Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Všeobecné lekárstvo

Organizácia výučby

       Predmet Epidemiológia sa vyučuje v 5. ročníku všeobecného lekárstva. Je zaradená medzi tzv. blokové predmety. Znamená to, že krúžky v každom ročníku sú rozdelené na dve skupiny. Prvá skupina absolvuje epidemiológiu v zimnom semestri a druhá skupina v letnom semestri.

V prednáškovom týždni prebiehajú prednášky, ktoré sú určené pre všetky krúžky v danom semestri (podľa rozpisu rozvrhu) v rozsahu 12 hodín. Rozpis prednášok. Prednášky budú prebiehať online formou cez MS Teams.

Praktická výučba prebieha vždy v jednom výučbovom týždni. Výučba  spočíva v absolvovaní  5 dní  t.j celkovo 24 hodín povinnej praktickej výučby (stáži) v  jednom výučbovom týždni  individuálne pre každý krúžok podľa rozvrhu.  Sylaby a rozpis stáží.

 

Do bloku praktickej výučby je zaradený seminár (streda).

V rámci prípravy na seminár je potrebné, aby si študenti podrobne naštudovali priložený text. Na seminári bude z neho kvíz a potom s ním budeme pracovať v skupinách. Seminár - text na samoštúdium

 

Epidemiologia nozokomialnych nakaz . Tento text si treba prečítať ako prípravu na praktikum Nozokomiálne nákazy, ktoré budete mať vo štvrtok.

Epid.sit. 1953-2021 text

Epid.sit. 1953-2021 prezentácia

Nasledujúci týždeň je určený pre prípravu na skúšku z epidemiológie, ktorá býva spravidla vo štvrtok a piatok (podľa počtu študentov). Ako najvhodnejšiu formu štúdia odporúčame priebežné štúdium už počas praktickej výučby s možnosťou konzultovať problematické otázky na seminároch a stážach 

Všetky informácie o povinnej či odporučenej literatúre, otázky na testy a skúšku sú na webovej stránke ústavu.

Podmienky pre absolvovanie praktickej výučby epidemiológie:

1. Študent musí absolvovať všetky témy, ktoré sú obsahom náplne praktickej výučby (5 kompletných dní), teda nesmie mať ani jednu absenciu.

2.  Študent sa musí aktívne zúčastňovať výučby a zapájať sa. V prípade opakovanej pasivity ho môže vyučujúci vylúčiť z výučby a študent si danú časť musí nahradiť.

3. Ak študent nesplní uvedené podmienky, nebude mu praktická časť výučby uznaná ako absolvovaná a nemôže sa zúčastniť skúšky. 

 

 Náhrada účasti študentov na praktických cvičeniach :

1. Študent, ktorý neabsolvoval stáže v plnom rozsahu a má si ich nahradiť, prípadne  ich časť, sa musí vopred, pred náhradou stáži, dohodnúť s pedagógom zodpovedným za priebeh výučby (Mgr. Kotrbancová). Uvedie dôvod prečo nemohol absolvovať stáže v pôvodnom termíne a v prípade akceptovania dôvodu a voľného miesta vo výučbovej miestnosti si v dohodnutom termíne môže výučbu nahradiť.

2. Náhrada stáží vopred, pred termínom vyplývajúcim z rozvrhu je možná len vo výnimočných a vážnych dôvodoch a pri individuálnom štúdiu v rámci programu Erasmus, opäť po dohode so zodpovedným pedagógom.

 

Záverečná skúška z epidemiológie

Podmienkou pre zapísanie sa na skúšku z epidemiológie je absolvovanie prerekvizít, t.j. skúšky z mikrobiológie a imunológie (overenie sa robí v AIS2) a absolvovanie praktickej výučby z epidemiológie (100% účasť na praktických cvičeniach). Ak študent nesplní tieto podmienky, nebude pripustený na skúšku z epidemiológie. 

Študenti sa v rámci bloku zapisujú na skúšku cez AIS2 po absolvovaní praktickej výučby (spravidla piatok večer). Blokové termíny na skúšku sú určené len pre študentov, ktoré stážujú v príslušnom bloku a sú vypísané v súlade so študijným a skúšobným  poriadkom.  V skúšobnom období sú vypísané ďalšie termíny na skúšku pre študentov, ktorí neabsolvovali alebo neuspeli na skúške v rámci blokových termínov.

