Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Biomedicínska fyzika

Informácie o záverečnej skúške z patologickej anatómie

Váž. poslucháči 1. roč. magisterského štúdia biomedicínskej fyziky LF UK,

v súvislosti s prerušením prezenčnej výučby na UK kvôli vírusovej pandémii, Centrum informačných technológií UK vytvorilo technické podmienky pre pokračovanie vzdelávania na UK dištančnou metódou (k dispozícii sú 2 softvérové (komunikačné) nástroje – dlhodobo MOODLE, a nový MicroSoft TEAMS). Na základe pokynov vedenia LF UK Vás preto informujeme o termínoch a spôsobe priebehu záverečného skúšania.

Vzhľadom na súčasnú nepredvídateľnú epidemiologickú situáciu je potrebné sa pripraviť na to, že záverečná skúška z patologickej anatómie BMF v LS 2020/2021 bude prebiehať dištančnou metódou a to „on-line“ interakciou formou ústneho video hovoru (skúšajúci budú skúšať študentov z domu) v autorizovanom štandardnom softvérovom (komunikačnom) nástroji/aplikácii MS TEAMS (umožňuje pripojiť do priestoru vzdialených účastníkov prostredníctvom elektronických zariadení (PC, notebook, tablet) so systémami Windows, iOS či Android a Mac) prostredníctvom internetového rozhrania, v termínoch:

3., 10., 17. a 24.6.2021;         19.8.2021

Organizácia priebehu dištančnej metódy „on-line“ skúšania bude nasledovná. Počas skúškového obdobia prednosta ústavu umožní študentom zapísať sa na termín skúšky prostredníctvom AIS2. Prednosta ústavu prerozdelí študentov skúšajúcim pedagógom, pričom im poskytne mená študentov a ich e-mailové adresy. Študenti musia minimálne deň vopred dostať informáciu cez aký komunikačný program a kontaktnú adresu sa spoja so skúšajúcim, aj o približnom čase, kedy prebehne skúšanie, otestovať si tiež spojenie.

Skúšajúci bude v danom čase skúšať iba 1 študenta, až po jeho doskúšaní sa spojí s ďalším. Skúšajúci si na začiatku video hovoru overí totožnosť študenta (ukázaním na kameru výkazu o štúdiu na VŠ, ISIC alebo OP). Študenta môže vyzvať, aby ukázal pracovnú plochu, príp. miestnosť. Priebeh skúšky sa zaznamenáva, s čím študent vyjadrí súhlas. Skúšajúci má stály vizuálny kontakt. Systém „ťahania“ otázok určí prednosta ústavu (napr. študent povie číslo v rozmedzí, pričom skúšajúci bude mať očíslované otázky podľa nezverejneného poradia). Študentovi sa poskytne minimálny čas na prípravu alebo odpovedá bez prípravy. Čas na zodpovedanie otázok je cca 30 minút. Skúšajúci troma otázkami z troch rôznych tematických okruhov zo zverejneného zoznamu otázok na záverečnú ústnu skúšku zistí vedomosti študenta. Výsledok skúšky oznámi študentovi bezprostredne po skončení skúšky. Metodický pokyn na používanie systému MS TEAMS v dištančnom vzdelávaní na UK je voľne dostupný aj prostredníctvom internetového rozhrania UK (https://uniba.sk/elearning).

Program prednášok

Dôležitý oznam v súvislosti s prerušením prezenčnej výučby

Vaz. studenti BMF,

v suvislosti s prerusenim prezencnej vyucby na LF UK v Bratislave, studijny material k problematike prednasok najdete v elektronickej forme ako „.pdf“ subory pri nazvoch prednasok v prograne prednasok. Obrazovu prilohu k nim najdete tiez v prezentáciach histopatologických cvičení v pdf. formáte v časti „Program praktickych cvičení“, ktore su Vam k dispozicii na https://zona.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/ustav-patologickej-anatomie-lf-uk-a-un-bratislava/biomedicinska-fyzika/ (resp. v časti „Program histopatologických cvičení na letný semester“ na https://zona.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/ustav-patologickej-anatomie-lf-uk-a-un-bratislava/vseobecne-lekarstvo/).

