Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinická imunológia

Sylaby prednášok

Sylaby prednášok z klinickej imunológie, Zimný semester šk. r. 2019/2020, 4. - 5. ročník

 

 

1.) 26.9.2019. Autoimunita.

prof. MUDr. M. Buc, DrSc.

Imunitná tolerancia. Patogenetické mechanizmy autoimunitných procesov a ich genetická a hormónová predispozícia.  Diagnostické možnosti a imunoterapia. Autozápalové choroby.

 

2.) 10.10.2019. Autoimunitné choroby - I.

prof. MUDr. M. Buc, DrSc.

Imunopatogenéza a imunoterapia vybraných autoimunitných chorôb (T1 D, m. Crohn, ulcerózna kolitída, sclerosis multiplex, neuromyelitis optica).

 

3.) 17.10.2019. Autoimunitné choroby - II.

MUDr. J. Javor, PhD.

Imunopatogenéza niektorých vybraných autoimunitných chorôb (myastenia gravis, psoriasis vulgaris, reumatoidná artritída, systémový lupus erythematosus).

 

4.) 24.10.2019. Hypersenzitívne reakcie - I. typ. Alergie.

doc. MUDr. M. Bucová, CSc.

Hypersenzitívne reakcie – definícia a rozdelenie. Imunopatogenetické mechanizmy rozvoja alergických reakcií. Atopia, anafylaxia. Anafylaktický šok, pseudoalergické reakcie, terapia. Diagnostika, terapia a prevencia alergií.

 

5.) 31.10.2019. Hypersenzitívne reakcie - II. - V. typ.

Doc. MUDr. M. Bucová, CSc

II. – V. typ hypersenzitívnych reakcií. Imunopatogenetické mechanizmy a klinické prejavy. Liekové reakcie, potransfúzne reakcie, Rh-inkompatibilita. Arthusova reakcia. Sérová choroba, klinické prejavy, terapia. Kontaktná dermatitída, fotoalergická dermatitída. Basedowova choroba, myastenia gravis.

 

6.) 7.11.2019. Zápal. Sepsa a septický šok.

doc. MUDr. M. Bucová, CSc.

Systémový zápal, sepsa, MODS a septický šok. Úloha Th1, Th2 imunity a pro- a protizápalových cytokínov a kontraregulačných mechanizmov. SIRS, CARS, MARS. Diagnóza a diferenciálna diagnóza infekčného a neinfekčného systémového zápalu  – CRP, SAA, prokalcitonín, neopterín, TREM-1, HMGB1 a pomer Neu/Ly.

 

7.) 14.11.2019. Transplantácia tkanív a orgánov.

doc. Mgr. I. Shawkatová, PhD.

Nomenklatúra transplantácií, transplantačné reakcie HvG, GvH. Výnimky z rejekcií. Transplantácia obličiek, kostnej drene a iných orgánov.

 

8.) 21.11.2019. Manipulácia imunitných mechanizmov I.

Prof. MUDr. M. Buc, DrSc.

Imunoprevencia, imunoprofylaxia. Imunostimulácia a imunosupresia.Typy vakcín a očkovací kalendár na Slovensku.

 

9.) 28.11.2019. Imunológia tehotenstva. Fetomaternálne vzťahy.

doc. RNDr. V. Ďurmanová, PhD.

Imunologický paradox v gravidite. Tolerancia plodu. Úloha imunitného systému matky v tolerancii plodu. Úloha HLA-G. Vývoj imunity plodu a novorodenca.

 

10.) 5.12.2019. Manipulácia imunitných mechanizmov II.

Prof. MUDr. M. Buc, DrSc.

Intravenózne imunoglobulíny. Monoklonové protilátky a cytokíny v terapii. Biologická liečba. Génová terapia. Terapia peptidmi. Fúzne proteíny a malé molekuly.

 

11.) 12.12.2019. Nádory a imunitný systém.

prof. MUDr. M. Buc, DrSc.

Etiológia. Translokácie v malígnom procese. Príčina úniku malígnych buniek z dosahu efektorových funkcií imunitného systému. Úloha zápalu v kancerogenéze. Metastatický proces. Imunodiagnostika a imunoterapia.

 

12.) 19.12.2019. Imunodeficientné stavy. AIDS.

Doc. MUDr. M. Bucová, CSc.

Vrodené poruchy prirodzenej imunity. Poruchy adaptívnej protilátkovej imunity, bunkovej imunity a kombinované imunodeficiencie. Všeobecné prejavy, výskyt, delenie. AIDS. Štruktúra HIV, typy HIV. Interakcie HIV s bunkami imunitného systému. Klinické štádiá AIDS. Prevencia a imunologická diagnostika AIDS. Súčasný prístup k terapii.

 

 

 

Prednášky a semináre sa konajú na Moskovskej ulici č.2  v miestnosti M203 vo štvrtok od 17:30 do 19:20.

 

Bratislava, 4.9.2019

 

doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.

prednostka ústavu

Študijná literatúra

Povinná literatúra

Buc M: Základná a klinická imunológia. Bratislava: Veda 2012, 832 s.

Buc M: Základná a klinická imunológia. Bratislava: Univerzita Komenského 2009, 597 s.

Buc M: Autoimunita a autoimunitné choroby. Bratislava: Veda 2005, 492 s.

Kolektív autorov: Vyšetrovacie metódy v imunológii. Bratislava: Univerzita Komenského 2011, 190 s.

 

Odporúčaná literatúra

Ferenčík M, Rovenský J, Maťha V, Jensen-Jarolim E: Imunológia a alergológia v základných heslách a termínoch. Bratislava: SAP 2006, 425 s.

Hořejší V, Bartúňková J: Základy imunologie. 4. Praha: Triton 2009, 316 s.

Bartúňková J, Paulík M: Vyšetřovací metody v imunologii. Praha: Avicenum 2005, 176 s.

Abbas AK, Lichtman, AH, Pillai S: Cellular and molecular immunology. 6th ed. New York: WB Saunders Comp. 2007, 566 s