V deň skúšky sa študenti dostavia na Ústav epidemiológie o 7,15 hod. a po predložení indexu napíšu test.  Všetci, ktorí dosiahnu v teste minimálne 75 % bodov a viac postúpia na ústnu skúšku. Tí, ktorí nedosiahnu 75 % bodov, neprospeli a do AIS2 im bude zapísané hodnotenie Fx. Ak študent nedosiahne v teste opakovane pri dvoch pokusoch hranicu 75 % bodov, pri poslednom treťom pokuse bude aj napriek tomu vyskúšaný. Ak študent  dosiahne a prekročí hranicu 75 % bodov a neuspeje na ústnej skúške, pri ďalšom termíne skúšky už test nemusí písať. Tieto pravidlá platia aj pri prenášaní skúšky do vyššieho ročníka.

Na ústnej skúške si študent vytiahne 3 otázky (všeobecná epidemiológia, špeciálna epidemiológia, chronické ochorenia) tak, aby skúška  preverila komplexné vedomosti študenta z epidemiológie. Link zoznam otázok na skúšku Podmienkou pre úspešné absolvovanie skúšky je zvládnuť odpovede na všetky otázky.  Študent má právo písomne si pripraviť odpovede, skúšajúci mu poskytne potrebný čas, spravidla 30 minút. Podvádzanie pri skúške je dôvodom na prerušenie skúšky a hodnotenie Fx.

Neúčasť na skúške, na ktorú sa študent zapísal v AIS2, je automaticky hodnotená Fx. Prihlásenie na skúšku a prípadné odhlásenie z termínu skúšky, ktoré dovoľuje AIS2, je v kompetencii študenta. Ak sa chce študent odhlásiť v termíne, ktorý už AIS2 nedovoľuje, môže tak urobiť písomne listom prednostovi ústavu. Podobne ak chce študent ospravedlniť zapísaný termín, na ktorý sa nedostavil, možno tak urobiť do 5 dní po skúške listom prednostovi ústavu, resp. doniesť doklad o návšteve ošetrujúceho lekára.

Povinná literatúra ku skúške z epidemiológie

Epidemiologické metódy a ich uplatnenie v epidemiológii.

Nozokomiálne nákazy

Epidemiológia neprenosných ochorení

Bakoss, P., Badalík, L., Baráková, A., Baška, T., Bazovská, S., Brozman, M., Čisláková, L., Guryčová, D., Hlava, P., Jareková, J., Maďar, R., Macháčová, E., Michalková, D., Pleško, I., Prokopčáková, H., Riečanský, I., Straka, Š., Špalek, P., Špaleková, M., Urban, Š., Vozár, J., Výrosteková, V.: Epidemiológia. 4. vydanie. Univerzita Komenského Bratislava, 2013. 520 s. ISBN 978-80-223-3499-0

Odporúčaná literatúra ku skúške z epidemiológie

Praktické cvičenia z epidemiológie 

Bazovská, Sylvia - Badalík, Ladislav - Bakoss, Pavol - Baška, Tibor - Buchvald, Jozef - Čatár, Gustáv - Čisláková, Lýdia - Dubinský, Pavol - Guryčová, Darina - Hudečková, Henrieta - Jalili, Nasir - Jareková, Jana  - Kmeťová, Marta - Kocianová, Elena - Krištúfková, Zuzana - Labuda, Milan - Maďar, Rastislav - Macháčová, Erika - Mikas, Ján - Mitrová, Eva - Straka, Štefan  - Solovič Ivan - Štefkovičová, Mária - Špaleková, Margita - Volleková, Anna - Výrosteková, Vanda: Špeciálna epidemiológia. - 2. doplnené a aktualizové vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - 366 s.          ISBN 978-80-223-4179-0

Otázky na test z epidemiológie

Otázky na test

Otázky na ústnu skúšku z epidemiológie

Otázky na ústnu skúšku