Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zubné lekárstvo

Sylabus prednášok

Sylabus prednášok z Imunológie pre poslucháčov 2. roč. LFUK v šk. r. 2023/2024, smer Zubné lekárstvo

 

 

1., 19.2. 2024.  Imunológia. Formy imunity. Antigén

doc. Mgr. I. Shawkatová, PhD.                                                 

·       Úvod do štúdia imunológie

·       Imunitný systém, definícia, štruktúra a funkcia

·       Vlastnosti prirodzenej a získanej imunitnej odpovede

·       Orgány, tkanivá, bunky a molekuly imunitného systému

·       Antigén, jeho charakteristika a vlastnosti

 

2., 26.2. 2024.  B-lymfocyty, protilátky a ich funkcia. Monoklonové a polyklonové protilátky.

doc. RNDr. V. Ďurmanová, PhD.                                                       

·       B-lymfocyty

·       Štruktúra a funkcia jednotlivých tried imunoglobulínov

·       Primárna a sekundárna protilátková odpoveď

·       Základy tvorby protilátok

·       Poruchy v tvorbe protilátok

·       Monoklonové a polyklonové protilátky. Hybridómy 

 

3., 4.3. 2024.  Komplementový systém. Biologický význam a poruchy komplementového systému. Pseudoalergie

doc. MUDr. M. Bucová, CSc., mim. prof.                                                           

·       Komplementový systém. Klasická, alternatívna a lektínová cesta aktivácie

·       Vazoaktívne a chemotaktické látky

·       Anafylaktoidné reakcie, pseudoalergie, anafylaktoidný šok

·       Regulačné proteíny

·       Receptory pre jednotlivé zložky a fragmenty

·       Biologický význam komplementového systému

·       Poruchy komplementového systému

 

4., 11.3. 2024.  Fagocytóza. Vzorkové receptory. Zápal ako obranná reakcia

doc. RNDr. V. Ďurmanová, PhD.

·       Mečnikov a profesionálne fagocyty

·       Proces fagocytózy (chemotaxia, opsonizácia, ingescia, mechanizmy usmrcovania)

·       Netóza

·       Pôvod a diferenciácia makrofágov

·       Molekulové vzory mikroorganizmov (PAMPs), alarmíny a DAMPs, ich rozpoznávanie (PRR)

·       Zápal – infekčný (sepsa) a neinfekčný. Proteíny akútnej fázy zápalu

 

5., 18.3. 2024.  Membránové molekuly. HLA-komplex.

doc. Mgr. I. Shawkatová, PhD.

·       Najdôležitejšie membránové molekuly a ich význam

·       Génová mapa HLA-komplexu, HLA-molekuly, biochemická štruktúra, distribúcia a dedičnosť

·       Biologický a medicínsky význam HLA-komplexu

·       Úloha HLA-komplexu v transplantačnej imunológii

 

6., 25.3. 2024.  Bunky adaptívnej imunity - T-lymfocyty a ďalšie bunky lymfoidného radu - NK, NKT, ILC a MAIT bunky. Regulačné a pamäťové lymfocyty. Prezentácia antigénov.

prof. MUDr. M. Buc, DrSc.

·       T-lymfocytov a ich subpopulácie

·       Regulačné a pamäťové lymfocyty

·       NK a NKT-bunky, ich receptory a mechanizmus pôsobenia

·       ILC-bunky a MAIT-bunky

·       Endogénna a exogénna cesta prezentácie proteínových antigénov

·       Ďalšie možnosti prezentácie antigénov

 

1.4. 2024  VEĽKONOČNÝ PONDELOK - neprednáša sa

 

7., 8.4. 2024.  Cytokíny I. Cytokíny regulujúce prirodzenú imunitu. Systémový zápal, sepsa, ťažká sepsa, septický šok.

doc. MUDr. M. Bucová, CSc., mim. prof.   

·       Všeobecné vlastnosti cytokínov, klasifikácia

·       Cytokíny regulujúce prirodzenú imunitu

·       Cytokíny prozápalové, protizápalové a regulačné

·       Systémový zápal, sepsa, ťažká sepsa, septický šok

·       Chemokíny a rastové faktory

 

8., 15.4. 2024.  Cytokíny II. Polarizácia Th-lymfocytov. Rozvoj imunitnej odpovede.

doc. MUDr. M. Bucová, CSc., mim. prof.                                            

·       Cytokíny adaptívnej imunity

·       Cytokíny v polarizácii Th-lymfocytov

·       Úloha cytokínov v rozvoji imunitnej odpovede. Fenomén imunologickej reštrikcie

·       Adaptívna bunková a humorálna imunitná odpoveď

·       Th1, Th2, Th9, Th17 a Th22 imunita

·       Obranné mechanizmy v boji proti intracelulárne parazitujúcim mikroorganizmom, vírusom, plesniam a extracelulárne parazitujúcim mikroorganizmom

 

9., 22.4. 2024.  Definícia hypersenzitívnych stavov, rozdelenie. Hypersenzitívne reakcie I. typu. Atopia a alergia.

doc. MUDr. M. Bucová, PhD., mim. prof. 

