Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Biomedicínska fyzika

Informácie o záverečnej skúške z patologickej anatómie

Váž. poslucháči 1. roč. magisterského štúdia biomedicínskej fyziky LF UK,

v súvislosti s prerušením prezenčnej výučby na UK kvôli vírusovej pandémii, Centrum informačných technológií UK vytvorilo technické podmienky pre pokračovanie vzdelávania na UK dištančnou metódou (k dispozícii sú 2 softvérové (komunikačné) nástroje – dlhodobo MOODLE, a nový MicroSoft TEAMS). Na základe pokynov vedenia LF UK Vás preto informujeme o termínoch a spôsobe priebehu záverečného skúšania.

Vzhľadom na súčasnú nepredvídateľnú epidemiologickú situáciu je potrebné sa pripraviť na to, že záverečná skúška z patologickej anatómie BMF v LS 2021/2022 bude prebiehať dištančnou metódou a to „on-line“ interakciou formou ústneho video hovoru (skúšajúci budú skúšať študentov z domu) v autorizovanom štandardnom softvérovom (komunikačnom) nástroji/aplikácii MS TEAMS (umožňuje pripojiť do priestoru vzdialených účastníkov prostredníctvom elektronických zariadení (PC, notebook, tablet) so systémami Windows, iOS či Android a Mac) prostredníctvom internetového rozhrania, v termínoch:

(budú zverejnené)

Organizácia priebehu dištančnej metódy „on-line“ skúšania bude nasledovná. Počas skúškového obdobia prednosta ústavu umožní študentom zapísať sa na termín skúšky prostredníctvom AIS2. Prednosta ústavu prerozdelí študentov skúšajúcim pedagógom, pričom im poskytne mená študentov a ich e-mailové adresy. Študenti musia minimálne deň vopred dostať informáciu cez aký komunikačný program a kontaktnú adresu sa spoja so skúšajúcim, aj o približnom čase, kedy prebehne skúšanie, otestovať si tiež spojenie.

Skúšajúci bude v danom čase skúšať iba 1 študenta, až po jeho doskúšaní sa spojí s ďalším. Skúšajúci si na začiatku video hovoru overí totožnosť študenta (ukázaním na kameru výkazu o štúdiu na VŠ, ISIC alebo OP). Študenta môže vyzvať, aby ukázal pracovnú plochu, príp. miestnosť. Priebeh skúšky sa zaznamenáva, s čím študent vyjadrí súhlas. Skúšajúci má stály vizuálny kontakt. Systém „ťahania“ otázok určí prednosta ústavu (napr. študent povie číslo v rozmedzí, pričom skúšajúci bude mať očíslované otázky podľa nezverejneného poradia). Študentovi sa poskytne minimálny čas na prípravu alebo odpovedá bez prípravy. Čas na zodpovedanie otázok je cca 30 minút. Skúšajúci troma otázkami z troch rôznych tematických okruhov zo zverejneného zoznamu otázok na záverečnú ústnu skúšku zistí vedomosti študenta. Výsledok skúšky oznámi študentovi bezprostredne po skončení skúšky. Metodický pokyn na používanie systému MS TEAMS v dištančnom vzdelávaní na UK je voľne dostupný aj prostredníctvom internetového rozhrania UK (https://uniba.sk/elearning).

Program prednášok

Dôležitý oznam v súvislosti s prerušením prezenčnej výučby

Vážení študenti BMF,

v súvislosti s prerušením prezenčnej výučby na LF UK v Bratislave, študijny materiál k problematike prednášok nájdete v elektronickej forme ako "pdf" súbory pri názvoch prednášok v programe prednášok. Obrazovú prílohu k ním nájdete tiež v prezentáciách histopatologických cvičení v pdf formáte v časti "Program praktických cvičení", ktoré sú Vám k dispozícii na https://zona.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/ustav-patologickej-anatomie-lf-uk-a-un-bratislava/biomedicinska-fyzika/ (resp. v časti „Program histopatologických cvičení na letný semester“ na https://zona.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/ustav-patologickej-anatomie-lf-uk-a-un-bratislava/vseobecne-lekarstvo/).

