Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Všeobecné lekárstvo

Zimný semester 2023/2024

Zimný semester 2023/2024 začína 11. septembra 2023.

1. Podmienky udelenia kreditov za zimný semester:

- Účasť na všetkých histopatologických cvičeniach s absolvovaním testov na začiatku histopatologických cvičení v aplikácii Socrative. Napísanie 2 kontrolných testov nad 60 bodov.

- Účasť na všetkých pitevných cvičeniach. 

Študent, ktorý nesplnil podmienky na udelenie kreditu v zimnom semestri predchádzajúceho roku a prenáša si predmet do nasledujúceho roku, je povinný absolvovať celú výučbu príslušného kurzu.

2. Kredity, ak neboli udelené v poslednom výučbovom týždni, sa udeľujú výhradne počas konzultačných hodín. Kredity za zimný semester musia byť udelené do 11.2.2024. V prípade, ak študentovi nebudú udelené kredity za zimný semester, nemôže absolvovať skúšku z patologickej anatómie v letnom semestri.

3. Nahrádzanie cvičení

- Cvičenie z histopatológie si je možné nahradiť s inou skupinou so súhlasom vyučujúceho v priebehu dvojtýždňa, keď je preberaná daná téma. Počas semestra si je možné nahradiť maximálne 2 cvičenia z histopatológie.

- Pitevné cvičenie si je možné nahradiť s  inou skupinou so súhlasom vyučujúceho v priebehu celého semestra. Počas semestra si je možné nahradiť maximálne 2 pitevné cvičenia.

- Potvrdenie o nahradení si cvičenia počas semestra je študent povinný predložiť svojmu vyučujúcemu. Ak si študent nenahradí chýbajúce cvičenia počas daného dvojtýždňa, bude si ich musieť nahradiť na konci semestra.

4. Kontrolné testy počas zimného semestra (povinné):

Test 1        dátum bude upresnený
obsah testu: témy 1.-8.týždňa
(Patológia bunky. Molekulárna patológia. Regresívne zmeny. Progresívne zmeny. Nekróza, hojenie. Zápal.)

Test 2        dátum bude upresnený
obsah testu: témy 9.-12.týždňa
(Benígne a malígne epitelové a mezenchýmové nádory.)

5. Hodnotenie študentov v zimnom semestri:

Výsledné hodnotenie sa určí na základe súčtu a. bodov získaných v 1. a 2. semestrovom teste (resp. v náhradnom teste, ak študent nezískal viac ako 60 bodov), a b. bodov získaných počas testov na začiatku histopatologických cvičení cez Socrative:

A    100-91%
B    90-81%
C    80-73%
D    72-66%
E    65-60%
Fx   <60%

6. Náhradné testy:

Študent, ktorý nesplnil podmienku úspešného napísania testov počas semestra, bude mať k dispozícii tri opravné termíny na napísanie testov. Dátumy opravných testov budú zverejnené v priebehu semestra.

Náhradný test A: dátum bude upresnený

Náhradný test B: dátum bude upresnený

Náhradný test C: dátum bude upresnený

Odporúčaná študijná literatúra

Harsh Mohan: Patológia, Balneothermia s.r.o. 2011, 966 s.
Zámečník J., ed.: PATOLOGIE, Vol 1-3, PRAGER PUBLISHING, 2019, 915s.
Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 10th Edition, ELSEVIER 2020, 1392 s.
Damjanov I.: Atlas of Histopathology, Jaypee Brothers Medical Publishers, 2012, 399s.
Sapp P.J.: Contemporary Oral and Maxillofacial Pathology, 2 edition, MOSBY 2003, 450s.

 

Nekupujte si "vypracované otázky" na záverečnú skúšku, sú vypracované nesprávne, ušetrite si peniaze a čas :)

Rozvrh praktických cvičení pre zimný semester 2023/2024

Zimný semester začína 11. septembra 2023 (nepárny týždeň).

Histopatologické cvičenia sa konajú na 2. poschodí Nových teoretických ústavov.

Pitevné cvičenia sa konajú na prízemí Nových teoretických ústavov. Študenti si na pitvy nenosia so sebou nič.

 

 

 

7,30 – 10,20

10,30 – 13,20

14,30 – 17,20 

Pondelok

Nepárny

H

7,8,9: Bollová, Čierna

 

P

10,11,12: Šišovský, Mikuš Kuracinová

 

Párny

H

10,11,12: Bollová, Čierna

 

P

7,8,9: Šišovský, Mrázová

 

Utorok

Nepárny

 

H

1,2,3: Šišovský, Bollová

 

P

 

4,5,6: Mrázová, Krivošíková

 

Párny

H

4,5,6: Šišovský, Bollová

 

P

 

1,2,3: Mrázová, Mikuš Kuracinová

Streda

Nepárny

H

 

19,20,21: Krivošíková, Janega

 

P

 

22,23,24: Mikuš Kuracinová, Mrázová

 

Párny

H

 

22,23,24: Krivošíková, Janega

 

P

 

19,20,21: Mrázová, Šišovský

 

Štvrtok

Nepárny

H

25,26,27: Šišovský, Mikuš Kuracinová 13,14,15: Krivošíková, Šišovský

 

P

28,29,30: Bollová, Janegová 16,17,18: Janegová, Bollová 

Párny

H

28,29,30: Šišovský, Janegová 16,17,18: Mikuš Kuracinová, Šišovský

 

P

25,26,27: Bollová, Krivošíková 13,14,15: Janega, Horák

 

Piatok

Nepárny

 

H

 

 

 

P

 

 

 

Párny

H

 

 

 

P

 

 

 

Program histopatologických cvičení na zimný semester 2023/2024

1. - 2. týždeň
I. Úvod. Základné histologické techniky. Metódy v patológii  (fyzikálne metódy vyšetrovania). Molekulová biológia a jej využitie v patológii.
Študijný materiál: pdf.

3. – 4. týždeň
II. Regresívne zmeny, Adaptačné zmeny
hydropická dystrofia obličky (Z.II.1); amyloidóza  (Z.II.2); amyloidóza -  Kongo červeň (Z.II.3); steatóza pečene (Z.II.4); lipomatóza pankreasu (Z.II.5); hypertrofia myokardu (Z.II.6); atrofia svalu (Z.II.7); hyperplázia prostaty (Z.II.8); metaplázia pľúc (Z.II.9)
Študijný materiál: pdf.

5. – 6. týždeň
III. Nekróza, hojenie
koagulačná nekróza - anemicky infarkt obličky (Z.III.1), koagulačná nekróza - hemoragický infarkt pľúc (Z.III.2), kolikvačná  nekróza – encefalomalácia (Z.III.3); fibrinoidná nekróza - polyarteritis nodosa (Z.III.4); hojenie infarktu myokardu (Z.III.5),  fibrinózna peritonitída v organizáci (Z.III.6); trombus v organizácii (Z.III.7); granulóm okolo cudzieho telesa (Z.III.8)
Študijný materiál: pdf.

7. – 8. týždeň
IV. Zápal
katarálny zápal (Z.IV.1); chrípka (Z.IV.2); fibrinózna perikarditída (Z.IV.3); absces mozgu (Z.IV.4); apendicitída (Z.IV.5); pseudomembranózny zápal (Z.IV.6); sarkoidóza (Z.IV.7); TBC (Z.IV.8); aktinomykóza  (Z.IV.9); oxyuriaza (Z.IV.10)
Študijný materiál:pdf.

9. – 10. týždeň
V. Epitelové nádory
papilóm (Z.V.1); adenomatózny polyp (Z.V.2); bazocelulárny karcinóm (Z.V.3); aktinická keratóza (Z.IV.4); skvamocelulárny karcinóm kože (Z.V.5), adenokarcinóm hrubého čreva G1 (Z.V.6); skirhotický typ adenokarcinómu ( Z.V.7);, medulárny typ adenokarcinómu (Z.V.8)  
Študijný materiál: pdf.

11. – 12. týždeň
VI. Mezenchýmové nádory
leiomyóm (Z.VI.1); leiomyosarkóm (Z.VI.2); kavernózny hemangióm (Z.VI.3); kapilárny hemangióm (Z.VI.4); Kaposhiho sarkóm (Z.VI.5); fibróm (Z.VI.6); fibrosarkóm (Z.VI.7); lipóm (Z.VI.8); liposarkóm (Z.VI.9); osteóm (Z.VI.10); osteosarkóm (Z.VI.11); chondrosarkóm (Z.VI.12) 
Študijný materiál: pdf.

13. - 14. týždeň
VII. Hematoonkológia
CML (Z.VII.1); CLL (Z.VII.2); Hodgkinov lymfóm (Z.VII.3); DLBCL (Z.VII.4); plazmocytóm (Z.VII.5); mycosis fungoides (Z.VII.6); esenciálna trombocytémia (Z.VII.7)
Študijný materiál: pdf.

Program prednášok z patologickej anatómie na zimný semester 2023/2024

TýždeňTéma PrednášajúciDátumČas
1Vymedzenie obsahu patológie, filozofické aspekty, história. Metódy patológie.Dan13.9.2023

14.30-16.20

1Smrť. Posmrtné zmeny. Pal14.9.2023
2Reparácia, metaplázia, hyperplázia,hypertrofia.      Dan20.9.202314.30-16.20
2 Patológia bunky, poruchy bunkového metabolizmu, apoptóza.Pal21.9.202314.30-16.20
Patológia medzibunkovej hmoty, amyloidóza.Bab27.9.202314.30-16.20
3Poruchy metabolizmu pigmentov. Pneumokoniózy. Bunkové starnutiePal28.9.202314.30-16.20
4Geneticky podmienené choroby.Čie4.10.202314.30-16.20
Environmentálna patológia.Bab5.10.202314.30-16.20
Poruchy výživy, choroba z ožiarenia.Jan11.10.202314.30-16.20
Vývojové poruchy.Čie12.10.202314.30-16.20
Akútny zápal.Bab18.10.202314.30-16.20
6 Chronický zápal. Granulomatózny zápalBab19.10.202314.30-16.20
7Poruchy imunitných reakcií.Bab25.10.202314.30-16.20
7Autoimúnne ochorenia, AIDS.Bab26.10.202314.30-16.20
8Sviatok1.11.2023
8Infekčné choroby.Kri2.11.202314.30-16.20
9Všeobecná onkológia.Dan8.11.202314.30-16.20
9Genetické a epigenetické faktory v onkogenézeBab9.11.202314.30-16.20
10Špeciálna onkológia. Nádorové markery v patológii.Dan15.11.202314.30-16.20
10Mezenchymálne nádory.A.Jan16.11.202314.30-16.20
11Malígny melanóm.Jan22.11.202314.30-16.20
11Hemoblastómy, hemoblastózyBab23.11.202314.30-16.20
12Cytológia.Čie29.11.202314.30-16.20
12Covid 19 – makroskopia, mikroskopiaPal30.11.202314.30-16.20
13Rezervovaná témaDan6.12.202314.30-16.20

 

Vysvetlivky:

Dan - Prof. MUDr. Ľ. Danihel, PhD.,          

Bab - Prof. MUDr. P. Babál,CSc.

