Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Základy biochémie

Učiteľ zodpovedný za výučbu: doc. Ing. Mária Chomová, PhD.

Kontaktná osoba pre výučbu: maria.chomovafmed.uniba.sk


Začiatok výučby LS 2020/2021: 22.2.2021

Trvanie výučby: 13 týždňov (22.2.2021 – 21.5.2021)

Organizácia výučby: dištančne prostredníctvom MST aplikácie (študent dostane pozvanie do tímu pre prednášky a tímu pre semináre, kde sa v predpisanom termíne pripojí do MST a absolvuje výučbu).

Harmonogram výučby: 1-10 týždeň: prednášky a semináre, 11 – 13 týždeň: praktické laboratórne cvičenia

Čas výučby: pondelok:  7.30 – 9.20  (seminár, lab. cvičenie)

                                           9.30 – 11.20 (prednáška)

Odporúčaná literatúra:

Lekárska biochémia I. / Kolektív autorov. Bratislava, UK, 2011

Lekárska biochémia: seminárna a praktická časť / Kolektív autorov. Bratislava, UK, 2011Lekárska biochémia II. / Ladislav Turecký. Bratislava: Asklepios, 2009.

Požiadavky na absolvovanie predmetu: aktívna účasť na predpísanej výuke (2h/2h; prednáška/cvičenie), priebežné hodnotenie získaných vedomosti, skúška (5 kreditov)

INFORMÁCIE O PODMIENKACH SKÚŠKY V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021

Na základe harmonogramu výučby na Lekárskej fakulte UK, výučba v Letnom semestri akademického roku 2020/2021 prebieha do 21.5.2021.

·     Týždeň od 17.5.-21.5. 2021 je náhradným zápočtovým týždňom, v ktorom študent podľa dohovoru s príslušným učiteľom absolvuje chýbajúce semináre a praktické cvičenia.

·     Po získaní zápočtu má študent právo zapísať sa a uskutočniť skúšku vo vypísaných skúškových termínoch uvedených v AIS-systéme.

·     Prihlasovanie na termíny sa začne 29.4.2021 o 21:00

·     Skúška sa uskutoční písomnou formou testu v aplikácii MS Teams v daný deň a čas uvedený v AIS-e.

·     Študent si vo vlastnom záujme dopredu overí kvalitu svojho internetového pripojenia a funkčnosť aplikácie MS Teams na svojom počítači, na ktorom bude uskutočňovať skúšku. Skúšku musí študent uskutočniť cez svoj pridelený univerzitný mail (xy@uniba.sk)

·     Podmienkou účasti na skúške je zapnutá web kamera a mikrofón v počítači, nie je dovolené uskutočniť skúšku na mobilnom zariadení (mobil, tablet, a pod.), rovnako nie sú povolené akékoľvek druhy slúchadiel.

·     Študent sa zväzuje počas skúšky riadiť Etickým kódexom UK a zdržať sa nečestného konania.

·     Pred začiatkom skúšky sa študenti identifikujú pomocou ISIC, indexu alebo OP.

·     Test bude pozostávať z 35 otázok so štyrmi ponúknutými odpoveďami, každá správna odpoveď je hodnotená 1 bodom

·     Čas na vypracovanie testu je 35 min, maximálny počet bodov je 140.

·     Spodná hranica úspešnosti skúšky musí byť viac ako 60 % (t.j. min 85 bodov).

·     Hodnotiaca stupnica:

A

B

C

D

E

Fx

140 -130

129 - 119

118 -108

107 - 97

96 - 85

84 a menej

·     Výsledok skúšky bude zapísaný v AIS-systéme najneskôr do druhého dňa od dátumu vykonania skúšky.

Obsahová náplň výučby predmetu: ZÁKLADY BIOCHÉMIE

Týždeň

Prednáška

 

Seminár a praktické cvičenie

1.

