Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Team Based Learning

Čo je TBL

Team based learning (TBL)

 

je vzdelávacia metóda, v rámci ktorej študenti pracujú v menších skupinách (zvyčajne 5-7 členov). Štruktúru TBL tvorí

1. Prípravná fáza: prednášky, praktická výučba, samoštúdium odporúčanej literatúry a pod.

2. Práca „v škole“, ktorá zahŕňa niekoľko krokov, znázornených v schéme poniže.

TBL je povinnou súčasťou výučby na Fyziologickom ústave, v každom semestri sú do výučby sú zaradené 2 moduly TBL.

 

Aká je organizácia TBL?

DOMÁCA PRÍPRAVA

 

PRÁCA V POSLUCHÁRNI (120 min)

Zadanie témy  a odporúčanej literatúry, samoštúdium

 

 

Test – overenie vedomostí jednotlivca

 

 

Test – overenie vedomostí tímu

 

Mini-

prednáška

(v prípade potreby)

 

Klinická aplikácia poznatkov

Téma sa zverejní 7-10 dní pred TBL.

 

Multiple choice test (4-7 otázok), odpovedá každý študent jednotlivo (písomne).

 

Ten istý multiple choice test, tímy prezentujú kartičky s tímovou odpoveďou. V diskusii tímy zdôvodňujú svoje odpovede.

 

 

Vysvetlia sa nejasnosti zistené v diskusii

 

Prezentuje sa klinický problém súvisiaci s témou. Tímy odpo-vedajú na 3-5 otázkok s možnosťou multiple choice odpovede.  V diskusii tímy zdôvodňujú svoje odpovede.

 

Na TBL máte možnosť

- naštudovať si tému a overiť si svoje poznatky,

- v rámci tímovej diskusie si ozrejmiť nejasnosti a utvrdiť si vedomosti o fyziologických funkciách,

- naučiť sa využívať teoretické poznatky v klinickom kontexte,

- trénovať si klinické uvažovanie a argumentovanie.

 

TBL -  fyziológia obličiek

Kto - kde - kedy?

Program

Dátum

Krúžky/ Tímy

Posluchárne

Streda 24.4.2024

8:30 – 10:20

1-9

(tímy 1A-16A)

 

10-13

(tímy 17A-24A)

Ladzianskeho poslucháreň  

 

 

Poslucháreň M6, Moskovská ul., prízemie

 

 

 

14-20

(tímy 25A-37A)

 

Malá poslucháreň, Sasinkova 4. posch. 

 

 

 

(krúžky 21-30    samoštúdium)

 

Štvrtok 25.4.2024

9:30 – 11:20

21-30

(tímy 1B-16B)

Ladzianskeho poslucháreň  

 

 

 

 

 

(Krúžky 1-20      samoštúdium)

Všeobecné pokyny

- Zmena skupiny/termínu je možná vo výnimočných prípadoch. Kontaktujte v tejto veci svojho krúžkového učiteľa a cez MS Teams Chat napíšte žiadosť doc. Babinskej na babinska1uniba.sk

- TBL je povinnou súčasťou výučby fyziológie, robí sa prezencia.

Prosíme študentov, aby prišli načas usadili sa k svojmu tímu – číslo bude viditeľne umiestnené na lavici.

Témy, ktoré si treba naštudovať, klinický prípad, odporúčaná literatúra

CIEĽ TBL

Cieľom TBL je prehĺbiť poznatky a prediskutovať užšie vymedzený okruh tém z kapitoly Fyziológia obličiek, vylučovacieho systému a udržiavania acidobázickej rovnováhy.

Žiadame študentov, aby si zadané témy naštudovali pred konaním TBL.

 

TÉMY NA SAMOŠTÚDIUM

- Glomerulárna filtrácia a jej regulácia

- Funkcia proximálneho tubulu, Henleho kľučky, distálneho tubulu a zberného kanálika

- Zmeny osmolarity moču v jednotlivých častiach tubulárneho systému obličky

- Primárny a definitívny moč – objem a zloženie

- Posudzovanie funkcie obličiek – klírens kreatinínu, koncentračný test, zrieďovací test, vyšetrenie moču

- Regulácia objemu a osmolarity moču – úloha antidiuretického hormónu a systému renín-angiotenzín-aldosterón 

 

KLINICKÝ PROBLÉM, KTORÝ SA BUDE DISKUTOVAŤ

Pochopenie teoretických poznatkov z fyziológie obličiek sa overí na prípade pacienta s problémom súvisiacim s funkciou obličiek.

 

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA

- Fyziológia obličiek, močových ciest a acido-bázickej rovnováhy. In: Ostatníková a kol.: Základy lekárskej fyziológie

- Fyziológia obličiek a vývodných močových ciest. In: Javorka s kol.: Lekárska fyziológia

- Prednášky – Fyziológia obličiek (online MS Teams, prezenčne)

- Funkčné skúšky obličiek. Vyšetrenie moču pomocou diagnostických prúžkov. In: Ostatníková et al. Praktické cvičenia z lekárskej fyziológie