Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Výučba

Všeobecné lekárstvo

Sylabus predmetu – hygiena – všeobecné lekárstvo

Životné podmienky a zdravie. Životné prostredie a jeho faktory chemické, fyzikálne, biologické a psychosociálne. Výchova, vzdelávanie, životný štýl vo vzťahu k zdraviu. Znečistenie ovzdušia vo vonkajšom a vnútornom prostredí a chorobnosť. Voda a chorobnosť. Nebezpečné odpady. Neionizujúce žiarenie. Ionizujúce žiarenie a zdravotné riziká. Hluk v životnom prostredí. Urbanizácia a obytné prostredie vo vzťahu k zdraviu. Zdravotné riziká spojené s výživou. Alternatívne spôsoby výživy. Xenobiotiká. Faktory životného prostredia vo vzťahu k infekčným ochoreniam. Životné prostredie a problematika neinfekčných ochorení hromadného výskytu. Základy psychohygieny. Alkoholizmus, drogové závislosti a prostredie. Vekové a fyziologické zvláštnosti v primárnej prevencii. Hygiena pedagogického procesu. Riziká v životnom prostredí detí a adolescentov. Práca a zdravie, miera rizika ohrozenia zdravia, pracovné úrazy. Fyzikálne faktory v pracovnom prostredí. Toxické látky v pracovnom prostredí. Biologické faktory v pracovnom prostredí. Psychosociálne faktory v pracovnom prostredí. Poškodenie zdravia z práce, kategorizácia pracovísk. Režim práce a odpočinku a prevencia chorôb z povolania. Hygiena zdravotníckych zariadení, zariadenia ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Nozokomiálne nákazy. Hodnotenie rizika. Hygienické opatrenia v mimoriadnych situáciach (prírodné a technologické katastrofy, vojnové konflikty, terorizmus), problémy náhradného ubytovania, zásobovanie vodou, výživa obyvateľstva v mimoriadnych situáciách.

Prednášky:

Úvod do hygieny, prevencia chronických chorôb. Ochranné a rizikové faktory výživy. Preventívne pracovné lekárstvo, faktory pracovného prostredia, ochrana a podpora zdravia pracovníkov.

Praktické cvičenia:

Faktory prostredia a zdravotný stav. Ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením. Hodnotenie výživovej spotreby a výživového stavu. Prevencia kardiovaskulárnych ochorení. Hygiena zdravotníckych zariadení.

Skúška - písomný test a ústna skúška

 

Otázky na písomný test
Otázky na ústnu skúšku
Harmonogram výučby
 Prednášky
 Praktické cvičenia

 


Výučba v letnom semestri 2023/2024

 

Výučba hygieny pre 4. ročník VL spočíva v absolvovaní 24 hodín povinnej praktickej výučby a 12 hodín prednášok.

Prednášky sa budú konať podľa schváleného rozvrhu on-line, prednášky budú dostupné študentom do konca semestra.

Praktické cvičenia sa budú konať prezenčne podľa platného rozvrhu na Ústave hygieny LF. Účasť na praktických cvičeniach je povinná, podmienka pre prihlásenie sa na termín skúšky je 100% účasť.

Program a témy prednášok a praktických cvičení sú uvedené v harmonograme výučby na webovej stránke Ústavu hygieny.

Praktická výučba hygieny je povinná a prebieha prezenčne v blokoch, t.j. 5 dní (1 týždeň) prebieha výučba a nasledujúci týždeň – streda, štvrtok, piatok budú vypísané termíny pre tých študentov, ktorí v predchádzajúcom týždni absolvovali praktickú výučbu so 100 % účasťou a úspešne absolvovali podmieňujúce predmety (t.j. patologická fyziologia 2 a patologická anatómia 2).

Náhrada praktických cvičení vopred je možná len z veľmi závažných dôvodov. Nahrádzanie neabsolvovaných praktických cvičení – po dohode s RNDr. Hirošovou (katarina.hirosova@fmed.uniba.sk).

Študent, ktorý nevyužije termín v nasledujúcom týždni po výučbe alebo absolvuje skúšku s výsledkom Fx, môže ísť na skúšku v riadnom skúšobnom období alebo po dohode s prednostkou ústavu.

Skúška bude pozostávať z testu a z ústnej časti. Otázky na test aj na ústnu skúšku sú uvedené na webovej stránke ústavu.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Študijnom poriadku LF UK.

Prípadné zmeny sa budú realizovať so zohľadnením aktuálne platných opatrení.

 

 Povinná literatúra:

JURKOVIČOVÁ, J. a kol. Hygiena. Bratislava: Univerzita Komenského, 2020. 482 s. ISBN 978-80-223-4905-5

JURKOVIČOVÁ, J. a kol. Praktické cvičenia z hygieny. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. 331 s. ISBN 978-80-223-2816-6.

 Odporúčaná literatúra:

ŠEVČÍKOVÁ, Ľ. and contributors. Hygiene - Environmental Medicine. Bratislava: Comenius University, 2011. 330 p. ISBN 978-80-223-2900-2.

ŠEVČÍKOVÁ, Ľ. and contributors. Environmental Health - Hygiene. Bratislava: Comenius University, 2015. 253 p. ISBN 978-80-223-3930-8

BABJAKOVÁ, J., SEKRETÁR, S. Nutrition and Food Safety in Public Health. Bratislava: Comenius University, 2015. 136 p. ISBN 978-80-223-3932-2.