Jan -  MUDr. P. Janega, PhD.

A.Jan - MUDr. A. Janegová, PhD.

Pal-   MUDr. M. Palkovič, PhD.

Čie - Doc. MUDr. Z. Čierna, PhD.

Kri - MUDr. L. Krivošíková, PhD.

Program pitevných cvičení na zimný a letný semester

Zimný semester:

1.-2. Smrť a posmrtné zmeny. Základy makroskopického opisu pitvaných tkanív  a orgánov

3.-4. Vonkajšia obhliadka a vnútorná obhliadka (všeobecne). Protokol k  patologickej pitve. Zoradenie diagnóz

5.-6. Pitva mozgu a miechy. Makroreakcie

7.-8. Pitva krčných a hrudníkových orgánov

9.-10. Pitva pečeňového a urogenitálneho komplexu

11.-12. Pitva detskej mŕtvoly. Pitva kostí

13.-14. Zápočtový týždeň (zhrnutie)

 

Letný semester:

1.-2. Makroskopické nálezy pri ochoreniach mozgu a miechy

3.-4. Makroskopické nálezy pri ochoreniach krčných a hrudníkových orgánov

5.-6. Makroskopické nálezy pri ochoreniach pečeňového komplexu

7.-8. Makroskopické nálezy pri ochoreniach uropoetického komplexu

9.-10. Makroskopické nálezy pri ochoreniach pohlavných orgánov

11.-12. Makroskopické nálezy pri ochoreniach hemopoetického systému  a RES

13.-14. Zápočtový týždeň (zhrnutie). Pitevný pohovor (prvá časť ústnej skúšky z patologickej anatómie)

Testové otázky na záverečnú skúšku z patologickej anatómie

00 Patológia bunky
1    K príčinám poškodenia buniek patrí
2    Apoptóza
3    Nekróza
4    Jadrový chromatín
5    Pyknóza je
6    K endoplazmatickému retikulu (ER) patrí(a)
7    K lyzozómom patria
8    Ribozómy
9    Mitochondrie
10    Bunková membrána obsahuje
11    Medzi bunkové adhézne molekuly patria
12    Medzi intermediálne filamenty patria
13    Medzi mikrofilamenty patria
14    Medzi mikrotubuly patria
15    Lévyho telieska pozorujeme pri
16    Dezmozómy sa vyskytujú
17    Neurofilamenty
18    Hydropická zmena (dystrofia)
19    Hyalínová zmena (dystrofia)
20    Hlienová zmena (dystrofia)
21    Steatóza
22    Steatóza môže byť spôsobená
23    Lipomatóza
24    Amyloidóza
25    Sekundárna amyloidóza
26    Primárna amyloidóza
27    Medzi lyzozomálne choroby patria
28    K endogénnym pigmentom patrí
29    K exogénnym pigmentom patrí
30    Scorbut je
31    Medzi obrovské mnohojadrové bunky patria napríklad
32    K možnostiam (metódam) cytologického vyšetrenia patrí
33    Imunohistochémia
34    Jadrový genóm človeka obsahuje
35    Mitochondriálny genóm človeka obsahuje
36    Medzi mutácie patria
37    Filadelfský chromozóm (translokácia 9 na 22 ) je typická pre
38    Genetická informácia v jadre je uložená v štruktúre

01 Zápal
1    Ktoré prejavy charakterizujú zápal:
2    Čo patrí medzi hlavné zložky zápalu:
3    Medzi hlboké /interstíciové/ zápaly patrí:
4    Fibrinózny zápal na slizniciach sa vyskytuje ako:
5    Na seróznych membránach NEPOZORUJEME zápal:
6    Alteratívny zápal je charakterizovaný najmä:
7    Typickou bunkou v tbc ložisku je:
8    Kazeózna nekróza je typická pre:
9    Zápal:
10    Aká tekutina sa hromadí v tkanive pri zápale:
11    Ktoré bunky sa typicky vyskytujú v mieste akútneho bakteriálneho zápalu:
12    Ktoré bunky sa typicky vyskytujú v mieste chronického zápalu:
13    Aké typy exudátu poznáte:
14    Serózny zápal:
15    Ktoré bunky sa typicky vyskytujú v mieste akútneho vírusového zápalu:
16    Exudát pri fibrínovom zápale obsahuje veľa:
17    Z čoho je zložená pseudomembrána (pablana):
18    Pseudomembranózny typ zápalu je typický pre:
19    Fibrinózny zápal:
20    Hnisavý zápal:
21    Abces mozgu:
22    Aktinomykóza:
23    Čo sú typické súčasti granulómu pri granulomatóznom zápale:
24    Typickou súčasťou granulómu pri tuberkulóze je:
25    Granulóm pri sarkoidóze:
26    Pri infekcii pľúc vírusom chripky s bakteriálnou superinfekciou v alveoloch nájdeme:
27    Pre akú skupinu ľudí je typická enterobióza:
28    Aké zmeny pozorujeme v cievach pri zápale:
29    Pri akých stavoch sa typicky vyskytuje eozinofília:
30    Proliferatívny zápal:

02 Poruchy obehu
1    K morfologickým zmenám na srdci pri systémovej alebo pľúcnej hypertenzii patria
2    K prejavom zlyhávania pravej komory srdca patrí:
3    Muškátová pečeň je prejavom:
4    Chronická venostáza orgánov dutiny brušnej je prejavom:
5    Biely trombus je tvorený
6    Patogenéza vzniku trombózy zahŕňa
7    Paradoxná embolizácia je:
8    Hnedá indurácia pľúc:
9    Cor pulmonale chronicum je komplikáciou:
10    Edém pľúc je prejavom:
11    Šok
12    Embolizácia
13    Embólia do a.pulmonalis:
14    Lymfedém vzniká:
15    Hypoproteinemický edém (s poklesom onkotického tlaku) vzniká typicky pri:
16    Tromby tepien:
17    Tromby žíl:
18    Cor pulmonale acutum:
19    V patogenéze edému sa uplatňuje:
20    Transsudát sa odlišuje od exsudátu tým, že:
21    Nefritický edém sa odlišuje od nefrotického edému tým, že
22    Edém pľúc vzniká pri:
23    Aktívna hyperémia je výsledkom
24    Časté príčiny tromboembolov tepien vo veľkom obehu sú
25    Hemoragický infarkt sa vyskytuje najčastejšie v

03 Regresívne a progresívne zmeny
1    Medzi adaptácie patrí
2    Hyperplázia je:
3    Atrofia je:
4    Metaplázia je:
5    Aké typy nekrózy poznáme:
6    Nekróza je:
7    Hemoragický infarkt pľúc:
8    Čo je encefalomalácia?
9    Akútny infarkt myokardu:
10    Čo je apoptóza
11    Koagulačná nekróza je typická v:
12    Anemický infarkt obličky:
13    Koncentrická hypertrofia ľavej komory srdca:
14    Pri vzniku atrofií sa môže uplatniť:
15    Príčiny nekrózy sú:
16    Medzi fyzikálne posmrtné zmeny patrí:
17    Ako vzniká verdohemoglobín vyvolávajúci pseudomelanózu?:
18    Posmrtná stuhnutosť sa najčastejšie objavuje :
19    Dysplázia:
20    Ktoré bunky neregenerujú:
21    Granulačné tkanivo NEobsahuje:
22    Proces reparácie:
23    Medzi posmrtné zmeny NEPATRÍ:
24    Trombus:
25    Kostné zlomeniny sa hoja:
26    Hypertrofia je:
27    Ktoré tkanivá sa hoja reparáciou:
28    Dysplázia je často sprevádzaná

04 Onkológia všeobecná a epitelové nádory
1    Medzi nepravé nádory patrí:
2    Medzi epitelové nádory patrí:
3    Grading nádoru vyjadruje:
4    Medzi malígne nádory z krycieho epitelu patrí:
5    Malígny nádor je charakterizovaný:
6    Anapláziu buniek charakterizuje:
7    K cestám metastázovania patrí:
8    Vzťah malígneho nádoru a vírusu je u človeka známy u:
9    Medzi epitelové nádory kože patrí:
10    Ulcus rodens je komplikáciou:
11    Medzi karcinómy z dlaždicového epitelu patrí:
12    Medzi benígne nádory zo žľazového epitelu patrí:
13    Medzi malígne nádory zo žľazového epitelu patrí:
14    Bazocelulárny karcinóm vychádza z:
15    Pleomorfný adenóm sa vyskytuje najmä:
16    Najčastejší zhubný nádor hrubého čreva je:
17    Epidermoidný karcinóm sa typicky vyskytuje:
18    Rohovatenie (tvorba rohovinových perál) v epidermoidnom karcinóme je charakteristické pre:
19    Papilokarcinóm z prechodného epitelu je charakteristický pre:
20    Pri klasifikácii  na základe histogenézy, rodeľujeme nádory podľa:

