Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Študentská vedecká odborná činnosť

Študentská vedecká odborná činnosť na Lekárskej fakulty UK

Študent môže pracovať ako študentská vedecká sila na ktoromkoľvek pracovisku po dohode so školiteľom a vedúcim pracoviska. Miesto študentskej vedeckej sily nie je finančne honorované, umožňuje ale študentom získať skúsenosti s praktickou vedeckou prácou pod vedením skúsených školiteľov a súčasne ich naučí prezentovať výsledky svojej práce písomne, ale aj vo forme prezentácie na konferencii ŠVOČ.

Termíny na podávanie žiadostí na prijatie na miesto študentskej vedeckej sily :

  • zimný semester  do 30. novembra príslušného roku
  • letný semester do 31. januára príslušného roku

Konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti

Každoročne sa koná konferencia ŠVOČ, spojená s konferenciou PhD študentov. Konferencie majú súťažný charakter. Víťazné práce sú zvyčajne honorované finančnou odmenou. Úspešná prezentácia vedeckej práce na konferencii umožňuje jej autorom prezentáciu práce na ďalších, medzinárodných študentských konferenciách.