Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zubné lekárstvo

Organizácia výučby

Predmet Epidemiológia sa vyučuje v 5.ročníku v zimnom semestri. Výučba  spočíva v absolvovaní 12 hodín povinnej praktickej výučby (stáži) a 12 hodín prednášok. Program praktickej výučby je rozdelený do troch dní po 4 výučbové hodiny a prebieha v prvých troch týždňoch semestra (podľa rozpisu rozvrhu). Rozpis  a syllaby stáži. Prednášky sú dvojhodinové od 1. do 6. výučbového týždňa. Rozpis prednášok. Prednášky budú prebiehať online formou cez MS Teams.

Termíny skúšky z epidemiológie sú v skúšobnom období. Skoršie termíny alebo predtermíny sú možné len po dohode s prednostom ústavu a po schválení gestorujúcim prodekanom pre zubné lekárstvo. Ďalšie informácie o výučbe a povinnej či odporučenej literatúre sú na webovej stránke ústavu.  

Podmienky pre absolvovanie praktickej výučby epidemiológie:

1.   Študent musí absolvovať všetky témy, ktoré sú obsahom náplne praktickej  výučby (troch kompletných dní), teda nesmie mať ani jednu absenciu.

2.    Študent sa musí aktívne zúčastňovať výučby a zapájať sa. V prípade  opakovanej pasivity ho môže vyučujúci vylúčiť z výučby a študent si danú časť musí nahradiť.

3.   Ak študent nesplní uvedené podmienky, nebude mu praktická časť výučby uznaná ako absolvovaná a nemôže sa zúčastniť skúšky. 

      Náhrada účasti študentov na praktických cvičeniach :

1.    Študent, ktorý neabsolvoval stáže v plnom rozsahu a má si ich nahradiť, prípadne nejakú ich časť, sa musí vopred, pred náhradou stáži, dohodnúť s pedagógom zodpovedným za priebeh výučby (Mgr. Kotrbancová). Uvedie dôvod prečo nemohol absolvovať stáže v pôvodnom termíne a v prípade akceptovania dôvodu a voľného miesto vo výučbovej miestnosti si v dohodnutom termíne môže výučbu nahradiť.

2.    Náhrada stáží vopred, pred termínom vyplývajúcim z rozvrhu, je možná len vo výnimočných a vážnych dôvodoch a pri individuálnom štúdiu v rámci programu Erasmus, opäť po dohode so zodpovedným pedagógom.

Záverečná skúška z epidemiológie

Podmienkou pre zapísanie sa na skúšku z epidemiológie je absolvovanie prerekvizít, t.j. skúšky z mikrobiológie a imunológie (overenie sa robí v AIS2) a absolvovanie praktickej výučby z epidemiológie (100% účasť na praktických cvičeniach). Ak študent nesplní tieto podmienky, nebude pripustený na skúšku z epidemiológie. 

Študenti sa na skúšku zapisujú (ak splnili kritéria pre zapísanie sa na skúšku) cez AIS2 po vypísaní termínov skúšok. V deň skúšky sa študenti dostavia na Ústav epidemiológie o 7,15 hod. a po predložení indexu napíšu test.  Všetci, ktorí v teste dosiahnu minimálne 75 % bodov a viac postúpia na ústnu skúšku. Tí, ktorí nedosiahnu 75 % bodov, neprospeli a do AIS2 im bude zapísané hodnotenie Fx. Ak študent nedosiahne v teste opakovane pri dvoch pokusoch hranicu 75 % bodov, pri poslednom treťom pokuse bude aj napriek tomu vyskúšaný. Ak študent  dosiahne a prekročí hranicu 75 % bodov a neuspeje na ústnej skúške, pri ďalšom termíne skúšky už test nemusí písať. Tieto pravidlá platia aj pri prenášaní skúšky do vyššieho ročníka.

