Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Biomedicínska fyzika

Sylaby prednášok

Sylaby prednášok z predmetu Imunológia pre študijný program Biomedicínska fyzika, 3. ročník, bakalárske štúdium, zimný semester 2023/2024.

 

1.) 10.10.2023.

Formy imunitnej odpovede a prehľad imunitných mechanizmov. Bunky imunitného systému, primárne a sekundárne lymfoidné orgány. Antigény. Protilátky; štruktúra a vlastnosti. Biologická úloha a klinický význam protilátok. Monoklonové protilátky.

Doc. Mgr. I. Shawkatová, PhD.

 

2.) 17.10.2023.

Komplementový systém. Poruchy komplementového systému. Fagocytóza. Poruchy fagocytózy.

Doc. RNDr. V. Ďurmanová, PhD.

 

3.) 24.10.2023.

Lymfocyty; charakteristika, delenie, biologický význam. Membránové antigény. HLA-komplex – štruktúra, funkcia, biologický a medicínsky význam.

Doc. Mgr. I. Shawkatová, PhD.

 

4.) 31.10.2023.

Cytokíny, vlastnosti a delenie cytokínov. Úloha cytokínov v rozvoji a regulácii imunitnej odpovede. Polarizácia imunitnej odpovede.

Doc. RNDr. V. Ďurmanová, PhD.

 

5.) 7.11.2023.

Autoimunita - fyziologická, patologická. Autoimunitné choroby - príčiny, prehľad. Základy sérologických metód. Laboratórna diagnostika autoimunitných chorôb.

Doc. Mgr. I. Shawkatová, PhD 

 

6.) 14.11.2023.

Imunodeficientné stavy - primárne, sekundárne. HIV infekcia/AIDS. Laboratórna diagnostika HIV infekcie.

Doc. Mgr. I. Shawkatová, PhD

 

7.) 21.11.2023.

Prehľad hypersenzitívnych reakcií (typ I. - V.). Alergia, atopia, anafylaxia.

Doc. RNDr. V. Ďurmanová, PhD.

  

 

V Bratislave, 4.9.2023

 

Doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., mim. prof.

prednostka ústavu

 

Prednášky sa konajú v Ladzianskeho posluchárni v utorok od 12:30 do 14:20.

Študijná literatúra

Povinná literatúra

 

Buc M: Základná a klinická imunológia pre študentov zubného lekárstva. Bratislava: Univerzita Komenského 2010, 336 s.

 

Video a pdf súbory prednášok zverejnené v MSTeams

 

Odporúčaná literatúra

 

Buc M: Základná a klinická imunológia. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: Veda, Vydavateľstvo SAV 2023, 790 s.

 

Buc M: Autoimunita a autoimunitné choroby. 2. prepracované vydanie. Bratislava: Veda 2016, 667 s.

 

Kolektív autorov: Vyšetrovacie metódy v imunológii. Bratislava: Univerzita Komenského 2011, 190 s.

 

Ferenčík M, Rovenský J, Maťha V, Jensen-Jarolim E: Imunológia a alergológia v základných heslách a termínoch. Bratislava: SAP 2006, 425 s.

Gbelcová H, Repiská V, Shawkatová I: Nukleové kyseliny a proteíny. Analytické metódy a postupy. Bratislava: Univerzita Komenského 2017, 316 s. 

Hořejší V, Bartúňková J: Základy imunologie. 4. Praha: Triton 2009, 316 s.

Bartúňková J, Paulík M: Vyšetřovací metody v imunologii. Praha: Avicenum 2005, 176 s.

Abbas AK, Lichtman, AH, Pillai S: Cellular and molecular immunology. 6th ed. New York: WB Saunders Comp. 2007, 566 s