Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Všeobecné lekárstvo

Organizácia výučby

Predmet Epidemiológia sa vyučuje v 5. ročníku všeobecného lekárstva. Je zaradená medzi tzv. blokové predmety. Znamená to, že krúžky v každom ročníku sú rozdelené na dve skupiny. Prvá skupina absolvuje epidemiológiu v zimnom semestri a druhá skupina v letnom semestri.

V prednáškovom týždni prebiehajú prednášky, ktoré sú určené pre všetky krúžky v danom semestri (podľa rozpisu rozvrhu) v rozsahu 12 hodín. Rozpis prednášok

Praktická výučba prebieha vždy v jednom výučbovom týždni. Výučba  spočíva v absolvovaní  5 dní  t.j celkovo 24 hodín povinnej praktickej výučby (stáži) v  jednom výučbovom týždni  individuálne pre každý krúžok podľa rozvrhu.  Sylaby a rozpis stáží

 

Do bloku praktickej výučby je zaradený seminár Aplikácia epidemiológie v rozhodovaní založenom na dôkazoch. V rámci prípravy na seminár si študenti naštudujú priložené publikácie, s ktorými budú na seminári pracovať: seminár1; seminár2; seminár3; seminár4; . Dôležité je naštudovať si najmä časti Abstrakt, Metódy, Výsledky (najmä prezentované tabuľky a grafy) a vedieť rozlíšiť deskriptívnu a analytickú časť prezentovaných výsledkov.  

Nasledujúci týždeň je určený pre prípravu na skúšku z epidemiológie, ktorá býva spravidla vo štvrtok a piatok (podľa počtu študentov). Ako najvhodnejšiu formu štúdia odporúčame priebežné štúdium už počas praktickej výučby s možnosťou konzultovať problematické otázky na seminároch a stážach 

Všetky informácie o povinnej či odporučenej literatúre, otázky na testy a skúšku sú na webovej stránke ústavu.

Podmienky pre absolvovanie praktickej výučby epidemiológie:

1. Študent musí absolvovať všetky témy, ktoré sú obsahom náplne praktickej výučby (5 kompletných dní), teda nesmie mať ani jednu absenciu.

2.  Študent sa musí aktívne zúčastňovať výučby a zapájať sa. V prípade opakovanej pasivity ho môže vyučujúci vylúčiť z výučby a študent si danú časť musí nahradiť.

3. Ak študent nesplní uvedené podmienky, nebude mu praktická časť výučby uznaná ako absolvovaná a nemôže sa zúčastniť skúšky. 

 

 Náhrada účasti študentov na praktických cvičeniach :

1. Študent, ktorý neabsolvoval stáže v plnom rozsahu a má si ich nahradiť, prípadne  ich časť, sa musí vopred, pred náhradou stáži, dohodnúť s pedagógom zodpovedným za priebeh výučby (Mgr. Kotrbancová). Uvedie dôvod prečo nemohol absolvovať stáže v pôvodnom termíne a v prípade akceptovania dôvodu a voľného miesta vo výučbovej miestnosti si v dohodnutom termíne môže výučbu nahradiť.

2. Náhrada stáží vopred, pred termínom vyplývajúcim z rozvrhu je možná len vo výnimočných a vážnych dôvodoch a pri individuálnom štúdiu v rámci programu Erasmus, opäť po dohode so zodpovedným pedagógom.

 

Záverečná skúška z epidemiológie

Podmienkou pre zapísanie sa na skúšku z epidemiológie je absolvovanie prerekvizít, t.j. skúšky z mikrobiológie a imunológie (overenie sa robí v AIS2) a absolvovanie praktickej výučby z epidemiológie (100% účasť na praktických cvičeniach). Ak študent nesplní tieto podmienky, nebude pripustený na skúšku z epidemiológie. 

Študenti sa v rámci bloku zapisujú na skúšku cez AIS2 po absolvovaní praktickej výučby (spravidla piatok večer). Blokové termíny na skúšku sú určené len pre študentov, ktoré stážujú v príslušnom bloku a sú vypísané v súlade so študijným a skúšobným  poriadkom.  V skúšobnom období sú vypísané ďalšie termíny na skúšku pre študentov, ktorí neabsolvovali alebo neuspeli na skúške v rámci blokových termínov.