Na ústnej skúške si študent vytiahne 3 otázky (všeobecná epidemiológia, špeciálna epidemiológia, chronické ochorenia) tak, aby skúška  preverila komplexné vedomosti študenta z epidemiológie. Link na otázky na skúšku Podmienkou pre úspešné absolvovanie skúšky je zvládnuť odpovede na všetky otázky.  Študent má právo písomne si pripraviť odpovede, skúšajúci mu poskytne potrebný čas, spravidla 30 minút. Podvádzanie pri skúške je dôvodom na prerušenie skúšky a hodnotenie Fx. Neúčasť na skúške, na ktorú sa študent zapísal v AIS2, je automaticky hodnotená Fx. Prihlásenie na skúšku a prípadné odhlásenie z termínu skúšky, ktoré dovoľuje AIS2, je v kompetencii študenta. Ak sa chce študent odhlásiť v termíne, ktorý už AIS2 nedovoľuje, môže tak urobiť písomne listom prednostovi ústavu. Podobne ak chce študent ospravedlniť zapísaný termín, na ktorý sa nedostavil, možno tak urobiť do 5 dní po skúške listom prednostovi ústavu, resp. doniesť  doklad o návšteve ošetrujúceho lekára.

Povinná literatúra pre skúšku z epidemiológie

Praktické cvičenia z epidemiológie  

Daná publikácia je tiež dostupná na webe akademickej knižnice

https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/sluzby/akademicka_kniznica/PDF/Elektronicke_knihy_LF_UK/Brazinova_Prakticke_cvicenia_z_epidemiologie_NEW_06-2022.pdf

Bazovská, S.,  Bakoss, P.,  Baráková, A.,  Guryčová, D.,  Jareková, J., Macháčová, E.  Pleško,  I.,  Špaleková, M., Výrosteková, V.: Epidemiológia pre študentov zubného lekárstva. 2. vydanie.  Univerzita Komenského Bratislava, 2016. 136 s. ISBN 978-80-223-3973-5

Epidemiológia pre ZL

Odporúčaná literatúra pre skúšku z epidemiológie

Bazovská, Sylvia - Badalík, Ladislav - Bakoss, Pavol - Baška, Tibor - Buchvald, Jozef - Čatár, Gustáv - Čisláková, Lýdia - Dubinský, Pavol - Guryčová, Darina - Hudečková, Henrieta - Jalili, Nasir - Jareková, Jana  - Kmeťová, Marta - Kocianová, Elena - Krištúfková, Zuzana - Labuda, Milan - Maďar, Rastislav - Macháčová, Erika - Mikas, Ján - Mitrová, Eva - Straka, Štefan  - Solovič Ivan - Štefkovičová, Mária - Špaleková, Margita - Volleková, Anna - Výrosteková, Vanda: Špeciálna epidemiológia. - 2. doplnené a aktualizové vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - 366 s.          ISBN 978-80-223-4179-0

Bazovská, S.,  Badalík, L.,  Bakoss, P.,  Baška, T.,  Buchvald, J.,  Čatár, G.,  Čisláková, L.,  Dubinský, P., Guryčová, D., Hudečková, H.,  Jalili, N., Jareková, J., Kmeťová, M., Kocianová, E., Krištúfková, Z., Labuda, M., Maďar, R., Macháčová, E.,  Mikas, J.,  Mitrová, E.,  Straka, Š.,  Štefkovičová, M.,  Špaleková, M., Tomášik, E., Volleková, A., Výrosteková, V.: Špeciálna epidemiológia, 1. vydanie. Univerzita Komenského Bratislava, 2007. - 337 s. ISBN 978-80-223-2301-7

Otázky na test z epidemiológie

Epidemiológia študuje:

Epidemiológia integruje poznatky z disciplín:

Epidemiológia sa zaoberá:   

Prevenciu delíme na :

Prevencia je:

Primárna prevencia je zameraná na:

Medzi opatrenia primárnej prevencie patrí:

Sekundárna prevencia zahŕňa:

Sekundárna prevencia je:

Terciárna prevencia je :

Klinická epidemiológia:

Medicínsky a spoločenský význam infekčných ochorení je daný:

Zdravotný a spoločenský význam infekčných chorôb sa dá posudzovať podľa:

Medicínsky a spoločenský význam infekčných ochorení je daný:

Hlásenie prenosných chorôb je:

Hláseniu podliehajú:

Lekár alebo iný zdravotnícky pracovník je povinný hlásiť:

Obligatórne patogénne mikroorganizmy:

Fakultatívne patogénne mikroorganizmy spôsobujú:

Komenzály (saprofyty):

Prameňom nákazy v epidemiológii označujeme:

Epidemiologický význam chorého človeka ako prameňa nákazy je daný tým, že:

Chorý v jednotlivých klinických štádiách ochorenia je nákazlivý:

Opatrenia týkajúce sa chorého sú:

Nosičstvo patogénnych zárodkov môže byť:

Nosič patogénnych zárodkov:

Chronické nosičstvo sa vyskytuje pri:

Epidemiologické opatrenia pri chronickom nosičstve patogénnych mikroorganizmov sú:

Z darcovstva krvi a iného biologického materiálu sa vylučujú osoby:

Epidemiologické opatrenia u chronických  nosičov brušného týfusu zahrňujú:

Hepatitída B sa môže preniesť:

Hepatitída C sa môže preniesť:

Nosičstvo pri infekcii HIV je:

Prameňom nákazy pri zoonózach je:

Ako zoonózy označujeme ochorenia, ktoré sú:

Prírodnoohniskové nákazy sú:

Prenos salmonelóz na človeka sa uskutočňuje:

Vektormi sa prenášajú:

Kliešte prenášajú na človeka pôvodcov :

Komáre prenášajú na človeka pôvodcov:

K opatreniam na prerušenie ciest prenosu zoonóz patrí:

Prevencia zoonóz zahŕňa:

Lymská borelióza sa prenáša na človeka:

Kliešťová encefalitída sa prenáša na človeka:

Prežívanie patogénnych mikroorganizmov vo vonkajšom prostredí ovplyvňuje:

Prenatálna infekcia je:

Perinatálna infekcia je:

Prenatálne sa prenášajú infekcie vyvolané:

Klasifikácia infekčných ochorení z epidemiologického hľadiska vychádza z:

Črevné nákazy sú ochorenia charakterizované ako:

Faktorom prenosu pri črevných nákazách môže byť:

Pri črevných nákazách je prevencia zameraná   h l a v n e   na:

Pri črevných nákazách je prevencia zameraná na:

Pri črevných nákazách je prevencia zameraná hlavne na:

Nákazy dýchacích ciest  sú charakterizované:

Nákazy dýchacích ciest sú prenášané:

Pre zabránenie šírenia nákaz dýchacích ciest sú najviac rozhodujúce opatrenia:

Nákazy krvné sú charakterizované:

Medzi nákazy kože a povrchových slizníc patria:

Nákazy kože a povrchových slizníc sa prenášajú:

Základom primárnej prevencie u väčšiny nákaz kože a povrchových slizníc je:

Nemocničné nákazy sú ochorenia, ktoré vznikli:

Exogénne nemocničné nákazy vznikajú prenosom etiologických agensov: 

Endogénne nemocničné nákazy sú spôsobené:

Prenos špecifických nemocničných nákaz sa uskutočňuje najčastejšie:

Najčastejšie špecifické nemocničné nákazy sú:

Preventívne epidemiologické opatrenia nemocničných nákaz zahrňujú:

Preventívne epidemiologické opatrenia nemocničných nákaz zahrňujú opatrenia:

Represívne opatrenia pri výskyte nemocničných nákaz ( NN ) zahrňujú:

Základné znaky (charakteristiky) epidemického procesu sú:

Základné podmienky epidemického procesu sú:

Epidemický proces je stála výmena hostiteľov, prejavuje sa ako:

Rozoznávame tieto intenzitné stupne epidemického procesu:

Intenzitu epidemického procesu ovplyvňujú:

Štruktúra epidemického procesu je:

Výskyt infekčných chorôb je možný iba vtedy ak:

Všeobecné zásady boja proti výskytu infekčných chorôb vychádzajú z opatrení zameraných:

Pri uplatňovaní všeobecných zásad boja proti výskytu infekčných chorôb uplatňujú sa princípy:

Represívne protiepidemické opatrenia sa vykonávajú:

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku infekčných chorôb zahrňujú:

Pod pojmom ohnisko nákazy rozumieme:

Trvanie ohniska nákazy je dané:

Základné protiepidemické opatrenia v ohnisku nákazy zahrňujú:

Chorobnosť vyjadruje:

Chorobnosť: 

Špecifická chorobnosť vyjadruje :

Sezonalita vyjadruje:

Incidencia vyjadruje:

Incidencia je ovplyvnená predovšetkým úrovňou prevencie:

Prevalencia vyjadruje:

Prevalencia sa využíva v hodnotení:

Klinickú závažnosť ochorení vyjadruje najlepšie:

Úmrtnosť (mortalitu) na jednotlivé ochorenia vyjadruje:

Smrtnosť (Letalita):

Smrtnosť (letalitu) na jednotlivé ochorenia vyjadruje:

Dojčenská úmrtnosť:

Novorodenecká úmrtnosť vyjadruje:

Perinatálna úmrtnosť:

Evidencia epidemiologicky dôležitých údajov  zahrňuje:

Zber údajov sa vykonáva:

Stredná dĺžka života je:

Medzi epidemiologické metódy patrí:

Deskriptívna metóda sa používa:

Základné epidemiologické charakteristiky v deskriptívnych štúdiách sa týkajú:

Epidemiologická štúdia prípadov a kontrol sa nazýva aj:

Kohortová epidemiologická štúdia sa nazýva aj:

V epidemiologickej štúdii prípadov a kontrol sa študovaný súbor odlišuje od kontrolného  súboru:

Prierezové štúdie sú:

Rizikový faktor choroby:

Relatívne riziko sa stanovuje:

Relatívne riziko v epidemiologických štúdiách informuje o tom:

Experimentálna metóda v epidemiológii:

Surveillance:

Aktívna imunizácia:

Neživé vakcíny obsahujú:

Neživé vakcíny môžu obsahovať:

Medzi neživé vakcíny patria:

Medzi živé vakcíny patria:

Živé vakcíny môžu obsahovať:

V rámci povinného pravidelného očkovania sa v SR očkuje proti:  

Osoby vystavené zvýšenému riziku nákaz pri výkone zamestnania sa povinne očkujú proti:

Osoby vystavené zvýšenému riziku nákaz pri výkone zamestnania sa očkujú proti:

Očkovanie osôb odchádzajúcich do cudziny sa vykonáva:

Povinné očkovanie pri poraneniach sa vykonáva proti:

Gravidné ženy sa nikdy neočkujú proti:

Gravidné ženy sa v indikovaných prípadoch môžu očkovať proti:

Očkovanie proti TBC:

Očkovanie proti diftérii:

Očkovanie proti tetanu:

Očkovanie proti pertussis:

Očkovanie proti vírusovej hepatitíde B:

Aktívna imunizácia proti vírusovej hepatitíde typu B sa vykonáva:

Očkovanie proti ochoreniam vyvolaným Haemophilus influenzae typu b:

Očkovanie proti poliomyelitíde:

Očkovanie proti morbilám:

Očkovanie proti parotitis epidemica:

Očkovanie proti rubeole:

Očkovanie proti ochoreniam vyvolaným pneumokokmi:

Očkovanie proti chrípke:

Pasívna imunizácia sa vykonáva:

Heterológne (zvieracie globulíny):

Homológne (ľudské imunoglobulíny) :

Dekontaminácia je súbor opatrení:

Asepsa znamená:

Antisepsa znamená:

Preventívna dezinfekcia:

Represívna dezinfekcia:

Represívna dezinfekcia sa vykonáva:

V ohnisku nákazy sa vykonáva dezinfekcia :

Medzi fyzikálne metódy dezinfekcie patrí:

Medzi fyzikálne metódy sterilizácie patria:

Fyzikálne metódy sterilizácie sa uskutočňujú:

Oddelenie centrálnej sterilizácie:

Kontrola sterilizácie zahŕňa:

Na kontrola účinnosti sterilizačných prístrojov sa používajú indikátory:

Dezinfekcia je súbor opatrení na zničenie:

Sterilizácia je metóda na zničenie:

Vyšší stupeň dezinfekcie zaručuje zničenie: 

Sterilizáciu fyzikálnymi metódami dosahujeme aplikáciou:

Chemická sterilizácia sa vykonáva:

Na vyšší stupeň dezinfekcie môžeme použiť:

Pri voľbe a používaní dezinfekčných prípravkov je potrebné rešpektovať:

Pri vykonávaní dezinfekcie treba rešpektovať:

Na dezinfekciu rúk a pokožky môžeme použiť: 

Na hygienickú dezinfekciu rúk môžeme použiť:

Používaním kombinovaných dezinfekčných prípravkov sa dosahuje:

Na svete podľa údajov SZO úmrtia na choroby obehovej sústavy (CHOS) tvoria ročne približne:

Zdravotný stav obyvateľstva ovplyvňuje úroveň zdravotníckych služieb a genetická predispozícia približne: 

Zdravotný stav obyvateľstva ovplyvňuje racionálny životný štýl približne:

Úmrtnosť na choroby obehovej sústavy (CHOS) v SR je približne:

Najzávažnejšie rizikové faktory chorôb obehovej sústavy u mužov sú:

Najzávažnejšie rizikové faktory chorôb obehovej sústavy u žien sú:

Na Slovensku sa diabetici podieľajú na celkovom počte obyvateľstva približne:

Obezita podmieňuje mnoho chorobných stavov. Rizikový obvod pása ako nepriamy ukazovateľ abdominálnej obezity u mužov je:

Obezita podmieňuje mnoho chorobných stavov. Rizikový obvod pása ako nepriamy ukazovateľ abdominálnej obezity u žien je:

Počet fajčiarov v SR podľa výsledkov projektov CINDI/MONIKA  je:

Ovplyvnenie rizika chorôb obehovej sústavy je zamerané na zmeny stravovania:

Ovplyvnenie rizika chorôb obehovej sústavy je zamerané na zmeny životného štýlu:

Prežívanie pacientov postihnutých zhubnými nádormi dutiny ústnej a priľahlých častí na Slovensku v porovnaní s európskym priemerom:

Na Slovensku sa zaznamenávajú novo zistené zhubné nádorové ochorenia ročne približne u:

Na Slovensku zomiera ročne na zhubné nádorové ochorenia približne:

Medzi samostatne pôsobiace rizikové faktory zhubných nádorov patrí:

Medzi rizikové faktory zhubných nádorov patrí:

Medzi rizikové faktory zhubných nádorov patria infekcie vyvolané:

Primárna prevencia zhubných nádorov zahrňuje:

Sekundárna prevencia zhubných nádorov u žien zahrňuje:

Sekundárna prevencia zhubných nádorov zahrňuje:

