Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Študentská vedecká odborná činnosť

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

študentský vedecký výskum so svojou mnohoročnou tradíciou plní na našej fakulte významnú úlohu. Umožňuje zapojenie sa mladých kolegov do vedeckej činnosti fakulty, umožňuje im orientovať sa v najnovších vedeckých poznatkoch, podporuje ďalšie vzdelávanie, ako aj schopnosť prezentovať svoje výsledky a poskytnúť ich ďalej na vedeckých sympóziách. Tieto ciele dokazuje a podporuje každým rokom rastúca technická a odborná úroveň prezentácií na študentských vedeckých konferenciách.

Veda nie je dokonalá, ale naučí schopnosti kritického myslenia a to je v súčasnosti veľmi vzácne. Študentská vedecká práca je aj dôležitým faktorom prinášajúcim do rutinnej vedeckej práce ďalší pohľad a "nový vietor". Bez dobrovoľnej práce mladých kolegov, bez obetavej činnosti ich školiteľov je univerzitná veda odsúdená na stagnáciu a úpadok.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, všetci ste vítaní. Želajme si veľa trpezlivosti a odvahy. Verme že aj toto obdobie prinesie nové podnety pre ďalší rozvoj medicíny na prospech pacientov. Všetkých Vás pozývame nasledovať túto cestu a pridať sa k nám.

Študentská vedecká odborná činnosť na Lekárskej fakulty UK

Študent môže pracovať ako študentská vedecká sila na ktoromkoľvek pracovisku po dohode so školiteľom a vedúcim pracoviska. Miesto študentskej vedeckej sily nie je finančne honorované, umožňuje ale študentom získať skúsenosti s praktickou vedeckou prácou pod vedením skúsených školiteľov a súčasne ich naučí prezentovať výsledky svojej práce písomne, ale aj vo forme prezentácie na konferencii ŠVOČ.

Termíny na podávanie žiadostí na prijatie na miesto študentskej vedeckej sily :

  • zimný semester  do 30. novembra príslušného roku
  • letný semester do 31. januára príslušného roku

Prihláška na miesto študentskej vedeckej sily

Informácie o aktuálnych témach a možnostiach prihlásenia sa na miesto študentskej vedeckej sily nájdete tu: Zóna pre študentov

Konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti

Každoročne sa koná konferencia ŠVOČ, spojená s konferenciou PhD študentov. Konferencie majú súťažný charakter. Víťazné práce sú zvyčajne honorované finančnou odmenou. Úspešná prezentácia vedeckej práce na konferencii umožňuje jej autorom prezentáciu práce na ďalších, medzinárodných študentských konferenciách.