Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Vedecko-výskumná činnosť, granty

Granty riešené od r. 2000

1/7545/20 Štúdium zdravotno-nutričného profilu mladej dospelej populácie vo vzťahu k riziku kardiovaskulárnych ochorení

Zodp. riešiteľka prof. MUDr. Ľubica Ághová, CSc.

1/7526/20 Analýza zdravotných rizík, intervencia a primárna prevencia somatických a psychosenzorických porúch u školských detí.
Zodp. riešiteľka doc. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.

1/0533/03 Štúdium psychosociálnych a environmentálnych rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb a ich dominancie vo vybraných populačných skupinách
Zodp. riešiteľka prof. MUDr. Ľubica Ághová, CSc.

1/0541/03 Štúdium  vybraných   environmentálnych  a  genetických  determinantov vývoja  detí  a  mládeže  a  tvorba  rastových  referenčných  štandardov
Zodp. riešiteľka doc. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.

1/3433/06 Štúdium  somatického vývinu detí  a  mládeže  vo vzťahu k vybraným genetickým a psychosociálnym faktorom
Zodp. riešiteľka doc. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.

1/4274/07 Štúdium environmentálnych, behaviorálnych a psychosociálnych rizikových faktorov vo vzťahu k biologickým markerom kardiovaskulárnych chorôb
Zodp. riešiteľka doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.

KEGA MŠ SR grant č. 267-034UK-4/2108 Hygiene - Environmental Medicine.
Ukončený v r. 2010 Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ľ. Ševčíková, CSc.

VEGA MŠ SR grant č. 1/1045/12 Pohybová aktivita vo vzťahu k telesnému rozvoju, fyzickej zdatnosti a duševnej pohode. Zodpovedná riešiteľka: doc. MUDr. Janka Lipková, CSc., FTVŠ UK
Roky riešenia: 2012 – 2014 

VEGA MŠ SR grant č. 1/0637/13 Metabolic syndrome in adolescents. Zodpovedná riešiteľka doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.
Roky riešenia: 2013 – 2015

VEGA MŠ SR grant č. 2/0084/14 Epicatechine in prevention of early development of primary hypertension: mechanisms of action in cardiovascular and central nervous system. Zodpovedná riešiteľka  RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.
Roky riešenia: 2014 – 2016

VEGA MŠ SR grant č. 1/0544/16 Detekcia zdrojov nízkofrekvenčné seizmického vlnenia mechanických sústav, jeho vplyv na ich spoľahlivosť a bezpečnosť, na prostredie a človeka a metódy redukcie. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc., Strojnícka fakulta, STU. Spoluriešitelia: prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD, MPH, Mgr. Alexandra Filová, PhD.
Roky riešenia: 2016 – 2018

KEGA MŠ SR grant č. 057UK-4/2017 Inovácia výučby tvorbou multimediálneho výučbového programu v oblasti ochrany a podpory zdravia populácie. Zodpovedná riešiteľka:  prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.
Roky riešenia: 2017 – 2018

 

Medzinárodné granty

SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME THEME [FP7-ENV-2008-1] [Environment (including Climate Change)]European Network on Noise and Health, project No.226442,  FP7-ENV-2008-1, Z-10-101/0001-00.  Konzorcium 33 pracovísk zo 16 krajín EÚ. Project Coordinator: Queen Mary, University of London (United Kingdom).
Riešitelia za asociovaného partnera Univerzita Komenského v Bratislave:
Doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD, MPH, Prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc., Doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.
Zodpovedná riešiteľka: doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD, MPH
Roky riešenia: 2009 – 2011

Tvorba študijného programu MPH (Master of Public Health) na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku. Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu - Operačný program Vzdelávanie. Prioritná os 4 - Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj. ITMS kód: 26140230009, kód výzvy: OPV-2012/4.2/04-SORO 01.01.2013 - 31.10.2015. Členovia riešiteľského kolektívu za Ústav hygieny: prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD, MPH, MUDr. Jana Babjaková, PhD, MPH, Mgr. Alexandra Filová, PhD.
Zodpovedná riešiteľka: prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc. 
Roky riešenia: 2013 – 2015

Tvorba študijného programu MPH Master of Public Health na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku


Youth and Parents Behavioral Survey In Slovakia – YABS. Medzinárodný projekt na základe bilaterálnej spolupráce Memorandum of Understanding on Academic Exchanges between School of Medicine Comenius University in Bratislava and New York University School of Medicine. Zodpovedná riešiteľka: prof. MUDr. Ľubica Argalášová, Ph.D., MPH
Roky riešenia: 2015 – 2019

Projekt HAIE  - Healthy Aging in Industrial Environment (Zdravé stárnutí v průmyslovém prostředí) (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798) v spolupráci s Lekárskou fakultou Ostravskej univerzity, Česká republika, Zodpovedná riešiteľka za SR: prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD.

