Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zubné lekárstvo

Sylabus prednášok

Sylabus prednášok z Imunológie pre poslucháčov 2. roč. LFUK v šk. r. 2019/2020, smer Zubné lekárstvo

 

 

1., 17.2. 2020.  Úloha poznatkov z imunológie v zubnom lekárstve. Imunológia. Formy imunity. Antigén.

doc. Mgr. I. Shawkatová, PhD.                                                 

·       Úvod do štúdia imunológie

·       Imunitný systém, definícia, štruktúra a funkcia

·       Vlastnosti adaptívnej (špecifickej) a prirodzenej (nešpecifickej) imunitnej odpovede

·       Aktívna a pasívna imunita

·       Orgány, tkanivá, bunky a molekuly imunitného systému

·       Antigén, jeho charakteristika a vlastnosti

 

2., 24.2. 2020.  B-lymfocyty a imunoglobulíny, štruktúra protilátky, monoklonové a polyklonové protilátky.

doc. RNDr. V. Ďurmanová, PhD.                                                       

·       B-lymfocyty a ich subpopulácie

·       Imunoglobulíny - ich štruktúra, triedy a podtriedy

·       Základy tvorby protilátok

·       Primárna a sekundárna protilátková odpoveď

·       Funkcia jednotlivých tried protilátok

·       Poruchy v tvorbe protilátok

·       Monoklonové protilátky

 

3., 2.3. 2020.  Komplementový systém.

doc. MUDr. M. Bucová, CSc.                                                                    

·       Komplementový systém. Klasická, alternatívna a lektínová cesta aktivácie

·       Vazoaktívne a chemotaktické látky

·       Regulačné proteíny

·       Receptory pre jednotlivé zložky a fragmenty

·       Biologický význam komplementového systému

·       Poruchy komplementového systému

 

4., 9.3. 2020.  Fagocytóza. Vzorkové receptory. Zápal ako obranná reakcia.

doc. RNDr. V. Ďurmanová, PhD.

·       Mečnikov a profesionálne fagocyty

·       Proces fagocytózy (chemotaxia, opsonizácia, ..., mechanizmy usmrcovania)

·       Molekulové vzory mikroorganizmov (PAMPs), alarmíny a DAMPs, ich rozpoznávanie (cez PRR)

·       Zápal – infekčný (sepsa) a neinfekčný.

·       Zápal, proteíny akútnej fázy

·       Bunky a mediátory zápalu

 

5., 16.3. 2020.  Membránové molekuly. HLA-komplex. Prezentácia proteínových antigénov.

doc. Mgr. I. Shawkatová, PhD.

·       Najdôležitejšie membránové molekuly a ich význam

·       Génová mapa HLA-komplexu, HLA-molekuly, biochemická štruktúra, distribúcia a dedičnosť

·       Biologický a medicínsky význam HLA-komplexu

·       Úloha HLA-komplexu v transplantačnej imunológii

 

6., 23.3. 2020.  Bunky adaptívnej imunity - T-lymfocyty a ďalšie bunky lymfoidného radu: NK, NKT, ILC a MAIT bunky. Regulačné a pamäťové lymfocyty. Prezentácia antigénov.

prof. MUDr. M. Buc, DrSc.

·       T-lymfocytov a ich subpopulácie

·       Regulačné a pamäťové lymfocyty

·       NK a NKT-bunky, ich receptory a mechanizmus pôsobenia

·       ILC-bunky a MAIT-bunky

·       Endogénna a exogénna cesta prezentácie proteínových antigénov

·       Ďalšie možnosti prezentácie antigénov

 

7., 30.3. 2020.  Cytokíny I. Systémový zápal, sepsa, ťažká sepsa, septický šok.

doc. MUDr. M. Bucová, CSc.                                                                     

·       Všeobecné vlastnosti cytokínov, klasifikácia

·       Cytokíny regulujúce vrodenú imunitu

·       Cytokíny prozápalové, protizápalové a regulačné

·       Systémový zápal, sepsa, ťažká sepsa, septický šok

·       Chemokíny a rastové faktory

 

8., 6.4. 2020.  Cytokíny II. Polarizácia Th–lymfocytov. Rozvoj imunitnej odpovede.

doc. MUDr. M. Bucová, CSc.                                                              

·       Cytokíny adaptívnej imunity.