V deň skúšky sa študenti dostavia na Ústav epidemiológie o 7,15 hod. a po predložení indexu napíšu test.  Všetci, ktorí dosiahnu v teste minimálne 75 % bodov a viac postúpia na ústnu skúšku. Tí, ktorí nedosiahnu 75 % bodov, neprospeli a do AIS2 im bude zapísané hodnotenie Fx. Ak študent nedosiahne v teste opakovane pri dvoch pokusoch hranicu 75 % bodov, pri poslednom treťom pokuse bude aj napriek tomu vyskúšaný. Ak študent  dosiahne a prekročí hranicu 75 % bodov a neuspeje na ústnej skúške, pri ďalšom termíne skúšky už test nemusí písať. Tieto pravidlá platia aj pri prenášaní skúšky do vyššieho ročníka.

Na ústnej skúške si študent vytiahne 3 otázky (všeobecná epidemiológia, špeciálna epidemiológia, chronické ochorenia) tak, aby skúška  preverila komplexné vedomosti študenta z epidemiológie. Link zoznam otázok na skúšku Podmienkou pre úspešné absolvovanie skúšky je zvládnuť odpovede na všetky otázky.  Študent má právo písomne si pripraviť odpovede, skúšajúci mu poskytne potrebný čas, spravidla 30 minút. Podvádzanie pri skúške je dôvodom na prerušenie skúšky a hodnotenie Fx.

Neúčasť na skúške, na ktorú sa študent zapísal v AIS2, je automaticky hodnotená Fx. Prihlásenie na skúšku a prípadné odhlásenie z termínu skúšky, ktoré dovoľuje AIS2, je v kompetencii študenta. Ak sa chce študent odhlásiť v termíne, ktorý už AIS2 nedovoľuje, môže tak urobiť písomne listom prednostovi ústavu. Podobne ak chce študent ospravedlniť zapísaný termín, na ktorý sa nedostavil, možno tak urobiť do 5 dní po skúške listom prednostovi ústavu, resp. doniesť doklad o návšteve ošetrujúceho lekára.

Povinná literatúra ku skúške z epidemiológie

Praktické cvičenia z epidemiológie  

Daná publikácia je tiež dostupná na webe akademickej knižnice

https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/sluzby/akademicka_kniznica/PDF/Elektronicke_knihy_LF_UK/Brazinova_Prakticke_cvicenia_z_epidemiologie_NEW_06-2022.pdf

Bakoss, P., Badalík, L., Baráková, A., Baška, T., Bazovská, S., Brozman, M., Čisláková, L., Guryčová, D., Hlava, P., Jareková, J., Maďar, R., Macháčová, E., Michalková, D., Pleško, I., Prokopčáková, H., Riečanský, I., Straka, Š., Špalek, P., Špaleková, M., Urban, Š., Vozár, J., Výrosteková, V.: Epidemiológia. 4. vydanie. Univerzita Komenského Bratislava, 2013. 520 s. ISBN 978-80-223-3499-0

Odporúčaná literatúra ku skúške z epidemiológie

Bazovská, Sylvia - Badalík, Ladislav - Bakoss, Pavol - Baška, Tibor - Buchvald, Jozef - Čatár, Gustáv - Čisláková, Lýdia - Dubinský, Pavol - Guryčová, Darina - Hudečková, Henrieta - Jalili, Nasir - Jareková, Jana  - Kmeťová, Marta - Kocianová, Elena - Krištúfková, Zuzana - Labuda, Milan - Maďar, Rastislav - Macháčová, Erika - Mikas, Ján - Mitrová, Eva - Straka, Štefan  - Solovič Ivan - Štefkovičová, Mária - Špaleková, Margita - Volleková, Anna - Výrosteková, Vanda: Špeciálna epidemiológia. - 2. doplnené a aktualizové vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - 366 s.          ISBN 978-80-223-4179-0

Bazovská, S.,  Badalík, L.,  Bakoss, P.,  Baška, T.,  Buchvald, J.,  Čatár, G.,  Čisláková, L.,  Dubinský, P., Guryčová, D., Hudečková, H.,  Jalili, N., Jareková, J., Kmeťová, M., Kocianová, E., Krištúfková, Z., Labuda, M., Maďar, R., Macháčová, E.,  Mikas, J.,  Mitrová, E.,  Straka, Š.,  Štefkovičová, M.,  Špaleková, M., Tomášik, E., Volleková, A., Výrosteková, V.: Špeciálna epidemiológia, 1. vydanie. Univerzita Komenského Bratislava, 2007. - 337 s. ISBN 978-80-223-2301-7

Otázky na test z epidemiológie

Epidemiológia študuje:

Epidemiológia sa zaoberá:                                     

Klinická epidemiológia sa zaoberá:

Klinická epidemiológia:

Molekulárna epidemiológia:

Medzi epidemiologické metódy patrí:  

