Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Biomedicínska fyzika


Milá študentka, milý študent,

 

výučba fyziológie pokračuje, prebiehať bude v bezkontaktnej forme podľa pokynov vedenia LFUK. 

Pre viac informácií kliknite sem

 

 

Program e-learningovej výučby fyziológie (od 23.3.2020 do odvolania):


 

 

 

 

Predmet Fyziológia sa vyučuje dva semestre. Prvý kurz sa koná v zimnom semestri 2. ročníka, po jeho úspešnom absolvovaní študent získava 4 kredity. Druhý kurz prebieha v 1. semestri a je ukončený skúškou (5 kreditov). 

Počas semestra sa týždenne konajú 2 hodiny prednášok a 2 hodiny praktických cvičení z fyziológie. Účasť na praktických cvičeniach je povinná v plnom rozsahu. 

1. Na udelenie kreditov musí študent splniť nasledujúce podmienky:

  • absolvovať všetky praktické cvičenia a semináre
  • písomne spracovať protokoly zo všetkých praktických úloh
  • vypracovať zadané seminárne práce
  • aktívne pracovať a mať priaznivé výsledky z priebežnej kontroly vedomostí
  • úspešne absolvovať všetky kreditové testy (dosiahnuť minimálne 70% úspešnosť v každom teste)
  • na konci 2. kurzu aj úspešne absolvovať skúšku z fyziológie.

2. Kredity udeľuje (najneskôr do konca skúškového obdobia semestra, v ktorom prebehla výučba): 

  • po ukončení výučby 1. kurzu – pedagóg, ktorý viedol praktické cvičenia
  • po ukončení výučby 2. kurzu – skúšajúci

3. Ak sa študent nemôže, resp. nemohol na praktickom cvičení zúčastniť, je povinný sa ospravedlniť, svoju neúčasť zdôvodniť a toto praktické cvičenie si nahradiť na konci semestra. So súhlasom príslušného pedagóga je možné nahradiť maximálne 3 praktické cvičenia. V celkom ojedinelých prípadoch, po dokladovaní mimoriadnych okolností a schválení písomnej žiadosti študenta prednostkou ústavu, možno na konci semestra nahradiť maximálne 5 praktických cvičení.)

4. Študent, ktorý vymeškal a nenahradil si praktické cvičenia alebo nespĺňa inú základnú podmienku pre udelenie kreditov je povinný absolvovať výučbu v príslušnom kurze v plnom rozsahu v nasledujúcom akademickom roku.    

Upozornenie: Prerekvizitou pre štúdium v kurze Fyziológia 2 je získanie kreditov z kurzu Fyziológia 1. Prerekvizitou pre účasť na záverečnej skúške z fyziológie je úspešne absolvovaná skúška z anatómie.

 

Prof. MUDr. D. Ostatníková, PhD.

Prednostka Fyziologického ústavu