Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Študentská vedecká sila (témy, prihláška)

Prihláška na miesto študentskej sily

Termíny na podávanie žiadostí na prijatie na miesto študentskej vedeckej sily :

  • zimný semester  do 30. novembra príslušného roku
  • letný semester do 31. januára príslušného roku

Prihláška na miesto študentskej vedeckej sily: Formulár ŠVOČ

Potvrdenú prihlášku je potrebné odovzdať na Samostatný referát vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia a zahraničných stykov.

Aktuálne témy ŠVOČ

ŠVOČ TÉMY V SLOVENSKOM JAZYKU 2017/2018

Ústav epidemiológie LF UK

1. Význam monitorovania legionel v nemocničnej vodovodnej sieti pre prevenciu nozokomiálnych legionelóz

    Školiteľ: doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.

2. Význam sledovania citlivosti  baktérií k antibiotikám v podmienkach nemocnice

    Školiteľ: doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.

3. Vývoj úmrtnosti na chrípku u osôb nad 65 rokov na Slovensku v rokoch 1993-2016

    Školiteľ: doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD. MPH

 

Ústav hygieny LF UK

1. Výskyt rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb a ich hodnotenie u vysokoškolských študentov

    Školitelia:  prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc., PhDr. Ing. Martin Samohýl

    Počet študentov:   2

2. Analýza preventívnych a rizikových aspektov výživy vysokoškolských študentov

    Školiteľky: RNDr. Katarína Hirošová, PhD.,  MUDr. Zuzana Štefániková, CSc.

    Počet študentov: 2

3. Komparatívna štúdia hlukovej záťaže vo vybraných študentských domovoch

    Školiteľka: doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD, MPH

    Počet študentov: 1

4. Sociálna expozícia hluku u mládeže a poruchy zdravia

    Školiteľka:  Mgr. Alexandra Filová, PhD.

    Maximálny počet študentov:   2

5. Hodnotenie zdravotných rizík z expozície ETS (pasívnemu fajčeniu) u detí a matiek

    Školiteľka: doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD, MPH.

    Počet študentov:   2

6. Hodnotenie zdravotných rizík z expozície vodným fajkám u vysokoškolákov

    Školiteľky: MUDr. Jana Babjaková PhD, MPH.,  doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD, MPH.

    Počet študentov:   2

7. Metodické možnosti hodnotenia telesného zloženia u vysokoškolských študentov

    Školiteľka:  RNDr. Diana Vondrová, PhD.

    Počet študentov:   1

 

Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK

1. Prítomnosť železa v bunkách a tkanivách

    Popis – Vyšetrovanie distribúcie a chemického zloženia  depozitov železa v bunkách a tkanivách a ich možná súvislosť s neurodegeneračnými chorobami

    Školiteľ :  doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.

    Počet študentov: 1

2. Účinok kofeínu na funkciu mozgu

    Popis - študenti budú sledovať zmeny prebiehajúce v mozgu pomocou EEG prístroja a merať aktivitu mozgu v rôznych častiach, ktoré ukazujú ako je človek výkonný po požití kofeínu. Kofeín má pozitívny vplyv na náladu, má protizápalové účinky a reguluje rast axónov v mozgu.

    Školitelia : Mgr. Helena Svobodová, Mgr. Jana Hlinková, Ing. Erik Vavrinský PhD.