·       I. typ hypersenzitívnych reakcií - patofyziológia

·       Atopia, alergia. Alergény

·       Mediátory alergických reakcií

·       Klinické prejavy alergie

·       Anafylaktický šok a non-IgE mediované pseudoalergie (anafylaktoidné reakcie). 

·       Terapia alergií a anafylaktického šoku

·       Histamínová intolerancia

  

10., 29.4. 2024.  Hypersenzitívne reakcie, II. – V. typ.

doc. MUDr. M. Bucová, CSc., mim. prof.

·       II. typ hypersenzitívnych reakcií. Liekové reakcie, potransfúzne reakcie, Rh-inkomopatibilita - prevencia

·       III. typ hypersenzitívnych reakcií. Sérová choroba, Arthusova reakcia 

·       IV. typ hypersenzitívnych reakcií, kontaktná dermatitída a fotoalergická dermatitída

·       V. typ hypersenzitívnych reakcií (m. Graves a myasthenia gravis)

 

11., 6.5. 2024.  Mechanizmy vedúce k rozvoju autoimunity. Prejavy autoimunity v dutine ústnej. Autozápalové choroby.

prof. MUDr. M. Buc, DrSc.

·       Dominantná a recesívna tolerancia

·       Autoimunita fyziologická a poškodzujúca

·       Patogenetické mechanizmy autoimunitných procesov, úloha antigénu

·       Orgánovo špecifické a nešpecifické autoimunitné poruchy

·       Genetická predispozícia k rozvoju autoimunitných procesov

·       Prejavy autoimunity v dutine ústnej

·       Autozápalové choroby

   

12., 13.5. 2024.  Vrodené a získané imunodeficientné stavy. Prejavy porúch imunity v dutine ústnej.

MUDr. J. Javor, PhD.                                                                                       

·       Všeobecné prejavy imunodeficiencií, výskyt, delenie

·       Vrodené imunodeficientné stavy

·       Mechanizmy imunity v dutine ústnej

·       Prejavy imunodeficientných stavov v dutine ústnej

·       Získané imunodeficientné stavy

·       AIDS

·       Charakteristika HIV, gény HIV

·       Interakcia HIV s bunkami imunitného systému

·       Klinické štádiá HIV infekcie a AIDS

·       Laboratórna diagnostika HIV infekcie a jej terapia

 

Bonusová on-line prednáška v MSTeams: Antiinfekčná imunita

prof. MUDr. M. Buc, DrSc.                                          

·       Obranné mechanizmy v boji proti extra- a extracelulárne parazitujúcim baktériám

·       Obranné mechanizmy proti vírusom

·       Obranné mechanizmy proti parazitom

·       Obranné mechanizmy proti kvasinkám a plesniam

·       SARS-CoV-2 a COVID-19

 

  

Bratislava, 5.2. 2024

 

                                                             Doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., mim. prof.                   

                                                                      prednostka ústavu

 

                                              

Prednášky sa konajú prezenčne v pondelok od 9.30 do 11.20 v miestnosti č. 106 na Moskovskej 2.

 

Sylabus praktických cvičení

Sylabus praktických cvičení z imunológie, Zubné lekárstvo II. ročník, letný semester - 2023/2024

 

 

 

1. praktické cvičenie (26.02. – 01.03. 2024)

Metódy na dôkaz reakcie antigénu s protilátkou a ich využitie v diagnostike.

Sérologické reakcie - ich princíp a klinické využitie. Odber a zasielanie materiálu. Aglutinácia a precipitácia. Imunodifúzne metódy. Imunoelektroforetické metódy. Turbidimetria, nefelometria.

Úlohy:

·        Aglutinačná reakcia - vyšetrenie krvných skupín ABO- a Rh-faktoru

·        Vyšetrenie protilátok proti T. pallidum pasívnou hemaglutináciou  

·        Imunodifúzne techniky - demonštrácia preparátov

.        Kazuistika : titer séra (IgG, IgM, IgA) – príklady na vyhodnotenie výsledkov.

Zodpovední: MUDr. M. Suchánková

  

 

2. praktické cvičenie (04.03. – 08.03. 2024)

Moderné sérologické vyšetrovacie metódy. Laboratórna diagnostika infekcie SARS-CoV-2.

