Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Team Based Learning

Čo je TBL

Team based learning (TBL)

 

je vzdelávacia metóda, v rámci ktorej študenti pracujú v menších skupinách (zvyčajne 5-7 členov). Štruktúru TBL tvorí

1. Prípravná fáza: prednášky, praktická výučba, samoštúdium odporúčanej literatúry a pod.

2. Práca „v škole“, ktorá zahŕňa niekoľko krokov, znázornených v schéme poniže.

TBL je povinnou súčasťou výučby na Fyziologickom ústave, v každom semestri sú do výučby sú zaradené 2 moduly TBL.

 

Aká je organizácia TBL?

DOMÁCA PRÍPRAVA

 

PRÁCA V POSLUCHÁRNI (120 min)

Zadanie témy  a odporúčanej literatúry, samoštúdium

 

 

Test – overenie vedomostí jednotlivca

 

 

Test – overenie vedomostí tímu

 

Mini-

prednáška

(v prípade potreby)

 

Klinická aplikácia poznatkov

Téma sa zverejní 7-10 dní pred TBL.

 

Multiple choice test (5 otázok), odpovedá každý študent jednotlivo (písomne).

 

Ten istý multiple choice test, tímy prezentujú kartičky s tímovou odpoveďou. V diskusii tímy zdôvodňujú svoje odpovede.

 

 

Vysvetlia sa nejasnosti zistené v diskusii

 

Prezentuje sa klinický problém súvisiaci s témou. Tímy odpo-vedajú na 5 otázkok s možnosťou multiple choice odpovede.  V diskusii tímy zdôvodňujú svoje odpovede.

 

Na TBL máte možnosť

- naštudovať si tému a overiť si svoje poznatky,

- v rámci tímovej diskusie si ozrejmiť nejasnosti a utvrdiť si vedomosti o fyziologických funkciách,

- naučiť sa využívať teoretické poznatky v klinickom kontexte,

- trénovať si klinické uvažovanie a argumentovanie.