05 Onkologia mezenchýmové nádory a nádory mäkkých tkanív
1    Medzi nádory z mäkkých tkanív patria
2    Medzi bunky mezenchýmu NEpatria
3    Medzibunková hmota mezenchýmových nádorov obsahuje vlákna:
4    Malígne nádory z mezenchýmu sa označujú
5    Nádory mäkkých tkanív s intermediárnym typom malignity
6    Nádory z periférneho nervového systému
7    Stupeň malignity (grade) nádorov mäkkých tkanív sa stanovuje podľa
8    Typické bunky vláknitého väziva sú
9    Histologicky sa sarkómy vyznačujú
10    Infantilný typ fibrosarkómu je
11    Najčastejším malígnym nádorom mäkkých tkanív detského veku je
12    Fibróm
13    Fibromatóza dezmoidového typu
14    Liposarkóm je
15    Medzi nádory z tukového tkaniva NEpatrí
16    Hibernóm je benígny tumor
17    Benígny nádor zo svaloviny je
18    Medzi typy rabdomyosarkómu patrí
19    Malígny tumor zo synovie je
20    Kaposiho sarkóm
21    Pravé osteogénne nádory zahrňujú:
22    Chondrosarkóm je
23    Osteosarkóm
24    Chondróm
25    Kapilárny hemangióm je:
26    Medzi chronicné myoeloické proliferácie partí:
27    Myelodysplastické syndrómy sú charakteristické nasledovnými znakmi:
28    Akútna myeloická leukémia:

06 Environmentalálna patológia
1    Medzi choroby spájajúce sa s fajčením patrí
2    Chronická obštrukčná choroba pľúc u fajčiarov sa spája s
3    Buergerova (Bürgerova) choroba u fajčiarov
4    Akútna intoxikácia alkoholom má vplyv na
5    Ku klinickým prejavom akútnej intoxikácie alkoholom patrí
6    Následkom chronického alkoholizmu môže vzniknúť
7    Pre Wernickeho-Korsakovov syndróm je typické že
8    K prejavom akútnej choroby z ožiarenia patrí
9    K prejavom chronickej choroby z ožiarenia patrí
10    Pre kwashiorkor je typické
11    Pre marazmus je typické
12    Pickwickov syndróm je
13    Deficit vitamínu A sa spája s
14    Rachitída vzniká pri deficite vitamínu
15    Skorbut vzniká pri deficite vitamínu
16    O Beri-beri platí
17    Pelagra vzniká pri nedostatku vitamínu
18    Nedostatok vitamínu K sa prejaví
19    Megaloblastová anémia vzniká pri deficite vitamínu

07 Kardiovaskulárny systém
1    K prejavom ľavostranného srdcového zlyhania patrí
2    K prejavom pravostranného srdcového zlyhania patrí
3    Hypertrofiu pravej komory srdca charakterizuje
4    Do Fallotovej tetralógie patrí
5    Medzi acyanotické (neskorocyanotické) chyby srdca patrí
6    Medzi cyanotické chyby srdca patrí
7    Koarktácia aorty
8    Klinické prejavy aterosklerózy sa objavujú v štádiu
9    Variantná angina pectoris
10    Infakrt myokardu sa makroskopicky prejaví cyanotickými škvrnitými venostatickými ložiskami. Je starý približne
11    Infarkt myokardu sa makroskopicky prejaví ílovitožltým stredom s hyperemickým lemom. Je starý približne
12    Mikroskopicky charakterizuje infarkt myokardu ktorý vznikol pred 24 hodinami
13    Mikroskopicky charakterizuje infarkt myokardu ktorý vznikom pred 4-6 týždňami
14    Dresslerov syndróm charakterizuje
15    Jazva po infarkte myokardu  sa vytvorí
16    Pri akútnom infarkte myokardu dochádza k bohatej infiltrácii nekrotického ložiska granulocytmi
17    Chronická ischemická choroba srdca sa histologicky prejaví
18    Arteriolosklerotická nefroskleróza je komplikáciou
19    Chronické cor pulmonale môže vznikať v dôsledku
20    Akútne cor pulmonale môže vznikať v dôsledku
21    Pericarditis epistenopericardiaca vzniká pri
22    Súčasťou Aschoffovho uzlíka môžu byť
23    Reumatická choroba srdca
24    Reumatickú horúčku môže sprevádzať
25    Medzi infekčné endokarditídy patrí
26    Medzi neinfekčné endokarditídy patrí
27    Oslerové uzlíky sú
28    Löhleinova nehnisavá (fokálna nekrotizujúca) nefritída vzniká pri
29    Atypická verukózna endokarditída
30    Akútna bakteriálna endokarditída sa môže prejaviť
31    Subakútna bakteriálna endokarditída sa prejavuje
32    Medzi komplikácie bakteriálnej endokarditídy môže patriť
33    K vzniku získanej chlopňovej chyby srdca môže viesť
34    Prolaps mitrálnej chlopne sa vyskytuje pri
35    Vírusové myokarditídy bývajú vyvolané
36    Medzi primárne kardiomyopatie patrí
37    Medzi sekundárne kardiomyopatie patrí
38    Hypertrofickú kardiomyopatiu charakterizuje
39    Hemoragický exudát v perikardiálnej dutine je častý pri
40    Hemoperikard je
41    Tamponáda srdca môže vznikať pri
42    Najčastejší primárny nádor myokardu je
43    Medzi chronické perikarditídy patrí

08 Cievy
1    Artérioloskleróza
2    V dôsledku náhlej hypertenzie nachádzame v stene malých artérií
3    Médiokalcifikujúca skleróza
4    Medzi etiologické faktory aterosklerózy patrí
5    V procese tvorby aterosklerotického plátu dochádza k
6    Aterómové pláty môže komplikovať vznik
7    Kalcifikácie pri ateroskleróze sa typicky vyskytujú v
8    Kalcifikácie pri Mönckebergerovej arterioscleróze sa typicky vyskytujú v
9    Medzi infekčné arteritídy patrí
10    Medzi neinfekčné arteritídy patrí
11    Syfilitická arteritída
12    Polyarteritis nodosa
13    Mikroskopická polyarteritída (hypersenzitívna vaskulitída) zahrňuje
14    Pacientka stará 75 rokov s bolesťami hlavy a vznikajúcou slepotou, diagnostikovaná vaskulitída postihujúca a.ophtalmica, ide najpravdepodobnejšie o:
15    Pacient starý 40 rokov so vznikom nekrotizujúcich granulómov nosa, infiltráciou pľúc a poškodením obličiek, diagnostikovaná vaskulitída, ide najpravdepodobnejšie o:
16    Pacientka stará 25 rokov s oslabením pulzácie na oboch horných končatinách, diagnostikovaná granulomatózna vaskulitída postihujúca cievy aortálneho oblúka, ide najpravdepodobnejšie o:
17    Dieťa s eróziami ústnej sliznice, spojovky, s kožnou vyrážkou a lymfadenopatiou, diagnostikovaná vaskulitída, ide najpravdepodobnejšie o:
18    Pacient starý 40 rokov, fajčiar, s chronickým okluzívnym zápalom ciev dolných končatín, s klaudikáciami, diagnostikovaná vaskulitída, ide najpravdepodobnejšie o:
19    Disekujúca aneuryzma aorty
20    Virchovowo trias zahrňuje
21    Pyogénny granulóm
22    Kapilárny hemangióm
23    Medzi malígne nádory z ciev patrí
24    Medzi formy Kaposhiho sarkómu patrí
25    Vznik Kaposhiho sarkómu je spôsobený priamo infekciou
26    Hemangioendotelióm

09 Respiračný systém
1    Pľúcny acinus je tvorený:
2    Histologicky bronchy obsahujú:
3    Hyalínové membrány pľúc vznikajú pri:
4    V patogenéze ARDS novorodenca je dôležitý:
5    Pre ARDS je typické:
6    Najčastejšími pôvodcami lobárnej pneumónie sú:
7    Medzi štádia lobárnej penumónie radíme:
8    Medzi možné komplikácie lobárnej pneumónie radíme:
9    Bronchopneumónia:
10    Atypická (interstíciová) pneumónia je charakteristická:
11    Medzi akútne intersticiálne zápaly pľúc NEPATRÍ:
12    Medzi hubové infekcie pľúc NEPATRÍ infekcia vyvolaná:
13    Do skupiny chronickej obštrukčnej choroby pľúc zaraďujeme:
14    Histologické zmeny počas chronickej bronchitídy zahŕňajú:
15    Emfyzém je charakterizovaný:
16    V patogenéze emfyzému pľúc hrá dôležitú úlohu:
17    Pan-acínový emfyzém vzniká najmä pri:
18    Pri bronchiálnej astme dochádza najmä k vzostupu:
19    Pri bronchiálnej astme môžeme v lúmene bronchov dokázať:
20    Pri extrinzickej  pľúcnej astme nachádzame:
21    Medzi etiologické faktory bronchiektázie zaraďujeme:
22    Chronická reštrikčná choroba pľúc môže byť spôsobená:
23    Medzi interstíciové choroby pľúc zaraďujeme:
24    Medzi pneumokoniózy zaraďujeme:
25    Tzv. farmárske pľúca vznikajú pri:
26    Medzi benígne nádory pľúc zaraďujeme:
27    Medzi časté zhubné nádory pľúc patrí:
28    Medzi hlavné histologické typy bronchogénneho karcinómu radíme:
29    Pre malobunkový karcinóm pľúc platí:
30    K Hornerovmu syndrómu patrí:
31    Pneumotorax môže byť spôsobený:
32    Spontánny pneumotorax môže vzniknúť pri:
33    Mezotelióm:

10 GIT
1    Medzi etiologické faktory ezofagitídy patrí
2    Medzi hlavné histologické typy karcinómu ezofagu patrí:
3    Čo je to Barrettov ezofágus:
4    Najčastejší karcinóm ezofagu, tvoriaci asi 90% všetkých primárnych karcinómov ezofagu je:
5    Aké sú rizikové faktory vzniku karcinómu ezofágu:
6    Chronická gastritída B typu postihuje:
7    Ménétrierovu chorobu charakterizuje:
8    Pri gastritíde pozorujeme mikroskopicky v sliznici žalúdka:
9    Cushingove (stresové) vredy sú:
10    Komplikáciou žalúdkovej rakoviny môže byť:
11    Komplikáciou Crohnovej choroby môže byť:
12    Nasledujúce tvrdenia o nádoroch žalúdka sú pravdivé:
13    Ktoré choroby su predispozíciou pre ca ventriculi:
14    Floridné "aktívne" štádium ulceróznej kolitídy charakterizuje:
15    Črevná sliznica pri neliečenej celiakálnej sprue (celiákii) je:
16    Hirschsprungovu chorobu ( megacolon congenitum) charakterizuje:
17    V etiológii kolorektálneho karcinómu sa považuje za etiologicky významné:
18    Akútnu hemoragickú nekrózu pankreasu charakterizujú:
19    Medzi dedičné hyperbilirubinémie patrí:
20    Cesta prenosu vírusových hepatitíd je
21    Alkoholovú hepatitídu histologicky charakterizuje:
22    Malloryho hyalín nachádzame v centrolobulárnych hepatocytoch pri:
23    Príčinou sekundárnej biliárnej cirhózy môže byť:
24    Obštrukčný ikterus môže vzniknúť pri cholelitiáze v:
25    Medzi malígne primárne nádory pečene patrí
26    Klatskinov nádor je karcinóm:
27    Portálna hypertenzia vzniká pri:

11 Ústna dutina a zuby
1    V ústnej dutine sa môžu vyskytovať nasledujúce syfilitické zmeny:
2    Pre AIDS typické zmeny na ústnej sliznici sú:
3    Pravé nádory ústnej dutiny sú:
4    Epulis:
5    Leukoplakia:
6    O leukoplakii platí:
7    Histologickým podkladom leukoplakie môže byť:
8    Dlaždicovobunkový (epidermoidný) karcinóm ústnej dutiny:
9    Ameloblastóm je:
10    O histológii ameloblastómu platí:
11    Medzi odontogénne nádory patrí:
12    Odontóm je:
13    O sialoadenitídach platí:
14    Najčastejší benígny nádor slinných žliaz je:
15    Medzi benígne epitelové nádory slinných žliaz patrí:
16    Medzi malígne epitelové nádory slinných žliaz patrí:
17    Pleomorfný adenóm je:
18    Warthinov tumor je:

12 Močový systém
1    Vonkajší povrch kapilár glomerulu je krytý:
2    Odvodové močové cesty vystiela:
3    Medzi cystické lézie obličiek patrí:
4    Pre membránovú glomerulonefritídu je typické:
5    Morfologickou zmenou mezangiovej proliferatívnej (fokálnej proliferatívnej) glomerulonefritídy je:
6    Pre akútnu poststreptokokovú glomerulonefritídu je typické:
7    Pre nefrotický syndróm je charakteristické:
8    Kimmelstielova Wilsonova glomeruloskleróza vzniká pri:
9    Najčastejšou príčinou akútnej pyelonefritídy je infekcia:
10    End – stage kidney môže vzniknúť ako následok:
11    Pri akútnej pyelonefritíde (akútnej tubointersticiálnej nefritíde) je v moči:
12    Hydronefróza je hromadenie:
13    Pyonefróza je:
14    Arteriolosklerotická nefroskleróza postihuje najmä ľudí s:
15    Typickým nádorom obličky detského veku je:
16    Najčastejším zhubným nádorom močového mechúra je:
17    Amyloidóza obličiek sa klinicky prejavuje:
18    Choroby, ktoré zapríčiňujú hematúriu sú:
19    Najčastejší malígny nádor obličky u dospelých vychádza z:

13 Pohlavný systém
1    Benígna hyperplázia prostaty vzniká z
2    Hyperplázia prostaty postihuje najčastejšie
3    Karcinóm mužskej prostaty vzniká pri:
4    Adenokarcinóm prostaty vzniká najčastejšie:
5    Pri karcinóme prostaty sa nádorové metastázy vyskytujú najmä v (možné viaceré možnosti):
6    Karcinóm prostaty:
7    Varikokéla je:
8    Kryptorchizmus je:
9    Seminóm je:
10    Spermatocytický tumor:
11    Bunky seminómu dávajú pozitívny výsledok pri nasledujúcom farbení:
12    Medzi germinálne nádory testis patrí:
13    Hladiny alfa-fetoproteínu v krvnom sére sú zvýšené v 100% prípadov nasledovného typu nádoru zárodkových buniek:
14    Všetky typy teratómu semenníka u dospelých sú:
15    Typické štruktúry vytvorené okolo ciev, ktoré vidno v nádore žĺtkového vaku sú známe ako:
16    Produkcia hCG v nádoroch testis je typická pre:
17    Condyloma accuminatum vznikajú infekciou:
18    K najčastejším nádorom vagíny v detskom veku patrí:
19    Koilocyt je bunka patognomická pre infekciu:
20    LG SIL je charakterizovaná dyspláziou dlaždicového epiteli :
21    Epidermoidný karcinóm krčka maternice vzniká najčastejšie:
22    Bethesda systém v gynekopatológii má význam pre:
23    SIL:
24    Hyperplázia endometria je spôsobená:
25    Najčastejším malígnym nádorom endometria je:
26    Medzi zhubné nádory vaječníka NEPATRÍ:
27    Medzi nádory zo špecifického mezodermu ovária NEPATRÍ:
28    Pre nádor endodermového sínu (zo žĺtkového vaku) je typická produkcia:
29    Gestačný choriokarcinóm patrí medzi:
30    Kompletná hydatidózna mola je charakteristická
31    Najčastejší benígny nádor svaloviny maternice je:
32    Fibrocystické zmeny prsníka tvorí:
33    Medzi invazívne karcinómy mliečnej žľazy NEPATRÍ:
34    Najčastejší karcinóm mliečnej žľazy je:

14 Koža
1    Pokožka je tvorená:
2    Merkelove bunky kože sú:
3    Medzi kožné ochorenie vírusového pôvodu patrí:
4    Pustula je:
5    Medzi mykobakteriálne infekcie kože patrí:
6    Tinea pedis (atletická noha) je:
7    Impetigo je bakteriálne ochorenie kože vyvolané agensom:
8    Medzi autoimunitné  choroby spojivového tkaniva s prejavmi na koži patrí:
9    Medzi bulózne choroby kože patrí:
10    Medzi dermatózy s poruchou rohovatenia patrí:
11    Akumulácia neutrofilov v parakeratóze (Munroove mikroabscesy) a vysoká papilomatóza sú charakteristické pre:

15 Endokrinný systém
1    Adenohypofýzu tvoria bunky:
2    Neurohypofýzu tvoria bunky:
3    Hyperpituitarizmus môže spôsobovať:
4    Hypopituitarizmus môže spôsobovať:
5    Gigantizmus a akromegália:
6    Hyperprolaktinémia:
7    Diabetes insipidus:
8    Nádory hypofýzy:
9    Kraniofaryngeóm:
10    Cushingov syndróm:
11    Connov syndróm:
12    Adrenokortikálna nedostatočnosť:
13    Addisonova choroba:
14    Nádory nadobličiek:
15    Feochromocytóm:
16    Feochromocytóm:
17    Hypertyreóza:
18    Hypotyreóza:
19    Myxedém:
20    Tyreoiditídy:
21    Hashimotova tyreoiditída je:
22    Pri Hashimotovej tyreoiditíde:
23    Gravesova-Basedowova choroba je:
24    Pri Graves-Basedowovej chorobe:
25    Struma je:
26    Folikulárny adenóm štítnej žľazy vs. nodózna struma:
27    Karcinómy štítnej žľazy:
28    Papilárny karcinóm štítnej žľazy:
29    Folikulárny karcinóm štítnej žľazy:
30    Medulárny karcinóm štítnej žľazy:
31    Hyperparatyreóza:
32    Hypoparatyreóza:
33    Diabetes mellitus 1.typu:
34    Diabetes mellitus 2.typu:
35    Pri diabete 1.typu:
36    Pri diabete 2.typu:
37    Akútne komplikácie diabetu:
38    Chronické komplikácie diabetu:
39    Diabetická nefropatia zahŕňa nasledujúce poškodenia obličiek:
40    Zollingerov-Ellisonov syndróm:
41    Syndróm mnohopočetnej endokrinnej neoplázie (MEN):
42    Difúzny neuroendokrinný systém zahrňuje:
43    Medzi neuroendokrinné nádory patria:
44    Karcinoid:

16 CNS
1    Medzi bunky neuroglie zaraďujeme:
2    Spina bifida je charakterizovaná:
3    Hydrocefalus môže byť:
4    Pôvodcom akútnej hnisavej meningitídy môže byť:
5    Bazilárna meningitída je spôsobená:
6    V mozgovom abscese nachádzame
7    Vírusová encefalitída je histologicky charakteristická prítomnosťou:
8    Pre tabes dorsalis platí:
9    Jacobova-Creutzfeldtova choroba je:
10    Vnútrolebkové krvácanie môže byť:
11    Pri Parkinsovej chorobe sú typickým mikroskopickým nálezom:
12    Hepatolentikulárna degenerácia vzniká v dôsledku:
13    Alzheimerova choroba je characterizovaná:
14    Sclerosis multiplex:
15    Medzi nádory centrálneho nervového systému patrí:
16    Medzi gliómy patria:
17    Pre multiformný glioblastóm platí:
18    Meningiómy:
19    Meduloblastóm:
20    Pre neurilemóm platí:

17 Pohybový systém
1    Medzi kostné bunky NEPATRIA:
2    Kostná hmota pozostáva prevažne z:
3    Osteopetróza vzniká pri:
4    Parathormón ovplyvňuje metabolizmus:
5    Studený absces vzniká pri
6    Fibrózny kalus vzniká pri:
7    Pseudoartróza vzniká ako následok:
8    Ostitis deformans Paget je:
9    Medzi prejavy renálnej osteodystrofie patrí
10    Fibrózna dysplázia patrí medzi:
11    Pre reumatoidnú artritídu je charakteristický histologický nález:
12    Dna je prejavom poruchy metabolizmu
13    Tophi uratici sú typickým nálezom pri
14    Nervovosvalové (neurogénne) choroby sa všeobecne prejavujú
15    Medzi neuromuskulárne choroby s postihnutím nervovosvalového prenosu patrí:
16    Medzi kongenitálne myopatie patrí:
17    Pri hyperplázii alebo nádoroch týmu vzniká obyčajne
18    Denervačné atrofie sa morfologicky prejavujú

