Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Základy biochémie

Učiteľ zodpovedný za výučbu: doc. Ing. Mária Chomová, PhD.

Kontaktná osoba pre výučbu: maria.chomovafmed.uniba.sk


SKUŠOBNÉ OTÁZKY

INFORMÁCIE O PODMIENKACH SKÚŠKY V AKADEMICKOM ROKU 2022/2023

 

ZÁKLADY BIOCHÉMIE

2. ročník bakalárskeho štúdia Biomedicínska fyzika FMFI UK

                                                                                                           

 • Na základe harmonogramu výučby na Lekárskej fakulte UK, výučba v Letnom semestri akademického roku 2022/2023 prebieha do 19.5.2023. Skúšobné obdobie začína 22.5.2023.

 • V týždni od 15.5.-19.5.2023 budú udelené zápočty za podmienky splnených požiadaviek pre získanie zápočtu. Študent, ktorý nespĺňa podmienky udelenia zápočtu z dôvodu neodcvičených seminárov a praktických cvičení, absolvuje chýbajúce semináre a praktické cvičenia podľa dohovoru s príslušným učiteľom v náhradnom termíne.

 • Po získaní zápočtu má študent právo zapísať sa a uskutočniť skúšku vo vypísaných skúškových termínoch uvedených v AIS-systéme.

 • Prihlasovanie na termíny sa začne 24.4.2023 o 21:00.

 • Skúška sa uskutoční prezenčnou písomnou formou testu v daný deň a čas uvedený v AIS-e. V deň skúšky sa študent dostaví pred Ústav lekárskej chémie a biochémie LF UK.

 • Študent sa zväzuje počas skúšky riadiť Etickým kódexom UK a zdržať sa nečestného konania.

 • Pred začiatkom skúšky sa študenti identifikujú pomocou ISIC, indexu alebo OP.

 • Test bude pozostávať z 35 otázok so štyrmi ponúknutými odpoveďami, každá správna odpoveď je hodnotená 1 bodom.

 • Čas na vypracovanie testu je 35 min, maximálny počet bodov je 140.

 • Spodná hranica úspešnosti skúšky musí byť viac ako 60 % (t.j. min 85 bodov).

 •  Výsledok skúšky bude zapísaný v AIS-systéme najneskôr do druhého dňa od dátumu vykonania skúšky.

 • Hodnotiaca stupnica:

A

B

C

D

E

Fx

140 -130

129 - 119

118 -108

107 - 97

96 - 85

84 a menej

  

doc. Ing. Mária Chomová, PhD.

učiteľ zodpovedný za výučbu

Oznam

Zásady uznania výučby predmetu

ZÁKLADY BIOCHÉMIE

Bakalársky program medziodborového štúdia Biomedicínska fyzika FMFI UK

Letný semester 2022/2023

V súlade so Zákonom o vysokých školách č. 131/2002, Štatútom UK a Študijným a skúšobným poriadkom LF v Bratislave prijal Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie nasledujúce zásady pre uznanie seminárov a praktickej výučby predmetu „Základy biochémie“ študentom II. ročníka – bakalársky študijný program Biomedicínska fyzika:

1. Účasť na výuke:

· účasť na seminároch a praktických cvičeniach je povinná

· študent, ktorý sa z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť na praktických cvičeniach, je povinný sa ospravedlniť vyučujúcemu

· neúčasť pre chorobu musí študent ospravedlniť úradným potvrdením o pracovnej neschopnosti na prvom praktickom cvičení po chorobe

· neúčasť pre chorobu alebo z iného dôvodu (sviatky, dekanské voľno a i.) ospravedlňuje vyučujúci, maximálne však tri absencie za semester

· študent je povinný nahradiť si neabsolvované semináre a praktické cvičenia po dohode s vyučujúcim, s výnimkou absencií z dôvodu sviatkov, dekanského a rektorského voľna

· príprava na absolvovanie skúšky z iného predmetu nie je dôvodom na ospravedlnenie absencie povinnej výučby

· povinné vyučovanie v deň absolvovania skúšky musí byť riadne nahradené po dohovore s vyučujúcim (ospravedlnená absencia)

· v prípade rektorského, dekanského voľna, štátnych sviatkov a dní pracovného voľna, prednosta môže určiť náhradnú výučbu za neuskutočnenú výučbu tak, aby sa zachoval stanovený rozsah výučby

· ak študent neabsolvuje viac ako 3 semináre a praktické cvičenia (z akýchkoľvek dôvodov), musí si kurz zopakovať v nasledujúcom akademickom roku 

2. Požiadavky na uznanie predmetu

· aktívna účasť na seminároch a praktických cvičeniach

· pripravenosť študenta sa kontroluje priebežným overovaním a hodnotením vedomostí základných poznatkov preberaného učiva v diskusii a v písomných testoch

· príprava a vypracovanie protokolov praktických cvičení, vypracované protokoly musia byť priebežne verifikované učiteľom. Kompletné verifikované laboratórne protokoly sú podmienkou uznania výučby

3. Podmienky uznania písomných testov

· účasť na testoch je povinná, testy sa píšu na týždennej báze v rozsahu 10 otázok

· minimálna úspešnosť týždenného testu je 70 %, t.j. 28 bodov z max.40 bodov

· neúspešné testy sa nenahrádzajú

· pre uznanie výučby musí priemerná úspešnosť zo všetkých testov za semester dosiahnuť min 70 %

· ak študent nesplní podmienku uznania výučby na báze priebežných testov, musí absolvovať kreditný test z obsahu celého kurzu, pre uznanie kurzu je nutná min. úspešnosť 70 %

4. Zápis absolvovanej výuky

· absolvovanie a uznanie povinnej výučby za semester sa zapisuje do evidenčných kariet ÚLCHBKB (príp. AIS systému) po splnení ustanovených podmienok pre uznanie výučby

· študent, ktorý sa bez ospravedlnenia nedostaví na náhradné semináre a praktické cvičenia, alebo ich neabsolvuje z iných dôvodov, nesplnil podmienky pre ukončenie výučby. V tomto prípade nemôže byť vypísaný na skúšku

5. Zápis na skúšku

· študent si môže zapísať termín skúšky a zúčastniť sa jej až po uznaní výučby seminárov a praktických cvičení

· forma skúšky – písomný test, podmienky skúšky budú zverejnené dodatočne