Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zubné lekárstvo

AKTUALITY

 

ORGANIZÁCIA VÝUČBY

PREDNÁŠKY

- Všetky prednášky sú dostupné on-line v systéme MS Teams, tím Fyziológia/Physiology – ZL-prednášky/DEN-lectures. Sú vo forme krátkych MP4 videí – prezentácií so sprievodným slovom.

- Prednášky sú zoradené v kanáloch podľa tematických celkov (Krv, Respirácia, Kardiovaskulárny systém a pod.).

- Vo vybraných týždňoch, ktoré predchádzajú jednotlivým kreditovým testom, sa uskutočnia v príslušnej posluchárni špeciálne prezenčné prednášky, ktoré budú súhrnom kľúčových tém v rámci danej kapitoly. Tieto prednášky sú v programe prednášok označené pomocou sivých polí.

- Počas alebo na konci špeciálnych prezenčných prednášok majú študenti možnosť aj konzultovať a ozrejmiť si prípadné nejasnosti. Online konzultácie prostredníctvom MS Teams sa konať nebudú.

- Program prednášok z fyziológie možno nájsť na webstránke Fyziologického ústavu. Témy sú naplánované na jednotlivé týždne tak, aby študenti mali v predstihu k dispozícii študijný materiál na prípravu na praktické cvičenia, resp. na overovanie vedomostí.

 

PRAKTICKÉ CVIČENIA

- Praktické cvičenia sa konajú raz do týždňa, v čase danom rozvrhom hodín a trvajú 3 vyučovacie hodiny. Študentom sa neumožňuje absolvovať praktické cvičenia s inou študijnou skupinou.

-  Praktická výučba prebieha v praktikárňach Fyziologického ústavu v súlade s programom praktických cvičení. Program praktických cvičení na jednotlivé týždne semestra je dostupný na webstránke Fyziologického ústavu.

- Študenti sú povinní si naštudovať preberanú tému v predstihu a prísť na praktické cvičenie pripravení. V úvode praktického cvičenia budú preskúšaní ústne alebo testom.

- Študijné materiály k jednotlivým praktickým cvičeniam učitelia odporučia/poskytnú svojej skupine v predstihu.

Náhrada absencií

- Ak sa študent nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť na praktickom cvičení, je povinný sa ospravedlniť a svoju neúčasť zdôvodniť.

- Každú absenciu sú študenti povinní nahradiť si, pretože plná účasť na praktických cvičeniach je jednou z podmienok pre získanie kreditov.

- V kompetencii krúžkového učiteľa je umožniť náhradu absencie v rovnakom týždni s iným krúžkom, ktorý daný učiteľ učí. V ojedinelých prípadoch môže krúžkový učiteľ povoliť náhradu praktického cvičenia u iného učiteľa, za predpokladu, že ten má kapacitu študenta akceptovať a písomne (mailom) toto potvrdí.

- Riadne náhrady sa konajú na konci semestra v náhradnom týždni.

- Učiteľ môže študentovi povoliť náhradu maximálne 3 vymeškaných praktických cvičení.

 

OVEROVANIE VEDOMOSTÍ a HODNOTENIE

- Overovanie vedomostí sa uskutočňuje najmä formou kreditových testov podľa programu praktických cvičení. Počas semestra sa uskutočnia 3 - 4 kreditové testy.

- Učiteľ študentov v dostatočnom predstihu informuje, ktoré tematické okruhy si majú na kreditový test naštudovať.

- Test je písomný, študent odpovedá na 10 krátkych otázok (tvorivé odpovede, nejde o multiple choice test). Čas na vypracovanie testu je 30 minút. Za každú z otázok môže študent získať 0 - 4 body, t.j. maximálne 40 bodov. Minimálne percento na úspešné absolvovanie testu je 70 %, čo zodpovedá 28 bodom.

- Ak študent v prvom teste neuspeje, má dve ďalšie možnosti test opakovať, teda má možnosť písať každý kreditový test najviac trikrát.

- V závislosti od súčtu bodov zo všetkých kreditových testov získava študent hodnotenie prospechu za semester A- Fx.

 

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA (v zimnom semestri)

Štandardnou súčasťou záverečnej skúšky z fyziológie pre ZL sú:

- písomný test

- ústna skúška

Presnejšie informácie o skúške budú zverejnené z zmysle študijného poriadku najneskôr jeden mesiac pred začiatkom skúškového obdobia. Pozrite v položke Skúšky (vľavo).

 

 

Podmienky pre udelenie kreditov:

 

1. Na udelenie kreditov musí študent/študentka splniť nasledovné podmienky:

- absolvovať všetky praktické cvičenia a semináre (v praktikárni aj online),

- úspešne absolvovať všetky kreditové testy/ústne preskúšania po ukončení jednotlivých tematických celkov,

- písomne spracovať protokoly zo všetkých vykonaných praktických úloh,

- chodiť na praktické cvičenia pripravený/á, aktívne pracovať a mať priaznivé výsledky z priebežnej kontroly vedomostí,

- vypracovať zadané seminárne práce,

- na konci kurzu Fyziológia 2 úspešne absolvovať skúšku z fyziológie.

2. Kredity udeľuje (najneskôr do konca skúškového obdobia semestra, v ktorom prebehla príslušná výučba):

- po ukončení výučby 1. kurzu – pedagóg, ktorý viedol praktické cvičenia

- po ukončení výučby 2. kurzu – skúšajúci po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky.

3. Ak sa študent nemôže, resp. nemohol na praktickom cvičení zúčastniť, je povinný sa ospravedlniť a svoju neúčasť zdôvodniť. Nahrádzanie praktických cvičení sa koná na konci semestra v náhradnom alebo kreditovom týždni. Tolerujú sa maximálne 3 absencie s povinnosťou ich náhrady.

4. Študent, ktorý si nenahradil všetky vymeškané praktické cvičenia alebo vymeškal viac ako 3 praktické cvičenia, alebo nespĺňa inú základnú podmienku pre udelenie kreditov (s výnimkou úspešného absolvovania skúšky) je povinný absolvovať výučbu v príslušnom kurze v plnom rozsahu v nasledujúcom akademickom roku.

5. Dôležité upozornenie. Prerekvizitou pre štúdium v kurze Fyziológia 2 je získanie kreditov z kurzu Fyziológia 1. Študenti, ktorí nesplnia podmienky a nezískajú kredity za kurz Fyziológia 1, nemôžu postúpiť do kurzu Fyziológia 2 a získať za tento kurz kredity.

 

 

                             Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

                               prednostka Fyziologického ústavu