Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinická imunológia

Sylaby prednášok

Sylaby prednášok z klinickej imunológie, Letný semester šk. r. 2021/2022, 4. - 5. ročník

 

 

1.) 3.3. 2022. Hypersenzitívne reakcie - I. typ. Alergie.

doc. MUDr. M. Bucová, CSc., mim. prof.

- Hypersenzitívne reakcie – definícia a rozdelenie

- Imunopatogenetické mechanizmy rozvoja alergických reakcií

- Mediátory alergických reakcií I. typu

- Atopia, anafylaxia

- Alergény a klinické prejavy alergií

- Anafylaktický šok, pseudoalergické reakcie, diagnostika, terapia

- Monoklonové protilátky v terapii alergií

- Diagnostika, terapia a prevencia alergií

 

2.) 10.3. 2022. Hypersenzitívne reakcie - II. - V. typ.

doc. MUDr. M. Bucová, CSc., mim. prof.

- II. – V. typ hypersenzitívnych reakcií

- Imunopatogenetické mechanizmy a klinické prejavy

- Liekové reakcie, potransfúzne reakcie, Rh inkompatibilita

- Arthusova reakcia

- Sérová choroba, klinické prejavy, terapia

- Kontaktná dermatitída, fotoalergická dermatitída

- Gravesova-Basedowova choroba, Hashimotova choroba, myasthenia gravis

 

3.) 17.3. 2022. Autoimunita.

prof. MUDr. M. Buc, DrSc.

- Imunitná tolerancia, centrálna a periférna

- Patogenetické mechanizmy autoimunitných procesov a ich genetická a hormónová predispozícia

- Úloha autoantigénu v rozvoji autoimunity

- Diagnostické možnosti a imunoterapia

- Autozápalové choroby

 

4.) 24.3. 2022. Autoimunitné choroby - I.

prof. MUDr. M. Buc, DrSc.

- Imunopatogenéza a imunoterapia vybraných autoimunitných chorôb

- diabetes mellitus 1. typu

- Crohnova choroba

- ulcerózna kolitída

- sclerosis multiplex

- neuromyelitis optica

 

5.) 31.3. 2022. Autoimunitné choroby - II.

MUDr. J. Javor, PhD.

- Imunopatogenéza niektorých vybraných autoimunitných chorôb

- myasthenia gravis

- psoriasis vulgaris

- reumatoidná artritída

- systémový lupus erythematosus 

 

6.) 7.4. 2022. Zápal. Sepsa a septický šok.

doc. MUDr. M. Bucová, CSc., mim. prof.

- Systémový zápal, sepsa, MODS a septický šok

- Úloha Th1, Th2 imunity a pro- a protizápalových cytokínov a kontraregulačných mechanizmov

- SIRS, CARS, MARS a PICS

- Diagnóza a diferenciálna diagnóza infekčného a neinfekčného systémového zápalu  – CRP, SAA, prokalcitonín, neopterín, TREM-1, HMGB1 a pomer Neu/Ly

 

7.) 14.4. 2022. Transplantácia tkanív a orgánov.

doc. Mgr. I. Shawkatová, PhD.

- Nomenklatúra transplantácií

- Transplantačné reakcie HvG a GvH

- Výnimky z rejekcií

- Transplantácia obličiek, kostnej drene a iných orgánov

 

8.) 21.4. 2022. Manipulácia imunitných mechanizmov I.

prof. MUDr. M. Buc, DrSc.

- Imunoprevencia, imunoprofylaxia

- Imunostimulácia a imunosupresia

- Typy vakcín a očkovací kalendár na Slovensku

 

9.) 28.4. 2022. Manipulácia imunitných mechanizmov II.

prof. MUDr. M. Buc, DrSc.

- Intravenózne imunoglobulíny

- Monoklonové protilátky a cytokíny v terapii

- Biologická liečba. Génová terapia. Terapia peptidmi

- Fúzne proteíny a malé molekuly

 

10.) 5.5. 2022. Imunológia tehotenstva. Fetomaternálne vzťahy.

doc. RNDr. V. Ďurmanová, PhD.

- Imunologický paradox v gravidite. Tolerancia plodu

- Úloha imunitného systému matky v tolerancii plodu

- Úloha HLA-G ako molekuly kontrolného bodu

- Vývoj imunity plodu a novorodenca

 

11.) 12.5. 2022. Nádory a imunitný systém.

prof. MUDr. M. Buc, DrSc.

- Etiológia nádorov. Translokácie v malígnom procese

- Imunoediting a úloha zápalu v nádorovom procese

- Metastatický proces

- Úloha HLA-G v nádorovej chorobe

- Príčina úniku malígnych buniek z dosahu efektorových funkcií imunitného systému

- Imunodiagnostika a imunoterapia nádorov 

 

12.) 19.5. 2022. Imunodeficientné stavy. AIDS.

doc. MUDr. M. Bucová, CSc., mim. prof.

- Vrodené poruchy prirodzenej imunity - všeobecné prejavy, delenie

- Vrodené poruchy adaptívnej protilátkovej imunity

- Vrodené poruchy bunkovej imunity

- Kombinované imunodeficiencie

- Získané imunodeficientné stavy

- AIDS. Štruktúra HIV, typy HIV

- Interakcie HIV s bunkami imunitného systému

- Klinické štádiá AIDS

- Prevencia, imunologická diagnostika a terapia AIDS

 

  

 

Prednášky a semináre sa konajú on-line. Prezentácie budú publikované na MS Teams tri dni pred konaním prednášky (štvrtky v čase od 17:30 do 19:20).

 

Bratislava, 2.2.2022

 

doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., mim. prof.

prednostka ústavu

Študijná literatúra

Povinná literatúra

Buc M: Základná a klinická imunológia. Bratislava: Veda 2012, 832 s.

Buc M: Základná a klinická imunológia. Bratislava: Univerzita Komenského 2009, 597 s.

Buc M: Autoimunita a autoimunitné choroby. Bratislava: Veda 2005, 492 s.

Kolektív autorov: Vyšetrovacie metódy v imunológii. Bratislava: Univerzita Komenského 2011, 190 s.

 

Odporúčaná literatúra

Ferenčík M, Rovenský J, Maťha V, Jensen-Jarolim E: Imunológia a alergológia v základných heslách a termínoch. Bratislava: SAP 2006, 425 s.

Hořejší V, Bartúňková J: Základy imunologie. 4. Praha: Triton 2009, 316 s.

Bartúňková J, Paulík M: Vyšetřovací metody v imunologii. Praha: Avicenum 2005, 176 s.

Abbas AK, Lichtman, AH, Pillai S: Cellular and molecular immunology. 6th ed. New York: WB Saunders Comp. 2007, 566 s

Informácie o skúške

Milí študenti,

skúšku z imunológie budete mať prostredníctvom testov v Moodli. Budete mať 40 otázok s piatimi možnosťami. Celkovo môžete získať 200 bodov. Na vypracovanie testu budete mať 40 minút.

 

Hodnotenie testu:

140-150 bodov: E

151-160 bodov: D

161-170 bodov: C

171-185 bodov: B

186-200 bodov: A

 

Hneď po skončení testu by ste mali vidieť výsledok.

 

prof. MUDr. Mária Bucová, CSc.

prednostka ústavu