Zdravotný a spoločenský význam infekčných chorôb sa dá posudzovať podľa:

Prevencia je:

Primárna prevencia je zameraná na: 

Medzi opatrenia primárnej prevencie patrí: 

Sekundárna prevencia zahŕňa:

Terciárna prevencia zahŕňa:

Hlásenie prenosných chorôb je:

Hláseniu podliehajú:

Lekár alebo iný zdravotnícky pracovník je povinný hlásiť:

Obligatórne patogénne mikroorganizmy:

Fakultatívne patogénne mikroorganizmy spôsobujú:

Komenzály (saprofyty):

Prameňom nákazy v epidemiológii označujeme:

Epidemiologický význam chorého človeka ako prameňa nákazy je daný tým, že:

Chorý v jednotlivých klinických štádiách ochorenia je nákazlivý:         

Opatrenia týkajúce sa chorého sú:     

Nosičstvo patogénnych zárodkov môže byť:                

Nosič patogénnych zárodkov:

Chronické nosičstvo sa vyskytuje pri:

Chronické nosičstvo u ľudí sa vyskytuje pri:

Epidemiologické opatrenia pri chronickom nosičstve patogénnych mikroorganizmov sú:

Aktívna imunizácia proti vírusovej hepatitíde typu B sa vykonáva:

Z darcovstva krvi a iného biologického materiálu sa vylučujú osoby:

Epidemiologické opatrenia u chronických nosičov brušného týfusu zahrňujú:

Vírusová hepatitída typu B sa môže preniesť:

Vírusová hepatitída typu C sa môže preniesť:

Nosičstvo pri infekcii HIV je:

Prameňom nákazy pri zoonózach je:

Ako zoonózy označujeme ochorenia, ktoré sú:

Prírodnoohniskové nákazy sú:

Prenos salmonelóz na človeka sa uskutočňuje:

Brušný týfus sa prenáša:

Rotavírusové gastroenteritídy sa prenášajú:

Vektormi sa prenášajú:

Kliešte prenášajú na človeka pôvodcov :

Komáre prenášajú na človeka pôvodcov :

K opatreniam na prerušenie ciest prenosu zoonóz patrí:

Prevencia krvných nákaz zahŕňa:

Lymská borelióza sa prenáša na človeka:

Kliešťová encefalitída sa prenáša na človeka:

Prežívanie patogénnych mikroorganizmov vo vonkajšom prostredí ovplyvňuje:   

Prenatálna infekcia je:

Perinatálna infekcia je:

Prenatálne sa prenášajú infekcie vyvolané:

Klasifikácia infekčných ochorení z epidemiologického hľadiska vychádza z:

Črevné nákazy sú ochorenia charakterizované ako:

Faktorom prenosu pri črevných nákazách môže byť:

Pri črevných nákazách je prevencia zameraná   h l a v n e   na: 

Nákazy dýchacích ciest sú charakterizované:

Nákazy dýchacích ciest sa prenášajú:

Pre zabránenie šírenia nákaz dýchacích ciest sú prvoradé: 

Krvné nákazy sú charakterizované:

Medzi nákazy kože a povrchových slizníc patria:

Nákazy kože a povrchových slizníc sa prenášajú:

Základom prevencie pri väčšine nákaz kože a povrchových slizníc je:

Nemocničné nákazy sú ochorenia ktoré vznikli:

Exogénne nemocničné nákazy vznikajú prenosom etiologických agensov: 

Endogénne nemocničné nákazy sú spôsobené:

Prenos špecifických nemocničných nákaz sa uskutočňuje najčastejšie:

Najčastejšie špecifické nemocničné nákazy sú:

Špecifické preventívne epidemiologické opatrenia nemocničných nákaz zahrňujú:

Preventívne epidemiologické opatrenia nemocničných nákaz (NN) zahrňujú opatrenia:   

Represívne opatrenia pri výskyte nemocničných nákaz (NN) zahrňujú:

Základné znaky (charakteristiky) epidemického procesu sú:

Rozoznávame tieto intenzitné stupne epidemického procesu:

Intenzitu epidemického procesu ovplyvňujú:

Štruktúra epidemického procesu je:

Na šírenie infekčných chorôb postačuje:

Všeobecné zásady boja proti výskytu infekčných chorôb vychádzajú z opatrení zameraných:

Všeobecné zásady boja proti výskytu infekčných chorôb sa zameriavajú:

Represívne protiepidemické opatrenia sa vykonávajú:

Pod pojmom ohnisko nákazy rozumieme:

Trvanie ohniska nákazy je dané:

Základné protiepidemické opatrenia v ohnisku nákazy zahrňujú:

Deskriptívna metóda sa používa:                        

Základné epidemiologické charakteristiky v deskriptívnych štúdiách sa týkajú:  

Epidemiologická štúdia prípadov a kontrol sa nazýva aj:          

Kohortová epidemiologická štúdia sa nazýva aj:

V kohortových analytických štúdiách sledujeme:                           

V epidemiologickej štúdii prípadov a kontrol sa výber do študovaného súboru robí podľa:

Pre štúdie typu prípadov a kontrol (case-control) platí:            

Pre kohortové štúdie platí:                              

Druh asociácií medzi dvoma javmi:                           

Kauzálne asociované javy (udalosti):                                         

Cieľom analytických epidemiologických štúdií je:                  

Rizikový faktor choroby:                                

Relatívne riziko sa stanovuje:                       

Relatívne riziko v epidemiologických štúdiách informuje o tom:        

Anamnestické údaje o fajčení u pacientov prijatých do nemocnice pre karcinóm pľúc boli porovnávané s anamnestickými údajmi o fajčení u pacientov prijatých do nemocnice pre inú príčinu ako karcinóm pľúc. O aký typ analytickej štúdie ide?

U novoprijatých zdravých pracovníkov železnice boli zisťované údaje o fajčení. Fajčiari a nefajčiari boli následne v priebehu času sledovaní a porovnávaní na výskyt kardiovaskulárnych ochorení. O aký typ analytickej štúdie ide?           

Náhodná chyba vo výsledkoch analytických štúdií môže byť spôsobená:     

Príčinou bias - skreslenia výsledku analytickej štúdie môže byť:      

Párové vyvažovanie (matching) sa používa na tvorbu kontrolných súborov:   

Pred započatím zberu epidemiologických údajov je potrebné:          

Zber údajov sa vykonáva:                                    

Epidemiologicky dôležité údaje sa získavajú z:

Etiologická frakcia rizika v epidemiologických štúdiách informuje o tom:    

Odds ratio sa stanovuje:                                         

Experimentálne štúdie vyžadujú:                               

Incidencia:                                          

Incidencia je ovplyvnená prevenciou:                                

Incidencia je:

Incidencia vyjadruje:

Prevalencia:                                    

Prevalencia vystihuje:                             

Prevalencia sa využíva v hodnotení:                        

Prevalencia vyjadruje:

Špecifická chorobnosť:                                                     

Mortalita:                                     

Letalita:                                 

Úmrtnosť ovplyvňuje prevencia na úrovni:                                

Úmrtnosť (mortalitu) na jednotlivé ochorenia vyjadruje:         

Klinickú závažnosť ochorení vyjadruje najlepšie:         

Smrtnosť (letalitu) na jednotlivé ochorenia vyjadruje:         

Sezonalita vyjadruje:                                           

Rizikový faktor choroby:                             

Dojčenská úmrtnosť:                               

Novorodenecká úmrtnosť vyjadruje:                            

Perinatálna úmrtnosť:                               

Štandardizácia umožňuje:                       

Surveillance ochorení zahrňuje:                        

Prediktívna hodnota pozitívneho diagnostického testu stanovuje:      

Pre senzitivitu diagnostického testu platí:              

Pre špecificitu diagnostického testu platí:

Pre prediktívnu hodnotu pozitívneho testu platí:   

Pre prediktívnu hodnotu negatívneho testu platí:                   

Aktívna imunizácia:

Neživé vakcíny obsahujú:

Neživé vakcíny môžu obsahovať:

Medzi neživé vakcíny patria:

Medzi živé vakcíny patria:

Živé vakcíny môžu obsahovať:

V rámci povinného pravidelného očkovania sa v SR očkuje proti: 

Osoby vystavené zvýšenému riziku nákaz pri výkone zamestnania sa povinne očkujú proti:

Osoby vystavené zvýšenému riziku nákaz pri výkone zamestnania sa očkujú proti:

Očkovanie osôb odchádzajúcich do cudziny sa vykonáva:

Povinné očkovanie pri poraneniach sa vykonáva proti:

Pasívna imunizácia sa vykonáva:

Heterológne (zvieracie globulíny):

Homológne (ľudské imunoglobulíny) :

Gravidné ženy sa nikdy neočkujú proti:

Gravidné ženy sa v indikovaných prípadoch môžu očkovať proti:

HIV pozitívne osoby možno očkovať proti:

Očkovanie proti TBC:

Očkovanie proti diftérii:

