Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Všeobecné lekárstvo

Letný semester 2023/2024

Letný semester 2023/2024

Výuka sa začína 19. februára 2024

1. Podmienky na účasť na skúške z kurzu Patologická anatómia 2:

- Úspešne ukončená skúška z prerekvizít: anatómia a histológia
- Absolvovanie predmetu Patologická anatómia 1 s hodnotením A - E
- Účasť na všetkých histopatologických cvičeniach.
- Účasť na všetkých pitevných cvičeniach.
- Napísanie 2 kontrolných testov nad 60 bodov.
- Udelené hodnotenie z praktickej časti skúšky.

Test, ktorý je súčasťou záverečnej skúšky, je potrebné napísať na minimálne 75 bodov.

Študent, ktorý nesplnil podmienky na účasť na skúške z kurzu patologická anatómia 2 v letnom semestri predchádzajúceho roku a prenáša si predmet do nasledujúceho roku, je povinný absolvovať celú výučbu príslušného kurzu.

 

2. Nahrádzanie cvičení

V dvojtýždni s danou problematikou je možné si nahradiť histopatologické cvičenie po dohovore s vyučujúcimi.

Pitevné cvičenia je možné si nahrádzať v priebehu celého semestra.

Študent si môže nahradiť maximálne 2 pitevné a 2 histopatologické cvičenia v priebehu semestra.

 

3. Kontrolné testy počas letného semestra (povinné):

Priebežné semestrové testy sa píšu prezenčne na papieri vo Veľkej posluchárni na Sasinkovej 4 v čase prednášky z Patologickej anatómie.
Študenti s priezviskom začínajúcim na A-M píšu test o 15:30; s priezviskom N-Z o 16:00.

Test pozostáva z 25 multiple choice otázok, tématický okruh každého testu zahŕňa témy z prednášok a histopatologických cvičení prebratých do daného dátumu (vrátane), čas na napísanie testu je 15min.

Test 1 3.4.2024


Test 2 16.5.2024

 

4. Hodnotenie študentov v letnom semestri:

  • Hodnotenie z praktickej časti skúšky (na poslednom pitevnom cvičení).
  • Test k záverečnej skúške (v deň skúšky). Test, ktorý je súčasťou záverečnej skúšky, je potrebné napísať na minimálne 75 bodov
  • Ústna skúška. Ústna skúška pozostáva z 3 otázok (všeobecná patológia, onkológia, špeciálna patológia) a z opisu 1 histopatologického preparátu (v deň skúšky).

 

5. Náhradné testy:

Študent, ktorý nesplnil podmienku úspešného napísania testov počas semestra, bude mať k dispozícii opravné termíny na napísanie testov.

Opravný termín A 22.5.2024 o 14:30

Opravný termín B: 5.6.2024 o 15:00

Opravný termín C: dátum bude zverejnený

Rozvrh

Histopatologické cvičenia sa konajú na 2. poschodí Nových teoretických ústavov.

Pitevné cvičenia sa konajú na prízemí Nových teoretických ústavov. Študenti si na pitvy nenosia so sebou nič.

Odporúčaná študijná literatúra

Harsh Mohan: Patológia, Balneothermia s.r.o. 2011, 966 s.
Zámečník J., ed.: PATOLOGIE, Vol 1-3, PRAGER PUBLISHING, 2019, 915s.
Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 10th Edition, ELSEVIER 2020, 1392 s.
Damjanov I.: Atlas of Histopathology, Jaypee Brothers Medical Publishers, 2012, 399s.
Sapp P.J.: Contemporary Oral and Maxillofacial Pathology, 2 edition, MOSBY 2003, 450s.

 

Nekupujte si "vypracované otázky" na záverečnú skúšku, sú vypracované nesprávne, ušetrite si peniaze a čas :)

Program histopatologických cvičení na letný semester 2023/2024

I. Využitie molekulárnej biológie v patologickej anatómii

II. Patológia kardiovaskulárneho systému, respiračného systému
Ateroskleróza (L.II.1); infarkt myokardu (L.II.2); diseminovaná myofibróza srdca (L.II.3); hnedá indurácia pľúc (L.II.4); edém pľúc (L.II.5); chronická venostáza pečene (L.II.6); embólia (L.II.7); endokarditída (L.II.8); bronchopneumónia (L.II.9); pneumónia (L.II.10); SCLC (L.II.11); NSCLC (L.II.12)