Otázky na priebežné testy počas aktuálneho semestra

00Bunka

1. K príčinám poškodenia buniek patrí; 2. Apoptóza; 3. Nekróza; 4. Jadrový chromatín; 5. Pyknóza je; 6. K endoplazmatickému retikulu (ER) patrí(a); 7. K lyzozómom patria; 8. Ribozómy; 9. Mitochondrie; 10. Bunková membrána obsahuje; 11. Medzi bunkové adhézne molekuly patria; 12. Medzi intermediálne filamenty patria; 13. Medzi mikrofilamenty patria; 14. Medzi mikrotubuly patria; 15. Lévyho telieska pozorujeme pri; 16. Dezmozómy sa vyskytujú; 17. Neurofilamenty; 18. Hydropická zmena (dystrofia); 19. Hyalínová zmena (dystrofia); 20. Hlienová zmena (dystrofia); 21. Steatóza; 22. Steatóza môže byť spôsobená; 23. Lipomatóza; 24. Amyloidóza; 25. Sekundárna amyloidóza; 26. Primárna amyloidóza; 27. Medzi lyzozomálne choroby patria; 28. K endogénnym pigmentom patrí; 29. K exogénnym pigmentom patrí; 30. Scorbut je; 31. Medzi obrovské mnohojadrové bunky patria napríklad; 32. K možnostiam (metódam) cytologického vyšetrenia patrí; 33. Imunohistochémia; 34. Jadrový genóm človeka obsahuje; 35. Mitochondriálny genóm človeka obsahuje; 36. Medzi mutácie patria; 37. Filadelfský chromozóm (translokácia 9 na 22 ) je typická pre; 38. Genetická informácia v jadre je uložená v štruktúre;

 

01Zapal

1. Ktoré prejavy charakterizujú zápal:; 2. Čo patrí medzi hlavné zložky zápalu:; 3. Medzi hlboké /interstíciové/ zápaly patrí:; 4. Fibrinózny zápal na slizniciach sa vyskytuje ako:; 5. Na seróznych membránach NEPOZORUJEME zápal:; 6. Alteratívny zápal je charakterizovaný najmä:; 7. Typickou bunkou v tbc ložisku je:; 8. Kazeózna nekróza je typická pre:; 9. Zápal:; 10. Aká tekutina sa hromadí v tkanive pri zápale:; 11. Ktoré bunky sa typicky vyskytujú v mieste akútneho bakteriálneho zápalu:; 12. Ktoré bunky sa typicky vyskytujú v mieste chronického zápalu:; 13. Aké typy exudátu poznáte:; 14. Serózny zápal:; 15. Ktoré bunky sa typicky vyskytujú v mieste akútneho vírusového zápalu:; 16. Exudát pri fibrínovom zápale obsahuje veľa:; 17. Z čoho je zložená pseudomembrána (pablana):; 18. Pseudomembranózny typ zápalu je typický pre:; 19. Fibrinózny zápal:; 20. Hnisavý zápal:; 21. Abces mozgu:; 22. Aktinomykóza:; 23. Čo sú typické súčasti granulómu pri granulomatóznom zápale:; 24. Typickou súčasťou granulómu pri tuberkulóze je:; 25. Granulóm pri sarkoidóze:; 26. Pri infekcii pľúc vírusom chripky s bakteriálnou superinfekciou v alveoloch nájdeme:; 27. Pre akú skupinu ľudí je typická enterobióza:; 28. Aké zmeny pozorujeme v cievach pri zápale:; 29. Pri akých stavoch sa typicky vyskytuje eozinofília:; 30. Proliferatívny zápal:;

 

02PoruchyObehu

1. K morfologickým zmenám na srdci pri systémovej alebo pľúcnej hypertenzii patria; 2. K prejavom zlyhávania pravej komory srdca patrí:; 3. Muškátová pečeň je prejavom:; 4. Chronická venostáza orgánov dutiny brušnej je prejavom:; 5. Biely trombus je tvorený; 6. Patogenéza vzniku trombózy zahŕňa; 7. Paradoxná embolizácia je:; 8. Hnedá indurácia pľúc:; 9. Cor pulmonale chronicum je komplikáciou:; 10. Edém pľúc je prejavom:; 11. Šok ; 12. Embolizácia ; 13. Embólia do a.pulmonalis:; 14. Lymfedém vzniká:; 15. Hypoproteinemický edém (s poklesom onkotického tlaku) vzniká typicky pri:; 16. Tromby tepien:; 17. Tromby žíl:; 18. Cor pulmonale acutum:; 19. V patogenéze edému sa uplatňuje:; 20. Transsudát sa odlišuje od exsudátu tým, že:; 21. Nefritický edém sa odlišuje od nefrotického edému tým, že; 22. Edém pľúc vzniká pri:; 23. Aktívna hyperémia je výsledkom; 24. Časté príčiny tromboembolov tepien vo veľkom obehu sú; 25. Hemoragický infarkt sa vyskytuje najčastejšie v;

 

03RegProgZmeny

1. Medzi adaptácie patrí; 2. Hyperplázia je:; 3. Atrofia je:; 4. Metaplázia je:; 5. Aké typy nekrózy poznáme:; 6. Nekróza je:; 7. Hemoragický infarkt pľúc:; 8. Čo je encefalomalácia?; 9. Akútny infarkt myokardu:; 10. Čo je apoptóza; 11. Koagulačná nekróza je typická v:; 12. Anemický infarkt obličky:; 13. Koncentrická hypertrofia ľavej komory srdca:; 14. Pri vzniku atrofií sa môže uplatniť:; 15. Príčiny nekrózy sú:; 16. Medzi fyzikálne posmrtné zmeny patrí:; 17. Ako vzniká verdohemoglobín vyvolávajúci pseudomelanózu?:; 18. Posmrtná stuhnutosť sa najčastejšie objavuje :; 19. Dysplázia:; 20. Ktoré bunky neregenerujú:; 21. Granulačné tkanivo NEobsahuje:; 22. Proces reparácie:; 23. Medzi posmrtné zmeny NEPATRÍ:; 24. Trombus:; 25. Kostné zlomeniny sa hoja:; 26. Hypertrofia je:; 27. Ktoré tkanivá sa hoja reparáciou:; 28. Dysplázia je často sprevádzaná;

 

04OnkologiaEpitelVseobecne

1. Medzi nepravé nádory patrí:; 2. Medzi epitelové nádory patrí:; 3. Grading nádoru vyjadruje:; 4. Medzi malígne nádory z krycieho epitelu patrí:; 5. Malígny nádor je charakterizovaný:; 6. Anapláziu buniek charakterizuje:; 7. K cestám metastázovania patrí:; 8. Vzťah malígneho nádoru a vírusu je u človeka známy u:; 9. Medzi epitelové nádory kože patrí:; 10. Ulcus rodens je komplikáciou:; 11. Medzi karcinómy z dlaždicového epitelu patrí:; 12. Medzi benígne nádory zo žľazového epitelu patrí:; 13. Medzi malígne nádory zo žľazového epitelu patrí:; 14. Bazocelulárny karcinóm vychádza z:; 15. Pleomorfný adenóm sa vyskytuje najmä:; 16. Najčastejší zhubný nádor hrubého čreva je:; 17. Epidermoidný karcinóm sa typicky vyskytuje:; 18. Rohovatenie (tvorba rohovinových perál) v epidermoidnom karcinóme je charakteristické pre:; 19. Papilokarcinóm z prechodného epitelu je charakteristický pre:; 20. Pri klasifikácii  na základe histogenézy, rodeľujeme nádory podľa:;

 

05OnkologiaMezenchymSoftTissue

1. Medzi nádory z mäkkých tkanív patria; 2. Medzi bunky mezenchýmu NEpatria; 3. Medzibunková hmota mezenchýmových nádorov obsahuje vlákna:; 4. Malígne nádory z mezenchýmu sa označujú; 5. Nádory mäkkých tkanív s intermediárnym typom malignity; 6. Nádory z periférneho nervového systému; 7. Stupeň malignity (grade) nádorov mäkkých tkanív sa stanovuje podľa; 8. Typické bunky vláknitého väziva sú; 9. Histologicky sa sarkómy vyznačujú; 10. Infantilný typ fibrosarkómu je; 11. Najčastejším malígnym nádorom mäkkých tkanív detského veku je; 12. Fibróm; 13. Fibromatóza dezmoidového typu; 14. Liposarkóm je; 15. Medzi nádory z tukového tkaniva NEpatrí; 16. Hibernóm je benígny tumor; 17. Benígny nádor zo svaloviny je; 18. Medzi typy rabdomyosarkómu patrí; 19. Malígny tumor zo synovie je; 20. Kaposiho sarkóm ; 21. Pravé osteogénne nádory zahrňujú:; 22. Chondrosarkóm je; 23. Osteosarkóm ; 24. Chondróm; 25. Kapilárny hemangióm je:;

 

06Environmental

1. Medzi choroby spájajúce sa s fajčením patrí; 2. Chronická obštrukčná choroba pľúc u fajčiarov sa spája s; 3. Buergerova (Bürgerova) choroba u fajčiarov; 4. Akútna intoxikácia alkoholom má vplyv na; 5. Ku klinickým prejavom akútnej intoxikácie alkoholom patrí; 6. Následkom chronického alkoholizmu môže vzniknúť; 7. Pre Wernickeho-Korsakovov syndróm je typické že; 8. K prejavom akútnej choroby z ožiarenia patrí; 9. K prejavom chronickej choroby z ožiarenia patrí; 10. Pre kwashiorkor je typické; 11. Pre marazmus je typické; 12. Pickwickov syndróm je; 13. Deficit vitamínu A sa spája s; 14. Rachitída vzniká pri deficite vitamínu; 15. Skorbut vzniká pri deficite vitamínu; 16. O Beri-beri platí; 17. Pelagra vzniká pri nedostatku vitamínu; 18. Nedostatok vitamínu K sa prejaví; 19. Megaloblastová anémia vzniká pri deficite vitamínu;

 

