Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Všeobecné lekárstvo

Sylabus prednášok

Sylabus prednášok z imunológie pre poslucháčov 3. roč. LFUK v šk. r. 2023/2024, smer Všeobecné lekárstvo

  

 

1., 12.9. 2023. Úvod do štúdia imunológie. Formy imunity. Antigén.

(prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.)                                                                     

·       Úvod do štúdia imunológie. Míľniky vývoja imunológie

·       Imunitný systém, definícia, štruktúra a funkcia

·       Prirodzená a adaptívna imunita

·       Orgány, tkanivá, bunky a molekuly imunitného systému – prehľad

·       Antigén, jeho charakteristika a vlastnosti

 

2., 19.9. 2023.  Humorálna imunita. B-lymfocyty, protilátky, proteíny akútnej fázy.   

(prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.) 

·       B-lymfocyty, imunoglobulíny, štruktúra, triedy a podtriedy

·       Primárna a sekundárna imunitná odpoveď, titer séra (IgG, IgM, IgA)

·       Funkcia jednotlivých tried imunoglobulínov

·       Polyklonové a monoklonové protilátky. Hybridómy

·       Monoklonové protilátky v diagnostike a v terapii

·       Proteíny akútnej fázy

 

3., 26.9. 2023.  Prirodzená humorálna imunita. Komplementový systém.

(doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., mim. prof.)

·       Komplementový systém. Klasická, alternatívna a lektínová cesta aktivácie

·       Vazoaktívne a chemotaktické látky

·       Biologický význam komplementového systému

·       Regulačné proteíny, receptory pre jednotlivé zložky a fragmenty

·       Poruchy komplementového systému

 

4., 3.10. 2023.  Prirodzená bunková imunita. Biologická úloha makrofágov. Fagocytóza. Netóza. Vzorkové receptory PRR. Alarmíny. Zápal.

(doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., mim. prof.)        

·       Profesionálne fagocyty

·       Typy makrofágov a ich pôvod, M1, M2 a M3 makrofágy

·       Biologická úloha makrofágov

·       Proces fagocytózy (chemotaxia, opsonizácia, ...)

·       Mechanizmy usmrcovania, netóza

·       Poruchy fagocytózy

·       Vzorkové receptory (PRR: TLR, NLR, TREM, ....)

·       Molekulové vzory mikroorganizmov (PAMPs)

·       Alarmíny a molekuly DAMPs

·       Rozvoj infekčného a neinfekčného zápalu

 

5., 10.10. 2023. HLA-komplex. Membránové molekuly buniek imunitného systému.

(prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.)                                                    

·       Génová mapa HLA-komplexu

·       HLA-molekuly, biochemická štruktúra, distribúcia a dedičnosť

·       Biologický a medicínsky význam HLA-komplexu

·       Membránové antigény vo všeobecnosti

·       Najdôležitejšie membránové antigény a ich význam

 

6., 17.10. 2023.  T-lymfocyty. Prezentačné dráhy antigénov. Nekonvenčné lymfocyty.

(prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.)                                                            

·       T-lymfocyty a ich subpopulácie

·       Endogénna a exogénna dráha prezentácie proteínových antigénov

·       CD1- a MR1-prezentačná dráha

·       Kooperácia buniek pri imunitnej odpovedi

·       NK-bunky, ich receptory a mechanizmus pôsobenia

·       NKT-, MAIT- a ILC-bunky, ich receptory a mechanizmus pôsobenia

 

7., 24.10. 2023.  Cytokíny. Infekčný a neinfekčný zápal. SIRS, sepsa, septický šok. Cytokíny prirodzenej a adaptívnej imunity, Th1 a Th2 imunita.

(doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., mim. prof.)             

