Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Všeobecné lekárstvo

Sylabus prednášok

Sylabus prednášok z imunológie pre poslucháčov 3. roč. LFUK v šk. r. 2019/2020, smer Všeobecné lekárstvo

 

 

 

1., 17.9. 2019. Úvod do štúdia imunológie. Formy imunity. Antigén. B-lymfocyty.

(prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.)                                                                     

·       Úvod do štúdia imunológie. Míľniky vývoja imunológie

·       Imunitný systém, definícia, štruktúra a funkcia

·        Prirodzená a adaptívna imunita

·       Orgány, tkanivá, bunky a molekuly imunitného systému – prehľad

·       Antigén, jeho charakteristika a vlastnosti

 

2., 24.9. 2019.  Humorálna imunita. B-lymfocyty, protilátky, proteíny akútnej fázy.   

(prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.) 

·       B-lymfocyty, imunoglobulíny, štruktúra, triedy a podtriedy

·       Primárna a sekundárna imunitná odpoveď, titer séra (IgG, IgM, IgA)

·       Funkcia jednotlivých tried imunoglobulínov

·       Poruchy v tvorbe protilátok

·       Hybridómy a monoklonové protilátky

·       Proteíny akútnej fázy

 

3., 1.10. 2019.  Prirodzená humorálna imunita. Komplementový systém.

(doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.)                                                              

·       Komplementový systém. Klasická, alternatívna a lektínová cesta aktivácie

·       Vazoaktívne a chemotaktické látky

·       Biologický význam komplementového systému

·       Regulačné proteíny, receptory pre jednotlivé zložky a fragmenty

·       Poruchy komplementového systému

 

4., 8.10. 2019.  Prirodzená bunková imunita. Fagocytóza. Vzorkové receptory PRR.Alarmíny. Zápal.

(doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.)                                                               

·       Profesionálne fagocyty

·       Proces fagocytózy (chemotaxia, opsonizácia, ...)

·       Mechanizmy usmrcovania, netóza

·       Poruchy fagocytózy

·       Molekulové vzory mikroorganizmov (PAMPs)

·       Alarmíny a molekuly DAMPs

·       Vzorkové receptory (PRR: TLR, NLR, TREM, ....)

·       Rozvoj infekčného a neinfekčného zápalu

 

5., 15.10. 2019. HLA-komplex. Membránové molekuly buniek imunitného systému.

(prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.)                                                    

·       Génová mapa HLA-komplexu

·       HLA-molekuly, biochemická štruktúra, distribúcia a dedičnosť

·       Biologický a medicínsky význam HLA-komplexu

·       Pôvod, diferenciácia, charakteristika a vlastnosti T-lymfocytov

·       Membránové antigény vo všeobecnosti

·       Najdôležitejšie membránové antigény a ich význam

 

6., 22.10. 2019.  T-lymfocyty. Prezentačné dráhy antigénov, NK-, NKT-, MAIT- a ILC-bunky.

(prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.)                                                            

·       T-lymfocyty a ich subpopulácie

·       Endogénna a exogénna dráha prezentácie proteínových antigénov

·       CD1- a MR1-prezentačná dráha

·       Kooperácia buniek pri imunitnej odpovedi

·       NK-bunky, ich receptory a mechanizmus pôsobenia

·       NKT-, MAIT- a ILC-bunky, ich receptory a mechanizmus pôsobenia

 

7., 29.10. 2019.  Cytokíny. Infekčný a neinfekčný zápal. SIRS, sepsa, septický šok.

(doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.)                                                                 

·       Všeobecné vlastnosti cytokínov

·       Delenie cytokínov

·       Polarizácia lymfocytov

·       Cytokíny ovplyvňujúce prirodzenú a adaptívnu imunitu

·       Zápal – neinfekčný  a infekčný 

·       SIRS, sepsa, ťažká sepsa, septický šok

·       Diagnostické a monitorovacie markery zápalu: CRP, SAA, HMGB1, TREM-1, Leu/Ly, Neu/Ly, Leu/Tromb.

