Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Inštrukcie pre autorov

Formát práce

Práca na konferenciu musí byť pripravená vo forme krátkej publikácie s odporúčanou dĺžkou cca. 1500-2000 slov.

Prácu odovzdávajte napísanú v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Formát celého príspevku: font Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie: 1, zarovnanie: vľavo, okraje stránky: 2,5 cm z každej strany.

Vzor práce pre študentov pregraduálneho štúdia : VZOR

Vzor práce pre doktorandov : VZOR

Ako autorov uvádzajte len aktívnych účastníkov konferencie (prezentujúcich autorov). Ostatných autorov, okrem školiteľov, uvádzajte ako spoluautorov. Iba aktívni účastníci obdržia certifikát o účasti.

Štruktúra hlavičky práce prihlasovanej na konferenciu ŠVOČ (pregraduálni študenti)
Štruktúra hlavičky práce prihlasovanej na konferenciu doktorandov

Štruktúra práce

Text práce má byť štruktúrovaný a má obsahovať nasledujúce časti: Úvod, Metodika, Výsledky, Diskusia a Zoznam literatúry.

Na začiatku sa uvedie pozadie problému - Úvod. Ide o stručnú charakteristiku toho, čo je známe o sledovanom probléme.

Ďalšou časťou sú Metódy. Výstižne opíšte metódy ktoré ste použili pri práci. Nemali by chýbať informácie o použitých kritériách a štatistickom spracovaní.

Výsledky musia byť jasné a zrozumiteľne formulované. Ak je to potrebné, uvedie sa aj štatistická významnosť. V tejto časti môžete uviesť 2-3 grafy prípadne tabuľku. Dbajte na to, aby výsledky boli uvedené čo najvýstižnejšie a najpochopiteľnejšie. Snažte sa vyvarovať používaniu skratiek, prípadne ich vždy vysvetlite (nie všetko čo je evidentné vám musí byť známe aj čitateľovi vašej práce). Uvádzajú sa len najpodstatnejšie výsledky ku ktorým autor došiel.

Poslednou časťou je Diskusia. Ide o posúdenie celého problému s využitím nových poznatkov. Samotné výsledky sa konfrontujú so inými údajmi z literatúry. Nakoniec je vhodné uviesť závery, ktoré môže autor urobiť na základe výsledkov vlastnej práce.

Rozsah celého príspevku spolu s tabuľkami a obrázkami (ak sú potrebné) by nemal presiahnuť 1500-2000 slov. Do limitu sa nepočíta hlavička a zoznam citovanej literatúry. Strany NEČÍSLUJTE! V názve práce nepoužívajte skratky.

V texte môžete použiť maximálne 2-3 tabuľky, grafy alebo obrázky (v zborníku budú vytlačené čiernobielo). Názov tabuľky sa uvádza nad tabuľku, názov obrázku a grafu pod obrázok.

Ak bola práca finančne podporená grantom, nezabudnite túto skutočnosť uviesť na záver práce.

Spôsob citovania

V texte uvádzajte odkazy na literárne zdroje vo forme arabského čísla v zátvorkách, ktoré udáva poradie literárneho zdroja v zozname použitej literatúry. Napr.: Účinok ACE inhibítorov v tejto klinickej indikácií sledovali viacerí autori (4,6, 8-10). Nepoužívajte viac ako 10-15 literárnych citácií.

Spôsob citácie sa riadi pravidlami platnými v Bratislavských lekárskych listoch. Zoznam literatúry musí byť očíslovaný a usporiadaný podľa poradia v ktorom boli jednotlivé práce citované. Treba uviesť mená všetkých autorov. Ak je ich viac ako sedem, uvedú sa iba prví traja a pridá sa skratka "a spol.". Uvádzajú sa tie publikácie, na ktoré sa text odvoláva

Príklady:

Článok v časopise : 1. Greeblatt DJ, Abernethy DR, Shader RI: Pharmacocinetic aspect of drug therapy in the elderly. Ther Drug Monit 1986; 8{6): 249-255.

Kniha : 2. Hulín I, eds. Patofyziológia, 6.vydanie. Bratislava, SAP. 2002, 1-1397.

Kapitola v knihe : 3. Hnilica P: Štítna žľaza. In Ďuriš I., Hulín I., Bernadič M., eds. Princípy internej medicíny. Bratislava, SAP. 2001, 2011-2051.