    Počet študentov: 3

3. Vplyv dizajnu a drevených materiálov na fyziológiu človeka

    Popis - práca bude vychádzať z prechádzajúcich APVV výskumov, kde boli skúmané "Interiérový dizajn ako prostriedok prevencie a liečenia civilizačných chorôb" a " Interakcia človeka a dreva - humanizačný potenciál dreva v interiéri". V rámci práce je plánované merať vplyv prostredia na fyziologické parametre EEG (aktivitu mozgových vĺn), HRV (srdcový pulz) a respiráciu. Vyšetrované osoby budú striedavo vystavované prostrediu z driev, laminátu a drevotriesky, poprípade aj rôznym dizajnom pracovísk. Úlohou študenta bude vykonávať tieto experimenty a následne ich analyzovať. Študent vďaka práci získa zručnosti v pokročilej analýze EEG, HRV dát a uvedomí si interakciu vonkajšieho prostredia, zdravia a pracovnej výkonnosti. Práca bude vykonaná v spolupráci s Fakultou architektúry STU a Fakultou elektroniky a    informatiky STU.
    Školitelia :  Ing. Erik Vavrinský PhD., Mgr. Helena Svobodová
    Počet študentov:  2

4. Vplyv oxytocínu na synaptogenézu

    Školiteľ :  Mgr. Barbora Filová, PhD.

    Počet študentov :  1-2

5. Meranie rýchlosti vedenia vzruchu na n. ulnaris.

    Školiteľ :  RNDr. Zuzana Balázsiová, PhD.

    Počet študentov :  2

 

Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK

1. Príčiny a dôsledky metabolického syndrómu

    Školiteľ :  doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH  petercelecgmail.com

    Počet študentov :  1

2. Dynamika mitochondriálnej DNA v animálnom modeli sepsy

    Školiteľ :  RNDr. Barbora Izrael Vlková, PhD.  barboravlkgmail.com

    Počet študentov :  2

3. Úloha extracelulárnych nukleových kyselín v patogenéze zlyhania pečene

    Školiteľ :  RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.   romangardlikgmail.com

    Počet študentov :  1

4. Účinky dlhodobého príjmu kolových nápojov na správanie a metabolizmus

    Školiteľ :  Mgr. Veronika Borbélyová, PhD.   borbelyova.veronika88gmail.com

    Počet študentov :  1

5. Nachádzajú sa extracelulárne nukleové kyseliny v likvore?

    Školiteľ :  Mgr. Barbora Konečná, PhD.   basa.konecnagmail.com

    Počet študentov :  1

6. Výživa a kostná denzita analyzovaná pomocou µCT

    Školiteľ :  Mgr. Mária Suchoňová, PhD.   mariasuchonovagmail.com

    Počet študentov :  1

7. Prenatálne faktory ovplyvňujúce postnatálny metabolizmus

    Školiteľ :  Doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.   kata.sebekovagmail.com

    Počet študentov :  1

 

Ústav patologickej anatómie LF UK

1. Identifikácia s BCL-2 združeného X proteínu v normálnom a v malígne zmenenom endometriu

    Školiteľ :  MUDr. Vladimír Šišovský, PhD.

    Počet študentov :  1

 

Ústav súdneho lekárstva LFUK

1. Analýza etanolu vo vydychovanom vzduchu : forenzne významné situácie

    Školiteľ :  MUDr. Norbert Moravanský, PhD.

    Počet študentov :  1

 

Detská klinika LF UK a DFNsP

1. Denzitometrické vyšetrenie u dievčat s mentálnou anorexiou

    Školiteľ:  prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

    Kozultant:  MUDr. Alžbeta Lencsesová

2. Extracelulárna DNA u detí v sepse

    Školiteľ:  prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

    Konzultant: MUDr. Katarína Krivošíková

3. Faktory ovplyvňujúce čas stanovenia diagnózy juvenilnej idiopatickej artritídy

    Školiteľ:  MUDr. Tomáš Dallos, PhD.

4. Výučba pediatrie pomocou simulácií

    Školiteľ:  MUDr. Tomáš Dallos, PhD.

5. Horúčka v detskom veku

    Školiteľ:  MUDr. Tomáš Dallos, PhD.

    Konzultant: MUDr. D. Mikusikova

6. Bežný variabilný imunodeficit v detskom veku

    Školiteľ:  doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.

7. Syndróm delécie 22q11

    Školiteľ:  doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.

