Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Mozog - základ zmyslových a poznávacích schopností

Sylaby

Komplexné funkcie mozgu a mozgové programy.

Funkčná organizácia neurónových okruhov.

Neurónová signalizácia, neurónová plasticita

Všeobecné princípy kognitívnej a behaviorálnej fyziológie a patofyziológie.

Kognitívne poruchy.

Funkčná špecializácia hemisfér, syndrómydominantnej hemisféry.

Percepcia, pozornosť a povedomie a ich poruchy.

Neurobehaviorálne a neurvývinové poruchy u detí so zameraním na autizmus.

Fyziológia emócií, správanie a motivácia.

Vyššie funkcie mozgu vrátane pamäti, učenia a reči.

Funkčná špecializácia mozgových hemisfér a pohlavný dimorfizmus.

Odporúčaná literatúra

Richard Rokyta a kol., Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi, Grada Publishing a.s., 2015

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: aktívna účasť na prednáškach
Sk
úška: písomná skúška
V
áha skúšky v hodnotení: 100%
Na z
ískanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 95% bodov, na hodnotenie B najmenej 85% bodov, na hodnotenie C najmenej 80% bodov, na hodnotenie D najmenej 70% bodov a na hodnotenie E najmenej 60% bodov.