 

 

Zubné lekárstvo

 Sylabus predmetu – hygiena - zubné lekárstvo

Životné podmienky a zdravie. Životné prostredie a jeho faktory. Voda a chorobnosť. Zdravotné riziká spojené s výživou. Faktory životného prostredia a problematika neinfekčných ochorení hromadného výskytu. Vekové fyziologické zvláštnosti v primárnej prevencii. Hygiena v stomatologickej praxi. Pracovné prostredie stomatológov. Stomatologická ordinácia a jej základné charakteristiky – priestorové, mikroklimatické, mikrobiologické, svetelné a akustické. Stomatologické laboratórium. Stomatologický röntgen. Hygienické požiadavky na používanie röntgenových prístrojov v stomatologickej praxi. Zdravotné riziká ionizujúceho žiarenia. Osobné ochranné pomôcky pre pacientov a pracovníkov. Špeciálne rizikové faktory pri práci stomatológov. Ergonomické zásady pri ošetrovaní pacientov. Prach v pracovnom prostredí. Hluk a vibrácie, riziká poškodenia zdravia. Špeciálne riziko infekcie v stomatologickej praxi. Chemické noxy v stomatologickej praxi. Alergény. Ťažké kovy. Vplyv pracovného prostredia na zdravie stomatológov. Režim práce a odpočinku a prevencia chorôb z povolania. Nozokomiálne nákazy v stomatologickej praxi a ich prevencia. Ústny ekosystém. Proces šírenia nákaz v stomatológii. Hygiena prevádzky stomatologickej ordinácie. Dezinfekcia a sterilizácia v stomatologickej praxi. Hygienické zásady pri ošetrovaní pacientov. Hygienické zásady pri ošetrovaní pacientov s infekčným ochorením.

Prednášky:

Základy hygieny pre stomatológov. Expozícia chemickým a fyzikálnym faktorom prostredia a jej posudzovanie. Výživa v prevencii chorôb. Pracovné prostredie a zdravie. Prevencia nozokomiálnych nákaz  v stomatológii. Hygienické zásady pri ošetrovaní pacientov.

Praktické cvičenia:

Faktory prostredia a zdravotný stav. Ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením. Hodnotenie výživovej spotreby a výživového stavu. Hygienická kontrola liečebných zariadení.

 

Skúška - písomný test a ústna skúška

 

Otázky na písomný test
Otázky na ústnu skúšku
Harmonogram výučby
  Prednášky
Praktické cvičenia

 

Výučba v zimnom semestri 2023/2024

Výučba hygieny pre 5. ročník ZL spočíva v absolvovaní 15 hodín povinnej praktickej výučby a 10 hodín prednášok.

Program a témy prednášok a praktických cvičení sú uvedené v harmonograme výučby.

Prednášky sa budú konať online formou a budú dostupné v prostredí MS Teams v poradí podľa harmonogramu a budú dostupné do konca semestra.

Praktické cvičenia sa budú konať prezenčne podľa platného rozvrhu. Účasť na praktických cvičeniach je povinná, podmienka pre prihlásenie sa na termín skúšky je 100% účasť.

Absolvovať skúšku v predtermínoch bude možné podľa harmonogramu štúdia na LF od 4. 12. do 15. 12. 2023 pre tých študentov, ktorí absolvovali výučbu v celom rozsahu. Ďalšie termíny budú k dispozícii v riadnom skúškovom období od 2.1. - 16.2.2024

 

Povinná literatúra:

Jurkovičová a kol. Hygiena, 2020

Jurkovičová a kol. Praktické cvičenia z hygieny, 2010


Povinne voliteľné predmety

 

Primárna prevencia v starostlivosti o deti a mládež

 

prof. MUDr. Ľ. Argalášová, PhD., MPH

RNDr. D. Vondrová, PhD.

 

 

Skúška:  písomný test a ústna skúška

Skúšky prebiehajú na Ústave hygieny LFUK, Špitálska 24

Otázky na písomný test
Otázky na ústnu skúšku
Harmonogram výučby

 

 

Výživa v prevencii ochorení

 

prof. MUDr. J. Jurkovičová, CSc.

MUDr. J. Babjaková, PhD., MPH

 

 

Skúška: písomný test a ústna skúška

Skúšky prebiehajú na Ústave hygieny LFUK, Špitálska 24

Otázky na písomný test
Otázky na ústnu skúšku
Harmonogram výučby

 

 

Výučba PVP (obidva predmety) v zimnom semestri 2023/2024

Výučba prebieha vo forme prednášok, ktoré budú dostupné v online prostredí MS Teams v poradí podľa harmonogramu a budú dostupné do konca semestra.

Absolvovať skúšku v predtermínoch bude možné v decembri podľa harmonogramu štúdia na LF od 4. 12. do 15. 12. 2023 po absolvovaní poslednej prednášky. Ďalšie termíny budú k dispozícii v riadnom skúškovom období od 2.1. - 16.2.2024

 

 

Odporúčaná literatúra:

Jurkovičová J. a kol. Hygiena, 2020

Babjaková J, Sekretár S. NUTRITION AND FOOD SAFETY IN PUBLIC HEALTH

Jurkovičová J. Vieme zdravo žiť?

 

 

 

 

 

 

Pedagogická činnosť

Ústav gestoruje plnenie úloh fakulty vo výchovno-vzdelávacej činnosti v rámci výučby hygieny v študijnom odbore všeobecné lekárstvo (4. ročník) a zubné lekárstvo (5. ročník).