III. Patológia gastrointestinálneho systému
Pleomorfný adenóm (L.III.1); gastritída (L.III.2); karcinóm žalúdka (L.III.3); ulcerózna kolitída (L.III.4); Crohnova choroba (L.III.5); celiakia (L.III.6); cirhóza pečene (L.III.7); akútna hemoragická nekróza pankreasu (L.III.8)

IV. Uropatológia, Neuropatológia
Nefroskleróza (L.IV.1); Diabetes mellitus - nefropatia (L.IV.2); Glomerulonefritída – postinfekčná (L.IV.3); Tubulointersticiálna nefritída (L.IV.4); Grawitzov tumor obličky (L.IV.5); Urotelový karcinóm (L.IV.6); Meningitída (L.IV.7); Sclerosis multiplex (L.IV.8); Meningeóm (L.IV.9); Glioblastóm (L.IV.10)  

V. Patológia pohlavného systému ženy a muža
Karcinóm prostaty (L.V.1); Seminóm (L.V.2); Karcinóm maternice (L.V.3); Dysplázia cervixu (L.V.4); Karcinóm cervixu (L.V.5); Serózny karcinóm ovária (L.V.6); Fibroadenóm prsníka (L.V.7); Duktálny karcinóm prsníka (L.V.8); Lobulárny karcinóm prsníka (L.V.9)

VI. Patológia detského veku, patológia tehotnosti
Wilmsov tumor (L.VI.1); Neuroblastóm (L.VI.2); ALL (L.VI.3); Syndróm hyalínnych membrán (L.VI.4); Zvyšky po tehotnosti (L.VI.5); Extrauterinná gravidita (L.VI.6); Mola hydatidosa (L.VI.7); Choriokarcinóm (L.VI.8)

VII. Patológia endokrinného systému, Dermatopatológia
Karcinóm štítnej žľazy (L.VII.1); Hashimotova choroba (L.VII.2); Gravesova-Basedowova choroba (L.VII.3); Neuroendokrinný tumor (L.VII.4); Melanóm (L.VII.5); Pigmentový névus (L.VII.6); Psoriáza (L.VII.7); Ekzém (L.VII.8)

Program histopatologických cvičení na zimný semester 2023/2024

1. - 2. týždeň
I. Úvod. Základné histologické techniky. Metódy v patológii  (fyzikálne metódy vyšetrovania). Molekulová biológia a jej využitie v patológii.
Študijný materiál: pdf.

3. – 4. týždeň
II. Regresívne zmeny, Adaptačné zmeny
hydropická dystrofia obličky (Z.II.1); amyloidóza  (Z.II.2); amyloidóza -  Kongo červeň (Z.II.3); steatóza pečene (Z.II.4); lipomatóza pankreasu (Z.II.5); hypertrofia myokardu (Z.II.6); atrofia svalu (Z.II.7); hyperplázia prostaty (Z.II.8); metaplázia pľúc (Z.II.9)
Študijný materiál: pdf.

5. – 6. týždeň
III. Nekróza, hojenie
koagulačná nekróza - anemicky infarkt obličky (Z.III.1), koagulačná nekróza - hemoragický infarkt pľúc (Z.III.2), kolikvačná  nekróza – encefalomalácia (Z.III.3); fibrinoidná nekróza - polyarteritis nodosa (Z.III.4); hojenie infarktu myokardu (Z.III.5),  fibrinózna peritonitída v organizáci (Z.III.6); trombus v organizácii (Z.III.7); granulóm okolo cudzieho telesa (Z.III.8)
Študijný materiál: pdf.

7. – 8. týždeň
IV. Zápal
katarálny zápal (Z.IV.1); chrípka (Z.IV.2); fibrinózna perikarditída (Z.IV.3); absces mozgu (Z.IV.4); apendicitída (Z.IV.5); pseudomembranózny zápal (Z.IV.6); sarkoidóza (Z.IV.7); TBC (Z.IV.8); aktinomykóza  (Z.IV.9); oxyuriaza (Z.IV.10)
Študijný materiál:pdf.

9. – 10. týždeň
V. Epitelové nádory
papilóm (Z.V.1); adenomatózny polyp (Z.V.2); bazocelulárny karcinóm (Z.V.3); aktinická keratóza (Z.IV.4); skvamocelulárny karcinóm kože (Z.V.5), adenokarcinóm hrubého čreva G1 (Z.V.6); skirhotický typ adenokarcinómu ( Z.V.7);, medulárny typ adenokarcinómu (Z.V.8)  
Študijný materiál: pdf.

11. – 12. týždeň
VI. Mezenchýmové nádory
leiomyóm (Z.VI.1); leiomyosarkóm (Z.VI.2); kavernózny hemangióm (Z.VI.3); kapilárny hemangióm (Z.VI.4); Kaposhiho sarkóm (Z.VI.5); fibróm (Z.VI.6); fibrosarkóm (Z.VI.7); lipóm (Z.VI.8); liposarkóm (Z.VI.9); osteóm (Z.VI.10); osteosarkóm (Z.VI.11); chondrosarkóm (Z.VI.12) 
Študijný materiál: pdf.

13. - 14. týždeň
VII. Hematoonkológia
CML (Z.VII.1); CLL (Z.VII.2); Hodgkinov lymfóm (Z.VII.3); DLBCL (Z.VII.4); plazmocytóm (Z.VII.5); mycosis fungoides (Z.VII.6); esenciálna trombocytémia (Z.VII.7)
Študijný materiál: pdf.

Prednášky

Prednášky prebiehajú online cez Teams OKREM tých dvoch prednášok, keď sa píšu semestrové testy (3.4.; 16.5.)! Tieto prednášky prebiehajú prezenčne vo Veľkej posluchárni.

Program prednášok z patologickej anatómie na zimný semester 2023/2024

TýždeňTéma PrednášajúciDátumČas
1Vymedzenie obsahu patológie, filozofické aspekty, história. Metódy patológie.Dan13.9.2023

14.30-16.20

1Smrť. Posmrtné zmeny. Pal14.9.2023
2Reparácia, metaplázia, hyperplázia,hypertrofia.      Dan20.9.202314.30-16.20
2 Patológia bunky, poruchy bunkového metabolizmu, apoptóza.Pal21.9.202314.30-16.20
Patológia medzibunkovej hmoty, amyloidóza.Bab27.9.202314.30-16.20
3Poruchy metabolizmu pigmentov. Pneumokoniózy. Bunkové starnutiePal28.9.202314.30-16.20
4Geneticky podmienené choroby.Čie4.10.202314.30-16.20
Environmentálna patológia.Bab5.10.202314.30-16.20
Poruchy výživy, choroba z ožiarenia.Jan11.10.202314.30-16.20
Vývojové poruchy.Čie12.10.202314.30-16.20
Akútny zápal.Bab18.10.202314.30-16.20
6 Chronický zápal. Granulomatózny zápalBab19.10.202314.30-16.20
7Poruchy imunitných reakcií.Bab25.10.202314.30-16.20
7Autoimúnne ochorenia, AIDS.Bab26.10.202314.30-16.20
8Sviatok1.11.2023
8Infekčné choroby.Kri2.11.202314.30-16.20
9Všeobecná onkológia.Dan8.11.202314.30-16.20
9Genetické a epigenetické faktory v onkogenézeBab9.11.202314.30-16.20
10Špeciálna onkológia. Nádorové markery v patológii.Dan15.11.202314.30-16.20
10Mezenchymálne nádory.A.Jan16.11.202314.30-16.20
11Malígny melanóm.Jan22.11.202314.30-16.20
11Hemoblastómy, hemoblastózyBab23.11.202314.30-16.20
12Cytológia.Čie29.11.202314.30-16.20
12Covid 19 – makroskopia, mikroskopiaPal30.11.202314.30-16.20
13Rezervovaná témaDan6.12.202314.30-16.20

 

Vysvetlivky:

Dan - Prof. MUDr. Ľ. Danihel, PhD.,          

Bab - Prof. MUDr. P. Babál,CSc.

Jan -  MUDr. P. Janega, PhD.

A.Jan - MUDr. A. Janegová, PhD.

Pal-   MUDr. M. Palkovič, PhD.

Čie - Doc. MUDr. Z. Čierna, PhD.

Kri - MUDr. L. Krivošíková, PhD.

Program pitevných cvičení na zimný a letný semester

Zimný semester:

1.-2. Smrť a posmrtné zmeny. Základy makroskopického opisu pitvaných tkanív  a orgánov

3.-4. Vonkajšia obhliadka a vnútorná obhliadka (všeobecne). Protokol k  patologickej pitve. Zoradenie diagnóz

5.-6. Pitva mozgu a miechy. Makroreakcie

7.-8. Pitva krčných a hrudníkových orgánov

9.-10. Pitva pečeňového a urogenitálneho komplexu

11.-12. Pitva detskej mŕtvoly. Pitva kostí

13.-14. Zápočtový týždeň (zhrnutie)

 

Letný semester:

1.-2. Makroskopické nálezy pri ochoreniach mozgu a miechy

3.-4. Makroskopické nálezy pri ochoreniach krčných a hrudníkových orgánov

5.-6. Makroskopické nálezy pri ochoreniach pečeňového komplexu

7.-8. Makroskopické nálezy pri ochoreniach uropoetického komplexu

9.-10. Makroskopické nálezy pri ochoreniach pohlavných orgánov

11.-12. Makroskopické nálezy pri ochoreniach hemopoetického systému  a RES

13.-14. Zápočtový týždeň (zhrnutie). Pitevný pohovor (prvá časť ústnej skúšky z patologickej anatómie)

Otázky na záverečnú skúšku (ústna skúška)

Podmienkou pripustenia ku záverečnej skúške sú prezencia na všetkých cvičeniach, úspešné napísanie všetkých semestrových testov a absolvovanie praktickej skúšky.

Záverečná skúška pozostáva z dvoch častí: písomného testu a ústnej skúšky.

Písomný test bude mať 25 otázok so 4 možnými odpoveďami. Test k záverečnej skúške sa bude písať v papierovej forme prezenčne, o 8:00 v deň záverečnej skúšky. Čas na písanie testu je 30 minút. Minimálny počet bodov je 75% (t. j. 75 bodov z možných 100). Študent má nárok na 1 riadny termín a 2 opravné termíny. Otázky na záverečnom písomnom teste budú zo všetkých priebežných testov z oboch semestrov. 

Po úspešnom napísaní záverečného testu bude študent pripustený ku ústnej skúške (cca 9:00), kde dostane 3 otázky, jednu z každej z troch kategórií uvedených nižšie, a jedno histopatologické sklo na vyhodnotenie.

V prípade neúspešného napísania aj posledného tretieho (druhého opravného) termínu testu bude študent pripustený ku ústnej skúške.

 

Otázky na ústnu skúšku:

I.

1.     Metódy používané v patológii

2.     Smrť a posmrtné zmeny

3.     Príčiny vzniku a priebeh choroby

4.     Bunkové štruktúry a ich poruchy

5.     Etiológia a patogenéza bunkového poškodenia

6.     Bunkové adaptácie

7.     Reverzibilné poškodenie bunky

8.     Bunková smrť

9.     Amyloidóza

10.   Vrodené a získané poruchy metabolizmu cukrov (diabetes mellitus, glykogenózy)

11.   Vrodené a získané poruchy metabolizmu tukov (steatóza, lipidózy)

12.   Endogénne pigmenty, žltačka

13.   Exogénne pigmenty, pneumokoniózy

14.   Ukladanie vápnika a urátov

15.   Poruchy krvného obehu (srdce cievy, krv)

16.   Hyperémia (aktívna, pasívna)

17.   Miestna anémia (ischémia, infarkt)

18.   Šok (etiológia, klasifikácia)

19.   Trombóza

20.   Embólia

21.   Edém

22.   Zápal (všeobecne)

23.   Priebeh zápalu

24.   Akútny zápal

25.   Chronický zápal

26.   Granulomatózne zápaly (nešpecifické, špecifické)

27.   Prvotná a druhotná tuberkulóza

28.   Syfilis, lepra

29.   Sepsa

30.   Zápaly seróznych blán

31.   Zápaly slizníc

32.   Intersticiálny zápal

33.   Zápaly vyvolané baktériami

34.   Zápaly vyvolané vírusmi

35.   Zápaly vyvolané hubami

36.   Zápaly vyvolané parazitmi

37.   AIDS

38.   Autoimunitné choroby

39.   Imunopatologické procesy (hypersenzitívne reakcie)

40.   Transplantačná rejekcia

41.   Hojenie všeobecne (reparácia, regenerácia)

42.   Hojenie špecializovaných tkanív (kosť, trombus, výpotok)

43.   Vývojové poruchy (kardiovaskulárny systém, muskulo-skeletálny systém)

44.   Geneticky podmienené choroby

45.   Environmentálne choroby (všeobecne)

46.   Poruchy výživy (všeobecne)

47.   Choroby z ožiarenia

 

II.

