Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zubné lekárstvo

Milá študentka, milý študent,

výučba fyziológie pokračuje, prebiehať bude v bezkontaktnej forme podľa pokynov vedenia LFUK. 

Pre viac informácií kliknite sem

 

Program e-learningovej výučby fyziológie (od 23.3.2020 do odvolania):

 

On-line záverečná skúška z fyziológie v LS 2019/2020 (pre študentov 2. a 3. ročníka)

Milí študenti,

Keďže výnimočná situácia súvisiaca s ochorením COVID19 naďalej pretrváva a nie je známy termín jej odvolania, aktualizujeme spôsob konania záverečnej skúšky z fyziológie v letnom semestri akademického roka 2019/20.

Všeobecné informácie

- Skúška prebieha v online forme prostredníctvom systému MS Teams. Žiadame Vás, aby ste si osvojili zručnosti s prácou v MS Teams, potrebné na absolvovanie skúšky a na termín skúšky si zabezpečili kvalitné pripojenie, odporúča sa prostredníctvom kábla namiesto Wifi.

- Na skúšku sa prihlasujete ako doposiaľ, prostredníctvom systému AIS2.

- Systém AIS2 sa otvorí pre zapisovanie na skúšku z fyziológie v stredu 8.4.2020 o 21:00 hod.

- Termíny skúšok sa riadia pokynom vedenia LFUK

- Veríme a očakávame, že počas on-line skúšky budete rešpektovať Etický kódex Univerzity Komenského a svoje študijné výsledky budete dosahovať poctivým spôsobom. S porušením Etického kódexu UK bude spojené uplatnenie príslušných disciplinárnych dôsledkov.

Podrobné informácie

Skúška sa skladá z písomnej a ústnej časti. 

Študent sa prihlasuje na termín ústnej skúšky. Písomná skúška sa koná v deň predchádzajúci ústnej skúške.

Písomná časť

- Test sa uskutoční v systéme MS Teams. V deň pred konaním písomného testu dostane študent od učiteľa notifikáciu o konaní testu.

- Test sa začína o 8:00. Žiadame vás, aby ste boli pripravení pri svojich počítačoch/notebookoch, pripojení k systému MS Teams už o 7:45.

- Test tvorí 10 otázok, každá z inej kapitoly fyziológie (tvorivé odpovede). Za každú otázku možno získať maximálne 4 body, maximálny počet bodov za test je 40. Za úspešne vykonaný sa považuje test ohodnotený počtom bodov 28 a viac. Na vypracovanie testu je čas 30 minút.

- O výsledku testu vás bude informovať učiteľ prostredníctvom emailu do 13:00 hod.

Ústna časť

- Konať sa bude formou video hovoru skúšajúceho so študentom.

- V deň konania ústnej skúšky bude každému študentovi určený konkrétny čas, kedy bude skúšaný. Notifikáciu o čase konania ústnej časti skúšky dostane študent od skúšajúceho prostredníctvom systému MS Teams v deň predchádzajúci ústnej skúške.

- Žiadame vás, aby ste boli v určenom čase prihlásení v systéme MS Teams, a čakali na výzvu učiteľa. Skúšajúci bude žiadať, aby ste sa preukázali indexom, majte ho prosím pripravený pri sebe. Prípustný je aj alternatívny doklad ako ISIC alebo občiansky preukaz. Majte pri sebe aj čistý hárok papiera a pero. Na úvod vás skúšajúci učiteľ v krátkosti poinformuje o priebehu skúšky.

- Generátor náhodných čísel, ktorý budete vidieť na svojom monitore vám vygeneruje čísla vašich 2 skúškových otázok. Otázky si zapíšete vy i skúšajúci. Skúška bude interaktívna, bez predchádzajúcej prípravy budete odpovedať na otázky skúšajúceho a diskutovať na tému vašich skúškových otázok. Učiteľ môže klásť aj ďalšie doplňujúce otázky, napríklad týkajúce sa nejasností v teste.

- Počas skúšky ste povinní mať zapnutú kameru aj mikrofón.

Ďalšie pokyny

- V prípade neúspešne vykonaného testu (menej ako 28 bodov) študent nepostupuje na ústnu skúšku. Výnimka platí pre posledný (t.j. druhý) termín u študentov, ktorí si preniesli fyziológiu do 3. ročníka. Týmto študentom je umožnená ústna skúška aj v prípade, ak neuspejú v teste (získajú menej ako 28 bodov).

- Na skúšku z fyziológie môže ísť študent iba po splnení podmienky úspešného absolvovania oboch kurzov fyziológie. Študent, ktorý sa prihlásil na skúšku bez úspešne absolvovaných oboch kurzov fyziológie, nebude skúšaný a termín mu prepadá.


 

 

 

 

 

Podmienky pre udelenie kreditov z predmetu Fyziológia pre zubné lekárstvo:

 

 1. Na udelenie kreditov musí študent splniť nasledovné podmienky:

  • absolvovať všetky praktické cvičenia a semináre

  • písomne spracovať protokoly zo všetkých praktických úloh

  • vypracovať zadané seminárne práce

  • aktívne pracovať a mať priaznivé výsledky z priebežnej kontroly vedomostí

  • počas semestra úspešne absolvovať všetky kreditové testy

  • na konci 2. kurzu aj úspešne absolvovať skúšku z fyziológie

 

2. Kredity (najneskôr do konca skúškového obdobia semestra, v ktorom prebehla príslušná výučba) udeľuje:

  • po ukončení výučby 1. kurzu – pedagóg, ktorý viedol praktické cvičenia

  • po ukončení výučby 2. kurzu – skúšajúci

 

3.      Ak sa študent nemôže resp. nemohol na praktickom cvičení zúčastniť, je povinný sa ospravedlniť, svoju neúčasť zdôvodniť a toto praktické cvičenie si nahradiť ešte v týždni výučby vymeškanej témy alebo na konci semestra. Na konci semestra je možné so súhlasom príslušného pedagóga nahradiť maximálne 3 praktické cvičenia. (V celkom ojedinelých prípadoch, po dokladovaní mimoriadnych okolností a schválení písomnej žiadosti študenta prednostkou ústavu, možno na konci semestra maximálne nahradiť až 5 praktických cvičení.)

 

4.      Študent, ktorý vymeškal a nenahradil si praktické cvičenia alebo nespĺňa inú základnú podmienku pre udelenie kreditov (s výnimkou úspešného absolvovania skúšky) je povinný absolvovať výučbu v príslušnom kurze v plnom rozsahu v nasledujúcom akademickom roku.          

 

5.      Upozornenie: prerekvizitou pre štúdium v kurze Fyziológia 2 je získanie kreditov z kurzu Fyziológia 1.

 

 

                                                                                                 Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

 

                                                                                                              prednostka Fyziologického ústavu