Imunofluorescenčné metódy. Moderné sérologické vyšetrovacie metódy - ELISA, EIA, RIA, imunochromatografia. Imunopijakovacie techniky (dot-blot, Westernblot). Chemiluminiscenčná imunoanalýza.

Úlohy:

·        ELISA – demonštrácia mikrotitračných platní a výsledkov ELISA

·        Imunochromatografické lateral-flow testy: tehotenský rýchlotest, dôkaz protilátok proti Helicobacter pylori a SARS-CoV-2

Zodpovední: MUDr. M. Suchánková

  

 

3. praktické cvičenie (11.03. – 15.03. 2024)

Metódy na stanovenie humorálnej zložky prirodzenej imunity.

Metódy na vyšetrenie zložiek komplementu. Stanovenie aktivity celkového komplementu (CH50). Laboratórna diagnostika proteínov akútnej zápalovej fázy. Diagnostické rýchlotesty na vyšetrenie CRP.

Úlohy:

·        Získanie séra a plazmy

·        Stanovenie aktivity celkového komplementu mikrometódou - demonštrácia

·        Stanovenie koncentrácie CRP z kapilárnej krvi reflektometriou - NycoCard®

.        Kazuistika: hereditárny angioedém

Zodpovední: MUDr. M. Suchánková

 

 

4. praktické cvičenie (18.03. – 22.03. 2024)

Metódy na stanovenie bunkovej zložky prirodzenej imunity.

Metódy vyšetrenia počtu a funkcie fagocytov. Stanovenie fagocytovej a mikrobicídnej schopnosti neutrofilov. Test na vyšetrenie metabolickej aktivácie a chemotaxie fagocytov. Stanovenie cytotoxickej aktivity NK-buniek.

Úlohy:

·        Izolácia leukocytov pomocou roztoku 6 % dextranu

·        Určenie fagocytovej aktivity a fagocytového indexu - odčítanie náteru

·        Vyhodnotenie kandidacídnej schopnosti neutrofilov

·        Demonštrácia platne a protokolov INT-testu

.        Kazuistika – chronická granulomatózna choroba

·        ZÁPOČTOVÝ TEST č. 1

Zodpovední: MUDr. M. Suchánková, PhD.

 

 

25.03. – 29.03. 2024 výuka neprebieha !!

 

 

5. praktické cvičenie (01.04. – 05.04. 2024)

Metódy na posúdenie stavu adaptívnej bunkovej a humorálnej imunity.

Vyšetrenie hladín protilátok. Imunofenotypizácia subpopulácií lymfocytov (FACS). Izolácia lymfocytov a magnetická izolácia subpopulácií T-lymfocytov. Test blastickej transformácie lymfocytov - LTT. Kožné testy na zistenie špecifickej bunkovej imunity. IGRA testy.

Úlohy:

·        Izolácia lymfocytov gradientovou centrifugáciou

·        Stanovenie počtu lymfocytov

·        Demonštrácia výsledkov z prietokovej cytometrie

Zodpovední:  MUDr. M. Homolová, PhD.

 

 

6. praktické cvičenie (08.04. – 12.04. 2024)

Metódy transplantačnej imunológie.

Určovanie HLA-aliel molekulárno-biologickými metódami. Sérologické určovanie antigénov HLA prvej a druhej triedy (mikrolymfocytotoxický test). Určenie biologickej príbuznosti celulárnymi technikami (MLC test).

Úlohy:  

·        Určovanie HLA-aliel (PCR-SSP) - výučbové video

Zodpovední:  MUDr. M. Homolová, PhD.

  

 

7. praktické cvičenie (15.04. – 19.04. 2024)

Diagnostika alergických chorôb.

Alergény, prejavy alergických chorôb. Alergologická anamnéza. Kožné testy na zisťovanie alergie. Laboratórna diagnostika alergických chorôb. Vyšetrenie celkového a alergénovo-špecifického IgE

Úlohy:

·        Adrenalínové pero - demonštrácia

·        Diagnostické súpravy na vyšetrenie alergie, celkového a alergénovo-špecifického IgE

Zodpovední: MUDr. M. Homolová, PhD.

 

 

8. praktické cvičenie (22.04. – 26.04. 2024)

Imunodiagnostika autoimunitných chorôb a imunodeficiencií. Laboratórna diagnostika HIV a AIDS.

Prehľad najčastejších autoimunitných chorôb. Určovanie autoprotilátok: nepriama imunofluorescencia, ELISA. Určovanie cirkulujúcich imunokomplexov (CIK). Význam vyšetrenia pomeru CD4/CD8, HLA-molekúl/aliel a cytokínov pri niektorých autoimunitných chorobách. Algoritmus dôkazu HIV-pozitívnej vzorky.