·       Cytokíny v polarizácii Th–lymfocytov

·       Rozvoj imunitnej odpovede. Fenomén imunologickej reštrikcie

·       Špecifická bunková a humorálna imunitná odpoveď

·       Th1, Th2, Th17 imunita, regulačné T-bunky

·       NKT-bunky, ich receptory a mechanizmus pôsobenia

·       Exogénna a endogénna dráha prezentácie antigénov

 

13.4. 2020.  VEĽKONOČNÝ PONDELOK – neprednáša sa

 

9., 20.4. 2020.  Mechanizmy vedúce k rozvoju autoimunity. Prejavy autoimunity v dutine ústnej. Autozápalové choroby.

prof. MUDr. M. Buc, DrSc.

·       Centrálna a periférna tolerancia.

·       Autoimunita fyziologická a poškodzujúca

·       Patogenetické mechanizmy autoimunitných procesov, úloha antigénu

·       Orgánovo špecifické a nešpecifické autoimunitné poruchy

·       Genetická predispozícia k rozvoju autoimunitných procesov

·       Prejavy autoimunity v dutine ústnej

·       Autozápalové choroby

 

10., 27.4. 2020.  Definícia hypersenzitívnych stavov, rozdelenie. Hypersenzitívne reakcie I. typu. Atopia a alergia

doc. MUDr. M. Bucová, PhD. 

·       1. typ hypersenzitívnych reakcií - patofyziológia

·       Atopia, alergia. Alergény

·       Mediátory alergických reakcií

·       Klinické prejavy alergie

·       Anafylaktický šok a non-IgE mediované pseudoalergie (anafylaktoidné reakcie). Histamínová intolerancia

·       Terapia alergií  a anafylaktického šoku

  

11., 4.5. 2020.  Hypersenzitívne reakcie, II. – V. typ.

doc. MUDr. M. Bucová, CSc.

·       II. typ hypersenzitívnych reakcií. Liekové reakcie, potransfúzne reakcie, Rh-inkomopatibilita - prevencia

·       III. typ hypersenzitívnych reakcií. Lokálne a systémové prejavy. Arthusova reakcia a sérová choroba

·       IV. typ hypersenzitívnych reakcií, kontaktná dermatitída a fotoalergická dermatitída

·       V. typ hypersenzitívnych reakcií (m. Graves a myasthenia gravis)

  

12., 11.5. 2020.  Vrodené a získané imunodeficientné stavy. Prejavy porúch imunity v dutine ústnej

doc. MUDr. M. Bucová, CSc.                                                                                      

·       Všeobecné prejavy imunodeficiencií, výskyt, delenie

·       Vrodené imunodeficientné stavy

·       Získané imunodeficientné stavy

·       Prejavy imunodeficientných stavov v dutine ústnej

·       AIDS

·       Obranné mechanizmy v boji proti intracelulárne parazitujúcim mikroorganizmom, vírusom, plesniam a extracelulárne parazitujúcim mikroorganizmom a parazitom

 

 

 

Bratislava, 4.2. 2020

 

                                                             Doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.                  

                                                                      prednostka ústavu

 

                                              

Prednášky sa konajú v Malej posluchárni NTÚ LF UK v pondelok od 9:30 – 11:20 h.

 

Sylabus praktických cvičení

Sylabus praktických cvičení z imunológie, Zubné lekárstvo II. ročník, letný semester - 2019/2020

 

 

 

1. praktické cvičenie (24. 02. – 28. 02. 2020)

Metódy na dôkaz reakcie antigénu s protilátkou a ich využitie v diagnostike. Sérologické reakcie - ich princíp a klinické využitie. Odber a zasielanie materiálu. Aglutinácia a precipitácia. Imunodifúzne metódy. Imunoelektroforetické metódy. Turbidimetria, nefelometria.

