Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zubné lekárstvo

AKTUALITY

 

Vedenie LF UK v súlade s Rozhodnutím Krízového štábu UK zo dňa 25. 1. 2022 a na základe odporúčania KKR LF UK prijalo rozhodnutie uskutočňovať výučbu v letnom semestri akad. r. 2021/2022 nasledovne:

- teoretická výučba teoretických aj klinických predmetov (prednášky) bude realizovaná dištančne

- praktická výučba (stáže, praktické cvičenia, semináre) sa bude konať prezenčne.

 

 

 

Literatúra na fyziológiu - možnosť zakúpenia online

Predajňa učebníc na Sasinkovej 4 ponúka aj online predaj učebníc. Aj touto cestou majú študenti možnosť objednať si povinnú literatúru na fyziológiu:

Ostatníková a spol.: Základy lekárskej fyziológie

Ostatníková a spol.: Fyziologické praktikum

Viac informácií nájdete na

https://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/predajna-knih-a-skript/

 

 

ORGANIZÁCIA VÝUČBY 2021-22

PREDNÁŠKY

V akademickom roku 2021/22 budú prednášky dostupné on-line, ako nahovorené prednášky. Prednášky sa budú uverejňovať prostredníctvom systému MS Teams. Prostredníctvom systému MS Teams budú mať prednášajúci pedagógovia tiež konzultačné hodiny k prednášaným témam. 

PRAKTICKÉ CVIČENIA

Praktické cvičenia sa budú, podľa aktuálnej epidemiologickej situácie, konať formou prezenčnou alebo formou videokonferencie v MS Teams v čase určenom rozvrhom hodín. Účasť na všetkých praktických cvičeniach je povinná v plnom rozsahu

PRIEBEŽNÉ OVEROVANIE VEDOMOSTÍ

Preskúšanie sa robí ústnym pohovorom, ktorý overí vedomosti študenta z celej kapitoly. Uskutoční sa 3-krát počas semestra, vždy po ukončení praktickej výučby z danej kapitoly. Termíny preskúšania sú uvedené v  programe praktických cvičení, preskúšanie sa koná v čase praktického cvičenia alebo konzultácie.

Učiteľ sa so študentom spojí cez MS Teams videokonferenciu. Spája sa s jedným študentom, nejde o skupinové skúšanie. Učiteľ postupne kladie 5 zásadných otázok z danej kapitoly. Študent odpovedá okamžite po položení otázky, bez prípravy.

Hodnotenie:

- Učiteľ ohodnotí každú z odpovedí známkou v rozpätí A-Fx. Preskúšanie sa hodnotí ako úspešne absolvované, ak študent zodpovie všetky otázky s hodnotením A-E.

Ak študent získa hodnotenie Fx, musí celé preskúšanie opakovať. Má na to ešte dve možnosti v učiteľom stanovených termínoch. 

- V závere semestra sa na základe dosiahnutých známok vypočíta percento úspešnosti študenta, od ktorého sa odvodí známka za semester. Čím lepšie známky za jednotlivé odpovede študent získa, tým lepšie bude jeho záverečné hodnotenie.

 

 

 

Podmienky pre udelenie kreditov:

 

1. Na udelenie kreditov musí študent/študentka splniť nasledovné podmienky:

- absolvovať všetky praktické cvičenia a semináre (v praktikárni aj online),

- úspešne absolvovať všetky ústne preskúšania po ukončení jednotlivých tematických celkov,

- písomne spracovať protokoly zo všetkých vykonaných praktických úloh,

- chodiť na praktické cvičenia pripravený/á, aktívne pracovať a mať priaznivé výsledky z priebežnej kontroly vedomostí,

- vypracovať zadané seminárne práce,

- na konci kurzu Fyziológia 2 úspešne absolvovať skúšku z fyziológie.

2. Kredity udeľuje (najneskôr do konca skúškového obdobia semestra, v ktorom prebehla príslušná výučba):

- po ukončení výučby 1. kurzu – pedagóg, ktorý viedol praktické cvičenia

- po ukončení výučby 2. kurzu – skúšajúci po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky.

3. Ak sa študent nemôže, resp. nemohol na praktickom cvičení zúčastniť, je povinný sa ospravedlniť a svoju neúčasť zdôvodniť. Nahrádzanie praktických cvičení sa koná na konci semestra v náhradnom alebo kreditovom týždni. Tolerujú sa maximálne 3 absencie s povinnosťou ich náhrady.

4. Študent, ktorý si nenahradil všetky vymeškané praktické cvičenia alebo vymeškal viac ako 3 praktické cvičenia, alebo nespĺňa inú základnú podmienku pre udelenie kreditov (s výnimkou úspešného absolvovania skúšky) je povinný absolvovať výučbu v príslušnom kurze v plnom rozsahu v nasledujúcom akademickom roku.

5. Dôležité upozornenie. Prerekvizitou pre štúdium v kurze Fyziológia 2 je získanie kreditov z kurzu Fyziológia 1. Študenti, ktorí nesplnia podmienky a nezískajú kredity za kurz Fyziológia 1, nemôžu postúpiť do kurzu Fyziológia 2 a získať za tento kurz kredity.

 

 

                             Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

                               prednostka Fyziologického ústavu