Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Skúšky

Záverečná skúška v ZS 2020/21

Milí študenti,

Keďže výnimočná situácia súvisiaca s ochorením COVID19 naďalej pretrváva, aktualizujeme spôsob konania záverečnej skúšky z fyziológie.

Všeobecné informácie

- Skúška prebieha v online forme prostredníctvom systému MS Teams. Žiadame Vás, aby ste si osvojili zručnosti s prácou v MS Teams, potrebné na absolvovanie skúšky a na termín skúšky si zabezpečili kvalitné pripojenie, odporúča sa prostredníctvom kábla namiesto Wifi.

- Na skúšku sa prihlasujete ako doposiaľ, prostredníctvom systému AIS2.

- Na skúšku z fyziológie môže ísť študent iba po splnení podmienky úspešného absolvovania oboch kurzov fyziológie. Študent, ktorý sa prihlásil na skúšku bez úspešne absolvovaných kurzov z fyziológie, nebude skúšaný a termín mu prepadá.

- Očakávame, že počas on-line skúšky budete rešpektovať Etický kódex Univerzity Komenského a svoje študijné výsledky budete dosahovať poctivým spôsobom. S porušením Etického kódexu UK je spojené uplatnenie príslušných disciplinárnych dôsledkov.

Podrobné informácie

V tomto semestri má skúška, vzhľadom na okolnosti, len formu ústnej skúšky.

- Konať sa bude cestou MST video hovoru skúšajúceho so študentom.

- V deň konania ústnej skúšky bude každému prihlásenému študentovi určený konkrétny čas, kedy bude skúšaný. Notifikáciu o čase konania skúšky dostane študent od skúšajúceho prostredníctvom systému MS Teams v deň predchádzajúci ústnej skúške.

- Žiadame vás, aby ste boli v určenom čase prihlásení v systéme MS Teams, a čakali na výzvu učiteľa.

- Skúšajúci bude žiadať, aby ste sa preukázali indexom, majte ho prosím pripravený pri sebe. Prípustný je aj alternatívny doklad ako ISIC alebo občiansky preukaz. Majte pri sebe aj hárok papiera a pero. Na úvod vás skúšajúci učiteľ v krátkosti poinformuje o priebehu skúšky.

- Generátor náhodných čísel, ktorý budete vidieť na svojom monitore vám vygeneruje čísla vašich 2 skúškových otázok. Otázky si zapíšte vy i skúšajúci. Skúška bude interaktívna, bez predchádzajúcej prípravy budete odpovedať na otázky skúšajúceho a diskutovať na tému vašich skúškových otázok. Učiteľ môže klásť aj ďalšie doplňujúce otázky.

- Počas skúšky ste povinní mať zapnutú kameru aj mikrofón.