Očkovanie proti tetanu:

Očkovanie proti pertussis:

Očkovanie proti vírusovej hepatitíde B:

Očkovanie proti ochoreniam vyvolaným Haemophilus influenzae typu b:

Očkovanie proti poliomyelitíde:

Očkovanie proti morbilám:

Očkovanie proti parotitis epidemica:

Očkovanie proti rubeole:

Očkovanie proti vírusovej hepatitíde A:

Očkovanie proti meningokokovej meningitíde:

Očkovanie proti ochoreniam vyvolaným pneumokokmi:

Očkovanie proti chrípke:

Očkovanie proti varicelle:

Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde:

Očkovanie proti besnote je indikované:

Dekontaminácia je súbor opatrení:

Asepsa znamená:

Antisepsa znamená:

Preventívna dezinfekcia:

Represívna dezinfekcia:

Represívna dezinfekcia sa vykonáva:

V ohnisku nákazy sa vykonáva dezinfekcia:

Z fyzikálnych metód dezinfekcie sa používa:

Na sterilizáciu fyzikálnymi metódami sa používa:

Sterilizácia fyzikálnymi metódami sa uskutočňuje:

Oddelenie centrálnej sterilizácie:

Kontrola sterilizácie zahŕňa:

Na kontrolu účinnosti sterilizačných prístrojov sa používajú indikátory:

Dezinfekcia je súbor opatrení na zničenie:                

Sterilizácia je metóda na zničenie:                   

Vyšší stupeň dezinfekcie zaručuje zničenie:             

Sterilizáciu fyzikálnymi metódami dosahujeme aplikáciou:       

Sterilizáciu fyzikálnymi metódami dosahujeme:       

Chemická sterilizácia sa vykonáva:                                           

Na vyšší stupeň dezinfekcie môžeme použiť:

Pri voľbe a používaní dezinfekčných prípravkov je potrebné rešpektovať:    

Pri vykonávaní dezinfekcie treba rešpektovať:

Na dezinfekciu rúk a pokožky môžeme použiť:           

Na hygienickú dezinfekciu rúk môžeme použiť:              

Používaním kombinovaných dezinfekčných prípravkov sa dosahuje:

Na svete podľa údajov SZO zomiera ročne na choroby obehovej sústavy (CHOS) približne: 

U európskej populácie 0 – 64 ročnej sa na úmrtnosti najčastejšie podieľajú:

U európskej populácie 65 a viacročnej sa na úmrtnosti najčastejšie podieľajú:

Najvyšší podiel príčin smrti v populácii SR vo vekovej skupine 25-64 ročných majú u:

Najvyšší podiel na hospitalizácii na chronické ochorenia v SR majú:

Medzi choroby obehovej sústavy podľa 10 revízie MKCH patria:

Vo vyspelých priemyselných krajinách sú hlavnou príčinou smrti z chorôb obehovej sústavy:

V Afrike a mnohých krajinách Ázie sú hlavnou príčinou smrti z chorôb obehovej sústavy:

Štandardizovaná úmrtnosť na ischemickú chorobu srdca v Európe je:

Štandardizovaná úmrtnosť na ischemickú chorobu srdca v SR je v porovnaní s 15 krajinami EÚ (pred r. 2004):

Úmrtnosť na choroby obehovej sústavy (CHOS) v SR je približne:

Podiel chorôb obehovej sústavy (CHOS) na celkovej hospitalizácii pacientov v SR je:

Podiel chorôb obehovej sústavy (CHOS) na celkovej práceneschopnosti obyvateľstva v SR je:

Framinghamská srdcová štúdia potvrdila, že výskyt KACH je spojený s:

Štúdia siedmich zemí venovaná analýze úmrtnosti na KACH ukázala že:

Projekt Severná Karélia bol zameraný na intervenčné opatrenia voči RF aterosklerózy zmenou stravovacích zvyklostí:

Projekt Severná Karélia bol zameraný na intervenčné opatrenia voči RF aterosklerózy a potvrdil u 35-64 ročných mužov:

Projekt MONIKA (1992-1995) bol zameraný na 35 – 64 ročných, ktorí prekonali neletálny infarkt myokardu potvrdil pri sledovaní RF:

Kardiovaskulárny program SR v rokoch 1978 – 1990 vyšetrením vyše 480 tisíc osôb:

Rizikové faktory aterosklerózy sú:

Najzávažnejšie rizikové faktory chorôb obehovej sústavy u mužov sú:

Najzávažnejšie rizikové faktory chorôb obehovej sústavy u žien sú:

Obezita podmieňuje mnoho chorobných stavov. Rizikový obvod pása ako nepriamy ukazovateľ abdominálnej obezity u mužov je:

Obezita podmieňuje mnoho chorobných stavov. Rizikový obvod pása ako nepriamy ukazovateľ abdominálnej obezity u žien je:

Počet fajčiarov v SR podľa výsledkov projektov CINDI/ MONIKA v populácii 25 – 64 ročných je: 

Nadváhu BMI 25 a viac podľa výsledkov projektov CINDI/MONIKA v populácii 25 – 64 ročných na Slovensku má:

Ovplyvnenie rizika chorôb obehovej sústavy je zamerané na zmeny stravovania:

Ovplyvnenie rizika chorôb obehovej sústavy je zamerané na zmeny životného štýlu:

Na Slovensku sa zaznamenávajú novo zistené zhubné nádorové ochorenia ročne približne:

Na Slovensku zomiera ročne na zhubné nádorové ochorenia približne:

Zhubné nádory vo vyspelých krajinách sa podieľajú na úmrtnosti obyvateľstva:

Na prvom mieste v úmrtnosti na zhubné nádory u mužov v SR sú:

Na prvých miestach v incidencii zhubných nádorov u mužov v SR sú:

Na prvom mieste v úmrtnosti na zhubné nádory u žien na Slovensku sú:

Na prvom mieste v incidencii zhubných nádorov u žien na Slovensku sú:

Klesajúcu incidenciu zhubných nádorov u mužov v SR zaznamenávame u:

Klesajúcu incidenciu zhubných nádorov u žien v SR zaznamenávame u:

Stúpajúcu incidenciu zhubných nádorov u mužov v SR zaznamenávame u:

Stúpajúcu incidenciu zhubných nádorov u žien v SR zaznamenávame u:

Na prvom mieste vo výskyte zhubných nádorov u mužov v celosvetovom meradle sú:

Na prvom mieste vo výskyte zhubných nádorov u žien v celosvetovom meradle sú:

Pri porovnaní výskytu zhubných nádorov (ZN) vo vyspelých a rozvojových krajinách je u mužov v rozvojových krajinách:

Pri porovnaní výskytu zhubných nádorov (ZN) vo vyspelých a rozvojových krajinách je u žien v rozvojových krajinách:

Medzi samostatne pôsobiace rizikové faktory zhubných nádorov patrí:

Medzi komplexne pôsobiace rizikové faktory zhubných nádorov patrí:

Medzi rizikové faktory zhubných nádorov patria infekcie:

Na úmrtiach na zhubné nádory sa podieľajú jednotlivé faktory:

Primárna prevencia zhubných nádorov zahrňuje:

Ochranný efekt potravín pri vzniku zhubných nádorov čreva majú:

Sekundárna prevencia zhubných nádorov u žien zahrňuje:

Sekundárna prevencia zhubných nádorov zahrňuje:

Cievne choroby mozgu (CCHM) sa podieľajú na úmrtiach na choroby obehovej sústavy:

Na akútnych cievnych mozgových príhodách sa podieľajú približne:

Úmrtnosť na CCHM v SR v porovnaní:

Hospitalizácia na CCHM v SR v porovnaní:

Cievne choroby mozgu sa podieľajú na chorobách obehovej sústavy:

Rizikové faktory CCHM sú:

Primárna prevencia CCHM zahrňuje:

Sekundárna prevencia CCHM zahrňuje:

Chronická obštrukčná choroba pľúc je charakterizovaná najčastejšie:

Rizikové faktory chronickej obštrukčnej choroby pľúc sú:

Prevencia obštrukčnej choroby pľúc zahrňuje:

Bronchiálna astma postihuje:

Rizikové faktory astmy sú:

Prevencia bronchiálnej astmy zahrňuje:

Rizikové faktory bronchiektázií sú:

Prevencia bronchiektázií zahrňuje:

Výskyt sarkoidózy je:

Rizikové faktory difúznych parenchýmových ochorení pľúc sú:

Prevencia difúznych parenchymových procesov pľúc zahrňuje:

Diabetes mellitus 2 zo všetkých typov diabetu v Európe tvorí:

Prevalencia diabetu 2 v celej populácii na Slovensku je:

Nediagnostikovaný diabetes v pomere k evidovaným diabetikom na Slovensku je:

Komplikáciou pri DM 2 je po 10 – 15 rokoch trvania ochorenia:

Ochorenie na DM 2 zvyšuje mortalitu:

Rizikové faktory pre vznik DM 2 sú:

Primárna prevencia ochorenia na DM 2 je zameraná na:

Sekundárna prevencia ochorenia na DM 2 je zameraná na:

Rizikové faktory DM 1 sú:

Výskyt ochorenia na DM l je:

Otázky na ústnu skúšku z epidemiológie

 1. Epidemiológia - charakteristika, ciele, dejinné obdobia
 2. Zdravie a choroba. Normalita. Diagnostické testy v epidemiológii. Depistáž.
 3. Indikátory zdravia populácie
 4. Získavanie a evidencia epidemiologických údajov (hlásenie prenosných chorôb, registre chorôb, informačné systémy)
 5. Deskriptívna metóda v epidemiológii, porovnateľnosť a reprezentatívnosť získaných údajov
 6. Analytická metóda v epidemiológii (koncepcia kauzality, typy analytických štúdií a chyby ovplyvňujúce ich výsledok)
 7. Experimentálna metóda v epidemiológii. Surveillance.
 8. Štatistické metódy používané v epidemiológii (prezentácia údajov, testovanie rozdielu medzi súbormi)
 9. Zdravotný a spoločenský význam infekčných chorôb (incidencia, pracovná neschopnosť, invalidizácia, úmrtnosť)
 10. Názory na vznik choroboplodných zárodkov. Pramene nákazy (charakteristika, typy)
 11. Evolúcia infekčných chorôb a príčiny ich zmien. Novovzniknuté ochorenia (SARS, Vtáčia chrípka, variant Creutzfeldtovej-Jacobovej choroby)
 12. Chorý ako prameň nákazy
 13. Nosičstvo patogénnych zárodkov (charakteristika, klasifikácia nosičstva, chronické nosičstvo pri dôležitejších nákazách)
 14. Nosičstvo stafylokokov, streptokokov, meningokokov, Haemophilus influenzae, pneumokokov
 15. Zvieratá ako pramene nákazy (medicínsky význam zoonóz, spôsoby ich prenosu, prevencia)
 16. Mechanizmus prenosu choroboplodných zárodkov. Klasifikácia infekčných chorôb.
 17. Črevné nákazy (všeobecná charakteristika, prevencia)
 18. Hnačkové ochorenia
 19. Nákazy dýchacích ciest (všeobecná charakteristika, prevencia)
 20. Krvné nákazy (všeobecná charakteristika, živé vektory, prevencia)
 21. Nákazy kože a povrchových slizníc (všeobecná charakteristika, prevencia)
 22. Sexuálne prenosné choroby
 23. Nemocničné nákazy (charakteristika, pôvodcovia, prenos, incidencia a prevalencia, prevencia)
 24. Epidemický proces (charakteristika,, znaky, podmienky, ovplyvňujúce faktory)
 25. Zásady boja proti infekčným chorobám (princípy, opatrenia týkajúce sa podmienok epidemického procesu, preventívne a represívne opatrenia)
 26. Programy eradikácie a eliminácie infekčných chorôb
 27. Aktívna imunizácia (imunologcké princípy, epidemiologické aspekty, kolektívna imunita)
 28. Druhy očkovania v Slovenskej republike. Rozdelenie očkovacích látok.
 29. Aplikácia vakcín. Reakcie po očkovaní. Kontraindikácie očkovania. Očkovanie niektorých vybraných skupín ľudí. Užitočnosť a hospodárnosť očkovania.
 30. Očkovanie proti tuberkulóze
 31. Očkovanie proti diftérii, tetanu a pertussis
 32. Očkovanie proti vírusovej hepatitíde B, vírusovej hepatitíde A, poliomyelitíde
 33. Očkovanie proti morbilám, parotitis epidemica, rubeole a varicelle
 34. Očkovanie proti chrípke
 35. Očkovanie proti meningokokovej meningitíde, pneumokokovým ochoreniam, nákazám Haemophilus influenzae typ b
 36. Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde a proti besnote
 37. Očkovanie proti rotavírusovým gastroenteritídam
 38. Očkovanie osôb odchádzajúcich do cudziny. Očkovanie proti brušnému týfusu.
 39. Pasívna imunizácia (profylaxia heterológnymi globulínmi a homológnymi imunoglobulínmi, používané prípravky)
 40. Dekontaminácia (pojmy dezinfekcia, sterilizácia, dezinsekcia, deratizácia, asepsa, antisepsa). Preventívna a represívna dezinfekcia.
 41. Účel a fázy dezinfekcie a sterilizácie. Fyzikálne metódy sterilizácie a dezinfekcie.
 42. Prostriedky chemickej dezinfekcie a sterilizácie, mechanizmus ich účinku, požiadavky na ich vlastnosti
