Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Biomedicínska fyzika

 

AKTUALITY:

 Organizácia online výučby:

PREDNÁŠKY

V akademickom roku 2020/21 budú dostupné on-line, ako nahovorené prednášky vo formáte MP4 alebo ppsx. Prednášky sa budú uverejňovať vždy na začiatku týždňa podľa tém uvedených v programe prednášok prostredníctvom systému MS Teams. Prednášajúci pedagógovia budú mať konzultačné hodiny k prednášaným témam prostredníctvom systému MS Teams. 

PRAKTICKÉ CVIČENIA

Praktické cvičenia sa budú konať formou videokonferencie v MS Teams v čase určenom rozvrhom hodín. Účasť na online praktických cvičeniach je povinná v plnom rozsahu

Teoreticky úvod poskytne každý učiteľ svojej skupine v predstihu spolu s odporúčanou literatúrou, odkazmi na prednášky a minimálnymi požiadavkami k téme aktuálneho týždňa. Študenti sú povinní naštudovať si témy podľa programu praktických cvičení a prísť na cvičenie pripravení. 

Súčasťou praktickej výučby sú aj konzultácie, ktoré poskytujú krúžkoví učitelia svojim študentom cez MS Teams.

PRIEBEŽNÉ OVEROVANIE VEDOMOSTÍ

- Preskúšanie sa robí ústnym pohovorom, ktorý overí vedomosti študenta z celej kapitoly. Uskutoční sa 3-krát počas zimného semestra, vždy po ukončení praktickej výučby z danej kapitoly.

- Termíny preskúšania sú uvedené v  programe praktických cvičení, preskúšanie sa koná v čase praktického cvičenia alebo konzultácie.

- Učiteľ sa so študentom spojí cez MS Teams videokonferenciu. Spája sa s jedným študentom, nejde o skupinové skúšanie. Učiteľ postupne kladie 5 zásadných otázok z danej kapitoly. Študent odpovedá okamžite po položení otázky, bez prípravy.

- Individuálna odpoveď študenta by mala trvať približne 10 minút.

Hodnotenie:

- Učiteľ ohodnotí každú z odpovedí známkou v rozpätí A-Fx.

- Preskúšanie sa hodnotí ako úspešne absolvované, ak študent zodpovie aspoň 3 otázky s hodnotením A-E, známu Fx môže teda dostať maximálne za 2 otázky.

Ak študent získa hodnotenie Fx za 3 alebo viac otázok, má ešte jednu možnosť na preskúšanie, a to počas kreditového týždňa.

- V závere semestra sa na základe dosiahnutých známok vypočíta percento úspešnosti študenta, od ktorého sa odvodí známka za semester. Čím lepšie známky za jednotlivé odpovede študent získa, tým lepšie bude jeho záverečné hodnotenie.

Stupnica pre známku za semester:

Známka

A

B

C

D

E

Fx

Percento

100 - 93

92 - 85

84 - 77

76 - 69

68 - 60

Menej ako 60

 

INFORMÁCIE O PREDMETE

Predmet Fyziológia sa vyučuje dva semestre. Prvý kurz sa koná v zimnom semestri 2. ročníka, po jeho úspešnom absolvovaní študent získava 4 kredity. Druhý kurz prebieha v 1. semestri a je ukončený skúškou (5 kreditov). 

Počas semestra sa týždenne konajú 2 hodiny prednášok a 2 hodiny praktických cvičení z fyziológie. Účasť na praktických cvičeniach je povinná v plnom rozsahu. 

1. Na udelenie kreditov musí študent splniť nasledujúce podmienky:

  • absolvovať všetky praktické cvičenia a semináre
  • písomne spracovať protokoly zo všetkých praktických úloh
  • vypracovať zadané seminárne práce
  • aktívne pracovať a mať priaznivé výsledky z priebežnej kontroly vedomostí
  • úspešne absolvovať všetky kreditové testy (dosiahnuť minimálne 70% úspešnosť v každom teste)
  • na konci 2. kurzu aj úspešne absolvovať skúšku z fyziológie.

2. Kredity udeľuje (najneskôr do konca skúškového obdobia semestra, v ktorom prebehla výučba): 

  • po ukončení výučby 1. kurzu – pedagóg, ktorý viedol praktické cvičenia
  • po ukončení výučby 2. kurzu – skúšajúci

3. Ak sa študent nemôže, resp. nemohol na praktickom cvičení zúčastniť, je povinný sa ospravedlniť, svoju neúčasť zdôvodniť a toto praktické cvičenie si nahradiť na konci semestra. So súhlasom príslušného pedagóga je možné nahradiť maximálne 3 praktické cvičenia. V celkom ojedinelých prípadoch, po dokladovaní mimoriadnych okolností a schválení písomnej žiadosti študenta prednostkou ústavu, možno na konci semestra nahradiť maximálne 5 praktických cvičení.)

4. Študent, ktorý vymeškal a nenahradil si praktické cvičenia alebo nespĺňa inú základnú podmienku pre udelenie kreditov je povinný absolvovať výučbu v príslušnom kurze v plnom rozsahu v nasledujúcom akademickom roku.    

Upozornenie: Prerekvizitou pre štúdium v kurze Fyziológia 2 je získanie kreditov z kurzu Fyziológia 1. Prerekvizitou pre účasť na záverečnej skúške z fyziológie je úspešne absolvovaná skúška z anatómie.

 

Prof. MUDr. D. Ostatníková, PhD.

Prednostka Fyziologického ústavu