Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Biomedicínska fyzika

Sylaby prednášok

Sylabuy prednášok z imunológie pre študijný program Biomedicínska fyzika, 3. ročník, bakalárske štúdium, zimný semester 2017/2018

 

1., 17.10.2017.

Formy imunitnej odpovede a prehľad imunitných mechanizmov. Bunky imunitného systému, primárne a sekundárne lymfoidné orgány. Antigény. Protilátky; štruktúra a vlastnosti. Biologická úloha a klinický význam protilátok. Monoklonové protilátky.

Doc. Mgr. I. Shawkatová, PhD.

 

2., 24.10.2017.

Komplementový systém. Poruchy komplementového systému. Fagocytóza. Poruchy fagocytózy.

Doc. RNDr. V. Ďurmanová, PhD.

 

3., 31.10.2017.

Lymfocyty; charakteristika, delenie, biologický význam. Membránové antigény. HLA-komplex – štruktúra, funkcia, biologický a medicínsky význam. Spracovanie a prezentácia antigénov.

Doc. Mgr. I. Shawkatová, PhD.

 

4., 07.11.2017.

Cytokíny, vlastnosti a delenie cytokínov - prozápalové, protizápalové a regulačné. Úloha cytokínov v rozvoji a regulácii imunitnej odpovede. Polarizácia imunitnej odpovede. Proteíny akútnej fázy. Zápal. sepsa.

Doc. RNDr. V. Ďurmanová, PhD.

 

5., 14.11.2017.

Alergia, atopia, anafylaxia. Prehľad imunopatologických stavov (I - V).

Doc. RNDr. V. Ďurmanová, PhD.

 

6., 21.11.2017.

Autoimunita. Autoimunita fyziologická, patologická. Porucha centrálnej a periférnej tolerancie. Regulačné T-lymfocyty. Laboratórna diagnostika autoimunitných chorôb; prietoková cytometria, nepriama imunofluorescencia.

Doc. Mgr. I. Shawkatová, PhD

 

7., 28.11.2017.

Imunodeficientné stavy, ich všeobecné prejavy. Hereditárny angioedém, chronická granulomatózna choroba, DiGeorgeov syndróm. AIDS.

Doc. Mgr. I. Shawkatová, PhD

 

 

Doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.

prednostka ústavu

 

Prednášky sa konajú na Moskovskej ulici č. 2 (bývalá Pedagogická fakulta) v miestnosti M112 v utorok od 12:30 do 14:20 hod.

Študijná literatúra

Povinná literatúra

Buc M: Základná a klinická imunológia pre študentov zubného lekárstva. Bratislava: Univerzita Komenského 2010, 336 s.

 

Odporúčaná literatúra

Buc M: Základná a klinická imunológia. Bratislava: Veda 2012, 832 s.

Buc M: Základná a klinická imunológia. Bratislava: Univerzita Komenského 2009, 597 s.

Buc M: Autoimunita a autoimunitné choroby. Bratislava: Veda 2005, 492 s.

Kolektív autorov: Vyšetrovacie metódy v imunológii. Bratislava: Univerzita Komenského 2011, 190 s.

Ferenčík M, Rovenský J, Maťha V, Jensen-Jarolim E: Imunológia a alergológia v základných heslách a termínoch. Bratislava: SAP 2006, 425 s.

Hořejší V, Bartúňková J: Základy imunologie. 4. Praha: Triton 2009, 316 s.

Bartúňková J, Paulík M: Vyšetřovací metody v imunologii. Praha: Avicenum 2005, 176 s.

Abbas AK, Lichtman, AH, Pillai S: Cellular and molecular immunology. 6th ed. New York: WB Saunders Comp. 2007, 566 s