Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

NAŠI PARTNERI

 
 
 
 

Ministerstvo zdravotníctva SR

V spolupráci s ministerstvom zdravotníctva boli v akademickom roku 2022/2023 organizované kurzy slovenského jazyka pre zdravotníckych pracovníkov z Ukrajiny.

 

Národné centrum zdravotníckych informácií

V spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií vznikol preklad aktuálnej verzie Medzinárodnej klasifikácie chorôb (ICD-11) do slovenčiny a do latinčiny.

 

WHO – World Health Organization

V spolupráci s World Health Organization boli v roku 2023 organizované kurzy slovenského jazyka pre zdravotníckych pracovníkov z Ukrajiny.

 

UNICEF 

V spolupráci s UNICEF boli v roku 2023 organizované kurzy slovenského jazyka pre pediatrov a pediatričky z Ukrajiny.

 

NULTE – Network of University Language Testers in Europe

NULTE je organizácia, ktorej cieľom je zvýšiť kvalitu vyučovania, učenia sa, testovania a hodnotenia moderných jazykových zručností vo vysokoškolskom vzdelávaní. Organizácia sa zameriava na testovanie úrovne ovládania jazykov na univerzitách s cieľom uľahčiť prijímacie konanie, výmeny študentov a zvýšiť zamestnateľnosť vysokoškolských absolventov.

Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov LF UK v Bratislave je jeden zo zakladajúcich členov tejto organizácie.

 

CercleS – European Confederation of Language Centres in Higher Edcuation

CercleS je konfederácia jazykových centier, ktorá zahŕňa takmer 400 inštitúcií zameraných na jazykové a akademické komunikačné vzdelávanie. CercleS podporuje jazykové centrá v európskom vysokoškolskom vzdelávaní, propaguje medzinárodný výskum v oblasti výučby cudzích jazykov a podporuje interdisciplinárnu spoluprácu. 

Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov LF UK v Bratislave je inštitucionálnym členom tejto konfederácie.

 

CASAJC – Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách

CASAJC sa zameriava na podporu jazykovej komunikácie na neodborných katedrách, štandardizáciu odborných jazykových programov, zjednotenie výstupného hodnotenia na základe Spoločného európskeho referenčného rámca, spoluprácu s orgánmi vysokých škôl pri riešení odborných otázok a spoluprácu s národnými a medzinárodnými učiteľskými organizáciami.

Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov LF UK v Bratislave je inštitucionálnym členom tejto asociácie.

 

SJKF – Slovenská jednota klasických filológov

Cieľom Slovenskej jednoty klasických filológov je podporovať vedeckú prácu v oblasti antického staroveku, medievalistiky a neolatinistiky, upevňovať spoluprácu s praxou, prehodnocovať a študovať význam antickej kultúry pre rozvoj kultúry na Slovensku a popularizovať vedecké poznatky. 

Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov LF UK v Bratislave so SJKF úzko spolupracuje, zamestnanci ústavu sú členmi a aktívne sa zapájajú do diania.

 

UNIcert®

UNIcert® je medzinárodný systém certifikácie a akreditácie pre jazyky, ktoré sa vyučujú na akademickej pôde. Tento systém zabezpečuje kvalitu jazykovej prípravy a testovania na vysokých školách, pričom ponúka flexibilný rámcový koncept s nezávislým poradenstvom prispôsobeným jednotlivým inštitúciám. UNIcert® kladie dôraz na autonómiu inštitúcií, výučbu založenú na výskume, orientáciu na kompetencie a štruktúrované vzdelávacie programy.

 

UNIcert®LUCE – Inštitút pre akreditáciu jazykovej výučby na univerzitách v strednej Európe

UNIcert®LUCE je neoddeliteľnou súčasťou systému UNIcert® s mandátom akreditovať jazykové programy v systéme UNIcert® v Českej a Slovenskej republike. Je to kolektívny orgán s cieľom zvyšovať kvalitu a transparentnosť výučby jazykov na vysokých školách.

Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov LF UK v Bratislave je sídlom tohto inštitútu.

 

AKS – Arbeitskreis der Sprachenzentren

AKS zastrešuje výučbu cudzích jazykov na vysokých školách v Nemecku. S viac ako 100 členskými inštitúciami podporuje medziinštitucionálne spolupráce, organizuje konferencie či workshopy a publikuje výsledky výskumov zameraných na praktické vyučovanie jazykov a vzdelávanie učiteľov. Združenie tiež dohliada na akreditáciu medziuniverzitného certifikátu UNIcert® a vykonáva prieskumy o výučbe cudzích jazykov na univerzitnej úrovni.

Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov LF UK v Bratislave je členom tohto združenia.

 

Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave

V spolupráci s Centrom ďalšieho vzdelávania sú od akademického roku 2022/2023 organizované kurzy anglického jazyka pre zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave.