Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Výučba

Všeobecné lekárstvo

Sylabus predmetu – hygiena – všeobecné lekárstvo

Životné podmienky a zdravie. Životné prostredie a jeho faktory chemické, fyzikálne, biologické a psychosociálne. Výchova, vzdelávanie, životný štýl vo vzťahu k zdraviu. Znečistenie ovzdušia vo vonkajšom a vnútornom prostredí a chorobnosť. Voda a chorobnosť. Nebezpečné odpady. Neionizujúce žiarenie. Ionizujúce žiarenie a zdravotné riziká. Hluk v životnom prostredí. Urbanizácia a obytné prostredie vo vzťahu k zdraviu. Zdravotné riziká spojené s výživou. Alternatívne spôsoby výživy. Xenobiotiká. Faktory životného prostredia vo vzťahu k infekčným ochoreniam. Životné prostredie a problematika neinfekčných ochorení hromadného výskytu. Základy psychohygieny. Alkoholizmus, drogové závislosti a prostredie. Vekové a fyziologické zvláštnosti v primárnej prevencii. Hygiena pedagogického procesu. Riziká v životnom prostredí detí a adolescentov. Práca a zdravie, miera rizika ohrozenia zdravia, pracovné úrazy. Fyzikálne faktory v pracovnom prostredí. Toxické látky v pracovnom prostredí. Biologické faktory v pracovnom prostredí. Psychosociálne faktory v pracovnom prostredí. Poškodenie zdravia z práce, kategorizácia pracovísk. Režim práce a odpočinku a prevencia chorôb z povolania. Hygiena zdravotníckych zariadení, zariadenia ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Nozokomiálne nákazy. Hodnotenie rizika. Hygienické opatrenia v mimoriadnych situáciach (prírodné a technologické katastrofy, vojnové konflikty, terorizmus), problémy náhradného ubytovania, zásobovanie vodou, výživa obyvateľstva v mimoriadnych situáciách.

Prednášky:

Úvod do hygieny, prevencia chronických chorôb. Ochranné a rizikové faktory výživy. Preventívne pracovné lekárstvo, faktory pracovného prostredia, ochrana a podpora zdravia pracovníkov.

Praktické cvičenia:

Faktory prostredia a zdravotný stav. Ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením. Hodnotenie výživovej spotreby a výživového stavu. Prevencia kardiovaskulárnych ochorení. Hygiena zdravotníckych zariadení.

Skúška - písomný test a ústna skúška

 

Otázky na písomný test
Otázky na ústnu skúšku

 

Skúšky počas karantény

Termíny na skúšku z hygieny budú od 3. 4. 2020. Podrobnosti TU

 

Harmonogram výučby
 Prednášky
 Praktické cvičenia

 

Študijné materiály

potrebné na samoštúdium počas prerušenia kontaktnej výučby na LF UK:

Téma 1

Milí študenti,
chceme vás poprosiť o vyplnenie Dotazníka o obťažovaní hlukom. Hluku ako zdravotnému problému a jeho vplyvu na organizmus človeka sa na našom ústave venujeme už niekoľko rokov, pričom jednou z metód je subjektívne hodnotenie obťažovania hlukom pomocou dotazníka. Kvôli aktuálnej mimoriadnej situácii sme pre vás pripravili online verziu nášho dotazníka (ktorý by ste za normálnych okolností vypĺňali na praktickom cvičení), aby sme zachovali kontinuitu výskumu.

Položku "KÓD" nevyplňujte.

Ďakujeme vám za váš čas a odpovede.

Správy o životnom prostredí

Téma 2

Téma 3

Požiadavky na prevádzku zdravotníckych zariadení

Prevention of hospital-acquired infections

Téma 4

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)

Programy podporujúce zdravie

Téma 5

Podrobnejšie treba jednotlivé témy naštudovať z učebných textov:

Ševčíková a kol. Hygiena, 2006

Jurkovičová a kol. Praktické cvičenia z hygieny, 2010

Odporúčame pozrieť si aj stránku pre zahraničných študentov, kde sú ďalšie odporučené materiály v angličtine

V prípade otázok a nejasností sa obráťte na príslušných pedagógov, ktorých e-mailové adresy nájdete na prvých stranách prezentácií

CoViD-19

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

https://www.nejm.org/coronavirus?query=pfw&jwd=000020022745&jspc=PTX

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763667

https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9.pdf?origin=ppub

https://catalyst.nejm.org/doi/pdf/10.1056/CAT.20.0080

https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMsb2005114?articleTools=true

https://www.escardio.org/Education/COVID-19-and-Cardiology/diagnosing-the-first-covid-19-patient-in-italy-codogno

 

Prednášky sa konajú na Psychiatrickej klinike, UNB Mickiewiczova 13, vchod H, 3. posch.

