Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zubné lekárstvo

AKTUALITY

Záverečná skúška v ZS 2020/21:

Milí študenti,

Keďže výnimočná situácia súvisiaca s ochorením COVID19 naďalej pretrváva, aktualizujeme spôsob konania záverečnej skúšky z fyziológie.

Všeobecné informácie

- Skúška prebieha v online forme prostredníctvom systému MS Teams. Žiadame Vás, aby ste si osvojili zručnosti s prácou v MS Teams, potrebné na absolvovanie skúšky a na termín skúšky si zabezpečili kvalitné pripojenie, odporúča sa prostredníctvom kábla namiesto Wifi.

- Na skúšku sa prihlasujete ako doposiaľ, prostredníctvom systému AIS2.

- Na skúšku z fyziológie môže ísť študent iba po splnení podmienky úspešného absolvovania oboch kurzov fyziológie. Študent, ktorý sa prihlásil na skúšku bez úspešne absolvovaných kurzov z fyziológie, nebude skúšaný a termín mu prepadá.

- Očakávame, že počas on-line skúšky budete rešpektovať Etický kódex Univerzity Komenského a svoje študijné výsledky budete dosahovať poctivým spôsobom. S porušením Etického kódexu UK je spojené uplatnenie príslušných disciplinárnych dôsledkov.

Podrobné informácie

V tomto semestri má skúška, vzhľadom na okolnosti, len formu ústnej skúšky.

- Konať sa bude cestou MST video hovoru skúšajúceho so študentom.

- V deň konania ústnej skúšky bude každému prihlásenému študentovi určený konkrétny čas, kedy bude skúšaný. Notifikáciu o čase konania skúšky dostane študent od skúšajúceho prostredníctvom systému MS Teams v deň predchádzajúci ústnej skúške.

- Žiadame vás, aby ste boli v určenom čase prihlásení v systéme MS Teams, a čakali na výzvu učiteľa.

- Skúšajúci bude žiadať, aby ste sa preukázali indexom, majte ho prosím pripravený pri sebe. Prípustný je aj alternatívny doklad ako ISIC alebo občiansky preukaz. Majte pri sebe aj hárok papiera a pero. Na úvod vás skúšajúci učiteľ v krátkosti poinformuje o priebehu skúšky.

- Generátor náhodných čísel, ktorý budete vidieť na svojom monitore vám vygeneruje čísla vašich 2 skúškových otázok. Otázky si zapíšte vy i skúšajúci. Skúška bude interaktívna, bez predchádzajúcej prípravy budete odpovedať na otázky skúšajúceho a diskutovať na tému vašich skúškových otázok. Učiteľ môže klásť aj ďalšie doplňujúce otázky.

- Počas skúšky ste povinní mať zapnutú kameru aj mikrofón.

 

Organizácia online výučby:

PREDNÁŠKY

V akademickom roku 2020/21 budú dostupné on-line, ako nahovorené prednášky vo formáte MP4 alebo ppsx. Prednášky sa budú uverejňovať vždy na začiatku týždňa podľa tém uvedených v programe prednášok prostredníctvom systému MS Teams - tím Fyziológia/Physiology-študijné materiály/study materials. Prednášajúci pedagógovia budú mať konzultačné hodiny k prednášaným témam prostredníctvom systému MS Teams. 

PRAKTICKÉ CVIČENIA

Praktické cvičenia sa budú konať formou videokonferencie v MS Teams v čase určenom rozvrhom hodín. Účasť na online praktických cvičeniach je povinná v plnom rozsahu

Teoreticky úvod poskytne každý učiteľ svojej skupine v predstihu spolu s odporúčanou literatúrou, odkazmi na prednášky a minimálnymi požiadavkami k téme aktuálneho týždňa. Študenti sú povinní naštudovať si témy podľa programu praktických cvičení a prísť na cvičenie pripravení. 

Súčasťou praktickej výučby sú aj konzultácie, ktoré poskytujú krúžkoví učitelia svojim študentom cez MS Teams.

