Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

O ústave

O ústave

Imunologický ústav vznikol r. 1992 rozdelením bývalej Katedry mikrobiológie a imunológie LF UK ako výsledok prudkého rozvoja imunológie a spoločenskej potreby výučby imunológie ako samostatného predmetu. Pracovisko ju v súčasnosti zabezpečuje nielen pre poslucháčov medicíny, ale aj iných nemedicínskych smerov. K zabezpečeniu pedagogického procesu výrazne prispeli vydaním viacerých učebných textov tak pre medikov ako aj poslucháčov nemedicínskych smerov, navyše aj v anglickom jazyku, resp. Imunologický slovník bol preložený aj do nemčiny a francúzštiny.

Neodmysliteľnou súčasťou práce je aj vedecko-výskumná problematika; v súčasnosti sa koncentruje najmä na imunogenetiku hlavného histokompatibilného komplexu človeka (HLA), cytokínov a najnovších zápalových markerov, kde sa zameriava na ich význam pri rozvoji autoimunitných, kardiovaskulárnych a pľúcnych chorôb. V tejto oblasti rieši domáce aj medzinárodné grantové projekty, na riešení ktorých sa podieľajú aj interní a externí doktorandi.

Aktivita členov ústavu sa prenáša aj mimo pôsobenia fakulty. Niektorí pracovníci sú členmi vedeckých rád (LFUK), redakčných rád časopisov, pôsobia v národných a medzinárodných grantových agentúrach, sú funkcionármi Slovenskej imunologickej spoločnosti, Výboru Základnej organizácie Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri LF UK, príp. sa angažujú v iných spoločnostiach.

 

Špecializácia pracoviska:

- imunológia

- imunogenetika

 

Metódy používané na pracovisku:

- metódy molekulárnej genetiky na určovanie polymorfizmov HLA a cytokínových  génov (PCR-SSP, PCR-RFLP, sekvenovanie)

- určovanie hladín cytokínov metódou Flow cytomix a multiplexovej analýzy

- detekcia protilátok proti HLA- a MICA-antigénov multiplexovou analýzou na určovanie stupňa transplantačných rejekčných mechanizmov

- určovanie hladín nových zápalových markerov metódou ELISA

 

Výskumná činnosť:

- populačno-genetická charakteristika slovenskej populácie týkajúca sa frekvencie HLA-aliel a polymorfizmov cytokínových génov

- skúmanie asociácií medzi polymorfizmami HLA a cytokínových génov a niektorými autoimunitnými a inými chorobami (diabetes mellitus 1. typu, psoriáza, pemphigus vulgaris, juvenilná idiopatická artritída, asthma bronchiale, celiakia, koronárna choroba srdca, infekcie močových ciest) v slovenskej populácii

- skúmanie úlohy zápalu v patogenéze rôznych chorôb

- skúmanie imunopatogenézy sepsy a infarktu myokardu

- skúmanie úlohy HLA-G pri tolerancii plodu

- skúmanie úlohy NK-buniek v GvH-reakcii

 

 

Kontakty na zamestnancov

Prednostka ústavu

doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., mimoriadny profesor

tel.: +421 2 9011 9351

e-mail: maria.bucova@fmed.uniba.sk, imunologia.prednostafmed.uniba.sk

 
Zástupkyňa prednostky ústavu

MUDr. Magda Suchánková, PhD.

tel.: +421 2 9011 9664

e-mail: magda.suchankova@fmed.uniba.sk

 
Tajomníčka ústavu

doc. RNDr. Vladimíra Ďurmanová, PhD.

tel.: +421 2 9011 9887

e-mail: vladimira.durmanova@fmed.uniba.sk

 
Sekretárka ústavu

Jarmila Hrušková

tel. +421 2 9011 9450

e-mail: jarmila.hruskovafmed.uniba.sk

 
 
Profesori

prof. MUDr. Milan Buc, DrSc. (milan.bucfmed.uniba.sk; +421 2 9011 9398)

doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., mimoriadny profesor (maria.bucovafmed.uniba.sk; +421 2 9011 9351)

prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc., emeritný profesor

 

Docenti

doc. RNDr. Vladimíra Ďurmanová, PhD. (vladimira.durmanovafmed.uniba.sk; +421 2 9011 9887)

doc. Mgr. Ivana Shawkatová, PhD. (ivana.shawkatovafmed.uniba.sk; +421 2 9011 9578)

 

Odborní asistenti

MUDr. Monika Homolová, PhD. (monika.homolovafmed.uniba.sk; +421 2 9011 9820)

MUDr. Juraj Javor, PhD. (juraj.javorfmed.uniba.sk; +421 2 9011 9582)

MUDr. Zuzana Párnická, PhD. (zuzana.parnickafmed.uniba.sk; +421 2 9011 9819)

MUDr. Magda Suchánková, PhD. (magda.suchankovafmed.uniba.sk; +421 2 9011 9664)

 

Odborní zamestnanci vo vede a výskume

RNDr. Ľuba Hunáková, Csc. (luba.hunakovafmed.uniba.sk; +421 2 9011 9820)

MUDr. Kristína Klučková, PhD. (kristina.kluckova@fmed.uniba.sk; +421 2 9011 9664)

 

Ostatní zamestnanci

Beáta Mišovič Faragová (beata.faragovafmed.uniba.sk; +421 2 9011 9204)

Adam Kostič (adam.kosticfmed.uniba.sk; +421 2 9011 9578)

Zuzana Nürnberger (+421 2 9011 9314)

Mária Reinoldová (+421 2 9011 9204)

Peter Sýkora (+421 2 9011 9519)

Beáta Tolvaj (+421 2 9011 9204)

Beata Tóthová (+421 2 9011 9204)

 

Doktorandi

Mgr. Eszter Zsemlye (eszter.zsemlyefmed.uniba.sk;+421 2 9011 9664)

MUDr. Zuzana Nováčková

MUDr. Ján Urban