 43. Použitie zásad, kyselín, oxidačných prostriedkov, zlúčenín kovov a halogénov na dezinfekciu
 44. Použitie alkoholov, aldehydov, tenzidov, cyklických zlúčenín a kombinovaných zlúčenín na dezinfekciu
 45. Vyšší stupeň dezinfekcie. Chemická sterilizácia. Centrálna sterilizácia. Kontrola sterilizácie a dezinfekcie.
 46. Dezinsekcia (profylaktická, represívna, druhy insekticídov, ich aplikačné formy)
 47. Použitie insekticídov v praxi
 48. Deratizácia (preventívna, represívna, prípravky a ich použitie)
 49. Nákazy ako bojové biologické prostriedky
 50. Epidemiológia cholery a jej prevencia
 51. Epidemiológia schistozomiózy a jej prevencia
 52. Epidemiológia žltej zimnice a jej prevencia
 53. Zásady boja proti malárii
 54. Epidemiológia filarióz a ich prevencia
 55. Epidemiológia trypanozomióz a ich prevencia
 56. Epidemiológia moru a jeho prevencia
 57. Epidemiológia ankylostomiózy, strongyloidózy a ich prevencia
 58. Epidemiológia hemoragických horúčok (ebola, marburgská, lassa)
 59. Úmrtnosť na vybrané chronické choroby v Európe
 60. Úmrtnosť na hlavné príčiny smrti na Slovensku
 61. Charakteristika a význam srdcovo-cievnych chorôb, úmrtnosť na choroby obehovej sústavy/srdcovo-cievne choroby vo svete a osobitne v Európe
 62. Epidemiológia srdcovo-cievnych chorôb na Slovensku (úmrtnosť, hospitalizácia, invalidizácia, pracovná neschopnosť)
 63. Epidemiologické štúdie a programy kontroly srdcovo-cievnych chorôb vo svete a na Slovensku
 64. Rizikové faktory aterosklerózy a ich klasifikácia
 65. Výskyt hlavných rizikových faktorov srdcovo-cievnych chorôb u obyvateľstva  Slovenska
 66. Prevencia a prognóza srdcovo-cievnych chorôb
 67. Charakteristika, zdravotný a spoločenský význam a klasifikácia cievnych chorôb mozgu
 68. Úmrtnosť, hospitalizácia na cievne choroby mozgu vo svete a osobitne v Európe
 69. Úmrtnosť, hospitalizácia na cievne choroby mozgu na Slovensku
 70. Rizikové faktory cievnych chorôb mozgu
 71. Primárna a sekundárna prevencia cievnych chorôb mozgu
 72. Základné ukazovatele deskriptívnej epidemiológie nádorov
 73. Deskriptívna epidemiológia zhubných nádorov na Slovensku (vývoj incidencie a mortality významných lokalizácií nádorov)
 74. Medzinárodné porovnania incidencie a mortality zhubných nádorov (priemyselné versus rozvojové krajiny)
 75. Najdôležitejšie rizikové faktory zhubných nádorov, ich kategorizácia a ich podiel na úmrtiach
 76. Primárna a sekundárna prevencia zhubných nádorov
 77. Definícia a prevalencia chronickej obštrukčnej choroby pľúc (chronickej bronchitídy, pľúcneho emfyzému) na Slovensku
 78. Rizikové faktory chronickej a prevencia obštrukčnej choroby pľúc (chronickej  bronchitídy, pľúcneho emfyzému)
 79. Epidemiológia bronchiálnej astmy (definícia, prevalencia, rizikové faktory, prevencia)
 80. Epidemiológia bronchiektázií (definícia, prevalencia, rizikové faktory, prevencia)
 81. Epidemiológia difúznych parenchýmových pľúcnych procesov (definícia, prevalencia, rizikové faktory, prevencia)
 82. Charakteristika diabetes mellitus, jeho klasifikácia, etiológia, rizikové faktory, zdravotný a spoločenský význam
 83. Epidemiológia diabetes mellitus 2. typu (prevalencia, incidencia, nediagnostikovaný DM 2) na Slovensku a vo svete
 84. Výskyt komplikácií a sprievodných ochorení pri diabetes mellitus 2. typu
 85. Prevencia diabetes mellitus 2. typu
 86. Epidemiológia diabetes mellitus 1. typu (prevalencia, incidencia, sezonalita, geografické a etnické rozdiely) vo svete a osobitne na Slovensku
 87. Rizikové faktory a možnosti prevencie diabetes mellitus 1. typu