Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zubné lekárstvo

Letný semester 2023/2024

Výuka kurzu v letnom semestri 2023/2024 sa začína 19. Februára 2024

1. Podmienky udelenia kreditov za letný semester:

- Účasť na všetkých histopatologických cvičeniach.
- Účasť na všetkých pitevných cvičeniach.
- Napísanie 2 kontrolných testov nad 60 bodov.

Študent, ktorý nesplnil podmienky na udelenie kreditu v letnom semestri predchádzajúceho roku a prenáša si predmet do nasledujúceho roku, je povinný absolvovať celú výučbu príslušného kurzu.

2. Nahrádzanie cvičení

V dvojtýždni s danou problematikou je možné si nahradiť histopatologické cvičenie po dohovore s oboma vyučujúcimi.

Pitevné cvičenia je možné si nahrádzať v priebehu celého semestra.

Študent si môže nahradiť maximálne 2 pitevné a 2 histopatologické cvičenia v priebehu semestra.

3. Kontrolné testy počas letného semestra (povinné):

Priebežné semestrové testy sa píšu prezenčne na papieri v Malej posluchárni na Sasinkovej 4 v čase prednášky z Patologickej anatómie o 9:30.

Test pozostáva z 25 multiple choice otázok, tématický okruh každého testu zahŕňa témy z prednášok a histopatologických cvičení prebratých do daného dátumu (vrátane), čas na napísanie testu je 15min.

Test 1 26.3.2024

Test 2 7.5.2024

4. Hodnotenie študentov v letnom semestri:

Výsledné hodnotenie sa určí na základe súčtu bodov získaných v 1. a 2. teste (resp. v náhradnom teste ak študent nezískal viac ako 60 bodov) nasledovne:

A    182 - 200 bodov
B    162 - 181 bodov
C    146 - 161 bodov
D    132 - 145 bodov
E    120 - 131 bodov
Fx  119 a menej bodov

5. Náhradné testy:

Študent ktorý nesplnil podmienku úspešného napísania testov počas semestra, bude mať k dispozícii opravné termíny na napísanie testov.

Opravný termín A: 22.5.2024 o 14:30

Opravný termín B: 5.6.2024 o 15:00

Opravný termín C: bude zverejnený

Odporúčaná študijná literatúra

Harsh Mohan. Patológia. Balneotherma. 2011.

 

Nekupujte si "vypracované otázky" na záverečnú skúšku, sú vypracované nesprávne, ušetrite si peniaze a čas :)

<output>Nekupujte si "vypracované otázky" na záverečnú skúšku, sú vypracované nesprávne, ušetrite si peniaze a čas :)</output>

 

 

Rozvrh

Histopatologické cvičenia sa konajú na 2. poschodí Nových teoretických ústavov.

Pitevné cvičenia sa konajú na prízemí Nových teoretických ústavov. Študenti si na pitvy nenosia so sebou nič.

Prednášky

Prednášky prebiehajú online cez Teams OKREM tých dvoch prednášok, keď sa píšu semestrové testy (26.3.; 7.5.)! Tieto prednášky prebiehajú prezenčne v Malej posluchárni.

Program histopatologických cvičení na zimný semester 2023/2024

1-2. Patológia močového a endokrinného systému.
Arteriosklerotická nefroskleróza (L.IV.1); Glomerulonefritída – postinfekčná (L.IV.3); Tubulointersticiálna nefritída (L.IV.4); Svetlobunkový Ca obličky - Grawitzov tumor (L.IV.5); Embryonálny nefroblastóm - Wilmsov tumor (L.VI.1); Diabetická nefropatia (L.IV.2); Hashimotova thyreoiditída (L.VII.2); M.Graves-Basedow (L.VII.3); Feochromocytóm ( 193); Neuroendokrinný tumor – karcinoid (L.VII.4)
Zodpovední: MUDr. A.Janegová, PhD., MUDr. P. Janega, PhD.
Študijný materiál: pdf.

3-4. Patológia pohlavného systému a kože
Test I ( Patológia močového a endokrinného systému. Patológia pohlavného systému a kože)
Benígna hyperplázia prostaty (Z.II.8); Seminóm testis (L.V.2); Dysplázia cervixu (L.V.4); Fibroadenóm prsníka (L.V.7); Duktálny karcinóm prsníka (L.V.8); Verruca vulgaris (197); Molluscum contagiosum (142); Seboroická keratóza  (178); Pigmentový névus (L.VII.6); Malígny melanóm (L.VII.5)
Zodpovední: MUDr. A.Janegová, PhD., MUDr. P. Janega, PhD.
Študijný materiál: pdf.