 

dátum, čas

téma (prednášajúci)

14.2.2022,1230–1420

16.2.2022, 830–1020

Úvod do patológie (obsah, vývoj patológie, disciplíny) (Palkovič)

Metódy patológie pri štúdiu orgánov, tkanív a buniek (pitva, mikroskopické histologické a cytologické vyšetrenie, histochemická (funkčne-morfologická) analýza, ultraštruktúrna analýza, molekulovo-genetická analýza) (Šišovský)

21.2.2022,1230–1420

 
23.2.2022, 830–1020

Poškodenie bunky (dystrofia, nekróza, autolýza, apoptóza, gangréna) a bunkové adaptácie (atrofia, hypertrofia, hyperplázia, metaplázia, dysplázia) (Mikuš-Kuracinová)

Optické metódy pri štúdiu tkanív a buniek v patológii (prechádzajúce a dopadajúce svetlo, zmiešané a polarizované svetlo, fluorescencia, fázový a diferenčný interferenčný fázový kontrast, tmavé pole, konfokálna mikroskopia), metódy elektrónovej mikroskopie (transmisná, rastrová), fyzikálna chémia v patológii (Ramanova spektroskopia, infračervená spektroskopia, hmotnostná spektroskopia s priestorovým rozlíšením, energodisperzná analýza) (Kopáni)

28.2.2022,1230–1420

2.3.2022, 830–1020

Poruchy hemodynamiky obštrukčné (trombóza, embolizmus, ischémia, infarkt) (Šišovský)

Imunopatológia, amyloidóza (Babál)

7.3.2022,1230–1420

9.3.2022, 830–1020

Poruchy hemodynamiky objemové (edém, dehydratácia, nadmerná hydratácia, hyperémia, krvácanie, šok) (Šišovský)

Patológia životného prostredia, príčiny vzniku chorôb (Palkovič)

 

14.3.2022,1230–1420


16.3.2022, 830–1020

Zápal a hojenie (regenerácia, reparácia) (Šišovský)  

Infekčné choroby (Babál)  

 

21.3.2022,1230–1420


23.3.2022, 830–1020

Všeobecná onkopatológia (Šišovský) 

 

Vývojové poruchy (teratológia, poruchy rastu) (Mrázová) pdf.

28.3.2022,1230–1420

30.3.2022, 830–1020

Špeciálna onkopatológia (Šišovský)

Patológia krvotvorného systému (erytrocytov, doštičiek) (Janegová) pdf.

4.4.2022,1230–1420

6.4.2022, 830–1020

Patológia leukocytov a lymfatických tkanív (Janegová) pdf.

Patológia krvných a lymfatických ciev (Mikuš-Kuracinová)  pdf.

11.4.2022,1230–1420

13.4.2022, 830–1020  

Patológia srdca (Palkovič)

Patológia dýchacej sústavy (Mosná) pdf.

18.4.2022,1230–1420

20.4.2022, 830–1020

Patológia pečene, žlčových ciest a exokrinného pankreasu (Mrázová)

Patológia žalúdkovo-črevného traktu (Mosná)

25.4.2022,1230–1420

27.4.2022, 830–1020

Patológia obličiek a dolného močového traktu (Mosná) pdf.

Patológia nervovej sústavy (Mrázová)

2.5.2022,1230–1420

4.5.2022, 830–1020

Patológia pohlavnej sústavy muža a prostaty muža (Mrázová) pdf.