 

dátum, čas

téma (prednášajúci)

15.2.2021,1230–1420

17.2.2021, 830–1020

Úvod do patológie (obsah, vývoj patológie, disciplíny) (Palkovič)

Metódy patológie pri štúdiu orgánov, tkanív a buniek (pitva, mikroskopické histologické a cytologické vyšetrenie, histochemická (funkčne-morfologická) analýza, ultraštruktúrna analýza, molekulovo-genetická analýza) (Šišovský)

22.2.2021,1230–1420

 


24.2.2021, 830–1020

Optické metódy pri štúdiu tkanív a buniek v patológii (prechádzajúce a dopadajúce svetlo, zmiešané a polarizované svetlo, fluorescencia, fázový a diferenčný interferenčný fázový kontrast, tmavé pole, konfokálna mikroskopia), metódy elektrónovej mikroskopie (transmisná, rastrová) (Kopáni)

Fyzikálna chémia v patológii (Ramanova spektroskopia, infračervená spektroskopia, hmotnostná spektroskopia s priestorovým rozlíšením, energodisperzná analýza) (Kopáni)

1.3.2021,1230–1420

 

3.3.2021, 830–1020

Poškodenie bunky (dystrofia, nekróza, autolýza, apoptóza) a bunkové adaptácie (atrofia, hypertrofia, hyperplázia, metaplázia, dysplázia) (Šišovský)

Imunopatológia, amyloidóza (Babál)

8.3.2021,1230–1420

10.3.2021, 830–1020

Poruchy hemodynamiky obštrukčné (trombóza, embolizmus, ischémia, infarkt) (Šišovský) 

Patológia životného prostredia, príčiny vzniku chorôb (Palkovič)

15.3.2021,1230–142017.3.2021, 830–1020

Poruchy hemodynamiky objemové (edém, dehydratácia, nadmerná hydratácia, hyperémia, krvácanie, šok) (Šišovský) 

Infekčné choroby (Babál)  


22.3.2021,1230–1420


24.3.2021, 830–1020

Zápal a hojenie (regenerácia, reparácia) (Šišovský)  

Vývojové poruchy (teratológia, poruchy rastu) (Mrázová) pdf.

29.3.2021,1230–1420

31.3.2021, 830–1020

Patológia endokrinnej sústavy (Mrázová)

Patológia krvotvorného systému (erytrocytov, doštičiek) (Janegová) pdf.

 

5.4.2021,1230–1420

7.4.2021, 830–1020

Všeobecná onkopatológia (Šišovský)  

Patológia leukocytov a lymfatických tkanív (Janegová) pdf.

12.4.2021,1230–1420

14.4.2021, 830–1020  

Špeciálna onkopatológia (Šišovský) 

Patológia ústnej dutiny a slinných žliaz (Šišovský)

19.4.2021,1230–1420

21.4.2021, 830–1020

Patológia srdca (Palkovič) 

Patológia krvných a lymfatických ciev (Mikuš-Kuracinová)  pdf.

26.4.2021,1230–1420

28.4.2021, 830–1020

Patológia dýchacej sústavy (Mosná) pdf.

Patológia žalúdkovo-črevného traktu (Mosná)

3.5.2021,1230–1420

5.5.2021, 830–1020

Patológia pečene, žlčových ciest a exokrinného pankreasu (Mrázová)

Patológia obličiek a dolného močového traktu (Mosná) pdf.

10.5.2021,1230–1420

12.5.2021, 830–1020

Patológia pohlavnej sústavy muža a prostaty muža (Mrázová) pdf.

Patológia pohlavnej sústavy ženy (Mosná)

17.5.2021,1230–1420

19.5.2021, 830–1020

Patológia nervovej sústavy (Mrázová)

Patológia kože (Šišovský)

Program praktických cvičení

Pondelok

14:30-16:20

Program praktického cvičenia

 

15.2.2021

 

Úvod; spracovanie materiálu skúmania (spracovanie tkaniva základnou histologickou technikou, spracovanie tkaniva pri histochemickej analýze, spracovanie tkaniva pri ultraštruktúrnej analýze, spracovanie tkaniva pri molekulovo-genetickej analýze); sprievodný list k zásielke bioptického materiálu (Šišovský, Kopáni)

22.2.2021

 

Hodnotenie materiálu skúmania (hodnotenie histologického preparátu, hodnotenie elektroforetickej separácie extrahovanej DNA a PCR DNA amplikónu, hodnotenie sekvenčného elektroferogramu PCR DNA amplikónu; hodnotenie elektrónogramu) (Šišovský, Kopáni)

  1.3.2021

Regresné zmeny (dystrofia, atrofia) (Šišovský):

parenchýmová dystrofia obličky (1), hydropická (vakuolová) dystrofia obličky (201), amyloidóza jazyka, obličky (2), steatóza pečene (3), silikóza pľúc (114); svalová atrofia (302)

8.3.2021

 

Regresné zmeny (nekróza) (Šišovský): 

anemický infarkt obličky (5), hemoragický infarkt pľúc (6), infarkt myokardu (93), encefalomalácia (91)

15.3.2021

 

Poruchy telových tekutín; poruchy hemodynamiky (objemové, obštrukčné) (Šišovský):

edém pľúc (265); chronická venostáza (hnedá indurácia) pľúc (157), chronická venostáza pečene (10), tromboembolizmus pľúcnice (7)

22.3.2021

 

Zápal (alterácia, exudácia, proliferácia) (Šišovský): 

fibrínová perikarditída (11), absces mozgu (14), flegmónová apendicitída (81), chrípka – priedušnica, pľúca (213), miliárna tuberkulóza pľúc (15), oxyuriáza apendixu céka (144)

  29.3.2021

 

Progresívne zmeny (regenerácia, reparácia, metaplázia, hypertrofia a hyperplázia) (Šišovský): 

hojenie infarktu myokardu (293), fibrínová peritonitída v organizácii (163), trombus v organizácii (165), granulóm okolo cudzieho telesa (19), dlaždicovobunková metaplázia (174), hypertrofia myokardu (291)

  5.4.2021

 

Nádory z epitelu (Šišovský): 

papilóm kože (43), dlaždicovobunkový karcinóm (45), bazalióm kože (46), adenómový polyp hrubého čreva (44), adenokarcinóm hrubého čreva (47), duktálny (skirhotický) karcinóm prsníka (304), malobunkový karcinóm pľúc (145), papilóm močového mechúra (195), karcinóm močového mechúra (196)

12.4.2021

 

Nádory z mezenchýmu (Šišovský): 

fibróm (20), fibrosarkóm (28), lipóm (22), liposarkóm (308), akútna lymfoblastová leukémia (254), chronická lymfatická leukémia (34), leiomyóm (27)

19.4.2021

 

Nádory z nervového tkaniva a jeho obalov a z melanínogénnych tkanív (Šišovský): 

multiformný glioblastóm (40); pigmentový névus (41), malígny melanóm (42)

26.4.2021

 

 

Choroby srdca a krvných a lymfatických ciev; choroby dýchacej sústavy (Šišovský):

endokarditída (79, 80), kardiomyopatia (255), ateroskleróza aorty (66); emfyzém pľúc (141), bronchopneumónia (86), lobárna pneumónia (83), hyalínové membrány pľúc (132)

  3.5.2021

 

Choroby pečene, žlčových ciest a exokrinného pankreasu, žalúdkovo-črevného traktu (Šišovský):

cirhóza pečene (62, 63), akútna pankreatitída (130), vred žalúdka (64)

Choroby obličiek a dolného močového traktu (Šišovský):

diabetická glomerulonefroskleróza (159), glomerulonefritída akútna proliferačná (59), tubulointerstíciová nefritída akútna (94), chronická (95)

10.5.2021

Choroby pohlavnej sústavy muža a prostaty, choroby pohlavnej sústavy ženy (Šišovský):

benígna hyperplázia prostaty (65), karcinóm prostaty (297), seminóm (123), dysplázia porcia krčka maternice (171-173)

Choroby nervovej sústavy; choroby kože (Šišovský):

vírusová encefalitída (160); verruca vulgaris (197)

17.5.2021

Patologicko-anatomická pitva (Šišovský)

Otázky na skúšku

I.  Medziodborové štúdium – otázky - všeobecná patológia

 

