Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

PVP Úvod do medicínskeho práva

Cieľ predmetu

Cieľom predmetu je detailnejšie oboznámiť poslucháčky a poslucháčov s právnou úpravou vybraných otázok poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pozornosť bude venovaná tiež aktuálnym právno-aplikačným problémom a aktuálnym trendom právneho vývoja. Po absolvovaní predmetu by mali absolventi a absolventky disponovať zručnosťami pri vyhľadávaní a interpretácii aktuálnych právnych informácií.

Osoba zodpovedná za obsah: Mgr.et Mgr Silvia Capíková, PhD.

Osnova

Právo ako systém, základná orientácia v právnych predpisoch, vyhľadávanie právnych informácií na internete. Pojem, predmet a pramene medicínskeho práva. Subjekty medicínskeho práva. Orgány verejnej správy na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti, ich postavenie, právomoci a pôsobnosť. Zdravotná starostlivosť (pojem, formy), poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (pojem, formy), zdravotnícke povolanie (spôsobilosť na výkon), zdravotnícky pracovník. Zdravotná dokumentácia. Ochrana osobných údajov. Právne vzťahy v zdravotnej starostlivosti. Poučenie a informovaný súhlas (aj v špecifických prípadoch), poskytovanie zdravotnej starostlivosti bez informovaného súhlasu. Ľudské práva a medicína. Právne aspekty vybraných etických problémov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (výhrada vo svedomí, regulácia pôrodnosti, biomedicínsky výskum, transplantácie, surogačné materstvo, wrongful life a wrongful birth a pod.). Správne delikty, priestupky, vybrané skutkové podstaty trestných činov (korupcia a pod.). Právna zodpovednosť v medicíne (trestnoprávna zodpovednosť lekára, občianskoprávna zodpovednosť lekára, administratívnoprávna zodpovednosť lekára, pracovnoprávna zodpovednosť lekára). Zásada rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a pri výkone zdravotníckeho povolania, zákaz diskriminácie. Práva a povinnosti pacienta, osobnostné práva pacientov. Právna ochrana lekára. Právna regulácia finančných tokov v zdravotníctve.

Záverečné hodnotenie

Výučba prebieha formou prednášok podľa harmonogramu. Predpokladom pre absolvovanie predmetu a udelenie kreditov je účasť na prednáškach (povolené sú dve absencie bez ospravedlnenia) a vypracovanie seminárnej práce v rozsahu 3-5 normovaných strán, a to na niektorú z tém tvoriacich obsahovú náplň prednášok. Témy seminárnych prác a literatúru k téme je potrebné vopred odkonzultovať. Práca je prehľadová, nevyžaduje sa vedecko-objaviteľský charakter, ale korektné uvedenie použitej literatúry a vlastný názor na danú problematiku a jej právnu úpravu z pohľadu budúceho lekára.

Kľúčové právne predpisy

576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, v znení neskorších predpisov

578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Zákon 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv.antidiskriminačný zákon), v platnom znení

Charta práv pacientov v SR (uznesenie vlády z 11. apríla 2001 č.326/2001 Z. z.).

Zákon 355/2007 Z.z.o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, v znení neskorších predpisov

zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, v znení neskorších predpisov

Zákon 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme, v platnom znení

Zákon č. 317/2016 Z. z. Zákon o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek (Transplantačný zákon), a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Zákon SNR č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva, v v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 74/1986 Zb. ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva, v znení neskorších predpisov

Vyhláška č.417/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o informáciách poskytovaných žene a hlásenia o poskytnutí informácií, vzor písomných informácií a určuje sa organizácia zodpovedná za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia, v znení neskorších predpisov

Vyhláška MZ SR č. 56/2014, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poučení, ktoré predchádza informovanému súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby a vzory informovaného súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby v štátnom jazyku a v jazykoch národnostných menšín

Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, v znení neskorších predpisov

Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok, v znení neskorších predpisov

Zákon č.311/200 Z.z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Európskej sociálnej charte. Rada Európy: Európska sociálna charta (revidované znenie, 1996) dostupná z: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/poradne-organy/ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost-sr/vybor-osoby-so-zdravotnym-postihnutim/europska-socialna-charta-re.pdf

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny – Dohovor o ľudských právach a biomedicíne 40/2000 (účinný pre SR od 10.02.2000)

Študijná literatúra

Právne predpisy odporúčané v priebehu kurzu, dostupné z: www.slov-lex.sk a webu MZSR

BARANCOVÁ, H. a kol. Medicínske právo. Bratislava: Veda, 2008. ISBN 978-80-8082-178-4.

CAPÍKOVÁ, S.: Právne súvislosti zdravotnej starostlivosti o pacienta s postihnutím sluchu. s. 90-170 In: Beňo, P., Tarcsiová, D., Capíková, S.: Komunikácia so sluchovo postihnutými v zdravotníctve a sociálnej práci. 2. rozšírené a preprac.vyd., Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2014. ISBN 978-80-8082-786-1.

DUBOVÁ A., KOSTIČOVÁ M., ROUSSIER L.: Právo na ochranu zdravia ľudí bez domova Právne aspekty dostupnosti zdravotnej starostlivosti ľudí bez domova s dlhmi na zdravotnom poistení. 1.vyd. Bratislava : Proti prúdu , 2020, 71s. ISBN 978-80-973855-3-8

KÁDEK P.: Právna zodpovednosť' v medicíne a zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, ISBN 978-80-8168-918-5

KRAJČOVIČ, J.: Vybrané medicínsko-právne kapitoly v súdnom lekárstve. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online], 2013, Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=205>. ISSN 1337-7396.

OZOROVSKÝ, V. a kol.: Zdravotnícky manažment a financovanie. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer s. r. o., 2016. 344 s. ISBN 978-80-8168-522-4 (brož.) ISBN 978- 80-8168-523-1 (e-book).

OZOROVSKÝ V. a kol. Sociálne lekárstvo. 2.prepracovane vyd. Bratislava: Slovak Academic Press, 2018 ISBN 978-80-89607-68-6

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou: https://www.udzs-sk.sk

Harmonogram pre akademický rok 2022/2023

Harmonogram

 

Čas: Štvrtky 17:30-19:20

Miesto: MS Teams, v dňoch 16.3. a 23.3. prednáška prebieha v učebni ÚSLLE, 3.p., Sasinkova 2

Kontaktná osoba: silvia.capikova@fmed.uniba.sk