Úlohy:

·        Aglutinačná reakcia - vyšetrenie krvných skupín ABO- a Rh-faktoru

·        Vyšetrenie protilátok proti T. pallidum pasívnou hemaglutináciou  

·        Imunodifúzne techniky - demonštrácia preparátov

.        Kazuistika : titer séra (IgG, IgM, IgA) – príklady na vyhodnotenie výsledkov.

Zodpovední: MUDr. M. Suchánková, PhD., PhD., B. Mišovič Faragová

  

 

2. praktické cvičenie  (02. 03. – 06. 03. 2020)

Moderné sérologické vyšetrovacie metódy. Imunofluorescenčné metódy, ELISA, EIA, RIA, imunochromatografia. Imunopijakovacie techniky (dot-blot, Westernblot). Laboratórna diagnostika AIDS. Algoritmus dôkazu HIV-pozitívnej vzorky.

Úlohy:

·        ELISA – demonštrácia mikrotitračných platní a výsledkov ELISA

·        ELISA - tehotenský rýchlotest, dôkaz Helicobacter pylori

Zodpovední: MUDr. M. Suchánková, PhD., B. Mišovič Faragová

  

 

3. praktické cvičenie  (09. 03. – 13. 03. 2020)

Metódy na stanovenie humorálnej zložky vrodenej (nešpecifickej) imunity. Metódy na vyšetrenie zložiek komplementu. Stanovenie aktivity celkového komplementu (CH50). Laboratórna diagnostika proteínov akútnej zápalovej fázy. Diagnostické rýchlotesty na vyšetrenie CRP.

Úlohy:

·        Získanie séra a plazmy

·        Stanovenie aktivity celkového komplementu mikrometódou - demonštrácia

·        Stanovenie koncentrácie CRP z kapilárnej krvi - NycoCard®

.        Kazuistika: hereditárny angioedém

Zodpovední: MUDr. M. Homolová, PhD., B. Mišovič Faragová

 

 

4. praktické cvičenie: (16. 03. – 20. 03. 2020)

Metódy na stanovenie bunkovej zložky vrodenej (nešpecifickej) imunityMetódy vyšetrenia počtu a funkcie fagocytov. Stanovenie fagocytovej a mikrobicídnej schopnosti neutrofilov. Test na vyšetrenie metabolickej aktivácie a chemotaxie fagocytov.

Úlohy:

·        Izolácia leukocytov pomocou roztoku 6 % dextranu

·        Určenie fagocytovej aktivity a fagocytového indexu - odčítanie náteru

·        Vyhodnotenie kandidacídnej schopnosti neutrofilov

·        Demonštrácia platne a protokolov INT-testu a demonštrácia vyšetrenia chemotaxie neutrofilov

.        Kazuistika – chronická granulomatózna choroba

·        ZÁPOČTOVÝ TEST č. 1

Zodpovední: MUDr. M. Homolová, PhD., B. Mišovič Faragová

 

 

5. praktické cvičenie  (23. 03. – 27. 03. 2020)

Metódy na posúdenie stavu adaptívnej (špecifickej) bunkovej a humorálnej imunity. Vyšetrenie hladín protilátok. Imunofenotypizácia subpopulácii lymfocytov (FACS). Izolácia lymfocytov a magnetická izolácia subpopulácií T-lymfocytov. Test blastickej transformácie lymfocytov - LTT. Kožné testy na zistenie špecifickej bunkovej imunity. IGRA testy.