Roky riešenia: 2018 – 2022

 

 

GRANTY UK

Grant UK 665/2013 Krajčová D. Štúdium vplyvu vybraných environmentálnych, behaviorálnych a psychosociálnych faktorov na mentálne zdravie školských detí. 2013.

Grant UK 27/2014 Samohýl M. Projekt programovania zdravia pred narodením. 2014.

Grant UK/132/2015 Filová A. Analýza zdravotných rizík expozície environmentálnemu hluku a vybranej vulnerabilnej populácie. 2015.

Grant UK/265/2015 Filová A. Objektivizácia sluchových a nesluchových účinkov environmentálneho hluku z rôznych zdrojov u vybranej vulnerabilnej populácie. 2015.

Grant UK 177/2015 Krajčová D. Analýza stresovej záťaže vo vzťahu k mentálnemu zdraviu školských detí. 2015.

Grant UK/276/2016 Vondrová D. Analýza telesného zloženia, stavby tela a nutričného statusu detí v školskom veku. 2016.

Grant UK/195/2017 Filová A. Objektivizácia impaktu expozície rôznym zdrojom environmentálneho hluku meraním klinických, laboratórnych a funkčných parametrov vo vulnerabilnej populácii. 2017.  

Grant UK/11/2022  Matejáková L. Využitie kraniofaciálnej antropometrie u pacientov s kraniosynostózou

 

 

Riešené grantové úlohy

Projekt KEGA č. 015UK-4/2022 2022 Inovácia výučby v oblasti ochrany a podpory zdravia s dôrazom na e-vzdelávanie a implementáciu mutimediálnych technológií. Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ľ. Argalášová, PhD., MPH
Roky riešenia: 2022 – 2024

Medzinárodné projekty

COST Action CA 17117 Towards an International Network for Evidence-based Research in Clinical Health Research (EVBRES). Horizont 2020. Členovia Management Committee za SR: MUDr. Jana Babjaková, PhD., MPH,  MUDr. Michaela Kostičová PhD, MPH (Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK).
Roky riešenia: 2019 – 2022

Network on evidence-based physical activity in old age (PhysAgeNet). COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research) – Horizont Europe 2021 – 2027, zodpovedný riešiteľ za SR: MUDr. Jana Babjaková, PhD, MPH
Roky riešenia: 2021 – 2025

Teaching Evidence-Based Research with a Focus on Ambient Assisted Living. Slovak/Norwegian Education Travel Grant.
Zodpovedné riešiteľky za SR: MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH (Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK) a MUDr. Jana Babjaková, PhD., MPH (Ústav hygieny LF UK) 
Implementation period: 8. 1. 2023 – 8. 7. 2023

 

 

Vedecko-výskumná činnosť

 

Vedecký výskum Ústavu hygieny sa orientuje na štúdium interakcií medzi faktormi životného prostredia a zdravotným stavom populácie, problematiku ochrany a podpory zdravia detí a mládeže, štúdium psychosociálnych, behaviorálnych a environmentálnych rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení.

Pracovisko má k dispozícii portfólio prístrojov a postupov na komplexnú analýzu fyzikálnych a mikrobiologických faktorov vnútorného prostredia budov (indoor air). Prístrojová infraštruktúra zahŕňa monitorovaciu súprava Brüel-Kjaer na analýzu hluku, vibrácií a mikroklimatických faktorov, Al-Memo monitorovaciu súpravu indoor air, HY-LITE Merck - systém na stanovenie biologickej kontaminácie na princípe ATP, Sartorius MD 8 Air Sampler, ručný analyzátor zvuku Bruel Kjaer 2250 so softvérom BZ7224 na frekvenčnú analýzu, aeroskop AIR-sampler System MAS-100 NT (Merck). 