 1. Zdroje informácií v orto- a patomorfológii,
 2. Pitva a jej význam,
 3. Biopsia a jej úloha v určení klinickej diagnózy,
 4. Základy histologického vyšetrovania v patológii
 5. Princípy histochemických vyšetrení (stručne) a možnosti ich uplatnenia v patológii
 6. Optické metódy vyšetrovania a možnosti ich uplatnenia v patológii
 7. Transmisná elektrónová mikroskopia v patológii
 8. Rastrovacia elektrónová mikroskopia v patológii
 9. Možnosti morfometrie v patológii
 10. Fyzikálna chémia a jej využitie v patológii (Ramanova spektroskopia, infračervená spektroskopia, hmotnostná spektroskopia s priestorovým rozlíšením (SIMS), energodisperzná analýza (EDX)
 11. Patológia bunky
 12. Patológia mimobunkového matrixu
 13. Metabolické a regresné zmeny  (všeobecne)
 14. Dystrofie
 15. Atrofia
 16. Nekróza
 17. Smrť a posmrtné zmeny
 18. Parenchýmová dystrofia
 19. Hyalínovité skvapôčkovatenie
 20. Hyalínovitá dystrofia kolagénového spojiva
 21. Fibrinoidná dystrofia
 22. Zhlienovatenie
 23. Poruchy krvného obehu
 24. Etiológia chorôb (všeobecne)
 25. Patogenéza chorôb (všeobecne)
 26. Príčiny zápalu
 27. Priebeh zápalu
 28. Rozdelenia zápalu
 29. Zápal akútny, subakútny, chronický, hyperakútny
 30. Sepsa, saprémia, batériémia, toxémia
 31. Imunopatologické procesy (všeobecne)
 32. Bezprostredné reakcie z precitlivenosti
 33. Bunkami sprostredkované reakcie z precitlivenosti
 34. Hypoergické a anergické reakcie, AIDS
 35. Progresívne zmeny (všeobecne)
 36. Regenerácia
 37. Reparácia
 38. Hypertrofia
 39. Hyperplázia
 40. Metaplázia
 41. Adaptácia
 42. Teratológia a poruchy rastu
 43. Patológia životného prostredia
 44. Testy toxicity a kancerogenity a ich význam pri hodnotení potenciálne škodlivých látok

 

 

II.  Medziodborové štúdium – otázky - onkopatológia

 

 1. Definícia pojmu nádor
 2. Benignita a malignita nádorov
 3. Makroskopické a mikroskopické znaky benígnych nádorov
 4. Makroskopické a mikroskopické znaky malígnych nádorov
 5. Príčiny nádorov
 6. Rozdelenie nádorov (všeobecne)
 7. Nádory zo spojiva (vymenovať)
 8. Diagnostická úvaha nad histologickým rezom
 9. Biopsia nádorov
 10. Opis makroskopického nálezu nádorového útvaru
 11. Opis mikroskopického nálezu nádorového útvaru
 12. Nádory s epitelu (všeobecne)
 13. Nádory zo žľazového epitelu
 14. Nádory z krycieho epitelu
 15. Nádory z nervového systému
 16. Zmiešané nádory
 17. Nádory z trofoblastu
 18. Nádory z dýchacích ciest
 19. Nádory pečene
 20. Nádory obličiek
 21. Nádory z hemopoetického tkaniva
 22. Nádory z lymfatického tkaniva

 

III.  Medziodborové štúdium – otázky – špeciálna patológia

 

 1. Mozgový opuch
 2. Krvácanie do mozgu
 3. Encefalitídy
 4. Žalúdkový vred
 5. Gastritídy
 6. Hepatitídy
 7. Enteritídy
 8. Ateroskleróza
 9. Zápaly ciev
 10. Srcové chyby vrodené a získané
 11. Infarkt myokardu
 12. Myokarditídy
 13. Strumy a zápaly štítnej žlazy
 14. Osteoporóza
 15. Dermatitídy
 16. Patológia lymfatického a krvotvorného systému
 17. Hypersplenizmus a hyposplenizmus
 18. Lobárna pneumónia a bronchopneumónia, intersticiálna pneumónia
 19. Tubulointerstíciové nefritídy
 20. Glomerulonefritídy
 21. Syfilis
 22. Prvotná a druhotná tuberkulóza
 23. Pankreatitídy
 24. Hepatitídy
 25. Hemolytické anémie
 26. Choroba z ožiarenia