07Kardio

1. K prejavom ľavostranného srdcového zlyhania patrí; 2. K prejavom pravostranného srdcového zlyhania patrí; 3. Hypertrofiu pravej komory srdca charakterizuje; 4. Do Fallotovej tetralógie patrí; 5. Medzi acyanotické (neskorocyanotické) chyby srdca patrí; 6. Medzi cyanotické chyby srdca patrí; 7. Koarktácia aorty; 8. Klinické prejavy aterosklerózy sa objavujú v štádiu; 9. Variantná angina pectoris; 10. Infakrt myokardu sa makroskopicky prejaví cyanotickými škvrnitými venostatickými ložiskami. Je starý približne; 11. Infarkt myokardu sa makroskopicky prejaví ílovitožltým stredom s hyperemickým lemom. Je starý približne; 12. Mikroskopicky charakterizuje infarkt myokardu ktorý vznikol pred 24 hodinami; 13. Mikroskopicky charakterizuje infarkt myokardu ktorý vznikom pred 4-6 týždňami; 14. Dresslerov syndróm charakterizuje; 15. Jazva po infarkte myokardu  sa vytvorí; 16. Pri akútnom infarkte myokardu dochádza k bohatej infiltrácii nekrotického ložiska granulocytmi; 17. Chronická ischemická choroba srdca sa histologicky prejaví; 18. Arteriolosklerotická nefroskleróza je komplikáciou; 19. Chronické cor pulmonale môže vznikať v dôsledku; 20. Akútne cor pulmonale môže vznikať v dôsledku; 21. Pericarditis epistenopericardiaca vzniká pri; 22. Súčasťou Aschoffovho uzlíka môžu byť; 23. Reumatická choroba srdca; 24. Reumatickú horúčku môže sprevádzať; 25. Medzi infekčné endokarditídy patrí; 26. Medzi neinfekčné endokarditídy patrí; 27. Oslerové uzlíky sú ; 28. Löhleinova nehnisavá (fokálna nekrotizujúca) nefritída vzniká pri; 29. Atypická verukózna endokarditída; 30. Akútna bakteriálna endokarditída sa môže prejaviť; 31. Subakútna bakteriálna endokarditída sa prejavuje; 32. Medzi komplikácie bakteriálnej endokarditídy môže patriť; 33. K vzniku získanej chlopňovej chyby srdca môže viesť; 34. Prolaps mitrálnej chlopne sa vyskytuje pri; 35. Vírusové myokarditídy bývajú vyvolané; 36. Medzi primárne kardiomyopatie patrí; 37. Medzi sekundárne kardiomyopatie patrí; 38. Hypertrofickú kardiomyopatiu charakterizuje; 39. Hemoragický exudát v perikardiálnej dutine je častý pri; 40. Hemoperikard je; 41. Tamponáda srdca môže vznikať pri; 42. Najčastejší primárny nádor myokardu je; 43. Medzi chronické perikarditídy patrí;

 

08Cievy

1. Artérioloskleróza; 2. V dôsledku náhlej hypertenzie nachádzame v stene malých artérií; 3. Médiokalcifikujúca skleróza; 4. Medzi etiologické faktory aterosklerózy patrí; 5. V procese tvorby aterosklerotického plátu dochádza k; 6. Aterómové pláty môže komplikovať vznik; 7. Kalcifikácie pri ateroskleróze sa typicky vyskytujú v; 8. Kalcifikácie pri Mönckebergerovej arterioscleróze sa typicky vyskytujú v; 9. Medzi infekčné arteritídy patrí; 10. Medzi neinfekčné arteritídy patrí; 11. Syfilitická arteritída; 12. Polyarteritis nodosa; 13. Mikroskopická polyarteritída (hypersenzitívna vaskulitída) zahrňuje; 14. Pacientka stará 75 rokov s bolesťami hlavy a vznikajúcou slepotou, diagnostikovaná vaskulitída postihujúca a.ophtalmica, ide najpravdepodobnejšie o:; 15. Pacient starý 40 rokov so vznikom nekrotizujúcich granulómov nosa, infiltráciou pľúc a poškodením obličiek, diagnostikovaná vaskulitída, ide najpravdepodobnejšie o:; 16. Pacientka stará 25 rokov s oslabením pulzácie na oboch horných končatinách, diagnostikovaná granulomatózna vaskulitída postihujúca cievy aortálneho oblúka, ide najpravdepodobnejšie o:; 17. Dieťa s eróziami ústnej sliznice, spojovky, s kožnou vyrážkou a lymfadenopatiou, diagnostikovaná vaskulitída, ide najpravdepodobnejšie o:; 18. Pacient starý 40 rokov, fajčiar, s chronickým okluzívnym zápalom ciev dolných končatín, s klaudikáciami, diagnostikovaná vaskulitída, ide najpravdepodobnejšie o:; 19. Disekujúca aneuryzma aorty; 20. Virchovowo trias zahrňuje; 21. Pyogénny granulóm; 22. Kapilárny hemangióm; 23. Medzi malígne nádory z ciev patrí; 24. Medzi formy Kaposhiho sarkómu patrí; 25. Vznik Kaposhiho sarkómu je spôsobený priamo infekciou; 26. Hemangioendotelióm;

 

09Resp

1. Pľúcny acinus je tvorený:; 2. Histologicky bronchy obsahujú:; 3. Hyalínové membrány pľúc vznikajú pri:; 4. V patogenéze ARDS novorodenca je dôležitý:; 5. Pre ARDS je typické:; 6. Najčastejšími pôvodcami lobárnej pneumónie sú:; 7. Medzi štádia lobárnej penumónie radíme:; 8. Medzi možné komplikácie lobárnej pneumónie radíme:; 9. Bronchopneumónia:; 10. Atypická (interstíciová) pneumónia je charakteristická:; 11. Medzi akútne intersticiálne zápaly pľúc NEPATRÍ:; 12. Medzi hubové infekcie pľúc NEPATRÍ infekcia vyvolaná:; 13. Do skupiny chronickej obštrukčnej choroby pľúc zaraďujeme:; 14. Histologické zmeny počas chronickej bronchitídy zahŕňajú:; 15. Emfyzém je charakterizovaný:; 16. V patogenéze emfyzému pľúc hrá dôležitú úlohu:; 17. Pan-acínový emfyzém vzniká najmä pri:; 18. Pri bronchiálnej astme dochádza najmä k vzostupu:; 19. Pri bronchiálnej astme môžeme v lúmene bronchov dokázať:; 20. Pri extrinzickej  pľúcnej astme nachádzame:; 21. Medzi etiologické faktory bronchiektázie zaraďujeme:; 22. Chronická reštrikčná choroba pľúc môže byť spôsobená:; 23. Medzi interstíciové choroby pľúc zaraďujeme:; 24. Medzi pneumokoniózy zaraďujeme:; 25. Tzv. farmárske pľúca vznikajú pri:; 26. Medzi benígne nádory pľúc zaraďujeme:; 27. Medzi časté zhubné nádory pľúc patrí:; 28. Medzi hlavné histologické typy bronchogénneho karcinómu radíme:; 29. Pre malobunkový karcinóm pľúc platí:; 30. K Hornerovmu syndrómu patrí:; 31. Pneumotorax môže byť spôsobený:; 32. Spontánny pneumotorax môže vzniknúť pri:; 33. Mezotelióm:;

 

10GIT

1. Medzi etiologické faktory ezofagitídy patrí; 2. Medzi hlavné histologické typy karcinómu ezofagu patrí:; 3. Čo je to Barrettov ezofágus:; 4. Najčastejší karcinóm ezofagu, tvoriaci asi 90% všetkých primárnych karcinómov ezofagu je:; 5. Aké sú rizikové faktory vzniku karcinómu ezofágu:; 6. Chronická gastritída B typu postihuje:; 7. Ménétrierovu chorobu charakterizuje:; 8. Pri gastritíde pozorujeme mikroskopicky v sliznici žalúdka:; 9. Cushingove (stresové) vredy sú:; 10. Komplikáciou žalúdkovej rakoviny môže byť:; 11. Komplikáciou Crohnovej choroby môže byť:; 12. Nasledujúce tvrdenia o nádoroch žalúdka sú pravdivé:; 13. Ktoré choroby su predispozíciou pre ca ventriculi:; 14. Floridné "aktívne" štádium ulceróznej kolitídy charakterizuje:; 15. Črevná sliznica pri neliečenej celiakálnej sprue (celiákii) je:; 16. Hirschsprungovu chorobu ( megacolon congenitum) charakterizuje:; 17. V etiológii kolorektálneho karcinómu sa považuje za etiologicky významné:; 18. Akútnu hemoragickú nekrózu pankreasu charakterizujú:; 19. Medzi dedičné hyperbilirubinémie patrí:; 20. Cesta prenosu vírusových hepatitíd je; 21. Alkoholovú hepatitídu histologicky charakterizuje:; 22. Malloryho hyalín nachádzame v centrolobulárnych hepatocytoch pri:; 23. Príčinou sekundárnej biliárnej cirhózy môže byť:; 24. Obštrukčný ikterus môže vzniknúť pri cholelitiáze v:; 25. Medzi malígne primárne nádory pečene patrí; 26. Klatskinov nádor je karcinóm:; 27. Portálna hypertenzia vzniká pri:;

 

11UstnaDutinaZuby

1. V ústnej dutine sa môžu vyskytovať nasledujúce syfilitické zmeny:; 2. Pre AIDS typické zmeny na ústnej sliznici sú:; 3. Pravé nádory ústnej dutiny sú:; 4. Epulis:; 5. Leukoplakia:; 6. O leukoplakii platí:; 7. Histologickým podkladom leukoplakie môže byť:; 8. Dlaždicovobunkový (epidermoidný) karcinóm ústnej dutiny:; 9. Ameloblastóm je:; 10. O histológii ameloblastómu platí:; 11. Medzi odontogénne nádory patrí:; 12. Odontóm je:; 13. O sialoadenitídach platí:; 14. Najčastejší benígny nádor slinných žliaz je:; 15. Medzi benígne epitelové nádory slinných žliaz patrí:; 16. Medzi malígne epitelové nádory slinných žliaz patrí:; 17. Pleomorfný adenóm je:; 18. Warthinov tumor je:;

 

