenia z lekárskej fyziológie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018. 212 s. ISBN 978-80-223-4498-2.

ROKYTA, R. a kol. Fyziologie a patologická fyziologie: pro klinickou praxi. Praha: Grada Publishing, 2015. 712 s. ISBN 978-80-247-4867-2.

KITTNAR, O. a kol. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2011. 790 s. ISBN 978-80-247-3068-4.

MRAVEC, B. Nervový systém. I. Morfologický a funkčný podklad signalizácie. Bratislava: Faber, 2013. 89 s. ISBN 978-80-896-0710-5.

SILVERTHORN, D.U. Human Physiology: An Integrated Approach. 8th ed. University of Texas Austin: Pearson, 2018. Global Edition. 975 p. ISBN 978- 01-346-0519-7.

KOEPPEN, B.M. and STANTON, B.A., eds. Berne & Levy Physiology: With Student Consult Online Access. 7th ed. Philadelphia: Elsevier, 2017. 880 p. ISBN 9780323393942

HALL, J.E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 13th ed. Philadelphia: WB. Saunders, 2016. 1146 s. ISBN 978-1-4557-7005-2.

 

Link na internetový obchod s medicínskou literatúrou http://www.slovart-gtg.sk/