Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Študentská vedecká sila (témy, prihláška)

Prihláška na miesto študentskej sily

Termíny na podávanie žiadostí na prijatie na miesto študentskej vedeckej sily :

  • zimný semester  do 30. novembra príslušného roku
  • letný semester do 31. januára príslušného roku

Prihláška na miesto študentskej vedeckej sily: Formulár ŠVOČ

Potvrdenú prihlášku je potrebné odovzdať na Samostatný referát vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia a zahraničných stykov.

Aktuálne témy ŠVOČ

ŠVOČ TÉMY V SLOVENSKOM JAZYKU 2019/2020

 

Anatomický ústav LF UK

1. Plastinácia ruky

    Školitelia :  doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MUDr. Hisham El Falougy, PhD.

    Počet študentov :  2

 

Ústav epidemiológie LF UK

1. Testovanie citlivosti legionelových izolátov k vybraným antibotikám

    Školiteľ :  Mgr. Martina Kotrbancová, PhD.

    Počet študentov :  1

2. Sledovanie súvislosti medzi  incidenciou  akútnych respiračných ochorení a  úmrtnosťou na kardiovaskulárne ochorenia  počas chrípkových sezón  v období 2003-2018

    Školiteľ :  doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD.

    Počet študentov :  1

3. Rizikové faktory kardiovaskulárnych chorôb u  klientov Poradní zdravia RÚVZ v Slovenskej republike v období 1993-2018

    Školiteľ :  doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD.

    Počet študentov :  1

 

Fyziologický ústav LF UK

1. Porovnanie kvality a efektivity výučby pri používaní rôznych metód v medicíne           

    Školiteľ: MUDr. Silvia Hnilicová, PhD.

    Počet študentov: 1    

2. Stimulácia salivácie a jej vplyv na markery v sline

    Školiteľ: Mgr. Katarína Janšáková, PhD.

    Počet študentov: 1

3. Dermatoglyfika v diagnostike porúch autistického spektra

    Školiteľ: Mgr. Klaudia Kyselicová, PhD.

    Počet študentov: 2

4. Problémové správanie u detí s autizmom vo vzťahu k androgénnemu účinku

    Školiteľ: RNDr. Silvia Lakatošová, PhD.

    Počet študentov: 1

5. Extracelulárne vezikuly pri poruchách autistického spektra

    Školiteľ: Mgr. Gabriela Repiská, PhD.

    Počet študentov: 1          

6. Extracellular vesicles in autism spectrum disorder

    Školiteľ: Mgr. Gabriela Repiská, PhD.

    Počet študentov: 1

7. Aktivita matrixových metaloproteináz v myokarde u diabetických potkanov

    Školiteľ: Mgr. Marta Husseinová

    Konzultant: doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.

    Počet študentov: 2

8. Aktivita matrixových metaloproteináz v pečeni a pankrease u diabetických potkanov

    Školiteľ: Mgr. Marta Husseinová

    Konzultant: doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.

    Počet študentov: 2

9. Aktivita matrixových metaloproteináz v kostrových svaloch u diabetických potkanov

    Školiteľ: Mgr. Marta Husseinová

    Konzultant: doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.

    Počet študentov: 2

10. Vplyv zápalu a podávania karotenoidov na parametre erytrocytov

      Školiteľ: MUDr. Tomáš Jasenovec       

      Konzultant: doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.

      Počet študentov: 2

 

Ústav hygieny LF UK

1. Výskyt rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb a ich hodnotenie u vysokoškolských študentov

Školiteľ: PhDr. Ing. Martin Samohýl, PhD.

Maximálny počet študentov:  1

2. Analýza preventívnych a rizikových aspektov výživy vysokoškolských študentov

Školiteľky: RNDr. Katarína Hirošová, PhD.,  MUDr. Zuzana Štefániková, CSc.

Maximálny počet študentov: 2

3. Komparatívna štúdia hlukovej záťaže vo vybraných študentských domovoch.

Školiteľka: doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD, MPH

Maximálny počet študentov: 1

4. Sociálna expozícia hluku u mládeže a poruchy zdravia

Školiteľka:  Mgr. Alexandra Filová, PhD.

Maximálny počet študentov:   2

5. Hodnotenie zdravotných rizík z expozície ETS (pasívnemu fajčeniu) u detí a matiek

Školiteľka: doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD, MPH.

Maximálny počet študentov:   2

6. Hodnotenie zdravotných rizík z expozície vodným fajkám u vysokoškolákov

Školiteľky: MUDr. Jana Babjaková PhD, MPH.,  doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD, MPH.

Maximálny počet študentov:   2

7. Metodické možnosti hodnotenia telesného zloženia u vysokoškolských študentov

Školiteľka:  RNDr. Diana Vondrová, PhD.

Maximálny počet študentov:   1

        

Imunologický ústav LF UK

1. Identifikácia biomarkerov a molekulárne mechanizmy v imunopatogenéze  difúznych parenchýmových pľúcnych chorôb

    Školiteľ: MUDr. Magda Suchánková, PhD.

