Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Študentská vedecká sila (témy, prihláška)

Prihláška na miesto študentskej sily

Obvyklé termíny na podávanie žiadostí na prijatie na miesto študentskej vedeckej sily :

  • zimný semester  do 30. novembra príslušného roku
  • letný semester do 31. marca príslušného roku

Prihláška na miesto študentskej vedeckej sily: Formulár ŠVOČ

Potvrdenú prihlášku je potrebné odovzdať cez podateľňu na Samostatný referát vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia a zahraničných stykov.

Aktuálne témy ŠVOČ