Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Základy biochémie

Učiteľ zodpovedný za výučbu: doc. Ing. Mária Chomová, PhD.

Kontaktná osoba pre výučbu: maria.chomovafmed.uniba.sk


Oznam

INFORMÁCIE O PODMIENKACH SKÚŠKY v akademickom roku 2021/2022

ZÁKLADY BIOCHÉMIE

2. ročník bakalárskeho štúdia Biomedicínska fyzika

·     Na základe harmonogramu výučby na Lekárskej fakulte UK, výučba v Letnom semestri akademického roku 2021/2022 prebieha do 20.5.2022. Skúšobné obdobie začína 23.5.2022.

·     V týždni od 16.5.-20.5.2022 budú udelené zápočty za podmienky splnených požiadaviek pre získanie zápočtu. Študent, ktorý nespĺňa podmienky udelenia zápočtu z dôvodu neodcvičených seminárov a praktických cvičení, absolvuje chýbajúce semináre a praktické cvičenia podľa dohovoru s príslušným učiteľom v náhradnom termíne.

·     Po získaní zápočtu má študent právo zapísať sa a uskutočniť skúšku vo vypísaných skúškových termínoch uvedených v AIS-systéme.

·     Prihlasovanie na termíny sa začne 27.4.2022 o 21:00

·     Skúška sa uskutoční prezenčnou písomnou formou testu v daný deň a čas uvedený v AIS-e. V deň skúšky sa študent dostaví pred Ústav lekárskej chémie a biochémie LF UK.

·     Študent sa zväzuje počas skúšky riadiť Etickým kódexom UK a zdržať sa nečestného konania.

·     Pred začiatkom skúšky sa študenti identifikujú pomocou ISIC, indexu alebo OP.

·     Test bude pozostávať z 35 otázok so štyrmi ponúknutými odpoveďami, každá správna odpoveď je hodnotená 1 bodom

·     Čas na vypracovanie testu je 35 min, maximálny počet bodov je 140.

·     Spodná hranica úspešnosti skúšky musí byť viac ako 60 % (t.j. min 85 bodov).

·     Hodnotiaca stupnica:

 

A

B

C

D

E

Fx

140 -130

129 - 119

118 -108

107 - 97

96 - 85

84 a menej

 

·     Výsledok skúšky bude zapísaný v AIS-systéme najneskôr do druhého dňa od dátumu vykonania skúšky.

Obsahová náplň výučby predmetu: ZÁKLADY BIOCHÉMIE

                                    Obsahová náplň výučby predmetu: ZÁKLADY BIOCHÉMIE                

medziodborové štúdium: BIOMEDICÍNSKA FYZIKA – bakalárske štúdium

Fakulta matematiky a informatiky UK

letný semester – akademický rok 2021/2022

Týždeň

Prednáška

Seminár a praktické cvičenie

1.

21.2.2022

Biologické oxidácie v živých systémoch.

doc. Chomová

Úvod do predmetu. Bunkové organely a kompartmentácia metabolických procesov. Makroergické väzby.

doc. Chomová/Mgr. Gajdošová

2.

28.2.2022

Tvorba ATP v bunkách, citrátový cyklus.

doc. Chomová

Základné princípy oxidácie živín v organizme. Rozdiely v oxidácii in vitroin vivo.

Príprava kalibračnej krivky bielkovín. Stanovenie koncentrácie bielkovín v sére.

doc. Chomová/Mgr. Gajdošová – Kudryová

3.

7.3.2022

Obecné mechanizmy regulácií. G-proteíny, typy receptorov a signálnych dráh

doc. Chomová

Štruktúra membrán, transport látok cez membrány.

doc. Chomová/Mgr. Gajdošová

4.

14.3.2022

Metabolizmus sacharidov. Reakcie glykolýzy. Pentózový cyklus. Regulácia glykolýzy.

doc. Chomová

Signalizácie a regulácie metabolických ciest, ich význam .

doc. Chomová/Mgr. Gajdošová

5

21.3.2022

Metabolizmus sacharidov. Glukoneogenéza, jej regulácia. Metabolizmus glykogénu.

doc. Chomová

Oxidácia živín v aeróbnych a anaeróbnych podmienkach.

Stanovenie aktivity laktátdehydrogenázy.

doc. Chomová/Mgr. Gajdošová – Kudryová

6.

28.3.2022

Metabolizmus lipidov. Syntéza a β-oxidácia VKK. Syntéza TAG.

doc. Chomová

Substrátová a hormonálna regulácia glykémie.

doc. Chomová/Mgr. Gajdošová

7.

4.4.2022

Metabolizmus fosfolipidov a cholesterolu. Základné typy lipoproteínových častíc.

doc. Chomová

Poruchy regulácie glykémie.

Orálny glukózo-tolerančný test a jeho význam.

doc. Chomová/Mgr.Gajdošová – Kudryová

8.

11.4.2022

Metabolizmus aminokyselín. Všeobecné reakcie metabolizmu aminokyselín.

doc. Chomová

Zdroje acetyl-CoA. Tvorba, význam a využitie ketolátok.

doc.Chomová/Mgr. Gajdošová

9.

18.4.2022

Metabolizmus jednotlivých aminokyselín. Detoxikácia amoniaku.

doc. Chomová

Štruktúra lipoproteínových častíc. Metabolizmus a význam lipoproteínov.

doc. Chomová/Mgr. Gajdošová

10.

25.4.2022

Metabolizmus nukleotidov. Syntéza
a degradácia purínových a pyrimidínových nukleotidov.

doc. Chomová

Význam cholesterolu a TAG pre organizmus.

Stanovenie cholesterolu a TAG v sére.

doc. Chomová/Mgr. Gajdošová – Kudryová

11.

2.5.2022

Hormóny hypotalamu a hypofýzy, ich

vylučovanie a účinky.

prof. Turecký

Detoxikácia amoniaku. Močovinový cyklus.

Stanovenie močoviny v sére a moči.

doc. Chomová/Mgr. Gajdošová – Ujlakyová

12.

9.5.2022

Hormóny jednotlivých endokrinných žliaz
a ich účinky.

prof. Turecký

Funkcie obličiek. Metabolizmus kreatínu a kreatinínu.

doc. Chomová/Mgr. Gajdošová

13.

16.5.2022

Úvod do klinickej biochémie.

prof. Turecký

Posúdenie filtračnej schopnosti obličiek. Zápočet

Stanovenie kreatinínu v sére a moči, výpočet clearence kreatinínu.

doc. Chomová/Mgr. Gajdošová – Ujlakyová

 

<s> </s>