SYSTÉMOVÁ PATOLÓGIA OROFACIÁLNEJ OBLASTI

5-6. Patológia zubov
Hnisavá pulpitída (314); Apikálny granulóm (191); Radikulárna cysta (313); Folikulárna cysta (329); Retencia zubu (143); Ameloblastóm (71); Odontóm (241)
Zodpovední: MUDr. A.Janegová, PhD., MUDr. P. Janega, PhD. 
Študijný materiál: pdf.

7-8. Patológia slinnej žľazy
Sialoadenitis chronica (259); Sjogrenov syndróm (315); Sialolithiasis (316); Retenčná cysta slinnej žľazy (309); Pleomorfný adenóm slinnej žľazy (L.III.1); Adenolymfóm slinnej žľazy (194); Mukoepidermoidný karcinóm (325); Adenoidno cystický karcinóm (324); Tonsilitis chronica (274); Aktinomykóza tonzily (Z.IV.9)
Zodpovední: MUDr. A.Janegová, PhD., MUDr. P. Janega, PhD.
Študijný materiál: pdf. 
 
9-10. Patológia orofaciálnej oblasti
Test II  (Patológia zubov, Patológia slinnej žľazy, Patológia orofaciálnej oblasti)
Morbus Fordyce (269); Amyloidóza (Z.II.2); Lymfoepiteliálna cysta (321), Fibróm dutiny ústnej (20); Pyogénny granulóm labia oris (319); Epulis gigantocellularis (138); Chronická hyperplastická gingivitída (243); Granuloma fissuratum (280); Leukoplakia dutiny ústnej (271); Spinocelulárny karcinóm pery/ jazyka (272); Kapilárny hemangióm (Z.VI.4); Kavernózny hemangióm (320)
Zodpovední: MUDr. A.Janegová, PhD., MUDr. P. Janega, PhD.
Študijný materiál: pdf.


11-12.     Konzultačná hodina
Klinicko-patologická konferencia

Program histopatologických cvičení na letný semester 2023/2024

 

1-2. Úvod. Základné histologické techniky. Metódy v patológii  (histologické, histochemické, imunohisto-chemické, fyzikálne metódy vyšetrovania, elektrónová mikroskopia).

Zodpovedný: MUDr. P. Janega, PhD.

Študijný materiál: pdf.

3-4. Morfológia poškodenia buniek. Poruchy krvného obehu a lymfy.

Metaplázia – pľúca (Z.II.9), Steatóza pečene (Z.II.4), Lipomatóza pankreasu (Z.II.5), Encefalomalácia (Z.III.3), Anemický infarkt obličky (Z.III.1), Hemoragický infarkt pľúc (Z.III.2), Fokálna nekróza - IM (L.II.2), Pľúcny edém (L.II.5), Hnedá indurácia pľúc (L.II.4), Chronická venostáza pečene (L.II.6), Embólia pľúcnej artérie (L.II.7)

Zodpovedný:  MUDr. K. Letkovská.

Študijný materiál: pdf.

5-6. Zápal. Hojenie.

Katarálny zápal - pľúca (Z.IV.1), Fibrinózna perikarditída (Z.IV.3), Pseudomembranózny zápal – črevo (Z.IV.6), Apendicitída (Z.IV.5), Absces mozgu (Z.IV.4), Chrípka – pľúca (Z.IV.2), Oxyuriáza (Z.IV.10), Tuberkulóza pľúc (Z.IV.8), Trombus v organizácii (Z.III.7), Granulóm okolo cudzieho telesa (Z.III.8)

Zodpovedný: MUDr. K. Letkovská

Študijný materiál: pdf.

 

7-8. Benígne a malígne epitelové a mezenchýmové nádory. Hemopoetické nádory.

Epidermoidný karcinóm (Z.V.5), Bazalióm (Z.V.3), Adenómatózny polyp čreva (Z.V.2), Fibróm (Z.VI.6), Fibrosarkóm (Z.VI.7), Leiomyóm (Z.VI.1), Kapilárny hemangióm (Z.VI.4), Kavernózny hemangióm (Z.VI.3), Osteóm (Z.VI.10), Osteosarkóm (Z.VI.11), Hodgkinov lymfóm (Z.VII.3), Chronická lymfocytová leukémia /CLL/ (Z.VII.2)

Zodpovedný: MUDr. M. Palkovič, PhD.

Študijný materiál: pdf.