    Počet študentov: 1

 

Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK

1. Príčiny a dôsledky metabolického syndrómu

    Školiteľ :  doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc.

    Počet študentov :  1

2. Génová terapia a prevencia komplikácií pomocou DNáz

    Školiteľ :  doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc.

    Počet študentov :  1

3. Pozitívny efekt inhibície vrodenej imunity v modeli traumy a pneumónie

    Školiteľ :  RNDr. Barbora Vlková, PhD. 

    Počet študentov :  1

4. Aktivita neutrofilov v animálnom modeli pneumónie

    Školiteľ :  RNDr. Barbora Vlková, PhD. 

    Počet študentov :  1

5. Úloha extracelulárnych nukleových kyselín v patogenéze zlyhania pečene

    Školiteľ :  RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.  

    Počet študentov :  1

6. Úloha estradiolu v animálnom modeli autizmu

    Školiteľ :  Mgr. Veronika Borbélyová, PhD. 

   Počet študentov :  1

7. Výživa a kostná denzita analyzovaná pomocou µCT

    Školiteľ :  Mgr. Mária Suchoňová, PhD.

    Počet študentov :  1

8. Prenatálne faktory ovplyvňujúce postnatálny metabolizmus

    Školiteľ :  Doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.

    Počet študentov :  1

9. Behaviorálne následky traumatického poškodenia mozgu

    Školiteľ :  doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD.  

    Počet študentov :  1

10. Príčiny a dôsledky infekcií močových ciest

      Školiteľ :  RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.

      Počet študentov :  1

11. Extracelulárna DNA u diabetických pacientov 

      Školiteľ :  RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.

      Počet študentov :  1

12. Diagnostický potenciál DNA v moči v modeli obličkových ochorení

       Školiteľ :  RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.

      Počet študentov :  1

13. Faktory ovplyvňujúce indukciu NETózy

      Školiteľ :  Mgr. Michal Pastorek, PhD.  

      Počet študentov :  1

14. Neurobehaviorálne účinky pohlavných hormónov v animálnom modeli autizmu

      Školiteľ :  Mgr. Emese Renczés, PhD.  

      Počet študentov :  1

 

Ústav súdneho lekárstva LF UK

1. Smrteľné poranenia spôsobené ostrým predmetom

    Školiteľ :  MUDr. Norbert Moravanský, PhD.

    Počet študentov :  1

2. Perinatálne úmrtia a sociálne prostredie

    Školiteľ : Dr.h.c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.

    Počet študentov :  1

3. Analýza nekroptického materiálu

    Školiteľ: Dr.h.c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.

    Počet študentov :  1

 

Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH

1. Korelácia strabizmu a refrakčných chýb u detí

    Školitelia :  MUDr. Monika Gromová, PhD., MUDr. Veronika Labuzová

    Počet študentov :  2

 

Detská ORL klinika LF UK a NÚDCH

1. Abscesy u detí v ORL oblasti

    Školiteľ: MUDr. Ivana Matejová

    Počet študentov : 1

2. Recidívy cholesteatómu v detskom veku

    Školiteľ: MUDr. Ivana Matejová

    Počet študentov : 1

3. Obojstranná simultánna a sekvenčná kochleárna implantácia u detí

     Školiteľ: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH

     Počet študentov : 1

5. Využitie OTOPLANU na meranie vybraných štruktúr stredného a vnútorného ucha 

    Školiteľ: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH

    Počet študentov : 1

 

Klinika geriatrie LF UK a UNB

1. Medikamentózna kontrola srdcovej frekvencie u hospitalizovaných seniorov s fibriláciou predsiení

    Školiteľ :  doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc.

    Počet študentov :  2

 

I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB

1. Krvácavé stavy v pôrodníctve

    Školiteľ :  prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

    Počet študentov :  2

2. Mŕtvorodenosť – príčiny v Bratislavskom kraji

    Školiteľ :  doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

    Počet študentov : 1

3. Metabolický syndróm pri preeklampsii

    Školiteľ :  MUDr, Juraj Drobný, CSc.

    Počet študentov :  1

4. Sonografia pri mimomaternicovej tehotnosti

    Školiteľ :  MUDr. Juraj Drobný, CSc.

    Počet študentov :  1

5. Fajčenie, alkohol a užívanie drog – súvislosť s tehotnosťou v adolescentom veku v podmienkach SR

    Školiteľ :  MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.

    Počet študentov :  1

6. Gravidita u adolescentiek – rizikové faktory v podmienkach SR

    Školiteľ :  :  MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.

    Počet študentov :  1

7. Možnosti neinvazívnej prenatálnej diagnostiky v I. polovici tehotnosti

    Školiteľ :  MUDr. Rastislav Sysák, PhD.

    Počet študentov :  1

8. Skríningové metódy v prenatálnej diagnostike v I. trimestri tehotnosti

    Školiteľ :  doc. MUDr. Peter Štencl, CSc.

