Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Skúška

Záverečná skúška v ZS 2022/23

Skúška z fyziológie prebehne v tomto roku ako ústna skúška.

Začiatok: 8.30 hod

Miesto konania: Fyziologický ústav, dostavte sa prosím pred praktikáreň-B

Priebeh:

Študent si losuje dve otázky. Skúšajúci kladie ďalšie doplňujúce otázky. Pri udeľovaní výslednej známky zo skúšky z fyziológie sa prihliada aj na hodnotenie práce študenta počas semestra.

Dôležité upozornenia

  • Na skúšku z fyziológie môže ísť študent iba po splnení podmienky úspešného absolvovania oboch kurzov fyziológie a splnení prerekvizity, ktorou je úspešne vykonaná skúška z anatómie. Študent, ktorý nemá úspešne vykonanú skúšku z anatómie alebo sa prihlásil na skúšku bez úspešne absolvovaných kurzov z fyziológie, nebude skúšaný a termín mu prepadá. 
  • Na skúšku je potrebné si priniesť preukaz študenta alebo občiansky preukaz.
  • Na skúške sa vyžaduje slušný, formálny odev.