Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Študijná literatúra

- Ostatníková, D. a kol. Základy lekárskej fyziológie. 3. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. 290 s. ISBN 978-80-223-4744-0

- Ostatníková, D. a kol. Fyziologické praktikum. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2021. 236 s. ISBN 978-80-223-5171-3

- Javorka, K. a kol. Lekárska fyziológia: učebnica pre lekárske fakulty. 5. preprac. a dopl. vyd. Martin: Osveta, 2021. 769 s. ISBN 978-80-8063-496-4

- Silverthorn, D.U. Human Physiology: An Integrated Approach. 8th ed. University of Texas Austin: Pearson, 2019. Global Edition. 975 p. ISBN 978- 01-346-0519-7