Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Diplomová práca

Milí diplomanti,

užitočné informácie, ktoré vám budú nápomocné pri hľadaní vhodnej literatúry, spracovaní dát a prezentácii, nájdete v MS Teams, tím Diplomová práca/Diploma work. Každý študent, ktorý je diplomantom na Fyziologickom ústave, sa stáva členom tohto tímu.  

Jednou z podmienok pre získanie kreditov je v každom semesti aj účasť na seminári. Videozáznamy zo seminárov sú dostupné vo vyššie uvedenom tíme. Viac informácii, týkajúcich sa seminárov, dostanete v priebehu semestra. Podmienky pre udelenie kreditov nájdte v príslušnej záložke.

Prajeme vám veľa tvorivých síl pri písaní diplomovej práce.