 

Zubné lekárstvo

Sylabus predmetu – hygiena - zubné lekárstvo

Životné podmienky a zdravie. Životné prostredie a jeho faktory. Voda a chorobnosť. Zdravotné riziká spojené s výživou. Faktory životného prostredia a problematika neinfekčných ochorení hromadného výskytu. Vekové fyziologické zvláštnosti v primárnej prevencii. Hygiena v stomatologickej praxi. Pracovné prostredie stomatológov. Stomatologická ordinácia a jej základné charakteristiky – priestorové, mikroklimatické, mikrobiologické, svetelné a akustické. Stomatologické laboratórium. Stomatologický röntgen. Hygienické požiadavky na používanie röntgenových prístrojov v stomatologickej praxi. Zdravotné riziká ionizujúceho žiarenia. Osobné ochranné pomôcky pre pacientov a pracovníkov. Špeciálne rizikové faktory pri práci stomatológov. Ergonomické zásady pri ošetrovaní pacientov. Prach v pracovnom prostredí. Hluk a vibrácie, riziká poškodenia zdravia. Špeciálne riziko infekcie v stomatologickej praxi. Chemické noxy v stomatologickej praxi. Alergény. Ťažké kovy. Vplyv pracovného prostredia na zdravie stomatológov. Režim práce a odpočinku a prevencia chorôb z povolania. Nozokomiálne nákazy v stomatologickej praxi a ich prevencia. Ústny ekosystém. Proces šírenia nákaz v stomatológii. Hygiena prevádzky stomatologickej ordinácie. Dezinfekcia a sterilizácia v stomatologickej praxi. Hygienické zásady pri ošetrovaní pacientov. Hygienické zásady pri ošetrovaní pacientov s infekčným ochorením.

Prednášky:

Základy hygieny pre stomatológov. Expozícia chemickým a fyzikálnym faktorom prostredia a jej posudzovanie. Výživa v prevencii chorôb. Pracovné prostredie a zdravie. Prevencia nozokomiálnych nákaz  v stomatológii. Hygienické zásady pri ošetrovaní pacientov.

Praktické cvičenia:

Faktory prostredia a zdravotný stav. Ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením. Hodnotenie výživovej spotreby a výživového stavu. Hygienická kontrola liečebných zariadení.

 

Skúška - písomný test a ústna skúška

 

Otázky na písomný test
Otázky na ústnu skúšku
Harmonogram výučby
 Prednášky
 Praktické cvičenia

 

 

 

Povinne voliteľné predmety

Primárna prevencia v starostlivosti o deti a mládež

 

prof. MUDr. Ľ. Argalášová, PhD., MPH

RNDr. D. Vondrová, PhD.

 

Prednášky budú každý štvrtok od 17.30 – 19.20 (3. – 14. týždeň) na Ústave hygieny

 

Skúška:  písomný test a ústna skúška

Otázky na písomný test
Otázky na ústnu skúšku
Harmonogram výučby

 

 

Výživa v prevencii ochorení

 

prof. MUDr. J. Jurkovičová, CSc.

MUDr. Z. Štefániková, CSc.

MUDr. J. Babjaková, PhD., MPH

 

Prednášky budú každý štvrtok od 17.30 – 19.20 (3. – 14. týždeň) v posluchárni M6 v budove LFUK na Moskovskej ul.

 

Skúška: písomný test a ústna skúška

Skúšky prebiehajú na Ústave hygieny LFUK, Špitálska 24

Otázky na písomný test
Otázky na ústnu skúšku
Harmonogram výučby

Pedagogická činnosť

Ústav gestoruje plnenie úloh fakulty vo výchovno-vzdelávacej činnosti v rámci výučby nasledovných predmetov vo všetkých lekárskych a zdravotníckych  študijných programoch:


Hygiena

4. roč. všeobecné lekárstvo 

6. roč. zubné lekárstvo