Patológia pohlavnej sústavy ženy (Mosná)

9.5.2022,1230–1420

11.5.2022, 830–1020

Patológia ústnej dutiny a slinných žliaz (Šišovský)

Patológia endokrinnej sústavy (Mrázová)

16.5.2022,1230–1420

18.5.2022, 830–1020

Patológia kože (Šišovský)

Patologicko-anatomická pitva (Šišovský)

Program praktických cvičení

Pondelok

14:30-16:20

Program praktického cvičenia

 

14.2.2022

 

Úvod; spracovanie bioptického materiálu (základnou histologickou technikou, pri analýze histochemickej, ultraštruktúrnej); sprievodný list k zásielke bioptického materiálu (Šišovský, Kopáni)

21.2.2022

 

Adaptácie (regresné (dystrofia, atrofia), progresné (hypertrofia, hyper-, metaplázia) (Šišovský):   parenchýmová/hydropická (vakuolová) dystrofia obličky (Z.II.1); amyloidóza jazyka (Z.II.2); amyloidóza jazyka (kongo červeň) (Z.II.3); steatóza pečene (Z.II.4); lipomatóza pankreasu (Z.II.5); hypertrofia myokardu (Z.II.6); atrofia svalu (Z.II.7); hyperplázia prostaty (Z.II.8); metaplázia priedušiek pľúc (Z.II.9)

  28.2.2022

Nekróza, hojenie (regenerácia, reparácia) (Šišovský):
koagulačná nekróza – anemicky infarkt obličky (Z.III.1), – hemoragický infarkt pľúc (Z.III.2), kolikvačná nekróza mozgu (Z.III.3); fibrinoidná nekróza cievy (Z.III.4); hojenie infarktu myokardu (Z.III.5); fibrínová peritonitída v organizácii (Z.III.6); trombus v organizácii (Z.III.7); granulóm okolo cudzieho telesa (Z.III.8)

7.3.2022

 

Poruchy telových tekutín; poruchy hemodynamiky (objemové, obštrukčné) (Šišovský): 
chronická venostáza (hnedá indurácia) pľúc (L.II.4); edém pľúc (L.II.5); chronická venostáza pečene (L.II.6); trombo-embolizmus pľúcnice (L.II.7)

14.3.2022

 

Zápal (alterácia, exudácia, proliferácia) (Šišovský):
katarálna bronchitída (Z.IV.1); chrípka priedušnice (Z.IV.2); fibrínová perikarditída (Z.IV.3); absces mozgu (Z.IV.4); flegmónová apendicitída (Z.IV.5); pseudomembránová kolitída (Z.IV.6); sarkoidóza (Z.IV.7); tuberkulóza pľúc (Z.IV.8); aktinomykóza (Z.IV.9); oxyuriáza apendixu céka (Z.IV.10)

21.3.2022

 

Nádory z epitelu (Šišovský):
papilóm (Z.V.1); adenómový polyp (Z.V.2); bazalióm (Z.V.3); aktinická keratóza (Z.IV.4); dlaždicovobunkový (spinocelulárny) karcinóm (Z.V.5), adenokarcinóm G1 (Z.V.6); skirhotický typ adenokarcinómu (Z.V.7); medulárny typ adenokarcinómu (Z.V.8)

  28.3.2022

 

Nádory z mezenchýmu (Šišovský):
leiomyóm (Z.VI.1); leiomyosarkóm (Z.VI.2); kavernový hemangióm (Z.VI.3); kapilárny hemangióm (Z.VI.4); Kaposhiho sarkóm (Z.VI.5); fibróm (Z.VI.6); fibrosarkóm (Z.VI.7); lipóm (Z.VI.8); liposarkóm (Z.VI.9); osteóm (Z.VI.10); osteosarkóm (Z.VI.11); chondrosarkóm (Z.VI.12)

  4.4.2022

 