·       Hematopoetické rastové faktory. Chemokíny

        

8., 5.11. 2019.  Hypersenzitívne reakcie I. typu. Alergie. Anafylaktický šok, pseudoalergie, histamínová intolerancia.

(doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.)                                                              

·       Definícia hypersenzitívnych stavov, rozdelenie

·       I. typ hypersenzitívnych reakcií. Atopia, anafylaxia

·       Alergény, imunopatogenéza I. typu hypersenzitívnych reakcií

·       Mediátory alergických reakcií

·       Klinické prejavy alergií, orálny alergický syndróm, Kounisov syndróm

·       Anyfylaktický šok, anafylaktoidný šok (non-IgE pseudoalergická reakcia)

·       Terapia alergií a anafylaktického šoku. Epipen

·       Histamínová intolerancia

 

9., 12.11. 2019.  Hypersenzitívne reakcie II až V.    

(doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.)                                                                     

·       II. typ hypersenzitívnych reakcií. Liekové reakcie, potransfúzne reakcie, Rh-inkompatibilita a jej prevencia

·       III. typ hypersenzitívnych reakcií. Sérová choroba, Arthusova reakcia

·       IV. typ hypersenzitívnych reakcií. Kontaktná  dermatitída, ...

·       V. typ hypersenzitívnych reakcií (M. Basedow, myasthenia gravis)

 

10., 19.11. 2019. Mechanizmy vedúce k rozvoju autoimunity. Autozápalové choroby.

(prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.)                                                                       

·       Imunitná tolerancia – centrálna a periférna

·       Genetika a patogenéza autoimunitných procesov

·       Podporné faktory rozvoja autoimunitných chorôb

·       Orgánovo-špecifické a systémové autoimunitné choroby

·       Imunoterapia. Monoklonové protilátky v liečbe autoimunitných chorôb

·       Mechanizmy vzniku autozápalových chorôb, ich prejavy a liečba

 

11., 26.11. 2019. Anti-infekčná imunita. Očkovanie. Nádory a imunita.

(prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.)                                              

·       Imunita proti vírusom, baktériám a plesniam

·       Aktívna a pasívna imunizácia. Povinné očkovanie

·       Príčiny vzniku malígneho bujnenia

·       Úloha zápalu v karcinogenéze

·       Efektorové mechanizmy v boji proti nádorom

·       Mechanizmy úniku nádorových buniek z dosahu imunitného dohľadu, tvorba metastáz

·       Imunoterapia nádorov

 

12.,  3.12. 2019. Primárne a sekundárne imunodeficientné stavy.

(doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.)                                                           

·       Všeobecné prejavy imunodeficiencií, výskyt, delenie

·       Deficiencia zložiek komplementového systému. Poruchy fagocytózy

·       Poruchy fagocytózy

·       Poruchy v tvorbe protilátok, špecifickej bunkovej imunity, kombinované imunodeficiencie

·       AIDS

·       Typy HIV, gény HIV, štruktúra HIV, spôsoby prenosu

·       Interakcie HIV s bunkami imunitného systému

·       Štádiá AIDS - klinické prejavy

·       Prevencia a terapia HIV infekcie

 

 

Bratislava, 4.9. 2019

                                                         

Doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.

     prednostka ústavu

 

Prednášky sa konajú v Ladzianskeho posluchárni v utorok o 14:30 – 17:20 hod.

 

 

Sylabus praktických cvičení

Sylabus praktických cvičení z imunológie, Všeobecné lekárstvo III. ročník, zimný semester - 2019/2020

 

 

1. praktické cvičenie (23. 09. – 27.09. 2019)

Metódy na dôkaz reakcie antigénu s protilátkou a ich využitie v diagnostike.

Sérologické reakcie - ich princíp a klinické využitie. Odber a zasielanie materiálu. Aglutinácia a precipitácia. Imunodifúzne metódy. Imunoelektroforetické metódy. Turbidimetria, nefelometria.