Pracovisko má k dispozícii portfólio prístrojov a postupov na zisťovanie markerov kardiovaskulárneho a kardiometabolického rizika,  hodnotenie výživového stavu organizmu a komplexná analýza telesnej kompozície  (laboratórium na stanovenie lipidov a ich frakcií v kapilárnej krvi a na komplexné stanovenie depotného tuku - NIR a bioimpedančná metóda, komplexná analýza telesnej kompozície pomocou prístroja InBody, ktorý využíva metódu priamej analýzy segmentovej multifrekvenčnej bioelektrickej impedancie (metóda DSMBIA). Na štatistické spracovanie výsledkov je k dispozícii štatistický software SPSS, verzia  25, (International Business Machines Corp.; New Orchard Road; Armonk, NY, USA).

 

Najvýznamnejšie výsledky projektov:

- vypracovala sa a v praxi overila originálna komplexná metodika na stanovenie rizika kardiovaskulárnych ochorení na báze  hodnotenia  32 rizikových faktorov, vhodná na skríningové využitie;

- získali sa valídne údaje o aktuálnom stave výživy a vybraných indikátoroch rizika kardiovaskulárnych ochorení vo veľkom súbore populácie;

- vypracovali sa aktuálne referenčné štandardy pre kvantifikovanie depotného telesného tuku pre vybrané populačné skupiny;

- pre potreby intervencie sa získali aktuálne a relevantné podklady o najvýznamnejších rizikách životného štýlu a ich kumulácii vo vybraných populačných skupinách mladých dospelých;

- overil sa vplyv rizika nadmernej hlukovej záťaže na oblasť psychických a vegetatívnych funkcií a na sluchový orgán - akceptovanie výsledkov hlukových štúdií a ich zaradenie do publikácie NASA/CR - 2001-211257 (National Aeronautics and Space Administration, Washington, D.C.); ENNAH - European Network on Noise and Health, WHO Environmental Noise Guidelines for European Region, 2018

- pomocou štúdie uskutočnenej v prirodzenom prostredí človeka pomocou združovania, vzájomného prepojenia, kombinácie a multiplikácie environmentálnych rizikových faktorov sme  získali nové dôkazy o existencii vzťahu medzi environmentálnym hlukom a rizikom vzniku srdcovocievnych ochorení

- prioritné výsledky o hlukovej expozícii nedonosených detí v inkubátore a objektivizácia fyziologických reakcií detského organizmu boli podkladom pre inováciu noriem IEC-601-2-19 a IEC 601-2-20

- zhodnotili sa vzťahy medzi vybranými psychofyziologickými, somatickými a zdravotnými ukazovateľmi organizmu školských detí a faktormi životných podmienok (sociálne faktory, režimové, negatívne návyky, úroveň zdravotnej starostlivosti a rôzne formy výučby);

- vypracovali sa aktuálne rastové a vývojové štandardy  slovenskej detskej a dorastovej populácie pre individuálne posudzovanie stavu vývoja dieťaťa v pediatrickej praxi, pre skupinovú diagnostiku v oblasti štátneho zdravotného dozoru a pre výskumné medzinárodné komparatívne štúdie vzhľadom na novú doposiaľ nespracovanú vekovú kategorizáciu.

- zhodnotili sme vplyv pasívneho fajčenia na mentálne a fyzické zdravie a parametre oxidačného stresu u tehotných žien. Tieto výsledky sú dôležité z pohľadu pochopenia mechanizmu patofyziologických procesov počas expozície organizmu tabakovému dymu z klasických cigariet, ako aj z hľadiska možného využitia poznatkov pri farmakoterapii a cielenej intervencii pri ochrane zdravia tehotných žien a prenatálneho, ako aj postnatálneho zdravia detí – spolupráca s II. Gynekologicko-pôrodníckou klinikou LFUK a FN Bratislava

 

Plán ďalšieho výskumu

- detekcia vybraných environmentálnych, behaviorálnych a psychosociálnych rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb u adolescentov a mladých dospelých – študentov vysokých škôl.

- analýza vybraných kardiometabolických parametrov u adolescentov a prevencia kardiovaskulárnych a iných chronických chorôb

- monitorovanie rizikových faktorov a distribúcie biologických markerov vo vzťahu k veku, pohlaviu, vzdelaniu a lokalite

- hodnotenie vplyvu behaviorálnych rizikových faktorov na zdravie adolescentov, bilaterálny Slovensko-americký projekt YABS, medzinárodný európsky projekt HBSC

- analýza rizík a zdravotných dôsledkov expozície rôznym zdrojom environmentálneho hluku vrátane dobrovoľnej expozície vo vybraných vulnerabilných populačných skupinách

