Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Skúška

Otázky na skúšku z fyziológie si môžete stiahnuť tu:

Otázky na skúšku z fyziológie BMF

 

 

Záverečná skúška v ZS 2020/21:

Milí študenti,

Keďže výnimočná situácia súvisiaca s ochorením COVID19 naďalej pretrváva, aktualizujeme spôsob konania záverečnej skúšky z fyziológie.

Všeobecné informácie

- Skúška prebieha v online forme prostredníctvom systému MS Teams. Žiadame Vás, aby ste si osvojili zručnosti s prácou v MS Teams, potrebné na absolvovanie skúšky a na termín skúšky si zabezpečili kvalitné pripojenie, odporúča sa prostredníctvom kábla namiesto Wifi.

- Na skúšku sa prihlasujete ako doposiaľ, prostredníctvom systému AIS2.

- Na skúšku z fyziológie môže ísť študent iba po splnení podmienky úspešného absolvovania oboch kurzov fyziológie. Študent, ktorý sa prihlásil na skúšku bez úspešne absolvovaných kurzov z fyziológie, nebude skúšaný a termín mu prepadá.

- Očakávame, že počas on-line skúšky budete rešpektovať Etický kódex Univerzity Komenského a svoje študijné výsledky budete dosahovať poctivým spôsobom. S porušením Etického kódexu UK je spojené uplatnenie príslušných disciplinárnych dôsledkov.

Podrobné informácie

V tomto semestri má skúška, vzhľadom na okolnosti, len formu ústnej skúšky.

- Konať sa bude cestou MST video hovoru skúšajúceho so študentom.

- V deň konania ústnej skúšky bude každému prihlásenému študentovi určený konkrétny čas, kedy bude skúšaný. Notifikáciu o čase konania skúšky dostane študent od skúšajúceho v deň predchádzajúci ústnej skúške.

- Žiadame vás, aby ste boli v určenom čase prihlásení v systéme MS Teams, a čakali na výzvu učiteľa.

- Skúšajúci bude žiadať, aby ste sa preukázali indexom, majte ho prosím pripravený pri sebe. Prípustný je aj alternatívny doklad ako ISIC alebo občiansky preukaz. Majte pri sebe aj hárok papiera a pero. Na úvod vás skúšajúci učiteľ v krátkosti poinformuje o priebehu skúšky.

- Skúška bude interaktívna, bez predchádzajúcej prípravy budete odpovedať na otázky skúšajúceho a diskutovať na tému vašich 2 vylosovaných skúškových otázok. Učiteľ môže klásť aj ďalšie doplňujúce otázky.

- Počas skúšky ste povinní mať zapnutú kameru aj mikrofón.

 

 

Priebeh skúšky

Skúšku z fyziológie tvoria 2 časti: písomný test a ústna skúška. Termín, na ktorý sa študent zapisuje, je dňom konania oboch častí skúšky. 

TEST

Začiatok: 8.00 hod

Miesto konania: Fyziologický ústav, Praktikáreň A

  • Študent odpovedá na 10 otázok, každú z inej kapitoly fyziológie (tvorivé odpovede). Na vypracovanie testu je čas 30 minút. Za každú otázku možno získať maximálne 4 body, maximálny počet bodov za test je 40. Za úspešne vykonaný sa považuje test ohodnotený počtom bodov 28 a viac. 
  • Výsledok testu sa študent dozvie od učiteľa, ktorý test hodnotil.

ÚSTNA SKÚŠKA

Začiatok: po teste

Študent si losuje dve otázky. Skúšajúci kladie ďalšie doplňujúce otázky. Pri udeľovaní výslednej známky zo skúšky z fyziológie sa prihliada na ústnu odpoveď a výsledok testu, ako aj na hodnotenie práce študenta počas semestra (preverovanie vedomostí, aktivita na praktických cvičeniach, kvalita protokolov).

Dôležité upozornenia 

  • V prípade neúspešne vykonaného testu (menej ako 28 bodov) študent nepostupuje na ústnu skúšku. Výnimka platí pre posledný (t.j. druhý) termín u študentov, ktorí si preniesli fyziológiu do 3. ročníka. Týmto študentom je umožnená ústna skúška aj v prípade, ak neuspejú v teste (získajú menej ako 28 bodov).
  • Študent, ktorý neuspel v teste, musí test pri nasledujúcom termíne/termínoch opakovať, a až po jeho úspešnom vykonaní postupuje na ústnu skúšku.
  • Študent, ktorý neuspel na ústnej skúške, nemusí pri nasledujúcom termíne opakovať test, ak v ňom už raz uspel. 
  • Na skúšku z fyziológie môže ísť študent iba po splnení podmienky úspešného absolvovania oboch kurzov fyziológie a splnení prerekvizity, ktorou je úspešne vykonaná skúška z anatómie. Študent, ktorý nemá úspešne vykonanú skúšku z anatómie alebo sa prihlásil na skúšku bez úspešne absolvovaných kurzov z fyziológie, nebude skúšaný a termín mu prepadá. 
  • Na obe časti skúšky (test i ústnu) je potrebné priniesť si index.
  • Na skúške sa vyžaduje slušný, formálny odev.