Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Výučba

Všeobecné lekárstvo

Sylabus predmetu – hygiena – všeobecné lekárstvo

Životné podmienky a zdravie. Životné prostredie a jeho faktory chemické, fyzikálne, biologické a psychosociálne. Výchova, vzdelávanie, životný štýl vo vzťahu k zdraviu. Znečistenie ovzdušia vo vonkajšom a vnútornom prostredí a chorobnosť. Voda a chorobnosť. Nebezpečné odpady. Neionizujúce žiarenie. Ionizujúce žiarenie a zdravotné riziká. Hluk v životnom prostredí. Urbanizácia a obytné prostredie vo vzťahu k zdraviu. Zdravotné riziká spojené s výživou. Alternatívne spôsoby výživy. Xenobiotiká. Faktory životného prostredia vo vzťahu k infekčným ochoreniam. Životné prostredie a problematika neinfekčných ochorení hromadného výskytu. Základy psychohygieny. Alkoholizmus, drogové závislosti a prostredie. Vekové a fyziologické zvláštnosti v primárnej prevencii. Hygiena pedagogického procesu. Riziká v životnom prostredí detí a adolescentov. Práca a zdravie, miera rizika ohrozenia zdravia, pracovné úrazy. Fyzikálne faktory v pracovnom prostredí. Toxické látky v pracovnom prostredí. Poškodenie zdravia z práce, kategorizácia pracovísk. Režim práce a odpočinku a prevencia chorôb z povolania. Hygiena zdravotníckych zariadení, zariadenia ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti.  Nozokomiálne nákazy. Dokumentácia v hygiene, legislatíva. Hodnotenie rizika. Hygienické opatrenia v mimoriadnych situáciach (prírodné a technologické katastrofy, vojnové konflikty, terorizmus), problémy náhradného ubytovania, zásobovanie vodou, výživa obyvateľstva v mimoriadnych situáciách.

Prednášky:

Základy hygieny (environmentálnej medicíny). Expozícia chemickým a fyzikálnym faktorom životného prostredia a jej posudzovanie. Výživa. Práca a zdravie. Hygiena liečebných zariadení, hygienické aspekty prevencie nozokomiálnych nákaz .

Praktické cvičenia:

Faktory prostredia a zdravotný stav. Ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením. Hodnotenie výživovej spotreby a výživového stavu. Prevencia kardiovaskulárnych ochorení. Hygiena zdravotníckych zariadení.

Skúška - písomný test a ústna skúška

 

Otázky na písomný test
Otázky na ústnu skúšku
Harmonogram výučby
 Prednášky
 Praktické cvičenia

 Prednášky sa konajú na I. internej klinike LFUK a UN

 

Zubné lekárstvo

Sylabus predmetu – hygiena - zubné lekárstvo

Životné podmienky a zdravie. Životné prostredie a jeho faktory. Voda a chorobnosť. Zdravotné riziká spojené s výživou. Faktory životného prostredia a problematika neinfekčných ochorení hromadného výskytu. Vekové fyziologické zvláštnosti v primárnej prevencii. Hygiena v stomatologickej praxi. Pracovné prostredie stomatológov. Stomatologická ordinácia a jej základné charakteristiky – priestorové, mikroklimatické, mikrobiologické, svetelné a akustické. Stomatologické laboratórium. Stomatologický röntgen. Hygienické požiadavky na používanie röntgenových prístrojov v stomatologickej praxi. Zdravotné riziká ionizujúceho žiarenia. Osobné ochranné pomôcky pre pacientov a pracovníkov. Špeciálne rizikové faktory pri práci stomatológov. Ergonomické zásady pri ošetrovaní pacientov. Prach v pracovnom prostredí. Hluk a vibrácie, riziká poškodenia zdravia. Špeciálne riziko infekcie v stomatologickej praxi. Chemické noxy v stomatologickej praxi. Alergény. Ťažké kovy. Vplyv pracovného prostredia na zdravie stomatológov. Režim práce a odpočinku a prevencia chorôb z povolania. Nozokomiálne nákazy v stomatologickej praxi a ich prevencia. Ústny ekosystém. Proces šírenia nákaz v stomatológii. Hygiena prevádzky stomatologickej ordinácie. Dezinfekcia a sterilizácia v stomatologickej praxi. Hygienické zásady pri ošetrovaní pacientov. Hygienické zásady pri ošetrovaní pacientov s infekčným ochorením.

Prednášky:

Základy hygieny pre stomatológov. Expozícia chemickým a fyzikálnym faktorom prostredia a jej posudzovanie. Výživa v prevencii chorôb. Pracovné prostredie a zdravie. Prevencia nozokomiálnych nákaz  v stomatológii. Hygienické zásady pri ošetrovaní pacientov.

Praktické cvičenia:

Faktory prostredia a zdravotný stav. Ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením. Hodnotenie výživovej spotreby a výživového stavu. Hygienická kontrola liečebných zariadení.

 

Skúška - písomný test a ústna skúška

 

Otázky na písomný test
Otázky na ústnu skúšku
Harmonogram výučby
Prednášky
Praktické cvičenia

 

 

 

Povinne voliteľné predmety

Primárna prevencia v starostlivosti o deti a mládež

 

prof. MUDr. Ľ. Ševčíková

prof. MUDr. J. Jurkovičová, CSc.

doc. MUDr. Ľ. Argalášová, PhD., MPH

 

Prednášky budú každý štvrtok od 17.30 – 19.20 (3. – 14. týždeň) na Ústave hygieny

 

Skúška:  písomný test a ústna skúška

Otázky na písomný test
Otázky na ústnu skúšku
Harmonogram výučby

 

 

Výživa v prevencii ochorení

 

prof. MUDr. J. Jurkovičová, CSc.

MUDr. Z. Štefániková, CSc.

MUDr. J. Babjaková, PhD., MPH

 

Prednášky budú každý štvrtok od 17.30 – 19.20 (3. – 14. týždeň) v posluchárni M6 v budove LF na Moskovskej ul.

 

Skúška: písomný test a ústna skúška

Otázky na písomný test
Otázky na ústnu skúšku
Harmonogram výučby

Pedagogická činnosť

Ústav gestoruje plnenie úloh fakulty vo výchovno-vzdelávacej činnosti v rámci výučby nasledovných predmetov vo všetkých lekárskych a zdravotníckych  študijných programoch:


Hygiena

4. roč. všeobecné lekárstvo 

6. roč. zubné lekárstvo