Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Študentská vedecká sila (témy, prihláška)

Prihláška na miesto študentskej sily

Obvyklé termíny na podávanie žiadostí na prijatie na miesto študentskej vedeckej sily :

  • zimný semester  do 30. novembra príslušného roku
  • letný semester do 31. marca príslušného roku

Prihláška na miesto študentskej vedeckej sily: Formulár ŠVOČ

Potvrdenú prihlášku je potrebné odovzdať cez podateľňu na Samostatný referát vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia a zahraničných stykov.

Aktuálne témy ŠVOČ

 

ŠVOČ TÉMY 2022/2023

 

Fyziologický ústav LF UK


Vplyv pitia kávy na vlastnosti erytrocytov / The effect of coffee drinking on erythrocyte properties
Školiteľ:  doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.
Maximálny počet študentov: 3

Ústav hygieny LF UK


Výskyt rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb a ich hodnotenie u vysokoškolských študentov
Školiteľ: PhDr. Ing. Martin Samohýl, PhD.
Maximálny počet študentov:  1

Analýza preventívnych a rizikových aspektov výživy vysokoškolských študentov
Školiteľky: RNDr. Katarína Hirošová, PhD.,  MUDr. Zuzana Štefániková, CSc.
Maximálny počet študentov: 2

Expozícia hluku pri práci zubného lekára
Školitelia: prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD, MPH., RNDr. Katarína Hirošová, PhD.
Maximálny počet študentov: 2

Komparatívna štúdia hlukovej záťaže vo vybraných študentských domovoch.
Školiteľka:  prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD.
Maximálny počet študentov: 2

Dobrovoľná expozícia hluku u mládeže a poruchy zdravia
Školiteľka:  prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD.
Maximálny počet študentov: 2

Hodnotenie fyzického a duševného zdravia seniorov žijúcich v domoch seniorov
Školitelia: prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD, MPH., Martin Samohýl, PhDr., Dipl. Ing., PhD.
Maximálny počet študentov:  2

Mikrobiologický ústav LF UK


Mikrobiologická analýza smartfónov medikov po stážach / Microbiological analysis of medical students smartphones after internships
Školiteľka. RNDr. Hana Dibalová, PhD
 

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a UNB

Implementácia ERAS protokolu pri resekciách pľúc
Školiteľ: MUDr. Katarina Tarabová
Počet študentov 1

Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH


Korelácia strabismu a refrakčných chýb u detí. / Correlation of strabismus and refractive errors in children.
Školiteľ: MUDr. Monika Gromová, PhD., MUDr. Veronika Chalupková
Maximálny počet študentov 2


Ochorenia slzných ciest u detí a možnosti ich liečby. / Diseases of lacrimal drainage  system in children and therapy .

Školiteľ: MUDr. Monika Gromová, PhD., MUDr. Veronika Chalupková
Maximálny počet študentov 2

II. onkologická klinika LF UK a NOÚ


Korelácia hladiny vybraných cytokínov a angiogénnych faktorov s klinickými charakteristikami u chemoterapiou nepredliečených pacientov s inoperabilným svalovinu-infiltrujúcim urotelovým karcinómom / Correlation of the level of selected cytokines and angiogenic factors with clinical characteristics in chemotherapy-naive patients with inoperable muscle-infiltrating urothelial carcinoma
Školiteľ: JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.


Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA


Chirurgický manažment karcinómov štítnej žľazy u detí / Surgical Management of Thyroid Cancer in Children Age
Školiteľ: MUDr. Róbert Králik, PhD.
Maximálny počet študentov: 1

Urologická klinika LF UK a UNB


Maligné nádory obličiek / Malignant tumours of the kidney
enigné nádory obličiek / Benign kidney tumours
Urotelové karcinómy / Urothelial carcinomas
Karcinóm močového mechrúra / Carcinoma of the urinary bladder
Lokalizovaný karcinóm prostaty / Localized prostate cancer
Diseminovaný karcinóm prostaty / Disseminated prostate cancer
Nádory semenníka / Testicular tumours
Benígna prostatická hyperplázia, kozervatívna liečba / Benign prostatic hyperplasia, conservative management
Benígna prostatická hyperplázia, chirurgická liečba / Benign prostatic hyperplasia, surgical treatment
Inkontinencia moču / Urinary incontinence
Sexuálne poruchy u mužov / Male sexual dysfunction
Nešpecifické infekcie dolných močových ciest / Nonspecific infection of the lower urinary tract
Nešpecifické infekcie horných močových ciest / Nonspecific infection of the upper urinary tract
Urosepsa / Urosepsis
Ureterolitiáza / Ureterolithiasis
Nefrolitiáza a nefrokalcinóza / Nephrolithiasis / nephrocalcinosis
Ultrasonografia v urológii / Ultrasonography in urology
Rádiologické vyšetrenia v urológii / Radiologic evaluation in urology
Akútne skrótum / Acute scrotum
Mužská infertilita / Male infertility


Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK (IMBM)


Dynamika extracelulárnej DNA pri akútnom zlyhaní pečene / Dynamics of Extracellular DNA in Acute Liver Failure
doc. MUDr. RNDr. Roman Gardlík, PhD.
Maximálny počet študentov : 1


Využitie deoxyribonukleáz pri terapii kolitídy / The use of deoxyribonucleases in therapy of coliti

doc. MUDr. RNDr. Roman Gardlík, PhD.
Maximálny počet študentov : 1

Diagnostické aplikácie slín / Diagnostic applications of saliva
doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
Maximálny počet študentov : 2

Patogenéza sepsy a jej komplikácií / Pathogenesis of sepsis and its complications
doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
Maximálny počet študentov : 2


Empatia vs mentálna rotácia / Empathy vs mental rotation

doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
Maximálny počet študentov : 1

Optimalizácia izolácie prokaryotickej DNA z krvi / Prokaryotic DNA isolation techniques and their optimization
doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD, MPH
Maximálny počet študentov : 1

Ultrazvuk v urgentných situáciách / Ultrasonography in emegergency situations
doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD, MPH
Maximálny počet študentov : 1

Konzumácia Maillardových produktov v Caffeteria diéte / The intake of Maillard reaction products in caffeteria diet
doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.
Maximálny počet študentov : 1

Test čuchovej schopnosti pri skrytej potrave u hlodavcov / Hidden food assay of olfactory ability in rodent model
doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.
Maximálny počet študentov : 1

Analýza fetálnej DNA v maternálnej sline / Analysis of fetal DNA in maternal saliva
doc. RNDr. Barbora Vlková, PhD.
Maximálny počet študentov : 1

Netóza a pôrod / Netosis and parturition
doc. RNDr. Barbora Vlková, PhD.
Maximálny počet študentov : 1