Nádory z krvotvorného tkaniva (Šišovský):
chronická myeloická leukémia (Z.VII.1); chronická B-lymfatická leukémia (Z.VII.2); Hodgkinov lymfóm (Z.VII.3); difúzny veľkobunkový B-bunkový (ne-Hodgkinov) lymfóm (Z.VII.4); plazmocytóm (Z.VII.5); T-bunkový lymfóm (mycosis fungoides) (Z.VII.6); esenciálna trombocytémia (Z.VII.7)

11.4.2022

 

Choroby srdca a ciev; choroby dýchacej sústavy (Šišovský):
ateroskleróza aorty (L.II.1); infarkt myokardu (L.II.2); diseminovaná myofibróza srdca (L.II.3); endokarditída (L.II.8); bronchopneumónia (L.II.9); pneumónia (L.II.10); malobunkový karcinóm pľúc (L.II.11); ne-malobunkový karcinóm pľúc (L.II.12)

18.4.2022

 

Choroby pečene a exokrinného pankreasu, žalúdkovo-črevného traktu (Šišovský):
pleomorfný adenóm (L.III.1); gastritída (L.III.2); karcinóm žalúdka (L.III.3); ulcerózna kolitída (L.III.4); Crohnova choroba (L.III.5); celiakia (L.III.6); cirhóza pečene (L.III.7); akútna hemoragická nekrotizujúca pankreatitída (L.III.8)

25.4.2022

 

 

Choroby obličiek a dolného močového traktu; choroby nervovej sústavy (Šišovský):
nefroskleróza (L.IV.1); diabetická nefropatia (glomeruloskleróza) (L.IV.2); glomerulonefritída akútna poinfekčná (difúzna proliferačná) (L.IV.3); tubulointerstíciová nefritída (L.IV.4); Grawitzov tumor obličky (L.IV.5); urotelový karcinóm (L.IV.6); meningitída (L.IV.7); sclerosis multiplex (L.IV.8); meningeóm (L.IV.9); glioblastóm (L.IV.10)

  2.5.2022

 

Choroby pohlavnej sústavy muža a prostaty, choroby pohlavnej sústavy ženy (Šišovský):
karcinóm prostaty (L.V.1); seminóm (L.V.2); karcinóm maternice (L.V.3); dysplázia krčka maternice (L.V.4); karcinóm krčka maternice (L.V.5); serózny karcinóm vaječníka (L.V.6); fibroadenóm prsníka (L.V.7); duktálny karcinóm prsníka (L.V.8); lobulárny karcinóm prsníka (L.V.9)

9.5.2022

Choroby detského veku, choroby tehotnosti (Šišovský):
Wilmsov tumor (L.VI.1); neuroblastóm (L.VI.2); akútna lymfoblastová leukémia (L.VI.3); syndróm hyalínových membrán (L.VI.4); zvyšky po tehotnosti (L.VI.5); mimomaternicová tehotnosť (L.VI.6); mola hydatidosa (L.VI.7); choriokarcinóm (L.VI.8)

16.5.2022

Choroby endokrinnej sústavy; choroby kože (Šišovský):
karcinóm štítnej žľazy (L.VII.1); Hashimotova tyreoiditída (L.VII.2); Gravesova-Basedowova choroba (L.VII.3); neuroendokrinný tumor (L.VII.4); melanóm (L.VII.5); pigmentový névus (L.VII.6); psoriáza (L.VII.7); ekzém (L.VII.8)

Otázky na skúšku

I.  Medziodborové štúdium – otázky - všeobecná patológia

 