·       Všeobecné vlastnosti cytokínov

·       Delenie cytokínov

·       Cytokíny ovplyvňujúce prirodzenú imunitu

·       Zápal – neinfekčný  a infekčný 

·       SIRS, sepsa, ťažká sepsa, septický šok

·       Nová definícia sepsy

·       Diagnostické a monitorovacie markery zápalu: CRP, SAA, HMGB1, TREM-1, Leu/Ly, Neu/Ly, Leu/Tromb, SII

·       Cytokíny ovplyvňujúce adaptívnu imunitu

·       Cytokíny a polarizácia lymfocytov

·       Th1, Th2 imunita

·       Hematopoetické rastové faktory. Chemokíny

 

8., 31.10. 2023. Mechanizmy vedúce k rozvoju autoimunity. Mechanizmy tolerancie. Autozápalové choroby.

(prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.)                                                                       

·       Imunitná tolerancia – dominantná a recesívna

·       Genetika a patogenéza autoimunitných procesov

·       Podporné faktory rozvoja autoimunitných chorôb

·       Orgánovo-špecifické a systémové autoimunitné choroby

·       Imunoterapia. Monoklonové protilátky v liečbe autoimunitných chorôb

·       Mechanizmy vzniku autozápalových chorôb, ich prejavy a liečba

 

9., 7.11. 2023.  Hypersenzitívne reakcie I. typu. Alergie. Anafylaktický šok, pseudoalergie.

(doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., mim. prof.)

·       Definícia hypersenzitívnych stavov, rozdelenie

·       I. typ hypersenzitívnych reakcií. Atopia, anafylaxia

·       Alergény, imunopatogenéza I. typu hypersenzitívnych reakcií

·       Mediátory alergických reakcií

·       Klinické prejavy alergií, orálny alergický syndróm, Kounisov syndróm

·       Anafylaktický šok, anafylaktoidný šok (non-IgE pseudoalergická reakcia)

·       Terapia alergií a anafylaktického šoku. Epipen

 

10., 14.11. 2023.  Hypersenzitívne reakcie II. až V. typu.    

(doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., mim. prof.)

·       II. typ hypersenzitívnych reakcií. Liekové reakcie, potransfúzne reakcie, Rh-inkompatibilita a jej prevencia

·       III. typ hypersenzitívnych reakcií. Sérová choroba, Arthusova reakcia

·       IV. typ hypersenzitívnych reakcií. Kontaktná  dermatitída, ...

·       V. typ hypersenzitívnych reakcií (Gravesova-Basedowova choroba, myasthenia gravis)

  

11., 21.11. 2023. Antiinfekčná imunita. Očkovanie. Nádory a imunita.

(prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.)                                              

·       Imunita proti vírusom, baktériám a plesniam

·       Aktívna a pasívna imunizácia. Povinné očkovanie

·       Príčiny vzniku malígneho bujnenia

·       Úloha zápalu v karcinogenéze

·       Efektorové mechanizmy v boji proti nádorom

·       Mechanizmy úniku nádorových buniek z dosahu imunitného dohľadu, tvorba metastáz

·       Imunoterapia nádorov

 

12., 28.11. 2023. Primárne imunodeficientné stavy. Poruchy prirodzenej a získanej imunity.

(doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., mim. prof.)                                    

·       Všeobecné prejavy imunodeficiencií, výskyt, delenie

·       Deficiencia zložiek komplementového systému

·       Poruchy fagocytózy

·       Poruchy v tvorbe protilátok 

·       Poruchy adaptívnej bunkovej imunity 

·       Kombinované imunodeficiencie

 

12., 5.12. 2023. Sekundárne imunodeficientné stavy. HIV, AIDS.

(doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., mim. prof.)                                    

·       AIDS

·       Typy HIV, gény HIV, štruktúra HIV, spôsoby prenosu

·       Interakcie HIV s bunkami imunitného systému

·       Štádiá AIDS - klinické prejavy

·       Prevencia a terapia HIV infekcie

 

Bratislava, 4.9. 2023

                                                         

Doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., mim. prof.

     prednostka ústavu

 

Prednášky sa konajú kombinovanou formou - prezenčne v utorok v čase od 14:30 do 17:20 vo Veľkej posluchárni NTÚ a distančne cez MSTeams, kde budú prednášky zverejnené vo forme videoprezentácií a pdf, ku ktorým budú mať študenti neustály prístup a možnosť diskutovať.

