Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Podmienky pre udelenie kreditov

A) Diplomová práca vo forme literárneho prehľadu 

DP1 – LS 4. ročník 

- študent absolvuje seminár k DP – „Práca s odbornou literatúrou a písanie DP“**

- študent prezentuje vedúcemu DP články, ktoré si k téme stiahol (preferuje sa na USB)

- študent pripraví osnovu svojej DP a napíše aspoň 15 normostrán* textu 

DP2 – ZS 5. ročník

- študent absolvuje seminár k DP – „Práca s dátami“

- študent prezentuje vedúcemu DP vytriedené články, ktoré hodlá použiť v svojej DP (preferuje sa na USB)

- študent odovzdá vedúcemu práce prvopis svojej DP

DP3 – LS 5. ročník

-  študent odovzdá vedúcemu práce definitívnu (z pohľadu študenta) verziu svojej DP na pripomienkovanie

ZS 6. ročník

- do 30.9. oficiálny termín odovzdania DP

- následne študent absolvuje seminár k DP – „Prezentácia DP“**

- na prelome október/november – obhajoba DP

 

B) Diplomová práca s experimentálnou časťou 

DP1 – LS 4. ročník 

- študent absolvuje seminár k DP – „Práca s odbornou literatúrou a písanie DP“**  a oboznámi sa s metodikou, ktorú bude používať

- študent prezentuje vedúcemu DP články, ktoré si k téme stiahol (preferuje sa na USB)

- študent pripraví osnovu svojej DP a napíše aspoň 10 normostrán* textu 

DP2 – ZS 5. ročník

- študent absolvuje seminár k DP – „Práca s dátami“**

- študent prezentuje vedúcemu DP vytriedené články, ktoré hodlá použiť v svojej DP (preferuje sa na USB)

- študent zrealizuje aspoň časť svojej praktickej/experimentálnej práce a napíše aspoň 5 ďalších normostrán*

DP3 – LS 5. ročník

- študent dokončí svoju praktickú/experimentálnu prácu

- študent odovzdá vedúcemu práce definitívnu (z pohľadu študenta) verziu svojej DP na pripomienkovanie

ZS 6. ročník

- do 30.9. oficiálne odovzdanie DP

- následne študent absolvuje seminár k DP – „Prezentácia DP“

- na prelome október-november – obhajoba DP

 * 1 normostrana = 1800 znakov aj s medzerami 

** Semináre organizuje Fyziologický ústav. Termíny sú aktualizované na webových stránkach ústavu.

 

Ak študent nesplní podmienky pre udelenie kreditov, učiteľ mu do AIS-u zapíše Fx. Študent má možnosť preniesť si predmet do ďalšieho ročníka.