Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zubné lekárstvo

Sylabus prednášok

Sylabus prednášok z Imunológie pre poslucháčov 2. roč. LFUK v šk. r. 2017/2018, smer Zubné lekárstvo

 

 

1., 19.2. 2018.  Význam poznatkov z imunológie v zubnom lekárstve. Úvod do štúdia imunológie. Formy imunity. Antigén.

(doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., doc. Mgr. I. Shawkatová, PhD.)                                                 

·       Úvod do štúdia imunológie

·       Imunitný systém, definícia, štruktúra a funkcia

·       Vlastnosti špecifickej a nešpecifickej imunitnej odpovede

·       Orgány, tkanivá, bunky a molekuly imunitného systému – prehľad

·       Antigén, jeho charakteristika a vlastnosti

 

2., 26.2. 2018.  B-lymfocyty a protilátky, monoklonové a polyklonové protilátky.

(doc. RNDr. V. Ďurmanová, PhD.)                                                                                                            

·       B-lymfocyty

·       Imunoglobulíny, štruktúra, triedy a podtriedy

·       Funkcia jednotlivých tried imunoglobulínov

·       Primárna a sekundárna protilátková odpoveď

·       Základy tvorby protilátok

·       Poruchy v tvorbe protilátok

 

3., 5.3. 2018.  Komplementový systém.

(doc. MUDr. M. Bucová, CSc.)                                                                    

·       Komplementový systém. Klasická, alternatívna a lektínová cesta aktivácie

·       Vazoaktívne a chemotaktické látky

·       Regulačné proteíny

·       Receptory pre jednotlivé zložky a fragmenty

·       Biologický význam komplementového systému

·       Poruchy komplementového systému

 

4., 12.3. 2018.  Fagocytóza. Vzorkové receptory. Zápal ako obranná reakcia.

(doc. RNDr. V. Ďurmanová, PhD.)

·     Mečnikov a profesionálne fagocyty

·     Proces fagocytózy (chemotaxia, opsonizácia, ..., mechanizmy usmrcovania)

·     Molekulové vzory mikroorganizmov (PAMPs), alarmíny a DAMPs, ich rozpoznávanie (cez PRR)

·     Zápal – infekčný (sepsa) a neinfekčný.

 

5., 19.3. 2018.  Cytokíny I. Systémový zápal, sepsa, ťažká sepsa, septický šok.

(doc. MUDr. M. Bucová, CSc.)                                                                     

·     Všeobecné vlastnosti cytokínov, klasifikácia

·     Cytokíny regulujúce vrodenú imunitu

·     Cytokíny prozápalové, protizápalové a regulačné

·     Systémový zápal, sepsa, ťažká sepsa, septický šok

·     Chemokíny a rastové faktory

 

6., 26.3. 2018.  Cytokíny II. Polarizácia Th–lymfocytov. Rozvoj imunitnej odpovede.

(doc. MUDr. M. Bucová, CSc.)                                                              

·     Cytokíny adaptívnej imunity.

·     Cytokíny v polarizácii Th–lymfocytov

·     Rozvoj imunitnej odpovede. Fenomén imunologickej restrikcie.

·     Špecifická bunková a humorálna imunitná odpoveď

·     Th1, Th2, Th17 imunita, regulačné T-bunky.

 

2.4. 2018.  VEĽKONOČNÝ PONDELOK – neprednáša sa

 

7., 9.4. 2018.  HLA-komplex. Membránové molekuly. T-lymfocyty, NK- a NKT-bunky. Prezentácia proteínových antigénov.

(doc. Mgr. I. Shawkatová, PhD.)

·     Génová mapa HLA-komplexu, HLA-molekuly, biochemická štruktúra, distribúcia a dedičnosť

·     Biologický a medicínsky význam HLA-komplexu

·     Najdôležitejšie membránové molekuly a ich význam

·     T-lymfocytov, ich subpopulácie

·     NK-bunky, ich receptory a mechanizmus pôsobenia

·     NKT-bunky, ich receptory a mechanizmus pôsobenia

·     Endogénna a exogénna dráha prezentácie proteínových antigénov

 

8., 16.4. 2018.  Imunodeficientné stavy.