Úlohy:

·        Dôkaz reumatoidného faktora latexovou aglutináciou

.        Kazuistika

Zodpovední: MUDr. M. Homolová, PhD.

 

 

9. praktické cvičenie (29.04. – 03.05. 2024)

Imunitný profil jedinca - orientačné a špecializované imunologické vyšetrenia.

Význam vyšetrenia počtu leukocytov, diferenciálneho krvného obrazu, zápalových markerov. Vyšetrenie prirodzenej bunkovej a humorálnej imunity a adaptívnej imunity. Kazuistiky. Imunodiagnostika nádorov - zhrnutie. Imunodiagnostika infekčných chorôb - zhrnutie.

· ZÁPOČTOVÝ TEST č. 2

Zodpovední:  MUDr. M. Homolová, PhD.

 

 

Praktické cvičenia budú prebiehať prezenčne v miestnosti 106 na Moskovskej 2. 

   

 

MUDr. Monika Homolová, PhD.                      Doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., mim. prof.

 zodpovedná za praktické cvičenia                                    prednostka ústavu   

Materiály a pokyny k samoštúdiu

Študijná literatúra

Povinná literatúra

 

Buc M: Základná a klinická imunológia pre študentov zubného lekárstva. Bratislava: Univerzita Komenského 2010, 336 s.

 

Kolektív autorov: Vyšetrovacie metódy v imunológii. Bratislava: Univerzita Komenského 2011, 190 s.

 

Video a pdf súbory prednášok zverejnené v MSTeams

 

Odporúčaná literatúra

 

Buc M: Základná a klinická imunológia. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: Veda, Vydavateľstvo SAV 2023, 790 s.

 

Buc M: Autoimunita a autoimunitné choroby. 2. prepracované vydanie. Bratislava: Veda 2016, 667 s.

 

Ferenčík M, Rovenský J, Maťha V, Jensen-Jarolim E: Imunológia a alergológia v základných heslách a termínoch. Bratislava: SAP 2006, 425 s.

Gbelcová H, Repiská V, Shawkatová I: Nukleové kyseliny a proteíny. Analytické metódy a postupy. Bratislava: Univerzita Komenského 2017, 316 s. 

Hořejší V, Bartúňková J: Základy imunologie. 4. Praha: Triton 2009, 316 s.

Bartúňková J, Paulík M: Vyšetřovací metody v imunologii. Praha: Avicenum 2005, 176 s.

Abbas AK, Lichtman, AH, Pillai S: Cellular and molecular immunology. 6th ed. New York: WB Saunders Comp. 2007, 566 s

Informácie o skúške

Skúška z imunológie pre Zubné lekárstvo v letnom semestri 2020/2021 bude mať formu on-line testu. Celkový počet otázok je 40, spolu za ne môžete získať 200 bodov. Z tých 40 otázok budú cca. 3 tvorivé, na ktoré postačuje krátka, ale správna odpoveď. Trvanie testu je 35 minút. Aby ste dostali aspoň známku E a teda úspešne absolvovali skúšku, je potrebné získať minimálne 150 bodov.

Hodnotenie testu: 150-160: E; 161-170 bodov: D; 171-180 bodov: C; 181-190 bodov B; 191-200 bodov: A

Prosím, zvýšenú pozornosť venujte štúdiu chorôb a patologických stavov, s ktorými sa počas praxe môžete stretnúť, pričom niektoré z nich sú život ohrozujúce a je nevyhnutné poznať ich príčiny, prejavy a liečbu (anafylaktický šok, anafylaktoidná reakcia, sérová choroba a iné hypersenzitívne reakcie, niektoré imunodeficiencie, autoimunita, AIDS). Čiže, nestačí sa pozrieť do základnej imunológie a odignorovať klinickú imunológiu.

Letná škola imunológie 2021

Milí študenti,

v dňoch 6.7 a 7.7.2021 a 16.8 a 17.8. 2021 sa na Imunologickom ústave uskutoční letná škola z praktických cvičení z imunológie. Celkový možný počet študentov na júlové termíny je 30 a na augustové termíny tiež 30. Ak by mal niekto záujem o lepšie pochopenie preberaného učiva priamo na ústave, vyskúšanie si izolácie séra, plazmy, leukocytov, lymfocytov, DNA, spravenie rýchlotestov, vyhodnotenie fagocytózy mikroskopom, ukážky k vyšetreniam a liečbe alergií, anafylaktického šoku (epipen), k autoimunite, ........, poprípade o informovanie sa o metodikách, ktoré sa na ústave robia (PCR analýzy, Elisa testy, ....), môže sa prihlásiť v tíme pre Zubné lekárstvo v MSTeams. Uveďte ku svojmu menu prosím júlový alebo augustový dátum.

Ďakujeme.

Kolektív Imunologického ústavu LF UK