1.     Charakteristika nádorov

2.     Mikroskopická stavba nádoru

3.     Klasifikácia nádorov

4.     Diagnostika nádorov (biopsia, cytológia)

5.     Nádorové antigény

6.     Benignita a malignita nádorov

7.     Šírenie malígnych nádorov

8.     Kancerogénne faktory, prekancerózy

9.     Vplyv nádoru na organizmus (miestny, celkový)

10.   Benígne epitelové nádory

11.   Malígne epitelové nádory

12.   Karcinómy z viacvrstvového dlaždicového epitelu

13.   Karcinómy zo žľazového epitelu

14.   Benígne a malígne nádory mäkkých tkanív (prehľad)

15.   Nádory z väziva

16.   Nádory chrupky, kostí, kĺbov a šľachových pošiev

17.   Nádory zo svaloviny

18.   Nádory z ciev

19.   Hemoblastózy (prehľad, klasifikácia)

20.   Myeloidné neoplázie (akútne, chronické, myelodysplastický syndróm)

21.   Hodgkinov lymfóm

22.   Non Hodgkinove lymfómy (klasifikácia)

23.   T bunkové lymfómy/leukémie

24.   B bunkové lymfómy/leukémie

25.   Nádory CNS

26.   Nádory periférneho nervstva

27.   Pigmentový névus a malígny melanóm

28.   Nádory pľúc

29.   Nádory tráviaceho systému

30.   Nádory ústnej dutiny a ezofagu

31.   Nádory žalúdka

32.   Nádory tenkého a hrubého čreva

33.   Fibrocystické zmeny prsníka (benígna dysplázia prsníka)

34.   Nádory prsníka

35.   Nádory maternice

36.   Patologické zmeny krčka maternice

37.   Nádory ovária

38.   Nádory prostaty a testis

39.   Nádory obličiek a močových ciest

40.   Nádory štítnej žľazy

41.   Nádory endokrinných žliaz

42.   Nádory kože a kožných andex

43.   Najčastejšie nádory detského veku

44.   Choriokarcinóm + nádor placent. lôžka

45.   Teratómy, hamartómy

  