 

9-10. Patológia gastrointestinálneho systému

Vred žalúdka (64), Chronická atrofická gastritída (216), Ulcerózna kolitída (L.III.4), Adenokarcinóm hrubého čreva (47), Chronická hepatitída (136), Cirhóza pečene (L.III.7), Chronická cholecystitída (99), Akútna hemoragická nekróza pankreasu (L.III.8)

Zodpovedný: MUDr. P. Gregor, MUDr. K. Letkovská

Študijný materiál: pdf.

 

11-12. Patológia kardiovaskulárneho a respiračného systému.

Endokarditída (L.II.8), Kardiomyopatia (255), Ateroskleróza (L.II.1), Emfyzém pľúc (141), Lobárna pneumónia (L.II.9), Malobunkový Ca pľúc (L.II.11)

Zodpovedný: MUDr. D. Kobzová , MUDr. K. Letkovská

Študijný materiál: pdf.

Program pitevných cvičení na zimný a letný semester

Letný semester:

1.-2. Smrť a posmrtné zmeny. Základy makroskopického opisu pitvaných tkanív a orgánov

3.-4. Vonkajšia obhliadka a vnútorná obhliadka (všeobecne). Protokol k patologickej pitve. Zoradenie diagnóz.

5.-6. Pitva mozgu a miechy. Makroreakcie

7.-8. Pitva krčných a hrudníkových orgánov

9.-10. Pitva pečeňového a urogenitálneho komplexu

11.-12. Pitva detskej mŕtvoly. Pitva kostí.

 

Zimný semester:

 

1.-2. Makroskopické nálezy pri ochoreniach mozgu a miechy

3.-4. Makroskopické nálezy pri ochoreniach krčných a hrudníkových orgánov

5.-6. Makroskopické nálezy pri ochoreniach pečeňového komplexu

7.-8. Makroskopické nálezy pri ochoreniach uropoetického komplexu

9.-10. Zhrnutie poznatkov. Pitevný pohovor (prvá časť ústnej skúšky z patologickej anatómie)

 

 

Otázky na ústnu skúšku

Zubné lekárstvo

I. Všeobecná patológia

1. Metódy v patológii
2. Príčiny vzniku a priebeh choroby
3. Smrť a posmrtné zmeny
4. Poškodenie bunky a bunkové adaptácie
5. Morfológia reverzibilného poškodenia bunky
6. Morfológia ireverzibilného poškodenia bunky (bunková smrť)
7. Amyloidóza
8. Endogénne pigmenty, ikterus
9. Exogénne pigmenty a pneumokoniózy
10. Poruchy krvného obehu (prehľad)
11. Šok a šokové zmeny
12. Hyperémia a venostáza
13. Miestna anémia (ischémia, infarkt)
14. Trombóza a embólia
15. Stavy krvácavosti
16. Edém
17. Regenerácia a reparácia
18. Hojenie rán a kostnej zlomeniny, patologická organizácia
19. Zápal všeobecne
20. Akútny zápal
21. Chronický zápal
22. Granulomatózne zápaly
23. Primárna a sekundárna tbc
24. Sarkoidóza a lepra
25. Syfilis
26. Bakteriálne zápaly
27. Mykózy
28. Virózy
29. Parazitózy
30. Poruchy imunity (alergie, imunopatologické reakcie)
31. Autoimúnne choroby
32.Transplantačná rejekcia
33. AIDS
34. Choroby z ožiarenia

II. Všeobecná a špeciálna onkopatológia

1. Charakteristika nádorov
2. Mikroskopická stavba nádoru
3. Klasifikácia nádorov
4. Benignita a malignita nádorov
5. Šírenie nádorov
6. Prekancerózy
7. Karcinogenéza a kancerogénne faktory
8. Vplyv nádoru na organizmus (lokálny, celkový)
9. Benígne a malígne epitelové nádory
10. Karcinómy z dlaždicového epitelu
11. Karcinómy zo žľazového epitelu
12. Benígne a malígne mezenchymálne nádory
13. Nádory ciev
14. Hemoblastózy (prehľad)
15. Malígne lymfómy (prehľad)
16. Hodgkinov lymfóm
17. Nádory periférneho nervového systému (prehľad)
18. Nádory centrálneho nervového systému
19. Pigmentové névy a malígny melanóm
20. Nádory pľúc
21. Nádory GIT
22. Nádory pečene, žlčníka a pankreasu
23. Nádory prsníka
24. Benígna dysplázia prsníka ( fibrocystické zmeny )
25. Nádory obličiek a močových ciest
26. Nádory a cysty ovária
27. Nádory maternice
28. Nádory prostaty a semeníka
29. Endokrinné nádory
30. Neuroendokrinné nádory
31. Teratómy, hamartómy
32. Nádory kože a kožných adnexov (prehľad)
33. Nádory detského veku