22.2. -26.2.2021

Princípy oxidácie základných živín. Tvorba a význam ATP v bunkách. Citrátový cyklus.

doc. Chomová

Základné princípy oxidácie živín v organizme. Bunkové organely, kompartmentácia biologických oxidácií. Rozdiely v oxidácii in vitroin vivo.

Mgr. Horňáková

2.

1.3.- 5.3.2021

Metabolizmus sacharidov. Reakcie glykolýzy, glukoneogenézy a Pentózového cyklu.

doc. Muchová

Štruktúra membrán, transport látok cez membrány, makroergické zlúčeniny.

Mgr. Horňáková

3.

8.3.-12.3.2021

Regulácie metabolizmu sacharidov. Princípy regulácie na bunkovej úrovni – alostéria a na úrovni organizmu – kovalentná modifikácia a indukcia/represia.  doc. Muchová

 

Metabolizmus glykogénu. Význam glykogénu pre organizmus. Syntéza a degradácia glykogénu.

Mgr. Horňáková

4.

15.3.-19.3.2021

Metabolizmus lipidov. Syntéza a β-oxidácia VKK. Syntéza TAG.

doc. Chomová

Oxidácia živín za aeróbnych a anaeróbnych podmienok.

Mgr. Horňáková

5.

22.3.-26.3.2021

Metabolizmus aminokyselín. Všeobecné reakcie metabolizmu aminokyselín.

doc. Chomová

Substrátová a hormonálna regulácia glykémie. Poruchy regulácie glykémie. Diabetes mellitus.

Mgr. Horňáková

6.

29.3.-2.4.2021

Metabolizmus jednotlivých aminokyselín a ich špecifické funkcie. Detoxikácia amoniaku.

doc. Chomová

Zdroje acetyl-CoA. Tvorba, význam a využitie ketolátok.

Mgr. Horňáková

7.

5.4.-9.4.2021

Metabolizmus nukleotidov. Syntéza a degradácia purínových a pyrimidínových nukleotidov.
doc. Chomová

Štruktúra lipoproteínových častíc. Metabolizmus a význam lipoproteínov.

Mgr. Horňáková

8.

12.4.-16.4.2021

Hormóny hypotalamu a hypofýzy, ich

vylučovanie a účinky.

prof. Turecký

Metabolizmus cholesterolu a jeho význam v organizme.

Mgr. Horňáková

9.

19.4.-23.4.2021

Hormóny jednotlivých endokrinných žliaz
a ich účinky – pankreas, dreň nadobličky, kôra nadobličky, štítna žľaza.

prof. Turecký

Toxicita amoniaku, jeho transport do pečene a detoxikácia.

 

Mgr. Horňáková

10.

26.4.-30.4.2021

Úvod do klinickej biochémie.

prof. Turecký

Funkcie obličiek. Metabolizmus kreatínu a kreatinínu.

Mgr. Horňáková

11.

3.5.-7.5.2021

PČ 1: Príprava kalibračnej krivky bielkovín. Stanovenie koncentrácie bielkovín v sére.

PČ 2: Stanovenie aktivity laktátdehydrogenázy.

doc. Chomová, Mgr. Horňáková , Kudryová

 

PČ 3: Orálny glukózo-tolerančný test a jeho význam.

doc. Chomová, Mgr. Horňáková , Kudryová

 

12.

10.5.-14.5.2021

PČ 4: Stanovenie cholesterolu a TAG v sére.

doc. Chomová, Mgr. Horňáková , Kudryová

 

PČ 5: Stanovenie močoviny v sére a moči.

doc. Chomová, Mgr. Horňáková , Ujlakyová

 

13.

17.5.-21.5.2021

PČ 6: Stanovenie kreatinínu v sére a moči, výpočet clearance kreatinínu.

doc. Chomová, Mgr. Horňáková , Ujlakyová

 

Zápočet. Kontrola protokolov. Náhradné praktiká.