III. Špeciálna patológia

1.     Endokarditídy infekčné, neinfekčné

2.     Myokarditídy

3.     Kardiomyopatie

4.     Perikarditídy

5.     Reumatická horúčka

6.     Vrodené chyby srdca, ciev

7.     Ateroskleróza

8.     Vaskulitídy

9.     Hypertenzná choroba, komplikácie

10.   Ischemická choroba srdca, infarkt myokardu

11.   Ľavostranné a pravostranné zlyhanie srdca

12.   Chronická reštrikčná choroba pľúc

13.   Bronchitída (akútna, chronická)

14.   Pneumónia lobárna, bronchopneumónia, intersticiálna

15.   Bronchiálna astma

16.   Emfyzém a atelektáza pľúc

17.   Syndróm akútnej dýchacej tiesne (RDS)

18.   Tonzilitída, faryngitída, laryngitída, infekčná mononukleóza

19.   Krčné cysty

20.   Zápaly a nádory slinných žliaz

21.   Vredová choroba gastroduodena

22.   Gastritída a ezofagitída

23.   Enteritídy a kolitídy

24.   Malabsorpčný syndróm

25.   M. Crohn, Ulcerózna kolitída

26.   Ileus,  hernie

27.   Megacolon congenitum

28.   Apendicitída

29.   Hepatitídy, zlyhanie pečene

30.   Cirhóza pečene, etiologické delenie, komplikácie

31.   Cholelitiáza a cholecystitída

32.   Pankreatitída (akútna, chronická)

33.   Peritonitída

34.   Zlyhanie obličiek, akútna renálna insuficiencia

35.   Glomerulonefritída

36.   Tubulointersticiálne nefritídy

37.   Nefrolitiáza

38.   Autoimunne thyreoitídy

39.   Strumy

40.   Hypofyzárne syndrómy

41.   Diabetes mellitus (1., 2. typ)

42.   Patológia nadobličiek

43.   Difúzny neuroendokrinný systém a jeho poruchy

44.   Zápaly kostí a kĺbov (nešpecifické, špecifické)

45.   Reumatoidná artritída, dnová artritída

46.   Deformujúce ochorenia kostí (rachitída, osteodystrofie)

47.   Deformity chrbtice a lebky (vrodené, získané)

48.   Choroby kostrového svalu

49.   Zápaly a myoadenomatózna hyperplázia prostaty 

50.   Cysty ovária

51.   Patológia gravidity, gestačná trofoblastová choroba

52.   Nenádorové patologické zmeny endometria

53.   Choroby novorodencov a dojčiat

54.   Príčiny perinatálnej úmrtnosti

55.   Cystická fibróza

56.   Anémie (hemolytická, perniciózna, aplastická)

57.   Intrakraniálne krvácanie

58.   Hydrocefalus

59.   Ischemické poškodenie mozgu

60.   Meningitídy

61.   Encefalitídy a myelitídy

62.   Demyelinizačné choroby

63.   Patológia periférneho nervstva (polyneuropatie)

64.   Pľuzgiernaté dermatitídy

65.   Spongiformné dermatitídy (seborea, alergie)

66.   Lichenoidné a psoriaformné dermatitídy

67.   Infekčné dermatitídy (bakteriálne, vírusové, hubové)

68.   Choroby spojovky, rohovky a slznej žľazy

69.   Choroby sietnice, retinopatie, glaukóm

70.   Lymfadenopatie (diferenciálna diagnostika) 

 

IV. Súčasťou záverečnej skúšky je mikroskopické vyhodnotenie jedného histopatologického sklíčka.

Otázky zo záverečnej praktickej skúšky z pitvy

 1. Vonkajšia obhliadka

 2. Smrť a posmrtné zmeny

 3. Vnútorná obhliadka-makroskopický opis pitvaných tkanív a orgánov

 4. Usporiadanie pitevných diagnóz

 5. Ischemické zmeny v mozgu - makroskopický opis

 6. Krvácanie do mozgu - makroskopický opis

 7. Meningitída - makroskopický opis

 8. Hydrocehalus - makroskopický opis

 9. Zápaly pleury - makroskopický opis

 10. Zápaly perikardu - makroskopický opis

 11. Hydrotorax a hydroperikard - príčiny vzniku

 12. Emfyzém pľúc - makroskopický opis

 13. Edém pľúc - makroskopický opis

 14. Pneumonia - makroskopický opis

 15. Pneumotorax

 16. Nádory pľúc - makroskopický opis

 17. Cor pulmonale - makroskopický opis

 18. Hypertenzná choroba a komplikácie

 19. ICHS - makroskopický opis

 20. Infarkt myokardu a jeho komplikácie

 21. Ateroskleróza a komplikácie

 22. Chronická venostáza - zmeny v pečeni

 23. Chronická venostáza - zmeny v pľúcach

 24. Edém - makroskopický opis

 25. Cirhóza pečene - makroskopický opis

 26. Steatóza pečene - makroskopický opis

 27. Chronická cholecystitída - makroskopický opis

 28. Ikterus - makroskopický opis

 29. Akútna hemoragická nekróza pankreasu - makroskopický opis

 30. Trombóza - makroskopický opis

 31. Embólia - makroskopický opis

 32. Peritonitída - makroskopický opis

 33. Ileus - makroskopický opis

 34. Akútna pyelonefritída - makroskopický opis

 35. Chronická pyelonefritída - makroskopický opis

 36. Urolitiáza - makroskopický opis

 37. Nádory obličky - makroskopický opis

 38. Hypertrofia prostaty - makroskopický opis

 39. Myóm maternice - makroskopický opis

 40. Akútna myeloidná leukémia - makroskopický opis

 41. Akútna lymfatická leukémia – makroskopický opis

 42. Chronická myeloidná leukémia – makroskopický opis

 43. Chronická lymfatická leukémia – makroskopický opis

 44. Vredová choroba žalúdka - makroskopický opis

 45. Vredová choroba dvanástnika – makroskopický opis

 46. Nádory čreva - makroskopický opis

 47. Nádory žalúdka - makroskopický opis

 48. Nádory pankreasu - makroskopický opis

 49. Metastáza - makroskopický opis

 50. Portálna hypertenzia - opis zmien

 51. Pitva detskej mŕtvoly

 52. Znaky donosenosti - makroskopický opis

 53. Makroreakcie

 54. List o prehliadke mŕtveho

 55. Zákon 581 - právne normy pitvy