Úlohy:

·        Aglutinačná reakcia - vyšetrenie krvných skupín ABO- a Rh-faktoru

·        Vyšetrenie protilátok proti T. pallidum pasívnou hemaglutináciou  

·        Imunodifúzne techniky - demonštrácia preparátov

.        Kazuistika : titer séra (IgG, IgM, IgA) – príklady na vyhodnotenie výsledkov.

Zodpovední: Doc. RNDr. V. Ďurmanová, PhD., B. Mišovič Faragová

 

 

! POZOR:  30. 09. – 04. 10. 2019 - praktická výučba neprebieha!

(Konferencia SSAKI vo Vysokých Tatrách)

 

 

2. praktické cvičenie (07. 10. – 11. 10. 2019)

Moderné sérologické vyšetrovacie metódy. Laboratórna diagnostika AIDS.

Imunofluorescenčné metódy. Moderné sérologické vyšetrovacie metódy - ELISA, EIA, RIA, imunochromatografia. Imunopijakovacie techniky (dot-blot, Westernblot). Algoritmus dôkazu HIV-pozitívnej vzorky.

Úlohy:

·        ELISA – demonštrácia mikrotitračných platní a výsledkov ELISA

·        ELISA techniky a jej modifikácie - tehotenský rýchlotest, dôkaz Helicobacter pylori

Zodpovední: Doc. RNDr. V. Ďurmanová, PhD., B. Mišovič Faragová

 

 

3. praktické cvičenie (14. 10. – 18. 10. 2019)

Metódy na stanovenie humorálnej zložky prirodzenej (nešpecifickej) imunity.

Metódy na vyšetrenie zložiek komplementu. Stanovenie aktivity celkového komplementu (CH50). Komplement viažúca reakcia (KVR). Laboratórna diagnostika proteínov akútnej zápalovej fázy. Diagnostické rýchlotesty na vyšetrenie CRP.

Úlohy:

·        Získanie séra a plazmy

·        Stanovenie aktivity celkového komplementu mikrometódou - demonštrácia

·        Stanovenie koncentrácie CRP z kapilárnej krvi reflektometriou - NycoCard®

.        Kazuistika: hereditárny angioedém

Zodpovední: MUDr. Z. Párnická, PhD., B. Mišovič Faragová

 

 

4. praktické cvičenie (21. 10. – 25. 10. 2019)

Metódy na stanovenie bunkovej zložky prirodzenej (nešpecifickej) imunity.

Metódy vyšetrenia počtu a funkcie fagocytov. Stanovenie fagocytovej a mikrobicídnej schopnosti neutrofilov. Test na vyšetrenie metabolickej aktivácie a chemotaxie fagocytov. Stanovenie cytotoxickej aktivity NK-buniek.

Úlohy:

·        Izolácia leukocytov pomocou roztoku 6 % dextranu

·        Určenie fagocytovej aktivity a fagocytového indexu - odčítanie náteru

·        Vyhodnotenie kandidacídnej schopnosti neutrofilov

·        Demonštrácia platne a protokolov INT-testu a demonštrácia vyšetrenia chemotaxie neutrofilov

.        Kazuistika – chronická granulomatózna choroba

·        ZÁPOČTOVÝ TEST č. 1

Zodpovední: MUDr. M. Homolová, PhD., B. Mišovič Faragová

 

 

5. praktické cvičenie - rozdelené na 2 týždne  (28. 10. – 29. 10. 2019  a  06. 11. – 08. 11. 2019)

Metódy na posúdenie stavu adaptívnej (špecifickej) bunkovej a humorálnej imunity.

Vyšetrenie hladín protilátok. Imunofenotypizácia subpopulácií lymfocytov (FACS). Izolácia lymfocytov a magnetická izolácia subpopulácií T-lymfocytov. Test blastickej transformácie lymfocytov - LTT. Kožné testy na zistenie špecifickej bunkovej imunity.

Úlohy:

·        Izolácia lymfocytov gradientovou centrifugáciou

·        Stanovenie počtu lymfocytov

·        Demonštrácia výsledkov z prietokovej cytometrie a protokoly z LTT

Zodpovední:  MUDr. M. Suchánková, PhD., Z. Nürnberger

 

 

6. praktické cvičenie  (11. 11. – 15. 11. 2019)

Metódy transplantačnej imunológie.