(doc. Mgr. I. Shawkatová, PhD.)                                                                                      

·        Všeobecné prejavy imunodeficiencií, výskyt, delenie

·        Vrodené imunodeficientné stavy.

·        Získané imunodeficientné stavy.

·        AIDS

·       Obranné mechanizmy v boji proti intracelulárne parazitujúcim mikroorganizmom, vírusom, plesniam a extracelulárne parazitujúcim mikroorganizmom a parazitom

 

9., 23.4. 2018.  Definícia hypersenzitívnych stavov, rozdelenie. Hypersenzitívne reakcie I. typu. Atopia a alergia

(doc. MUDr. M. Bucová, PhD.)                                                                                                                

·        1. typ hypersenzitívnych reakcií - patofyziológia

·        Atopia, alergia. Alergény

·        Mediátory alergických reakcií

·        Klinické prejavy alergie

·        Anafylaktický šok a non-IgE mediované pseudoalergie (anafylaktoidné reakcie). Histamínová intolerancia

·        Terapia alergií  a anafylaktického šoku

 

10., 30.4. 2018.  Hypersenzitívne reakcie, II. – V. typ.

(doc. MUDr. M. Bucová, CSc.)                                                                                            

·        II. typ hypersenzitívnych reakcií. Liekové reakcie, potransfúzne reakcie, Rh-inkomopatibilita - prevencia

·        III. typ hypersenzitívnych reakcií. Sérová choroba, Arthusova reakcia

·        IV. typ hypersenzitívnych reakcií, kontaktná dermatitída a fotoalergická dermatitída

·        V. typ hypersenzitívnych reakcií (m. Graves a myasthenia gravis)

 

11., 7.5. 2018.  Mechanizmy vedúce k rozvoju autoimunity. Prejavy autoimunity v dutine ústnej. Autozápalové choroby.

(prof. MUDr. M. Buc, DrSc.)

·        Centrálna a periférna tolerancia.

·        Autoimunita fyziologická a poškodzujúca

·        Patogenetické mechanizmy autoimunitných procesov, úloha antigénu

·        Orgánovo špecifické a nešpecifické autoimunitné poruchy

·        Genetická predispozícia k rozvoju autoimunitných procesov

·        Prejavy autoimunity v dutine ústnej

·        Autozápalové choroby

 

12., 14.5. 2018. Očkovanie. Imunitné mechanizmy v dutine ústnej. Nádory a imunita.

(doc. RNDr. V. Ďurmanová, PhD.)                                                                                 

·       Očkovanie. Aktívna a pasívna imunizácia. Povinné očkovanie

·       Imunitné mechanizmy v dutine ústnej

·       Prejavy porúch imunity v dutine ústnej

·       Efektorové mechanizmy v boji s malígnymi bunkam

·       Metastatický proces

·       Imunodiagnostika a imunoterapia nádorov

 

Bratislava, 4.2. 2018

 

                                                         Doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.                  

                                                                 prednostka ústavu

 

                                              

Prednášky sa konajú v Malej posluchárni NTÚ LF UK v pondelok od 9:30 – 11:20 h.

 

Sylabus praktických cvičení

Sylabus praktických cvičení z imunológie, Zubné lekárstvo II. ročník, letný semester - 2017/2018

 

 

 

1. praktické cvičenie (19. 02. – 23. 02. 2018)

Metódy na dôkaz reakcie antigénu s protilátkou a ich využitie v diagnostike.

Sérologické reakcie - ich princíp a klinické využitie. Odber a zasielanie materiálu. Aglutinácia a precipitácia. Imunodifúzne metódy. Imunoelektroforetické metódy. Turbidimetria, nefelometria.