12URO

1. Vonkajší povrch kapilár glomerulu je krytý:; 2. Odvodové močové cesty vystiela:; 3. Medzi cystické lézie obličiek patrí:; 4. Pre membránovú glomerulonefritídu je typické:; 5. Morfologickou zmenou mezangiovej proliferatívnej (fokálnej proliferatívnej) glomerulonefritídy je:; 6. Pre akútnu poststreptokokovú glomerulonefritídu je typické:; 7. Pre nefrotický syndróm je charakteristické:; 8. Kimmelstielova Wilsonova glomeruloskleróza vzniká pri:; 9. Najčastejšou príčinou akútnej pyelonefritídy je infekcia:; 10. End – stage kidney môže vzniknúť ako následok:; 11. Pri akútnej pyelonefritíde (akútnej tubointersticiálnej nefritíde) je v moči:; 12. Hydronefróza je hromadenie:; 13. Pyonefróza je:; 14. Arteriolosklerotická nefroskleróza postihuje najmä ľudí s: ; 15. Typickým nádorom obličky detského veku je:; 16. Najčastejším zhubným nádorom močového mechúra je:; 17. Amyloidóza obličiek sa klinicky prejavuje:; 18. Choroby, ktoré zapríčiňujú hematúriu sú:; 19. Najčastejší malígny nádor obličky u dospelých vychádza z:;

 

13Genital

1. Benígna hyperplázia prostaty vzniká z; 2. Hyperplázia prostaty postihuje najčastejšie; 3. Karcinóm mužskej prostaty vzniká pri:; 4. Adenokarcinóm prostaty vzniká najčastejšie:; 5. Pri karcinóme prostaty sa nádorové metastázy vyskytujú najmä v (možné viaceré možnosti):; 6. V nezostúpenom semenníku sa najčastejšie vyvíja nasledovný nádor:; 7. Pôvod epiteloidných buniek pri autoimúnnej orchitíde je z:; 8. Kryptorchizmus je:; 9. Seminóm je:; 10. Spermatocytový seminóm sa odlišuje od klasického seminómu v nasledovných ohľadoch ; 11. Bunky klasického seminómu dávajú pozitívny výsledok pri nasledujúcom farbení:; 12. Medzi germinálne nádory testis patrí:; 13. Hladiny alfa-fétoproteínu v krvnom sére sú zvýšené v 100% prípadov nasledovného typu nádoru zárodkových buniek:; 14. Všetky typy teratómu semenníka u dospelých sú:; 15. Typické štruktúry vytvorené okolo ciev, ktoré vidno v nádore žĺtkového vaku sú známe ako:; 16. Produkciu hCG v nádoroch testis môžeme nájisť v:; 17. Condyloma accuminatum vznikajú infekciou:; 18. K najčastejším nádorom vagíny v detskom veku patrí:; 19. Koilocyt je bunka patognomická pre infekciu:; 20. LG SIL je charakterizovaná dyspláziou dlaždicového epiteli :; 21. Epidermoidný karcinóm krčka maternice vzniká najčastejšie:; 22. Bethesda systém v gynekopatológii má význam pre:; 23. SIL:; 24. Hyperplázia endometria je spôsobená:; 25. Najčastejším malígnym nádorom endometria je:; 26. Medzi zhubné nádory vaječníka NEPATRÍ:; 27. Medzi nádory zo špecifického mezodermu ovária NEPATRÍ:; 28. Pre nádor endodermového sínu (zo žĺtkového vaku) je typická produkcia:; 29. Gestačný choriokarcinóm patrí medzi:; 30. Kompletná hydatidózna mola je charakteristická; 31. Najčastejší benígny nádor svaloviny maternice je:; 32. Fibrocystické zmeny prsníka tvorí:; 33. Medzi invazívne karcinómy mliečnej žľazy NEPATRÍ:; 34. Najčastejší karcinóm mliečnej žľazy je:;

 

14Dermato

1. Pokožka je tvorená:; 2. Merkelove bunky kože sú:; 3. Medzi kožné ochorenie vírusového pôvodu patrí:; 4. Pustula je:; 5. Medzi mykobakteriálne infekcie kože patrí:; 6. Tinea pedis (atletická noha) je:; 7. Impetigo je bakteriálne ochorenie kože vyvolané agensom:; 8. Medzi autoimunitné  choroby spojivového tkaniva s prejavmi na koži patrí:; 9. Medzi bulózne choroby kože patrí:; 10. Medzi dermatózy s poruchou rohovatenia patrí:; 11. Akumulácia neutrofilov v parakeratóze (Munroove mikroabscesy) a vysoká papilomatóza sú charakteristické pre:;

 

15Endokrino

1. Adenohypofýzu tvoria bunky:; 2. Neurohypofýzu tvoria bunky:; 3. Hyperpituitarizmus môže spôsobovať:; 4. Hypopituitarizmus môže spôsobovať:; 5. Gigantizmus a akromegália:; 6. Hyperprolaktinémia:; 7. Diabetes insipidus:; 8. Nádory hypofýzy:; 9. Kraniofaryngeóm:; 10. Cushingov syndróm:; 11. Connov syndróm:; 12. Adrenokortikálna nedostatočnosť:; 13. Addisonova choroba:; 14. Nádory nadobličiek:; 15. Feochromocytóm:; 16. Feochromocytóm:; 17. Hypertyreóza:; 18. Hypotyreóza:; 19. Myxedém:; 20. Tyreoiditídy:; 21. Hashimotova tyreoiditída je:; 22. Pri Hashimotovej tyreoiditíde:; 23. Gravesova-Basedowova choroba je:; 24. Pri Graves-Basedowovej chorobe:; 25. Struma je:; 26. Folikulárny adenóm štítnej žľazy vs. nodózna struma:; 27. Karcinómy štítnej žľazy:; 28. Papilárny karcinóm štítnej žľazy:; 29. Folikulárny karcinóm štítnej žľazy:; 30. Medulárny karcinóm štítnej žľazy:; 31. Hyperparatyreóza:; 32. Hypoparatyreóza:; 33. Diabetes mellitus 1.typu:; 34. Diabetes mellitus 2.typu:; 35. Pri diabete 1.typu:; 36. Pri diabete 2.typu:; 37. Akútne komplikácie diabetu:; 38. Chronické komplikácie diabetu:; 39. Diabetická nefropatia zahŕňa nasledujúce poškodenia obličiek: ; 40. Zollingerov-Ellisonov syndróm:; 41. Syndróm mnohopočetnej endokrinnej neoplázie (MEN):; 42. Difúzny neuroendokrinný systém zahrňuje:; 43. Medzi neuroendokrinné nádory patria:; 44. Karcinoid:;

 

16CNS

1. Medzi bunky neuroglie zaraďujeme:; 2. Spina bifida je charakterizovaná:; 3. Hydrocefalus môže byť:; 4. Pôvodcom akútnej hnisavej meningitídy môže byť:; 5. Bazilárna meningitída je spôsobená:; 6. V mozgovom abscese nachádzame; 7. Vírusová encefalitída je histologicky charakteristická prítomnosťou:; 8. Pre tabes dorsalis platí:; 9. Jacobova-Creutzfeldtova choroba je:; 10. Vnútrolebkové krvácanie môže byť:; 11. Pri Parkinsovej chorobe sú typickým mikroskopickým nálezom:; 12. Hepatolentikulárna degenerácia vzniká v dôsledku:; 13. Alzheimerova choroba je characterizovaná:; 14. Sclerosis multiplex:; 15. Medzi nádory centrálneho nervového systému patrí:; 16. Medzi gliómy patria:; 17. Pre multiformný glioblastóm platí:; 18. Meningiómy:; 19. Meduloblastóm:; 20. Pre neurilemóm platí:;

 

17Pohybovy

1. Medzi kostné bunky NEPATRIA:; 2. Kostná hmota pozostáva prevažne z:; 3. Osteopetróza vzniká pri:; 4. Parathormón ovplyvňuje metabolizmus:; 5. Studený absces vzniká pri; 6. Fibrózny kalus vzniká pri:; 7. Pseudoartróza vzniká ako následok:; 8. Ostitis deformans Paget je:; 9. Medzi prejavy renálnej osteodystrofie patrí; 10. Fibrózna dysplázia patrí medzi:; 11. Pre reumatoidnú artritídu je charakteristický histologický nález:; 12. Dna je prejavom poruchy metabolizmu; 13. Tophi uratici sú typickým nálezom pri; 14. Nervovosvalové (neurogénne) choroby sa všeobecne prejavujú; 15. Medzi neuromuskulárne choroby s postihnutím nervovosvalového prenosu patrí:; 16. Medzi kongenitálne myopatie patrí:; 17. Pri hyperplázii alebo nádoroch týmu vzniká obyčajne; 18. Denervačné atrofie sa morfologicky prejavujú;

Otázky na záverečnú skúšku (ústna skúška)

Podmienkou pripustenia ku záverečnej skúške sú prezencia na všetkých cvičeniach, úspešné napísanie všetkých semestrových testov a absolvovanie praktickej skúšky.

Záverečná skúška pozostáva z dvoch častí: písomného testu a ústnej skúšky.

Písomný test bude mať 25 otázok so 4 možnými odpoveďami. Test k záverečnej skúške sa bude písať v papierovej forme prezenčne, o 8:00 v deň záverečnej skúšky. Čas na písanie testu je 30 minút. Minimálny počet bodov je 75% (t. j. 75 bodov z možných 100). Študent má nárok na 1 riadny termín a 2 opravné termíny. Otázky na záverečnom písomnom teste budú zo všetkých priebežných testov z oboch semestrov. 

Po úspešnom napísaní záverečného testu bude študent pripustený ku ústnej skúške (cca 9:00), kde dostane 3 otázky, jednu z každej z troch kategórií uvedených nižšie, a jedno histopatologické sklo na vyhodnotenie.

V prípade neúspešného napísania aj posledného tretieho (druhého opravného) termínu testu bude študent pripustený ku ústnej skúške.

 

Otázky na ústnu skúšku:

I.

