Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinická imunológia

Sylaby prednášok

Sylaby prednášok z klinickej imunológie, Letný semester šk. r. 2020/2021, 4. - 5. ročník

 

 

1.) 1.4. 2021. Hypersenzitívne reakcie - I. typ. Alergie.

doc. MUDr. M. Bucová, CSc.

Hypersenzitívne reakcie – definícia a rozdelenie. Imunopatogenetické mechanizmy rozvoja alergických reakcií. Atopia, anafylaxia. Anafylaktický šok, pseudoalergické reakcie, terapia. Diagnostika, terapia a prevencia alergií.

 

2.) 8.4. 2021. Hypersenzitívne reakcie - II. - V. typ.

Doc. MUDr. M. Bucová, CSc

II. – V. typ hypersenzitívnych reakcií. Imunopatogenetické mechanizmy a klinické prejavy. Liekové reakcie, AB0 inkompatibilita, Rh inkompatibilita. Arthusova reakcia. Sérová choroba vs. sérový šok. Kontaktná dermatitída, fotoalergická dermatitída. Basedowova choroba, myastenia gravis.

 

3.) 15.4. 2021. Autoimunita.

prof. MUDr. M. Buc, DrSc.

Imunitná tolerancia. Patogenetické mechanizmy autoimunitných procesov a ich genetická a hormónová predispozícia.  Diagnostické možnosti a imunoterapia. Autozápalové choroby.

 

4.) 22.4. 2021. Autoimunitné choroby - I.

prof. MUDr. M. Buc, DrSc.

Imunopatogenéza a imunoterapia vybraných autoimunitných chorôb (diabetes mellitus 1. typu, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, sclerosis multiplex, neuromyelitis optica).

 

5.) 29.4. 2021. Autoimunitné choroby - II.

MUDr. J. Javor, PhD.

Imunopatogenéza niektorých vybraných autoimunitných chorôb (myastenia gravis, psoriasis vulgaris, reumatoidná artritída, systémový lupus erythematosus). 

 

6.) 6.5. 2021. Zápal. Sepsa.

doc. MUDr. M. Bucová, CSc.

Systémový zápal, sepsa, MODS a septický šok. Úloha Th1, Th2 imunity a pro- a protizápalových cytokínov a kontraregulačných mechanizmov. SIRS, CARS, MARS. Diagnóza a diferenciálna diagnóza infekčného a neinfekčného systémového zápalu  – CRP, SAA, prokalcitonín, neopterín, TREM-1, HMGB1 a pomer Neu/Ly.

 

7.) 13.5. 2021. Transplantácia tkanív a orgánov.

doc. Mgr. I. Shawkatová, PhD.

Nomenklatúra transplantácií, transplantačné reakcie HvG a GvH. Výnimky z rejekcií. Transplantácia obličiek, kostnej drene a iných orgánov.

 

8.) 20.5. 2021. Manipulácia imunitných mechanizmov I.

Prof. MUDr. M. Buc, DrSc.

Imunoprevencia, imunoprofylaxia. Imunostimulácia a imunosupresia. Typy vakcín a očkovací kalendár na Slovensku.

 

9.) 27.5. 2021. Manipulácia imunitných mechanizmov II.

Prof. MUDr. M. Buc, DrSc.

Intravenózne imunoglobulíny. Monoklonové protilátky a cytokíny v terapii. Biologická liečba. Génová terapia. Terapia peptidmi. Fúzne proteíny a malé molekuly.

 

10.) 3.6. 2021. Imunológia tehotenstva. Fetomaternálne vzťahy.

doc. RNDr. V. Ďurmanová, PhD.

Imunologický paradox v gravidite. Tolerancia plodu. Úloha imunitného systému matky v tolerancii plodu. Úloha HLA-G. Vývoj imunity plodu a novorodenca.

 

11.) 10.6. 2021. Imunodeficientné stavy. AIDS.

Doc. MUDr. M. Bucová, CSc.

Vrodené poruchy prirodzenej imunity. Poruchy adaptívnej protilátkovej imunity, bunkovej imunity a kombinované imunodeficiencie. Všeobecné prejavy, výskyt, delenie. AIDS. Štruktúra HIV, typy HIV. Interakcie HIV s bunkami imunitného systému. Klinické štádiá AIDS. Prevencia a imunologická diagnostika AIDS. Súčasný prístup k terapii.

 

12.) 17.6. 2021. Nádory a imunitný systém.

prof. MUDr. M. Buc, DrSc.

Etiológia. Translokácie v malígnom procese. Príčina úniku malígnych buniek z dosahu efektorových funkcií imunitného systému. Úloha zápalu v kancerogenéze. Metastatický proces. Imunodiagnostika a imunoterapia.

  

 

Prednášky a semináre sa konajú dištančne cez MS Teams vo štvrtok od 17:30 do 19:20.

 

Bratislava, 4.2.2021

 

doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.

prednostka ústavu

Študijná literatúra

Povinná literatúra

Buc M: Základná a klinická imunológia. Bratislava: Veda 2012, 832 s.

Buc M: Základná a klinická imunológia. Bratislava: Univerzita Komenského 2009, 597 s.

Buc M: Autoimunita a autoimunitné choroby. Bratislava: Veda 2005, 492 s.

Kolektív autorov: Vyšetrovacie metódy v imunológii. Bratislava: Univerzita Komenského 2011, 190 s.

 

Odporúčaná literatúra

Ferenčík M, Rovenský J, Maťha V, Jensen-Jarolim E: Imunológia a alergológia v základných heslách a termínoch. Bratislava: SAP 2006, 425 s.

Hořejší V, Bartúňková J: Základy imunologie. 4. Praha: Triton 2009, 316 s.

Bartúňková J, Paulík M: Vyšetřovací metody v imunologii. Praha: Avicenum 2005, 176 s.

Abbas AK, Lichtman, AH, Pillai S: Cellular and molecular immunology. 6th ed. New York: WB Saunders Comp. 2007, 566 s

Informácie o skúške

Milí študenti,

skúšku z imunológie budete mať prostredníctvom testov v Moodli. Budete mať 40 otázok s piatimi možnosťami. Celkovo môžete získať 200 bodov. Na vypracovanie testu budete mať 40 minút.

 

Hodnotenie testu:

140-150 bodov: E

151-160 bodov: D

161-170 bodov: C

171-185 bodov: B

186-200 bodov: A

 

Hneď po skončení testu by ste mali vidieť výsledok.

 

prof. MUDr. Mária Bucová, CSc.

prednostka ústavu