PRIEBEŽNÉ OVEROVANIE VEDOMOSTÍ

- Preskúšanie sa robí ústnym pohovorom, ktorý overí vedomosti študenta z celej kapitoly. Uskutoční sa 3-krát počas zimného semestra, vždy po ukončení praktickej výučby z danej kapitoly.

- Termíny preskúšania sú uvedené v  programe praktických cvičení, preskúšanie sa koná v čase praktického cvičenia alebo konzultácie.

- Učiteľ sa so študentom spojí cez MS Teams videokonferenciu. Spája sa s jedným študentom, nejde o skupinové skúšanie. Učiteľ postupne kladie 5 zásadných otázok z danej kapitoly. Študent odpovedá okamžite po položení otázky, bez prípravy.

- Individuálna odpoveď študenta by mala trvať približne 10 minút.

Hodnotenie:

- Učiteľ ohodnotí každú z odpovedí známkou v rozpätí A-Fx.

- Preskúšanie sa hodnotí ako úspešne absolvované, ak študent zodpovie aspoň 3 otázky s hodnotením A-E, známu Fx môže teda dostať maximálne za 2 otázky.

Ak študent získa hodnotenie Fx za 3 alebo viac otázok, má ešte jednu možnosť na preskúšanie, a to počas kreditového týždňa.

- V závere semestra sa na základe dosiahnutých známok vypočíta percento úspešnosti študenta, od ktorého sa odvodí známka za semester. Čím lepšie známky za jednotlivé odpovede študent získa, tým lepšie bude jeho záverečné hodnotenie.

Stupnica pre známku za semester:

Známka

A

B

C

D

E

Fx

Percento

100 - 93

92 - 85

84 - 77

76 - 69

68 - 60

Menej ako 60

 

 

 

Podmienky pre udelenie kreditov z predmetu Fyziológia pre zubné lekárstvo:

 

 1. Na udelenie kreditov musí študent splniť nasledovné podmienky:

  • absolvovať všetky praktické cvičenia a semináre

  • písomne spracovať protokoly zo všetkých praktických úloh

  • vypracovať zadané seminárne práce

  • aktívne pracovať a mať priaznivé výsledky z priebežnej kontroly vedomostí

  • počas semestra úspešne absolvovať všetky kreditové testy

  • na konci 2. kurzu aj úspešne absolvovať skúšku z fyziológie

 

2. Kredity (najneskôr do konca skúškového obdobia semestra, v ktorom prebehla príslušná výučba) udeľuje:

  • po ukončení výučby 1. kurzu – pedagóg, ktorý viedol praktické cvičenia

  • po ukončení výučby 2. kurzu – skúšajúci

 

3.      Ak sa študent nemôže resp. nemohol na praktickom cvičení zúčastniť, je povinný sa ospravedlniť, svoju neúčasť zdôvodniť a toto praktické cvičenie si nahradiť ešte v týždni výučby vymeškanej témy alebo na konci semestra. Na konci semestra je možné so súhlasom príslušného pedagóga nahradiť maximálne 3 praktické cvičenia. (V celkom ojedinelých prípadoch, po dokladovaní mimoriadnych okolností a schválení písomnej žiadosti študenta prednostkou ústavu, možno na konci semestra maximálne nahradiť až 5 praktických cvičení.)

 

4.      Študent, ktorý vymeškal a nenahradil si praktické cvičenia alebo nespĺňa inú základnú podmienku pre udelenie kreditov (s výnimkou úspešného absolvovania skúšky) je povinný absolvovať výučbu v príslušnom kurze v plnom rozsahu v nasledujúcom akademickom roku.          

 

5.      Upozornenie: prerekvizitou pre štúdium v kurze Fyziológia 2 je získanie kreditov z kurzu Fyziológia 1.

 

 

                                                                                                 Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

 

                                                                                                              prednostka Fyziologického ústavu