8. Uzly štítnej žľazy u detí

    Školiteľ:  doc. MUDr. Juraj Staník, PhD.

9. Hypoglykémie u detí s akútnou dehydratáciou

    Školiteľ:  doc. MUDr. Juraj Staník, PhD.

10. Dedičné formy diabetes mellitus u detí

      Školiteľ:  doc. MUDr. Juraj Staník, PhD.

11. Mitochondriálny diabetes mellitus

      Školiteľ:  doc. MUDr. Juraj Staník, PhD.

12. Poruchy sexuálneho vývoja

      Školiteľ:  MUDr. Zuzana Pribilincová, PhD.

13. Syndróm polycystických ovárií v adolescentnom veku     

      Školiteľ:  MUDr. Katarína Prochotská, PhD.

 14. Úloha renín - angiotenzín - aldsterónového systému u detí s primárnou hypertenziou

      Školiteľ:  MUDr. Katarína Prochotská, PhD.

15. Kostné zdravie u detí s nádorovými chorobami

      Školiteľ:  MUDr. Ľubica Tichá, PhD.

16. Výskyt hashitoxikózy u detských pacientov                                          

     Školiteľ:  MUDr. Eva Vitáriušová, PhD.

17. Transplantácia pečene u detí

      Školiteľ:  MUDr. Júlia Hornová, PhD.

 

I. klinika geriatrie LF UK a UNB

1. Sebestačnosť pacientov hospitalizovaných na geriatrickom pracovisku

    Školiteľ :  prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc.

    Počet študentov :  2

 

I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB

1. Krvácavé stavy v pôrodníctve

    Školiteľ :  prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

    Počet študentov :  2

2. Mŕtvorodenosť – príčiny v Bratislavskom kraji

    Školiteľ :  doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

    Počet študentov :  1

3. Metabolický syndróm pri preeklampsii

    Školiteľ :  MUDr. Juraj Drobný, PhD.

    Počet študentov :  1

4. Sonografia pri mimomaternicovej tehotnosti   

    Školiteľ :  MUDr. Juraj Drobný, PhD.

    Počet študentov :  1

5. Diagnostika a liečba benígnych nádorov prsníkov

    Školiteľ :  MUDr. Adriána Lipovská, PhD.

    Počet študentov :  1

6. Fajčenie, alkohol a užívanie drog – súvislosť s tehotnosťou v adolescentnom veku v podmienkach SR

    Školiteľ :  MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.

    Počet študentov :  1

7. Gravidita u adolescentiek – rizikové faktory v podmienkach SR

    Školiteľ :  MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.

    Počet študentov :  1

8. Možnosti neinvazívnej prenatálnej diagnostiky v I. polovici tehotnosti

    Školiteľ :  MUDr. Rastislav Sysák, PhD.

    Počet študentov :  1

9. Screeningové metódy v prenatálnej diagnostike v I. trimestri tehotnosti

    Školiteľ :  doc. MUDr. Peter Štencl, CSc.

    Počet študentov :  1

10. Histologické nálezy z cervikálnych lézií

      Školiteľ :  doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.

      Počet študentov :  1

11. Závažná materská morbidita v Bratislavskom kraji

      Školiteľ :  MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.

      Počet študentov :  1

 

 

II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB

1. Liečba karcinómu endometria – najnovšie trendy

    Školiteľ :  MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.

    Počet študentov :  1

2. Aktuálne možnosti a využitie NIPT v SR

    Školiteľ :  MUDr. Martin Gábor, PhD.

    Počet študentov :  1

3. Analýza skupiny rodičiek na II. GPK za posledných 5 rokov podľa Robsonovej klasifikácie

    Školiteľ :  MUDr. Petra Pšenková

    Počet študentov :  1

4. Úloha vitamínu D vo vývoji kostnej hmoty u plodu

    Školiteľ :  MUDr. Monika Borošová, PhD.