 

 

Sylabus praktických cvičení

Sylabus praktických cvičení z imunológie, Všeobecné lekárstvo III. ročník, zimný semester - 2023/2024

 

 

1. praktické cvičenie (18.09. – 22.09. 2023)

Metódy na dôkaz reakcie antigénu s protilátkou a ich využitie v diagnostike.

Sérologické reakcie - ich princíp a klinické využitie. Odber a zasielanie materiálu. Aglutinácia a precipitácia. Imunodifúzne metódy. Imunoelektroforetické metódy. Turbidimetria, nefelometria.

Úlohy:

·        Aglutinačná reakcia - vyšetrenie krvných skupín ABO- a Rh-faktoru

·        Vyšetrenie protilátok proti T. pallidum pasívnou hemaglutináciou  

·        Imunodifúzne techniky - demonštrácia preparátov

.        Kazuistiky: titer séra (IgG, IgM, IgA) – príklady na vyhodnotenie výsledkov.

  

 

2. praktické cvičenie (25.09. – 29.09. 2023)

Moderné sérologické vyšetrovacie metódy. Laboratórna diagnostika infekcie SARS-Cov-2.

Imunofluorescenčné metódy. Moderné sérologické vyšetrovacie metódy - ELISA, EIA, RIA, imunochromatografia. Imunopijakovacie techniky (dot-blot, Westernblot). Chemiluminiscenčná imunoanalýza (CLIA).

Úlohy:

·        ELISA – demonštrácia mikrotitračných platní a výsledkov ELISA

·        imunochromatografické metódy: tehotenský rýchlotest, detekcia protilátok proti Helicobacter pylori, detekcia protilátok proti SARS-CoV-2

·        Kazuistika

  

 

3. praktické cvičenie (2.10. – 6.10. 2023)

Metódy na stanovenie humorálnej zložky prirodzenej (nešpecifickej) imunity.

Metódy na vyšetrenie zložiek komplementu. Stanovenie aktivity celkového komplementu (CH50). Laboratórna diagnostika proteínov akútnej zápalovej fázy. Diagnostické rýchlotesty na vyšetrenie CRP.

Úlohy:

·        Získanie séra a plazmy

·        Stanovenie aktivity celkového komplementu mikrometódou - demonštrácia

·        Stanovenie koncentrácie CRP z kapilárnej krvi reflektometriou - NycoCard®

.        Kazuistiky

 

 

4. praktické cvičenie (9.10. – 13.10. 2023)

Metódy na stanovenie bunkovej zložky prirodzenej (nešpecifickej) imunity.

Metódy vyšetrenia počtu a funkcie fagocytov. Stanovenie fagocytovej a mikrobicídnej schopnosti neutrofilov. Test na vyšetrenie metabolickej aktivácie a chemotaxie fagocytov. Stanovenie cytotoxickej aktivity NK-buniek.

Úlohy:

·        Izolácia leukocytov pomocou roztoku 6 % dextranu

·        Určenie fagocytovej aktivity a fagocytového indexu - odčítanie náteru

·        Vyhodnotenie kandidacídnej schopnosti neutrofilov

·        Demonštrácia platne a protokolov INT-testu

.        Kazuistika

·        ZÁPOČTOVÝ TEST č. 1

 

 

POZOR! 16.10. – 20.10. 2023 praktická výučba z dôvodu účasti pedagógov na odbornom kongrese NEPREBIEHA.

 

 

5. praktické cvičenie (23.10. – 27.10. 2023)

Metódy na posúdenie stavu adaptívnej (špecifickej) bunkovej a humorálnej imunity.

Vyšetrenie hladín protilátok. Imunofenotypizácia subpopulácií lymfocytov (FACS). Izolácia lymfocytov a magnetická izolácia subpopulácií T-lymfocytov. Test blastickej transformácie lymfocytov - LTT. Kožné testy na zistenie špecifickej bunkovej imunity.