Otázky na ústnu skúšku z epidemiológie

 1. Epidemiológia. Definícia, predmet štúdia. Medicínsky a spoločenský význam infekčných ochorení
 2. Evolúcia patogénnych mikroorganizmov a infekčných ochorení. Nové infekčné ochorenia (tzv. emerging infectious diseases)
 3. Pramene nákazy. Chorý ako prameň nákazy. Opatrenia proti prameňom nákazy
 4. Nosičstvo patogénnych mikroorganizmov. Rozdelenie nosičstva, opatrenie pri výskyte nosičstva
 5. Nosičstvo pri vírusových hepatitídach, pri HIV, pri brušnom týfuse a paratýfuse
 6. Zvieratá ako pramene nákazy. Prírodnoohniskové nákazy, medicínsky význam zoonóz, pramene nákazy, prenos, zásady prevencie
 7. Mechanizmus prenosu choroboplodných zárodkov. 3 fázy prenosu, osobitné formy prenosu. Klasifikácia infekčných chorôb
 8. Nákazy črevné. Základná charakteristika, prenos, epidemiologická charakteristika, zásady prevencie
 9. Nákazy dýchacích ciest. Základná charakteristika, prenos, epidemiologické charakteristika, ARO, zásady prevencie
 10. Nákazy krvné. Základná charakteristika, prenos, živé vektory a ich epidemiologický význam, zásady prevencie
 11. Nákazy kože a povrchových slizníc. Základná charakteristika, prenos, epidemiologická charakteristika, sexuálne prenosné ochorenia, zásady prevencie
 12. Nozokomiálne nákazy. Základná charakteristika, klasifikácia NN, pôvodcovia, pramene, prenos, prevencia
 13. Nozokomiálne nákazy v zubnom lekárstve. Výskyt, zásady prevencie
 14. Epidemický proces. Základná charakteristika, základné podmienky, faktory, ktoré vplývajú na epidemický proces
 15. Všeobecné zásady boja proti infekčným ochoreniam. Všeobecné zásady a princípy, opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu infekčných chorôb
 16. Ohnisko nákazy. Základné opatrenia v ohnisku nákazy
 17. Špecifická profylaxia. Aktívna imunizácia. Základné imunologické princípy, epidemiologické aspekty, neživé a živé vakcíny
 18. Pasívna imunizácia. Profylaxia heterológnymi globulínmi, homológnymi globulínmi, špecifické globulíny
 19. Aplikácia vakcín, reakcie po očkovaní, kontraindikácie očkovania
 20. Druhy očkovania v SR
 21. Očkovanie proti diftérii, tetanu, pertussis, infekciám Haemophilus infulenzae b, pneumokokom
 22. Očkovanie proti tuberkulóze, poliomyelitíde
 23. Očkovanie proti hepatitíde B, chrípke
 24. Očkovanie proti morbilám, mumpsu, rubeole
 25. Dezinfekcia a sterilizácia. Základná charakteristika, rozdelenie dezinfekcie z epidemiologického hľadiska, vyšší stupeň dezinfekcie
 26. Fyzikálne metódy dezinfekcie a sterilizácie
 27. Chemická dezinfekcia. Zásady používania chemických dezinfekčných látok, požiadavky na dezinfekčné látky
 28. Chemické dezinfekčné látky. Rozdelenie chemických dezinfekčných látok, mechanizmus ich účinku
 29. Dezinfekcia a sterilizácia v praxi, zvlášť v stomatologickej praxi
 30. Chemická sterilizácia, centrálna sterilizácia
 31. Dezinsekcia. Spôsoby dezinsekcie, chemické dezinsekčné prípravky, repelenty a atraktanty, použitie dezinsekcie v praxi
 32. Deratizácia. Spôsoby deratizácie, chemická deratizácia, použitie chemickej deratizácie v praxi
 33. Epidemiologické štatistické ukazovatele. Indikátory zdravia populácie, zber údajov, hlásenie prenosných ochorení, registre chorôb, informačné systémy
 34. Metódy epidemiológie. Deskriptívna metóda, štandardizácia hodnôt
 35. Metódy epidemiológie. Analytická metóda, tvorba pracovných hypotéz, kauzálne a rizikové faktory, typy analytických štúdií
 36. Metódy epidemiológie. Experimentálna metóda, klinické a terénne pokusy, metaanalýza
 37. Metódy epidemiológie. Surveillance. Normalita. Diagnostické testy
 38. Výskyt chronických chorôb. Charakteristika a význam CHOS, úmrtnosť vo svete a osobitne v Európe
 39. Epidemiológia CHOS na Slovensku. Výskyt, úmrtnosť, hospitalizácia
 40. Rizikové faktory CHOS. Rozdelenie RF, najzávažnejšie RF
 41. Prevencia CHOS. Populačná stratégia a stratégia vysokého rizika
 42. Epidemiológia ochorení spôsobených zhubnými nádormi. Klasifikácia, deskriptívna epidemiológia
 43. Rizikové faktory zhubných nádorov. Samostatné, komplexné
 44. Prevencia zhubných nádorov. Primárna, sekundárna