1.     Metódy používané v patológii

2.     Smrť a posmrtné zmeny

3.     Príčiny vzniku a priebeh choroby

4.     Bunkové štruktúry a ich poruchy

5.     Etiológia a patogenéza bunkového poškodenia

6.     Bunkové adaptácie

7.     Reverzibilné poškodenie bunky

8.     Bunková smrť

9.     Amyloidóza

10.   Vrodené a získané poruchy metabolizmu cukrov (diabetes mellitus, glykogenózy)

11.   Vrodené a získané poruchy metabolizmu tukov (steatóza, lipidózy)

12.   Endogénne pigmenty, žltačka

13.   Exogénne pigmenty, pneumokoniózy

14.   Ukladanie vápnika a urátov

15.   Poruchy krvného obehu (srdce cievy, krv)

16.   Hyperémia (aktívna, pasívna)

17.   Miestna anémia (ischémia, infarkt)

18.   Šok (etiológia, klasifikácia)

19.   Trombóza

20.   Embólia

21.   Edém

22.   Zápal (všeobecne)

23.   Priebeh zápalu

24.   Akútny zápal

25.   Chronický zápal

26.   Granulomatózne zápaly (nešpecifické, špecifické)

27.   Prvotná a druhotná tuberkulóza

28.   Syfilis, lepra

29.   Sepsa

30.   Zápaly seróznych blán

31.   Zápaly slizníc

32.   Intersticiálny zápal

33.   Zápaly vyvolané baktériami

34.   Zápaly vyvolané vírusmi

35.   Zápaly vyvolané hubami

36.   Zápaly vyvolané parazitmi

37.   AIDS

38.   Autoimunitné choroby

39.   Imunopatologické procesy (hypersenzitívne reakcie)

40.   Transplantačná rejekcia

41.   Hojenie všeobecne (reparácia, regenerácia)

42.   Hojenie špecializovaných tkanív (kosť, trombus, výpotok)

43.   Vývojové poruchy (kardiovaskulárny systém, muskulo-skeletálny systém)

44.   Geneticky podmienené choroby

45.   Environmentálne choroby (všeobecne)

46.   Poruchy výživy (všeobecne)

47.   Choroby z ožiarenia

 

II.

1.     Charakteristika nádorov

2.     Mikroskopická stavba nádoru

3.     Klasifikácia nádorov

4.     Diagnostika nádorov (biopsia, cytológia)

5.     Nádorové antigény

6.     Benignita a malignita nádorov

7.     Šírenie malígnych nádorov

8.     Kancerogénne faktory, prekancerózy

9.     Vplyv nádoru na organizmus (miestny, celkový)

10.   Benígne epitelové nádory

11.   Malígne epitelové nádory

12.   Karcinómy z viacvrstvového dlaždicového epitelu

13.   Karcinómy zo žľazového epitelu

14.   Benígne a malígne nádory mäkkých tkanív (prehľad)

15.   Nádory z väziva

16.   Nádory chrupky, kostí, kĺbov a šľachových pošiev

17.   Nádory zo svaloviny

18.   Nádory z ciev

19.   Hemoblastózy (prehľad, klasifikácia)

20.   Myeloidné neoplázie (akútne, chronické, myelodysplastický syndróm)

21.   Hodgkinov lymfóm

22.   Non Hodgkinove lymfómy (klasifikácia)

23.   T bunkové lymfómy/leukémie

24.   B bunkové lymfómy/leukémie

25.   Nádory CNS

26.   Nádory periférneho nervstva

27.   Pigmentový névus a malígny melanóm

28.   Nádory pľúc

29.   Nádory tráviaceho systému

30.   Nádory ústnej dutiny a ezofagu

31.   Nádory žalúdka

32.   Nádory tenkého a hrubého čreva

33.   Fibrocystické zmeny prsníka (benígna dysplázia prsníka)

34.   Nádory prsníka

35.   Nádory maternice

36.   Patologické zmeny krčka maternice

37.   Nádory ovária

38.   Nádory prostaty a testis

39.   Nádory obličiek a močových ciest

40.   Nádory štítnej žľazy

41.   Nádory endokrinných žliaz

42.   Nádory kože a kožných andex

43.   Najčastejšie nádory detského veku

44.   Choriokarcinóm + nádor placent. lôžka

45.   Teratómy, hamartómy

  

III. Špeciálna patológia

1.     Endokarditídy infekčné, neinfekčné

2.     Myokarditídy

3.     Kardiomyopatie

4.     Perikarditídy

5.     Reumatická horúčka

6.     Vrodené chyby srdca, ciev

7.     Ateroskleróza

8.     Vaskulitídy

9.     Hypertenzná choroba, komplikácie

10.   Ischemická choroba srdca, infarkt myokardu

11.   Ľavostranné a pravostranné zlyhanie srdca

12.   Chronická reštrikčná choroba pľúc

13.   Bronchitída (akútna, chronická)

14.   Pneumónia lobárna, bronchopneumónia, intersticiálna

15.   Bronchiálna astma

16.   Emfyzém a atelektáza pľúc

17.   Syndróm akútnej dýchacej tiesne (RDS)

18.   Tonzilitída, faryngitída, laryngitída, infekčná mononukleóza

19.   Krčné cysty

20.   Zápaly a nádory slinných žliaz

21.   Vredová choroba gastroduodena

22.   Gastritída a ezofagitída

23.   Enteritídy a kolitídy

24.   Malabsorpčný syndróm

25.   M. Crohn, Ulcerózna kolitída

26.   Ileus,  hernie

27.   Megacolon congenitum

28.   Apendicitída

29.   Hepatitídy, zlyhanie pečene

30.   Cirhóza pečene, etiologické delenie, komplikácie

31.   Cholelitiáza a cholecystitída

32.   Pankreatitída (akútna, chronická)

33.   Peritonitída

34.   Zlyhanie obličiek, akútna renálna insuficiencia

35.   Glomerulonefritída

36.   Tubulointersticiálne nefritídy

37.   Nefrolitiáza

38.   Autoimunne thyreoitídy

39.   Strumy

40.   Hypofyzárne syndrómy

41.   Diabetes mellitus (1., 2. typ)

42.   Patológia nadobličiek

43.   Difúzny neuroendokrinný systém a jeho poruchy

44.   Zápaly kostí a kĺbov (nešpecifické, špecifické)

45.   Reumatoidná artritída, dnová artritída

46.   Deformujúce ochorenia kostí (rachitída, osteodystrofie)

47.   Deformity chrbtice a lebky (vrodené, získané)

48.   Choroby kostrového svalu

49.   Zápaly a myoadenomatózna hyperplázia prostaty 

50.   Cysty ovária

51.   Patológia gravidity, gestačná trofoblastová choroba

52.   Nenádorové patologické zmeny endometria

53.   Choroby novorodencov a dojčiat

54.   Príčiny perinatálnej úmrtnosti

55.   Cystická fibróza

56.   Anémie (hemolytická, perniciózna, aplastická)

57.   Intrakraniálne krvácanie

58.   Hydrocefalus

59.   Ischemické poškodenie mozgu

60.   Meningitídy

61.   Encefalitídy a myelitídy

62.   Demyelinizačné choroby

63.   Patológia periférneho nervstva (polyneuropatie)

64.   Pľuzgiernaté dermatitídy

65.   Spongiformné dermatitídy (seborea, alergie)

66.   Lichenoidné a psoriaformné dermatitídy

67.   Infekčné dermatitídy (bakteriálne, vírusové, hubové)

68.   Choroby spojovky, rohovky a slznej žľazy

69.   Choroby sietnice, retinopatie, glaukóm

70.   Lymfadenopatie (diferenciálna diagnostika) 

 

IV. Súčasťou záverečnej skúšky je mikroskopické vyhodnotenie jedného histopatologického sklíčka.

Otázky zo záverečnej praktickej skúšky z pitvy

 1. Vonkajšia obhliadka

 2. Smrť a posmrtné zmeny

 3. Vnútorná obhliadka-makroskopický opis pitvaných tkanív a orgánov

 4. Usporiadanie pitevných diagnóz

 5. Ischemické zmeny v mozgu - makroskopický opis

 6. Krvácanie do mozgu - makroskopický opis

 7. Meningitída - makroskopický opis

 8. Hydrocehalus - makroskopický opis

 9. Zápaly pleury - makroskopický opis

 10. Zápaly perikardu - makroskopický opis

 11. Hydrotorax a hydroperikard - príčiny vzniku

 12. Emfyzém pľúc - makroskopický opis

 13. Edém pľúc - makroskopický opis

 14. Pneumonia - makroskopický opis

 15. Pneumotorax

 16. Nádory pľúc - makroskopický opis

 17. Cor pulmonale - makroskopický opis

 18. Hypertenzná choroba a komplikácie

 19. ICHS - makroskopický opis

 20. Infarkt myokardu a jeho komplikácie

 21. Ateroskleróza a komplikácie

 22. Chronická venostáza - zmeny v pečeni

 23. Chronická venostáza - zmeny v pľúcach

 24. Edém - makroskopický opis

 25. Cirhóza pečene - makroskopický opis

 26. Steatóza pečene - makroskopický opis

 27. Chronická cholecystitída - makroskopický opis

 28. Ikterus - makroskopický opis

 29. Akútna hemoragická nekróza pankreasu - makroskopický opis

 30. Trombóza - makroskopický opis

 31. Embólia - makroskopický opis

 32. Peritonitída - makroskopický opis

 33. Ileus - makroskopický opis

 34. Akútna pyelonefritída - makroskopický opis

 35. Chronická pyelonefritída - makroskopický opis

 36. Urolitiáza - makroskopický opis

 37. Nádory obličky - makroskopický opis

 38. Hypertrofia prostaty - makroskopický opis

 39. Myóm maternice - makroskopický opis

 40. Akútna myeloidná leukémia - makroskopický opis

 41. Akútna lymfatická leukémia – makroskopický opis

 42. Chronická myeloidná leukémia – makroskopický opis

 43. Chronická lymfatická leukémia – makroskopický opis

 44. Vredová choroba žalúdka - makroskopický opis

 45. Vredová choroba dvanástnika – makroskopický opis

 46. Nádory čreva - makroskopický opis

 47. Nádory žalúdka - makroskopický opis

 48. Nádory pankreasu - makroskopický opis

 49. Metastáza - makroskopický opis

 50. Portálna hypertenzia - opis zmien

 51. Pitva detskej mŕtvoly

 52. Znaky donosenosti - makroskopický opis

 53. Makroreakcie

 54. List o prehliadke mŕtveho

 55. Zákon 581 - právne normy pitvy