    Počet študentov :  1

9. Histologické nálezy z cervikálnych lézií

    Školiteľ :  doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.

    Počet študentov :  1

10. Závažná materská morbidita v BA kraji

      Školiteľ :  doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.

      Počet študentov :  1

 

II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB

1. Faktory ovplyvňujúce postoj rajónnych gynekológov a pediatrov k očkovaniu proti HPV

    Školiteľ:  doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.

    Počet študentov: 1              

2. Prevalencia chlamýdii, ureaplaziem a mykoplaziem u žien hospitalizovaných s  diagnózou hroziaci predčasný pôrod na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LFUK

    Školiteľ:  MUDr. Marián Križko, PhD.

    Počet študentov: 1

3. Bakteriologické  nálezy v odobraných tekutinách z cavum Douglasi pri laparoskopickej diagnostike pelvic pain

    Školiteľ:   MUDr. Martin Foltín, PhD.

    Počet študentov: 1

4. Vývoj vaginálnych extrakčných operácii na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike za posledných 15 rokov

    Školiteľ:   MUDr. Peter Papcun, PhD.

    Počet študentov: 1

 

Kardiologická klinika LF UK a NÚSCH, a.s.

1. Prežívanie a analýza príčin smrti po transplantácii srdca

    Školiteľ :  Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.

    Maximálny počet študentov :  3

 

I. neurologická klinika LF UK a UNB

1. Hodnotenie stavu cievnej steny pomocou ultrazvuku

    Školiteľ :  doc. MUDr. Jaroslav Pancák, CSc.

    Počet študentov :  1

2. Poruchy kognitívnych funkcií u pacientov so sklerózou multiplex

    Školiteľ :  prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD.

    Počet študentov :  1

3. Asociácia subklinickej aterosklerózy so spánkovým apnoe u pacientov s akútnou ischemickou cievnou mozgovou príhodou

    Školiteľ :  doc. MUDr. Pavol Šiarnik, PhD.

    Počet študentov :  1

4. Asociácia fibrilácie predsiení so spánkovým apnoe u pacientov s akútnou ischemickou cievnou mozgovou príhodou

    Školiteľ :  doc. MUDr. Pavol Šiarnik, PhD.

    Počet študentov :  1

5. Koincidencia akútnej cievnej mozgovej príhody a akútneho infarktu myokardu

    Školiteľ :  MUDr. Jozef Szabó

    Počet študentov :  1

6. Je infarkt myokardu prediktorom rozvoja akútnej cievnej mozgovej príhody v budúcnosti ?

    Školiteľ :  MUDr. Jozef Szabó

    Počet študentov :  1

7. Vplyv NOAK na hodnoty INR u pacientov s non-valvulárnou fibriláciou predsiení

    Školiteľ :  MUDr. Jozef Szabó

    Počet študentov :  1

8. Evokované potenciály u pacientov so sclerosis multiplex v porovnaní s OCT

    Školiteľ :  MUDr. Marián Kondáš, PhD.

    Počet študentov :  1

9. Význam zvýšených hladín homocysteínu v patogenéze náhlych cievnych mozgových príhod

    Školiteľ :  doc. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.

    Počet študentov :  1

10. Vplyv spánkových porúch dýchania na dennú spavosť a kvalitu spánku u pacientov s epilepsiou

      Školiteľ :  MUDr. Katarína Klobučníková, PhD.

      Počet študentov : 1

11. Zmeny prahu kortikálnej prebuditeľnosti u pacientov s OSA a ložiskovou ischémiou mozgu

      Školiteľ :  MUDr. Katarína Klobučníková, PhD.

 

      Počet študentov : 1

 

Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA

1. Rozdiel medzi incidentálnym a neincidentálnym karcinómom štítnej žľazy

    Školiteľ :  MUDr. Róbert Králik, PhD.

    Počet študentov :  1

 

II. onkologická klinika LF UK a NOÚ

1. Biomarkery urotelových karcinómov

    Školiteľ : MUDr. Patrik Palacka, PhD.

    Počet študentov :  1

 

Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UNB

1. Iniciálne klinické skúsenosti so zavedením novej vyšetrovacej diagnostickej metodiky – endobronchiálneho ultrazvukového vyšetrenia na akademickom pracovisku za účelom diagnostiky pľúcneho karcinómu a iných patologických útvarov mediastína. Analýza súboru pacientov a porovnanie s výsledkami predchádzajúcich klinických štúdií

    Školiteľ : MUDr. František Sándor, PhD.

    Počet študentov: 2

2. Nové biomarkery pri diagnostike pleurálnych výpotkov  

    Školiteľ : MUDr. Eva Tedlová, PhD.

    Počet študentov :  1

 

Urologická klinika LF UK a UNB

1. Štúdium klinických aspektov urosepsy

    Školiteľ:  MUDr. Michaela Miháľová

2. Starnutie dolných močových ciest

    Školiteľ: MUDr. Martina Serátor

3. Mikčné problémy u pacientov po transplantácii obličky

    Školiteľ: doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD.