Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Študijná literatúra

Zoznam povinnej a odporúčanej študijnej literatúry:

x OSTATNÍKOVÁ, D. a kol. Základy lekárskej fyziológie, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. 290 s. ISBN 978-80-223-4195-0.
 
x  JAVORKA, K. a kol. Lekárska fyziológia: učebnica pre lekárske fakulty. 4. preprac. a dopl. vyd. Martin: Osveta, 2014, 769 s. ISBN 978-80-8063-407-0.
 
x OSTATNÍKOVÁ, D. a kol. Praktické cvičenia z lekárskej fyziológie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018. 212 s. ISBN 978-80-223-4498-2.
 
x  MRAVEC, B. Nervový systém. I. Morfologický a funkčný podklad signalizácie. Bratislava: Faber, 2013. 89 s. ISBN 978-80-896-0710-5.

 

SILVERTHORN, D.U. Human Physiology: An Integrated Approach. 7th ed. University of Texas, Austin. Pearson, 2015. 960 p. ISBN 978-12-9209-493-9.

 

KITTNAR, O. a kol. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2011. 790 s. ISBN 978-80-247-3068-4.

TROJAN, S. a kol. Lékařská fyziologie. 4. prepracované a doplnené vydanie. Praha:Grada, 2008. 772 s. ISBN 978-80-247-0512-5.

SILBERNAGL, S. a DESPOPOULOS, A. Atlas fyziologie člověka. 6. zcela přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2006. 436 s. ISBN 978-80-247-0630-6.

KOEPPEN, B.M. a STANTON, B.A., eds. Berne & Levy Physiology: with Student Consult Online Access. 6th ed. Philadelphia: Mosby Elsevier, 2010. 848 s. ISBN 978-03-23073622.

HALL, J.E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 13th ed. Philadelphia: WB. Saunders, 2016. 1146 s. ISBN 978-1-4557-7005-2.

 

x povinná literatúra

 

 

Link na internetový obchod s medicínskou literatúrou http://www.slovart-gtg.sk/