- sledovanie úlohy antropometrických ukazovateľov pri vzniku obštrukčného spánkového apnoe (ASA) a jeho komplikácií – spolupráca s I. Neurologickou klinikou LFUK a FN Bratislava

- sledovanie miery užívanie tabaku a alternatívnych tabakových výrobkov u študentov lekárskych fakúlt a zdravotníckych pracovníkov

- efektívne implementovať primárnu prevenciu do vedomostného profilu absolventov medicíny a tak prispievať k zlepšovaniu zdravotného potenciálu mladých dospelých a zvyšovať záujem o identifikáciu týchto ukazovateľov a preventívne postupy na ochranu a podporu zdravia obyvateľstva

- analýza vplyvu pandémie COVID-19 v SR na mentálne a fyzické zdravie  vulnerabilných  skupín  populácie

 

 Medzinárodná spolupráca

Spolupráca s New York University, School of Medicine, NY, USA, prof. Michael Weitzman, M.D., B.A., prof. Arnold Stern, M.D., PhD., prof. Jan Vilček, M.D., PhD.

- Spolupráca so School of Public Health, University at Albany, State University New York (S.U.N.Y),  USA  and New York State Department of Health, Bureau of Environmental and Occupational Epidemiology, Troy, New York – prof. David Carpenter, prof. Edward Fitzgerald

- Spolupráca s Joint Research Centre, European Commission, Institute of Health and Consumer Protection, Ispra, Taliansko. Spoločné výskumné centrum Európskej komisie je významným centrom európskej vedy s hlavnými vedeckými prioritami  potravinová bezpečnosť a zdravie, životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj, jadrová ochrana a bezpečnosť, posudzovanie rizík a verejná bezpečnosť, referenčné materiály a technológia, výhľadové technologické štúdie a socio-ekonomické analýzy;

- Nadštandardná mnohoročná spolupráca s Ústavom hygieny a epidemiológie 1. Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe v oblasti hygieny zdravotníckych zariadení;

- Nova Southeastern University, College of Osteopathic Medicine, Fort Lauderdale, Florida (prof. Cecilia Rakusek, prof. Levy) – projekt Európskeho sociálneho fondu Tvorba študijného programu MPH (Master of Public Health) na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku.

- The Centre for Psychiatry at Barts and the London, Queen Mary University of London, UK (prof. Stephen Stansfeld)  - FP7-ENV-2008-1 - European Network on Noise and Health - ENNAH. 

- Participácia na bilaterálnom projekte EU-INTERREG III A, Viedeň – Bratislava v oblasti Zdravie detí a výživa;

- Medical University Department of Hygiene and Ecomedicine, Plovdiv, Bulharsko, doc. Angel Dzhambov

- Institute of Hygiene and Medical Ecology, Faculty of Medicine, University of Belgrade, Serbia, prof. Goran Belojevič, doc. Katarina Paunovič, FP7-ENV-2008-1 - European Network on Noise and Health – ENNAH, KEGA č. 015UK-4/2022.

- Department of Hygiene, Medical  Ecology, Occupational Diseases and Disaster Medicine, Pleven Medical University,  Bulharsko (prof. Mariyana Stoynovska)  - ERASMUS Plus, KEGA č. 015UK-4/2022.

- Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří, NRL pro komunální hluk

- Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, spolupráca na projekte HAIE (Health Aging in Industrial Environment) riešený v rokoch 2018 – 2022, a projekte KEGA č. 015UK-4/2022.
https://www.osu.cz/22207/healthy-agingiin-industrial-environment-haie/

-  National Institute of Public Health, Ljubljana, Slovenia, doc. Sonja Jeram - FP7-ENV-2008-1 - European Network on Noise and Health – ENNAH, HORIZON 2020 Framework Programme - Equal-Life: on children's mental health and cognitive development, projekt KEGA č. 015UK-4/2022.

- Institute of Public Health of the Republic of North Macedonia; Ss Cyril and Methodius University in Skopje Faculty of Medicine, prof. Gordana Ristovska - ENNAH, HORIZON 2020 Framework Programme - Equal-Life: on children's mental health and cognitive development, projekt KEGA č. 015UK-4/2022.

 - Medzinárodný projekt: HORIZON 2020 Framework Programme - Equal-Life: on children's mental health and cognitive development. WP8 Stakeholder Involvement and Intervention Development. Prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH – členka Stakeholder Forum.

Výsledky spolupráce sú prezentované v publikáciách.