    Počet študentov :  1

5. Význam tehotenskej obezity ako rizikového faktora perinatálnych komplikácií a operačných pôrodov

    Školiteľ :  MUDr. Adrián Totka

    Počet študentov :  1

6. Meranie reziduálneho moču u žien v šestonedelí

    Školiteľ :  MUDr. Pavel Doležal

    Počet študentov :  1

7. Obavy z pôrodu, možnosti kvantifikácie

    Školiteľ :  MUDr. Ruth Báneszová

    Počet študentov :  1

 

Klinika hematológie a transfuziológie LF UK a UNB

1. Transplantácia krvotvorných buniek

    Školiteľ :  doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.

    Počet študentov : 1

2. Akútna promyelocytová leukémia - diagnostika a liečba

    Školiteľ :  MUDr. Firas Farkaš, PhD.

    Počet študentov : 1

3. Myeloproliferatívne neoplázie

    Školiteľ :  MUDr. Katarína Slezáková, PhD.

    Počet študentov :  1

4. Autoimunitná hemolytická anémia

    Školiteľ :  MUDr. Jozef Lukáš, PhD.

    Počet študentov :  1

5. Von Willebranova choroba

    Školiteľ :  prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.

    Počet študentov :  1

6. Hemofília

    Školiteľ :  prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.

    Počet študentov :  1

 

II. neurologická klinika LF UK a UNB

1. Nemotrické symptómy pri dystónii

    Školiteľ :  MUDr. Michal Minár, PhD.

    Počet študentov :  1

2. Biomarkery Parkinsonovej choroby

    Školiteľ :  MUDr. Michal Minár, PhD.

    Počet študentov :  1

3. Neurodegeneratívne zmeny pri sclerosis multiplex

    Školiteľ :  MUDr. Michal Minár, PhD.

    Počet študentov :  1

4. Nemotorické symptómy parkinsonských syndrómov

    Školiteľ :  MUDr. Michal Minár, PhD.

    Počet študentov :  1

5. Systémová trombolýza a mechanická trombektómia u pacientov s NCMP: indikátory kvality

    Školiteľ :  prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

    Počet študentov :  1

 

Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA

1. Reoperácie pre perzistenciu (recidívu karcinómu štítnej žľazy)

    Školiteľ :  MUDr. Róbert Králik, PhD.

    Počet študentov :  1

 

I. ortopedicko – traumatologická klinika LF UK a UNB

1. Klinické výsledky kominutívnych otvorených fraktúr  dolnej končatiny v materiáli I.OTK LF UK a UNB

Školiteľ : MUDr. Ján Paukovic, PhD.

Počet študentov : 1 – 2

2. Riešenie zlomenín proximálneho humeru u starších pacientov

Školiteľ :  MUDr. Miroslav Demitrovič, PhD.

Počet študentov :  1-2

3. Prognóza  parametrov chôdze neurologických funkcií po operačnej liečbe u pacientov so syndrómom kompresie miechy spôsobenej spinálnymi MTS

Školiteľ :  MUDr. Peter Tisovský, PhD.

Počet študentov :  1-2

4. Možnosti operačnej liečby u pacientov s herniou disku v driekovej chrbtici

Školiteľ :  MUDr. Juraj Horváth, PhD.

Počet študentov :  1-2

5. Klinické výsledky ošetrenia zlomenín krčku femuru teleskopickým osteosyntetickým systémom

Školiteľ :  MUDr. Andrey Švec, PhD.

Počet študentov :  1-2

6. Výsledky operačnej liečby zlomenín krčnej chrbtice

Školiteľ :   MUDr. Martin Žabka, PhD.

Počet študentov :  1

 

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UNB

1. Informovanosť laickej verejnosti o prvej pomoci pri akútnych intoxikáciách

    Školiteľ :  doc. MUDr. Igor Bátora, PhD., PharmDr. Blažena Cagáňová, PhD.

    Počet študentov :  2