Úlohy:

·        Aglutinačná reakcia - vyšetrenie krvných skupín ABO- a Rh-faktoru

·        Vyšetrenie protilátok proti T. pallidum pasívnou hemaglutináciou  

·        Imunodifúzne techniky - demonštrácia preparátov

.        Kazuistika : titer séra (IgG, IgM, IgA) – príklady na vyhodnotenie výsledkov.

Zodpovední: MUDr. M. Suchánková, PhD., PhD., B. Faragová

  

 

2. praktické cvičenie  (26. 02. – 02. 03. 2018)

Moderné sérologické vyšetrovacie metódy.

Imunofluorescenčné metódy, ELISA, EIA, RIA, imunochromatografia. Imunopijakovacie techniky (dot-blot, Westernblot). Laboratórna diagnostika AIDS. Algoritmus dôkazu HIV-pozitívnej vzorky.

Úlohy:

·        ELISA – demonštrácia mikrotitračných platní a výsledkov ELISA

·        ELISA - tehotenský rýchlotest, dôkaz Helicobacter pylori

Zodpovední: MUDr. M. Homolová, PhD., B. Faragová

  

 

3. praktické cvičenie  (05. 03. – 09. 03. 2018)

Metódy na stanovenie humorálnej zložky vrodenej (nešpecifickej) imunity.

Metódy na vyšetrenie zložiek komplementu. Stanovenie aktivity celkového komplementu (CH50). Laboratórna diagnostika proteínov akútnej zápalovej fázy. Diagnostické rýchlotesty na vyšetrenie CRP.

Úlohy:

·        Získanie séra a plazmy

·        Stanovenie aktivity celkového komplementu mikrometódou - demonštrácia

·        Stanovenie koncentrácie CRP z kapilárnej krvi - NycoCard®

.        Kazuistika: hereditárny angioedém

Zodpovední: MUDr. M. Homolová, PhD., B. Faragová

 

 

4. praktické cvičenie: (12. 03. – 16. 03. 2018)

Metódy na stanovenie bunkovej zložky vrodenej (nešpecifickej) imunity.

Metódy vyšetrenia počtu a funkcie fagocytov. Stanovenie fagocytovej a mikrobicídnej schopnosti neutrofilov. Test na vyšetrenie metabolickej aktivácie a chemotaxie fagocytov.

Úlohy:

·        Izolácia leukocytov pomocou roztoku 6 % dextranu

·        Určenie fagocytovej aktivity a fagocytového indexu - odčítanie náteru

·        Vyhodnotenie kandidacídnej schopnosti neutrofilov

·        Demonštrácia platne a protokolov INT-testu a demonštrácia vyšetrenia chemotaxie neutrofilov

.        Kazuistika – chronická granulomatózna choroba

·        ZÁPOČTOVÝ TEST č. 1

Zodpovední: MUDr. M. Suchánková, PhD., B. Faragová

 

 

5. praktické cvičenie  (19. 03. – 23. 03. 2018)

Metódy na posúdenie stavu adaptívnej (špecifickej) bunkovej a humorálnej imunity.

Vyšetrenie hladín protilátok. Imunofenotypizácia subpopulácii lymfocytov (FACS). Izolácia lymfocytov a magnetická izolácia subpopulácií T-lymfocytov. Test blastickej transformácie lymfocytov - LTT. Kožné testy na zistenie špecifickej bunkovej imunity. IGRA testy.

Úlohy:

·        Izolácia lymfocytov gradientovou centrifugáciou

·        Stanovenie počtu lymfocytov

·        Demonštrácia výsledkov z prietokovej cytometrie a protokoly z LTT

Zodpovední:  MUDr. M. Homolová, PhD., B. Faragová

 

 

 26. 03. – 30. 03. 2018 - praktická výučba neprebieha!

 

 

6. praktické cvičenie  (03. 04. – 06. 04. 2018)

Diagnostika alergických chorôb.