Úlohy:

·        Izolácia lymfocytov gradientovou centrifugáciou

·        Stanovenie počtu lymfocytov

·        Demonštrácia výsledkov z prietokovej cytometrie

.        Kazuistika

 

 

6. praktické cvičenie  (30.10. – 3.11. 2023)

Metódy transplantačnej imunológie.

Určovanie HLA-aliel molekulárno - biologickými metódami. Sérologické určovanie antigénov HLA prvej a druhej triedy (mikrolymfocytotoxický test). Určenie biologickej príbuznosti celulárnymi technikami (MLC test).

Úlohy:  

·        Určovanie HLA-aliel (PCR-SSP) - výučbové video

 

 

7. praktické cvičenie (6.11. – 10.11. 2023)

Diagnostika alergických chorôb.

Alergény, prejavy alergických chorôb. Alergologická anamnéza. Kožné testy na zisťovanie alergie. Laboratórna diagnostika alergických chorôb. Vyšetrenie celkového a alergénovo-špecifického IgE.

Úlohy:

·        Adrenalínové pero - demonštrácia

·        Diagnostické súpravy na vyšetrenie alergie, celkového a alergén-špecifického IgE

.        Kazuistika

 

  

8. praktické cvičenie (13.11. – 17.11. 2023)

Imunodiagnostika autoimunitných chorôb a imunodeficiencií. Laboratórna diagnostika HIV infekcie a AIDS.

Prehľad najčastejších autoimunitných chorôb. Určovanie autoprotilátok: nepriama imunofluorescencia, ELISA. Určovanie cirkulujúcich imunokomplexov (CIK). Význam vyšetrenia pomeru CD4/CD8, HLA-molekúl/aliel a cytokínov pri niektorých autoimunitných chorobách. Algoritmus dôkazu HIV pozitívnej vzorky.

Úlohy:

·        Dôkaz reumatoidného faktora latexovou aglutináciou

.        Kazuistika

 

 

9. praktické cvičenie (20.11. – 24.11. 2023)

Imunitný profil jedinca - orientačné a špecializované imunologické vyšetrenia.

Význam vyšetrenia počtu leukocytov, diferenciálneho krvného obrazu, zápalových markerov. Vyšetrenie prirodzenej a adaptívnej imunity. Imunodiagnostika nádorov - zhrnutie. Imunodiagnostika infekčných chorôb - zhrnutie.

· ZÁPOČTOVÝ TEST č. 2

 

 

Praktické cvičenia prebiehajú v miestnosti č. 106 na Moskovskej ul. č. 2.  

 

 

MUDr. Monika Homolová, PhD.                              Doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., mim. prof.

 zodpovedná za praktické cvičenia                                        prednostka ústavu   

 

 

Študijná literatúra

Povinná literatúra

 

Buc M: Základná a klinická imunológia. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: Veda, Vydavateľstvo SAV 2023, 790 s.

 

Kolektív autorov: Vyšetrovacie metódy v imunológii. Bratislava: Univerzita Komenského 2011, 190 s.

 

Video a pdf súbory prednášok zverejnené v MSTeams

 

Odporúčaná literatúra

 

Buc M: Autoimunita a autoimunitné choroby. 2. prepracované vydanie. Bratislava: Veda 2016, 667 s.

 

Ferenčík M, Rovenský J, Maťha V, Jensen-Jarolim E: Imunológia a alergológia v základných heslách a termínoch. Bratislava: SAP 2006, 425 s.

Gbelcová H, Repiská V, Shawkatová I: Nukleové kyseliny a proteíny. Analytické metódy a postupy. Bratislava: Univerzita Komenského 2017, 316 s. 

Hořejší V, Bartúňková J: Základy imunologie. 4. Praha: Triton 2009, 316 s.

Bartúňková J, Paulík M: Vyšetřovací metody v imunologii. Praha: Avicenum 2005, 176 s.

Abbas AK, Lichtman, AH, Pillai S: Cellular and molecular immunology. 6th ed. New York: WB Saunders Comp. 2007, 566 s