Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Vedecko-výskumná činnosť, granty

Ukončené grantové úlohy

Granty VEGA MŠ SR a SAV od r. 2000:

1/7545/20 Štúdium zdravotno-nutričného profilu mladej dospelej populácie vo vzťahu k riziku kardiovaskulárnych ochorení
Zodp. riešiteľka prof. MUDr. Ľubica Ághová, CSc.

1/7526/20 Analýza zdravotných rizík, intervencia a primárna prevencia somatických a psychosenzorických porúch u školských detí.
Zodp. riešiteľka doc. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.

1/0533/03 Štúdium psychosociálnych a environmentálnych rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb a ich dominancie vo vybraných populačných skupinách
Zodp. riešiteľka prof. MUDr. Ľubica Ághová, CSc.

1/0541/03 Štúdium  vybraných   environmentálnych  a  genetických  determinantov vývoja  detí  a  mládeže  a  tvorba  rastových  referenčných  štandardov
Zodp. riešiteľka doc. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.

1/3433/06 Štúdium  somatického vývinu detí  a  mládeže  vo vzťahu k vybraným genetickým a psychosociálnym faktorom

Zodp. riešiteľka doc. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.

1/4274/07 Štúdium environmentálnych, behaviorálnych a psychosociálnych rizikových faktorov vo vzťahu k biologickým markerom kardiovaskulárnych chorôb

Zodp. riešiteľka doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.

 

SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME THEME [FP7-ENV-2008-1] [Environment (including Climate Change)]European Network on Noise and Health, project No.226442,  FP7-ENV-2008-1, Z-10-101/0001-00. Začiatok riešenia projektu: 1.9.2009. Ukončenie projektu 31. augusta 2011. Dĺžka riešenia projektu: 24 mesiacov. Konzorcium 33 pracovísk zo 16 krajín EÚ.

Project Coordinator: Queen Mary, University of London (United Kingdom).

Riešitelia za asociovaného partnera Univerzita Komenského v Bratislave:
Doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD, MPH, Prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc., Doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.

Zodpovedný riešiteľ: Doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD, MPH

Riešené grantové úlohy

Projekt štrukturálnych fondov EÚ

Operačný program: Vzdelávanie

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.

 

Tvorba študijného programu MPH Master of Public Health na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Spoluriešiteľské pracovisko grantu VEGA MŠ SR č. 1/1045/12 riešeného na FTVŠ UK 2012 - 2014 

Pohybová aktivita vo vzťahu k telesnému rozvoju, fyzickej zdatnosti a duševnej pohode

zodpovedná riešiteľka: doc. MUDr. Janka Lipková, CSc.

Vedecko-výskumná činnosť

Vedecký výskum ústavu sa orientuje na štúdium interakcií medzi faktormi životného prostredia a zdravotným stavom populácie, problematiku ochrany a podpory zdravia detí a mládeže, štúdium psychosociálnych, behaviorálnych a environmentálnych rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení.

 

Najvýznamnejšie výsledky projektov:

- vypracovala sa a v praxi overila originálna komplexná metodika na stanovenie rizika kardiovaskulárnych ochorení na báze  hodnotenia  32 rizikových faktorov, vhodná na skríningové využitie;

- získali sa valídne údaje o aktuálnom stave výživy a vybraných indikátoroch rizika kardiovaskulárnych ochorení v 21 000 člennom súbore;

- vypracovali sa aktuálne referenčné štandardy pre kvantifikovanie depotného telesného tuku pre vybrané populačné skupiny;

- pre potreby intervencie sa získali aktuálne a relevantné podklady o najvýznamnejších rizikách životného štýlu a ich kumulácii vo vybraných populačných skupinách mladých dospelých;

- overil sa vplyv rizika nadmernej hlukovej záťaže na oblasť psychických a vegetatívnych funkcií a na sluchový orgán - akceptovanie výsledkov hlukových štúdií a ich zaradenie do publikácie NASA/CR - 2001-211257 (National Aeronautics and Space Administration, Washington, D.C.);

- prioritné výsledky o hlukovej expozícii nedonosených detí v inkubátore a objektivizácia fyziologických reakcií detského organizmu boli podkladom pre inováciu noriem IEC-601-2-19 a IEC 601-2-20

- zhodnotili sa vzťahy medzi vybranými psychofyziologickými, somatickými a zdravotnými ukazovateľmi organizmu školských detí a faktormi životných podmienok (sociálne faktory, režimové, negatívne návyky, úroveň zdravotnej starostlivosti a rôznymi formami výučby);

- vypracovali sa aktuálne rastové a vývojové štandardy  slovenskej detskej a dorastovej populácie pre individuálne posudzovanie stavu vývoja dieťaťa v pediatrickej praxi, pre skupinovú diagnostiku v oblasti štátneho zdravotného dozoru a pre výskumné medzinárodné komparatívne štúdie vzhľadom na novú doposiaľ nespracovanú vekovú kategorizáciu.

Medzinárodná spolupráca:

- Spolupráca s Nex York University, School of Medicine, NY, USA, prof. Michael Weitzman, M.D., B.A., prof. Arnold Stern, M.D., PhD.

Bližšie informácie:

Medzinárodná spolupráca

 

- School of Public Health, University at Albany, State University New York (S.U.N.Y),  USA  a s New York State Department of Health, Bureau of Environmental and Occupational Epidemiology, Troy, New York;

- spolupráca s Joint Research Centre, European Commission, Institute of Health and Consumer Protection, Ispra, Taliansko. Spoločné výskumné centrum Európskej komisie je významným centrom európskej vedy s hlavnými vedeckými prioritami  potravinová bezpečnosť a zdravie, životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj, jadrová ochrana a bezpečnosť, posudzovanie rizík a verejná bezpečnosť, referenčné materiály a technológia, výhľadové technologické štúdie a socio-ekonomické analýzy;

- nadštandardná mnohoročná spolupráca s Ústavom hygieny a epidemiológie 1. Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe v oblasti hygieny zdravotníckych zariadení;

- participácia na bilaterálnom projekte EU-INTERREG III A, Viedeň – Bratislava v oblasti Zdravie detí a výživa;

- Medical University Department of Hygiene and Ecomedicine, Plovdiv, Bulharsko

Výsledky spolupráce sú prezentované v publikáciách.