Úlohy:

·        Izolácia lymfocytov gradientovou centrifugáciou

·        Stanovenie počtu lymfocytov

·        Demonštrácia výsledkov z prietokovej cytometrie a protokoly z LTT

Zodpovední:  MUDr. M. Suchánková, PhD., Z. Nürnberger

 

 

6. praktické cvičenie  (30. 03. – 03. 04. 2020)

Metódy transplantačnej imunológie. Určovanie HLA-aliel molekulárno-biologickými metódami. Sérologické určovanie antigénov HLA prvej a druhej triedy (mikrolymfocytotoxický test). Určenie biologickej príbuznosti celulárnymi technikami (MLC test).

Úlohy:  

·        Určovanie HLA-aliel (PCR-SSP) - výučbové video

·        Odčítavanie výsledkov PCR-SSP vyšetrenia HLA

Zodpovední:  MUDr. M. Homolová, PhD., Z. Nürnberger

 

 

06. 04. – 10. 04. 2019 - praktická výučba neprebieha!

  

 

7. praktické cvičenie (13. 04. – 17. 04. 2020)

Diagnostika alergických chorôb. Alergény, prejavy alergických chorôb. Alergologická anamnéza. In vivo a in vitro diagnostika alergických chorôb.

Úlohy:

·        Zisťovanie alergie rýchlymi metódami  (EPIGNOST) - demonštrácia

·        Adrenalínové pero (Jext) - demonštrácia

·        Diagnostické súpravy na vyšetrenie alergie - demonštrácia

Zodpovední: MUDr. M. Suchánková, PhD., Z. Nürnberger 

 

 

8. praktické cvičenie (20. 04. – 24.04. 2020)

Imunodiagnostika autoimunitných chorôb. Prehľad najčastejších autoimunitných chorôb. Určovanie autoprotilátok: nepriama imunofluorescencia, ELISA. Určovanie cirkulujúcich imunokomplexov (CIK). Význam vyšetrenia pomeru CD4/CD8, HLA-molekúl/aliel a cytokínov pri niektorých autoimunitných chorobách.

Úlohy:

·        Dôkaz reumatoidného faktora latexovou aglutináciou

.        Kazuistika

Zodpovední: MUDr. M. Homolová, PhD., Z. Nürnberger 

 

 

9. praktické cvičenie (27. 04. – 01. 05. 2020)

Imunitný profil jedinca - orientačné a špecializované imunologické vyšetrenia. Význam vyšetrenia počtu leukocytov, diferenciálneho krvného obrazu, zápalových markerov. Vyšetrenie nešpecifickej bunkovej a humorálnej imunity a špecifickej imunity. Kazuistiky.

· ZÁPOČTOVÝ TEST č. 2

Zodpovední:  MUDr. M. Homolová, PhD., B. Mišovič Faragová

 

 

Praktické cvičenia prebiehajú v miestnosti č. 106 na Moskovskej 2. 

   

 

MUDr. Monika Homolová, PhD.                      Doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.

 zodpovedná za praktické cvičenia                                    prednostka ústavu   

Študijná literatúra

Povinná literatúra

Buc M: Základná a klinická imunológia pre študentov zubného lekárstva. Bratislava: Univerzita Komenského 2010, 336 s.

Kolektív autorov: Vyšetrovacie metódy v imunológii. Bratislava: Univerzita Komenského 2011, 190 s.

 

Odporúčaná literatúra

Buc M: Základná a klinická imunológia. Bratislava: Veda 2012, 832 s.

Buc M: Základná a klinická imunológia. Bratislava: Univerzita Komenského 2009, 597 s.

Buc M: Autoimunita a autoimunitné choroby. Bratislava: Veda 2005, 492 s.

Ferenčík M, Rovenský J, Maťha V, Jensen-Jarolim E: Imunológia a alergológia v základných heslách a termínoch. Bratislava: SAP 2006, 425 s.

Hořejší V, Bartúňková J: Základy imunologie. 4. Praha: Triton 2009, 316 s.

Bartúňková J, Paulík M: Vyšetřovací metody v imunologii. Praha: Avicenum 2005, 176 s.

Abbas AK, Lichtman, AH, Pillai S: Cellular and molecular immunology. 6th ed. New York: WB Saunders Comp. 2007, 566 s