 1. Zdroje informácií v orto- a patomorfológii,
 2. Pitva a jej význam,
 3. Biopsia a jej úloha v určení klinickej diagnózy,
 4. Základy histologického vyšetrovania v patológii
 5. Princípy histochemických vyšetrení (stručne) a možnosti ich uplatnenia v patológii
 6. Optické metódy vyšetrovania a možnosti ich uplatnenia v patológii
 7. Transmisná elektrónová mikroskopia v patológii
 8. Rastrovacia elektrónová mikroskopia v patológii
 9. Možnosti morfometrie v patológii
 10. Fyzikálna chémia a jej využitie v patológii (Ramanova spektroskopia, infračervená spektroskopia, hmotnostná spektroskopia s priestorovým rozlíšením (SIMS), energodisperzná analýza (EDX)
 11. Patológia bunky
 12. Patológia mimobunkového matrixu
 13. Metabolické a regresné zmeny  (všeobecne)
 14. Dystrofie
 15. Atrofia
 16. Nekróza
 17. Smrť a posmrtné zmeny
 18. Parenchýmová dystrofia
 19. Hyalínovité skvapôčkovatenie
 20. Hyalínovitá dystrofia kolagénového spojiva
 21. Fibrinoidná dystrofia
 22. Zhlienovatenie
 23. Poruchy krvného obehu
 24. Etiológia chorôb (všeobecne)
 25. Patogenéza chorôb (všeobecne)
 26. Príčiny zápalu
 27. Priebeh zápalu
 28. Rozdelenia zápalu
 29. Zápal akútny, subakútny, chronický, hyperakútny
 30. Sepsa, saprémia, batériémia, toxémia
 31. Imunopatologické procesy (všeobecne)
 32. Bezprostredné reakcie z precitlivenosti
 33. Bunkami sprostredkované reakcie z precitlivenosti
 34. Hypoergické a anergické reakcie, AIDS
 35. Progresívne zmeny (všeobecne)
 36. Regenerácia
 37. Reparácia
 38. Hypertrofia
 39. Hyperplázia
 40. Metaplázia
 41. Adaptácia
 42. Teratológia a poruchy rastu
 43. Patológia životného prostredia
 44. Testy toxicity a kancerogenity a ich význam pri hodnotení potenciálne škodlivých látok

 

 

II.  Medziodborové štúdium – otázky - onkopatológia

 

 1. Definícia pojmu nádor
 2. Benignita a malignita nádorov
 3. Makroskopické a mikroskopické znaky benígnych nádorov
 4. Makroskopické a mikroskopické znaky malígnych nádorov
 5. Príčiny nádorov
 6. Rozdelenie nádorov (všeobecne)
 7. Nádory zo spojiva (vymenovať)
 8. Diagnostická úvaha nad histologickým rezom
 9. Biopsia nádorov
 10. Opis makroskopického nálezu nádorového útvaru
 11. Opis mikroskopického nálezu nádorového útvaru
 12. Nádory s epitelu (všeobecne)
 13. Nádory zo žľazového epitelu
 14. Nádory z krycieho epitelu
 15. Nádory z nervového systému
 16. Zmiešané nádory
 17. Nádory z trofoblastu
 18. Nádory z dýchacích ciest
 19. Nádory pečene
 20. Nádory obličiek
 21. Nádory z hemopoetického tkaniva
 22. Nádory z lymfatického tkaniva

 

III.  Medziodborové štúdium – otázky – špeciálna patológia

 

 1. Mozgový opuch
 2. Krvácanie do mozgu
 3. Encefalitídy
 4. Žalúdkový vred
 5. Gastritídy
 6. Hepatitídy
 7. Enteritídy
 8. Ateroskleróza
 9. Zápaly ciev
 10. Srcové chyby vrodené a získané
 11. Infarkt myokardu
 12. Myokarditídy
 13. Strumy a zápaly štítnej žlazy
 14. Osteoporóza
 15. Dermatitídy
 16. Patológia lymfatického a krvotvorného systému
 17. Hypersplenizmus a hyposplenizmus
 18. Lobárna pneumónia a bronchopneumónia, intersticiálna pneumónia
 19. Tubulointerstíciové nefritídy
 20. Glomerulonefritídy
 21. Syfilis
 22. Prvotná a druhotná tuberkulóza
 23. Pankreatitídy
 24. Hepatitídy
 25. Hemolytické anémie
 26. Choroba z ožiarenia