Určovanie HLA-aliel molekulárno - biologickými metódami. Sérologické určovanie antigénov HLA prvej a druhej triedy (mikrolymfocytotoxický test). Určenie biologickej príbuznosti celulárnymi technikami (MLC test).

Úlohy:  

·        Určovanie HLA-aliel (PCR-SSP) - výučbové video

Zodpovední:  MUDr. J. Javor, PhD., Z. Nürnberger

 

 

7. praktické cvičenie (18. 11. – 22. 11. 2019)

Diagnostika alergických chorôb.

Alergény, prejavy alergických chorôb. Alergologická anamnéza. Kožné testy na zisťovanie alergie. Laboratórna diagnostika alergických chorôb. Vyšetrenie celkového a alergénovo-špecifického IgE (RIST, RAST, CAP-systém).

Úlohy:

·        Zisťovanie alergie rýchlymi metódami  (EPIGNOST) - demonštrácia

·        Adrenalínové pero - demonštrácia

·        Diagnostické súpravy na vyšetrenie alergie - demonštrácia

Zodpovední: MUDr. Z. Párnická, PhD., Z. Nürnberger

 

  

8. praktické cvičenie (25. 11. – 29. 11. 2019)

Imunodiagnostika autoimunitných chorôb.

Prehľad najčastejších autoimunitných chorôb. Určovanie autoprotilátok: nepriama imunofluorescencia, ELISA. Určovanie cirkulujúcich imunokomplexov (CIK). Význam vyšetrenia pomeru CD4/CD8, HLA-molekúl/aliel a cytokínov pri niektorých autoimunitných chorobách.

Úlohy:

·        Dôkaz reumatoidného faktora latexovou aglutináciou

.        Kazuistika

Zodpovední:  Doc. Mgr. I. Shawkatová, PhD., Z. Nürnberger   

 

 

9. praktické cvičenie (02. 12. – 06. 12. 2019)

Imunitný profil jedinca - orientačné a špecializované imunologické vyšetrenia.

Význam vyšetrenie počtu leukocytov, diferenciálneho krvného obrazu, zápalových markerov. Vyšetrenie nešpecifickej bunkovej a humorálnej imunity a špecifickej imunity. Kazuistiky.

· ZÁPOČTOVÝ TEST č. 2

Zodpovední:  MUDr. M. Homolová, PhD., B. Mišovič Faragová

 

 

Praktické cvičenia prebiehajú v miestnostiach č. 106 a č. 105 na Moskovskej ul. č. 2.  

 

 

MUDr. Monika Homolová, PhD.                              Doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.

 zodpovedná za praktické cvičenia                                        prednostka ústavu   

 

 

Študijná literatúra

Povinná literatúra

Buc M: Základná a klinická imunológia. Bratislava: Veda 2012, 832 s.

Buc M: Základná a klinická imunológia. Bratislava: Univerzita Komenského 2009, 597 s.

Kolektív autorov: Vyšetrovacie metódy v imunológii. Bratislava: Univerzita Komenského 2011, 190 s.

 

Odporúčaná literatúra

Buc M: Autoimunita a autoimunitné choroby. Bratislava: Veda 2005, 492 s.

Ferenčík M, Rovenský J, Maťha V, Jensen-Jarolim E: Imunológia a alergológia v základných heslách a termínoch. Bratislava: SAP 2006, 425 s.

Gbelcová H, Repiská V, Shawkatová I: Nukleové kyseliny a proteíny. Analytické metódy a postupy. Bratislava: Univerzita Komenského 2017, 316 s. 

Hořejší V, Bartúňková J: Základy imunologie. 4. Praha: Triton 2009, 316 s.

Bartúňková J, Paulík M: Vyšetřovací metody v imunologii. Praha: Avicenum 2005, 176 s.

Abbas AK, Lichtman, AH, Pillai S: Cellular and molecular immunology. 6th ed. New York: WB Saunders Comp. 2007, 566 s