Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinická imunológia

Sylaby prednášok

Sylaby prednášok z klinickej imunológie, Letný semester šk. r. 2023/2024, 4. - 5. ročník

 

 

1.) 6.3. 2024. Hypersenzitívne reakcie - I. typ. Alergie

doc. MUDr. M. Bucová, CSc., mim. prof.

- Hypersenzitívne reakcie – definícia a rozdelenie

- Imunopatogenetické mechanizmy rozvoja alergických reakcií

- Mediátory alergických reakcií I. typu

- Atopia, anafylaxia

- Alergény a klinické prejavy alergií

- Anafylaktický šok, pseudoalergické reakcie, diagnostika, terapia

- Monoklonové protilátky v terapii alergií

- Diagnostika, terapia a prevencia alergií

 

2.) 13.3. 2024. Hypersenzitívne reakcie - II. - V. typ.

doc. MUDr. M. Bucová, CSc., mim. prof.

- II. - V. typ hypersenzitívnych reakcií

- Imunopatogenetické mechanizmy a klinické prejavy

- Liekové reakcie, potransfúzne reakcie, Rh inkompatibilita

- Arthusova reakcia

- Sérová choroba, klinické prejavy, terapia

- Kontaktná dermatitída, fotoalergická dermatitída

- Gravesova-Basedowova choroba, Hashimotova choroba, myasthenia gravis

 

3.) 20.3. 2024. Autoimunita

prof. MUDr. M. Buc, DrSc.

- Imunitná tolerancia, centrálna a periférna

- Patogenetické mechanizmy autoimunitných procesov a ich genetická a hormónová predispozícia

- Úloha autoantigénu v rozvoji autoimunity

- Diagnostické možnosti a imunoterapia

- Autozápalové choroby

 

4.) 27.3. 2024. Autoimunitné choroby - I

MUDr. J. Javor, PhD.

- Imunopatogenéza niektorých vybraných autoimunitných chorôb

- Myasthenia gravis

- Psoriasis vulgaris

- Reumatoidná artritída

- Systémový lupus erythematosus 

 

5.) 3.4. 2024. Autoimunitné choroby - II

prof. MUDr. M. Buc, DrSc.

- Imunopatogenéza a imunoterapia vybraných autoimunitných chorôb

- Diabetes mellitus 1. typu

- Crohnova choroba

- Ulcerózna kolitída

- Sclerosis multiplex

- Neuromyelitis optica

 

6.) 10.4. 2024. Zápal. Sepsa a septický šok

doc. MUDr. M. Bucová, CSc., mim. prof.

- Systémový zápal, sepsa, MODS a septický šok

- Úloha Th1, Th2 imunity a pro- a protizápalových cytokínov a kontraregulačných mechanizmov

- SIRS, CARS, MARS a PICS

- HPA os. Zápal a imunita

- Diagnóza a diferenciálna diagnóza infekčného a neinfekčného systémového zápalu  – CRP, SAA, prokalcitonín, neopterín, TREM-1, HMGB1, presepsín a pomer Neu/Ly

 

7.) 17.4. 2024. Transplantácia tkanív a orgánov

doc. Mgr. I. Shawkatová, PhD.

- Nomenklatúra transplantácií

- Transplantačné reakcie HvG a GvH

- Výnimky z rejekcií

- Transplantácia obličiek, krvotvorných buniek a iných orgánov

 

8.) 24.4. 2024. Manipulácia imunitných mechanizmov I

prof. MUDr. M. Buc, DrSc.

- Imunoprevencia, imunoprofylaxia

- Imunostimulácia a imunosupresia

- Typy vakcín a očkovací kalendár na Slovensku

 

9.) 1.5. 2024. Manipulácia imunitných mechanizmov II

prof. MUDr. M. Buc, DrSc.

- Intravenózne imunoglobulíny

- Monoklonové protilátky a cytokíny v terapii

- Biologická liečba. Génová terapia. Terapia peptidmi

- Fúzne proteíny a malé molekuly

 

10.) 8.5. 2024. Imunológia tehotenstva. Fetomaternálne vzťahy

doc. RNDr. V. Ďurmanová, PhD.

- Imunologický paradox v gravidite, tolerancia plodu

- Úloha imunitného systému matky v tolerancii plodu

- Úloha HLA-G ako molekuly kontrolného bodu imunity

- Vývoj imunity plodu a novorodenca  

 

11.) 15.5. 2024. Nádory a imunitný systém

prof. MUDr. M. Buc, DrSc.

- Etiológia nádorov. Translokácie v malígnom procese

- Imunoediting a úloha zápalu v nádorovom procese

- Metastatický proces

- Úloha HLA-G v nádorovej chorobe

- Príčina úniku malígnych buniek z dosahu efektorových funkcií imunitného systému

- Imunodiagnostika a imunoterapia nádorov 

 

12.) 22.5. 2024. Imunodeficientné stavy. AIDS

doc. MUDr. M. Bucová, CSc., mim. prof.

- Vrodené poruchy prirodzenej imunity - všeobecné prejavy, delenie

- Vrodené poruchy adaptívnej protilátkovej imunity

- Vrodené poruchy bunkovej imunity

- Kombinované imunodeficiencie

- Získané imunodeficientné stavy

- AIDS. Štruktúra HIV, typy HIV

- Interakcie HIV s bunkami imunitného systému

- Klinické štádiá AIDS

- Prevencia, imunologická diagnostika HIV a AIDS, terapia

   

 

Prednášky prebiehajú prezenčnou formou každú stredu v čase 16.30 - 18.20 na Moskovskej 2, miestnosť č. 204. Materiály k prednáškam budú sprístupnené aj v MSTeams.

 

 

Bratislava, 5.2.2024

 

doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., mim. prof.

prednostka ústavu

Študijná literatúra

Povinná literatúra

 

Buc M: Základná a klinická imunológia. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: Veda, Vydavateľstvo SAV 2023, 790 s.

 

Buc M: Autoimunita a autoimunitné choroby. 2. prepracované vydanie. Bratislava: Veda 2016, 667 s.

 

Kolektív autorov: Vyšetrovacie metódy v imunológii. Bratislava: Univerzita Komenského 2011, 190 s.

 

Video a pdf súbory prednášok zverejnené v MSTeams

 

Odporúčaná literatúra

 

Ferenčík M, Rovenský J, Maťha V, Jensen-Jarolim E: Imunológia a alergológia v základných heslách a termínoch. Bratislava: SAP 2006, 425 s.

Gbelcová H, Repiská V, Shawkatová I: Nukleové kyseliny a proteíny. Analytické metódy a postupy. Bratislava: Univerzita Komenského 2017, 316 s. 

Hořejší V, Bartúňková J: Základy imunologie. 4. Praha: Triton 2009, 316 s.

Bartúňková J, Paulík M: Vyšetřovací metody v imunologii. Praha: Avicenum 2005, 176 s.

Abbas AK, Lichtman, AH, Pillai S: Cellular and molecular immunology. 6th ed. New York: WB Saunders Comp. 2007, 566 s

Informácie o skúške

Milí študenti,

skúšku z imunológie budete mať prostredníctvom testov v Moodli. Budete mať 40 otázok s piatimi možnosťami. Celkovo môžete získať 200 bodov. Na vypracovanie testu budete mať 40 minút.

 

Hodnotenie testu:

140-150 bodov: E

151-160 bodov: D

161-170 bodov: C

171-185 bodov: B

186-200 bodov: A

 

Hneď po skončení testu by ste mali vidieť výsledok.

 

prof. MUDr. Mária Bucová, CSc.

prednostka ústavu