Onkopatológia orofaciálnej oblasti
35. Prekancerózy ústnej dutiny (dif.dg.)
36. Nepravé nádory dutiny ústnej
37. Odontogénne cysty orofaciálnej oblasti
38. Neontogénne cysty orofaciálnej oblasti
39. Odontogénne nádory ( ameloblastóm, dentinóm, odontóm, cementóm)
40. Nádory slinnej žľazy ( benígne, malígne )
41. Nádory ústnej dutiny (prehľad)
42. Dlaždicovobunkový karcinóm jazyka a pery

 

 

III. Špeciálna patológia

1. Endokarditídy
2. Myokarditídy
3. Vrodené srdcové chyby
4. Ateroskleróza
5. Ischemická choroba srdca
6. Vaskulitídy
8. Bronchitídy
9. Poruchy vzdušnosti pľúc ( emfyzém, atelektáza )
10. Lobárna pneumónia
11. Bronchopneumónia
12. Intersticiálne zápaly pľúc
13. Asthma bronchiale
14. Tonzilitída
15. Gastritída a enteritídy
16. Vredová choroba gastroduodena
17. Apendicitída, ileus a peritonitída
18. Zápaly a nekrózy pečene
19. Cirhózy pečene
20. Zápaly a konkrementy žlčníka
21. Hemoragická nekróza pankreasu
22. Glomerulonefritídy
23. Tubulointersticiálne nefritídy
24. Choroby štítnej žľazy
25. Hypofyzárne syndrómy
26. Choroby nadobličky
27. Diabetes mellitus
28. Zápaly kostí a osteodystrofie
29. Artritídy a artropatie
30. Lymfadenopatie ( dif. dg.)
31. Meningitídy a encefalitídy
32. Zápaly kože (prehľad)
33. Pľuzgierové dermatitídy
34. Psoriatifomné a lichenoidné dermatitídy
35. Bakteriálne a plesňové dermatitídy
36. Sepsa

Patológia orofaciálnej oblasti
37. Stomatitídy
38. Choroby gingívy
39. Epulis
40. Orálne lézie pri celkových ochoreniach
41. Periodontitída, Parodontóza, Ochorenia asociované so zubným plakom 
42. Zubný kaz
43. Zápaly zubnej pulpy
44. Ochorenia čelustného zhybu
45. Poruchy sekrécie slinných žliaz a sialoadenózy
46. Akútne a chronické zápaly sliných žliaz
47. Sjőgrenov syndróm
48. Sialolitiáza, mukokéla
49. Aktinomykóza

Upozornenie: V zmysle aktuálneho informačného listu predmetu je súčasťou záverečnej skúšky aj mikroskopické vyhodnotenie jedného histopatologického preparátu.

Otázky zo záverečnej praktickej skúšky z pitvy

Otázky zo záverečnej praktickej skúšky z pitvy
Zubné lekárstvo


 1. Vonkajšia obhliadka
 2. Smrť a posmrtné zmeny
 3. Vnútorná obhliadka-makroskopický opis pitvaných tkanív a orgánov
 4. Usporiadanie pitevných diagnóz
 5. Ischemické zmeny v mozgu - makroskopický opis
 6. Krvácanie do mozgu - makroskopický opis
 7. Meningitída - makroskopický opis
 8. Fluidothorax - príčiny vzinku
 9. Emfyzém pľúc - makroskopický opis
10. Edém pľúc - makroskopický opis
11. Pneumonia - makroskopický opis
12. Nádory pľúc - makroskopický opis
13. Cor pulmonale - makroskopický opis
14. Infarkt myokardu a jeho komplikácie
15. Ateroskleróza a komplikácie
16. Chronická venostáza - zmeny v pečeni
17. Cirhóza pečene - makroskopický opis
18. Steatóza pečene - makroskopický opis
19. Ikterus - makroskopický opis
20. Embólia - makroskopický opis
21. Peritonitída - makroskopický opis
22. Zápaly a nádory obličky - makroskopický opis
23. Hyperplázia prostaty - makroskopický opis
24. Myóm maternice - makroskopický opis
25. Vredová choroba žalúdka - makroskopický opis
26. Nádory čreva - makroskopický opis
27. Portálna hypertenzia - opis zmien
28. Znaky donosenosti - makroskopický opis
29. List o prehliadke mŕtveho