Alergény, prejavy alergických chorôb. Alergologická anamnéza. In vivo a in vitro diagnostika alergických chorôb.

Úlohy:

·        Zisťovanie alergie rýchlymi metódami  (EPIGNOST) - demonštrácia

·        Adrenalínové pero (Jext) - demonštrácia

·        Diagnostické súpravy na vyšetrenie alergie - demonštrácia

Zodpovední: MUDr. M. Suchánková, PhD., B. Faragová 

 

 

 09. 04. – 13. 04. 2018 - praktická výučba neprebieha!

(Konferencia „Martinské dni imunológie“)

 

 

7. praktické cvičenie (16. 04. – 20. 04. 2018)

Metódy transplantačnej imunológie.

Určovanie HLA-aliel molekulárno-biologickými metódami. Sérologické určovanie antigénov HLA prvej a druhej triedy (mikrolymfocytotoxický test). Určenie biologickej príbuznosti celulárnymi technikami (MLC test).

Úlohy:  

·        Určovanie HLA-aliel (PCR-SSP) - výučbové video

·        Odčítavanie výsledkov PCR-SSP vyšetrenia HLA

Zodpovední:  MUDr. M. Homolová, PhD., B. Faragová

 

 

8. praktické cvičenie (23. 04. – 27.04. 2018)

Imunodiagnostika autoimunitných chorôb.

Prehľad najčastejších autoimunitných chorôb. Určovanie autoprotilátok: nepriama imunofluorescencia, ELISA. Určovanie cirkulujúcich imunokomplexov (CIK). Význam vyšetrenia pomeru CD4/CD8, HLA-molekúl/aliel a cytokínov pri niektorých autoimunitných chorobách.

Úlohy:

·        Dôkaz reumatoidného faktora latexovou aglutináciou

.        Kazuistika

Zodpovední:  MUDr. M. Suchánková, PhD., B. Faragová

 

 

9. praktické cvičenie (30. 04. – 04. 05. 2018)

Imunitný profil jedinca - orientačné a špecializované imunologické vyšetrenia.

Význam vyšetrenia počtu leukocytov, diferenciálneho krvného obrazu, zápalových markerov. Vyšetrenie nešpecifickej bunkovej a humorálnej imunity a špecifickej imunity. Kazuistiky.

· ZÁPOČTOVÝ TEST č. 2

Zodpovední:  MUDr. M. Homolová, PhD., B. Faragová

 

 

Praktické cvičenia prebiehajú v miestnosti č. 106 na Moskovskej 2. 

   

 

MUDr. Zuzana Párnická, PhD.                              Doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.

 zodpovedná za praktické cvičenia                                            prednostka ústavu   

Študijná literatúra

Povinná literatúra

Buc M: Základná a klinická imunológia pre študentov zubného lekárstva. Bratislava: Univerzita Komenského 2010, 336 s.

Kolektív autorov: Vyšetrovacie metódy v imunológii. Bratislava: Univerzita Komenského 2011, 190 s.

 

Odporúčaná literatúra

Buc M: Základná a klinická imunológia. Bratislava: Veda 2012, 832 s.

Buc M: Základná a klinická imunológia. Bratislava: Univerzita Komenského 2009, 597 s.

Buc M: Autoimunita a autoimunitné choroby. Bratislava: Veda 2005, 492 s.

Ferenčík M, Rovenský J, Maťha V, Jensen-Jarolim E: Imunológia a alergológia v základných heslách a termínoch. Bratislava: SAP 2006, 425 s.

Hořejší V, Bartúňková J: Základy imunologie. 4. Praha: Triton 2009, 316 s.

Bartúňková J, Paulík M: Vyšetřovací metody v imunologii. Praha: Avicenum 2005, 176 s.

Abbas AK, Lichtman, AH, Pillai S: Cellular and molecular immunology. 6th ed. New York: WB Saunders Comp. 2007, 566 s