Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Skúšky

Záverečná skúška v ZS 2021/22 - AKTUALIZÁCIA

Milí študenti,

vedenie LF UK prijalo nasledovné uznesenie – „Skúšky, vrátane štátnych skúšok, sa budú realizovať prezenčne, obdobne ako aj praktická výučba, ak to epidemická situácia dovolí.“

Skúška z fyziológie teda bude realizovaná prezenčne v priestoroch Fyziologického ústavu.

Informáciu o čase skúšky dostanete od skúšajúceho emailom.

Ak to epidemiologická situácia nedovolí, budeme Vás o tom informovať. Nižšie uvedená informácia je teda nateraz neaktuálna.

Záverečná skúška v ZS 2021/22

Všeobecné informácie

- Skúška bude prebiehať v online forme prostredníctvom systému MS Teams. Žiadame Vás, aby ste si osvojili zručnosti s prácou v MS Teams, potrebné na absolvovanie skúšky a na termín skúšky si zabezpečili kvalitné pripojenie, odporúča sa prostredníctvom kábla namiesto Wifi.

- Na skúšku sa prihlasujete ako doposiaľ, prostredníctvom systému AIS2.

- Na skúšku z fyziológie môže ísť študent iba po splnení podmienky úspešného absolvovania oboch kurzov fyziológie. Študent, ktorý sa prihlásil na skúšku bez úspešne absolvovaných kurzov z fyziológie, nebude skúšaný a termín mu prepadá.

- Očakávame, že počas online skúšky budete rešpektovať Etický kódex Univerzity Komenského a svoje študijné výsledky budete dosahovať poctivým spôsobom. S porušením Etického kódexu UK je spojené uplatnenie príslušných disciplinárnych dôsledkov.

Podrobné informácie

V tomto semestri má skúška, vzhľadom na okolnosti, len formu ústnej skúšky.

- Konať sa bude cestou MST video hovoru skúšajúceho so študentom.

- V deň konania ústnej skúšky bude každému prihlásenému študentovi určený konkrétny čas, kedy bude skúšaný. Notifikáciu o čase konania skúšky dostane študent od skúšajúceho prostredníctvom systému MS Teams v deň predchádzajúci ústnej skúške.

- Žiadame vás, aby ste boli v určenom čase prihlásení v systéme MS Teams, a čakali na výzvu učiteľa.

- Skúšajúci bude žiadať, aby ste sa preukázali dokladom totožnosti (ISIC alebo občiansky preukaz), majte ho prosím pripravený pri sebe. Majte pri sebe aj čistý hárok papiera a pero. Na úvod vás skúšajúci učiteľ v krátkosti poinformuje o priebehu skúšky.

- Generátor náhodných čísel, ktorý budete vidieť na svojom monitore vám vygeneruje čísla vašich 2 skúškových otázok. Otázky si zapíšete vy i skúšajúci. Skúška bude interaktívna, bez predchádzajúcej prípravy budete odpovedať na otázky skúšajúceho a diskutovať na tému vašich skúškových otázok. Učiteľ môže klásť aj ďalšie doplňujúce otázky.

- Počas skúšky ste povinní mať zapnutú kameru aj mikrofón.