Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

PVP Komunikačné zručnosti

Cieľ predmetu

Pochopiť dôležitosť adekvátnej komunikácie v lekárskej praxi. Oboznámiť sa so všeobecne platnými zásadami verbálnej a neverbálnej komunikácie, ako aj so špecifikami komunikácie medzi lekárom, pacientom a podpornou osobou v rôznych situáciách.

Osnova

Sociálna komunikácia, typy a druhy sociálnej komunikácie, komunikačný proces, komunikačné bariéry. Verbálna komunikácia. Neverbálna komunikácia. Rozhovor medzi lekárom a pacientom a podpornou osobou. Empatia a asertivita v komunikácii medzi lekárom a pacientom. Komunikácia lekára s detským pacientom a jeho rodičom. Komunikácia lekára s pacientom s telesným, sluchovým, zrakovým, mentálnym postihnutím. Komunikácia lekára s pacientom s rečovou poruchou. Komunikácia lekára s geriatrickým pacientom. Komunikácia lekára s umierajúcim pacientom.

Záverečné hodnotenie

Podmienky absolvovania predmetu:

Účasť na seminároch (možné sú dve absencie zo závažných zdravotných, rodinných a iných dôvodov na základe lekárskeho resp. iného potvrdenia)

Skúška sa uskutoční prezenčnou ústnou formou zodpovedaním 2 otázok

Termíny skúšky: Na základe dohody so študentami

Otázky na skúšku

Študijná literatúra

Povinná literatúra:

MOROVICSOVÁ, E. a kol.: Komunikácia v medicíne. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014, 212 s. 

Odporúčaná literatúra:

KOVÁČ, E. Lektorské a komunikačné zručnosti. Bratislava: Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií E. Steinovej, 2021, 261 s.

BEDNAŘÍK, A., ANDRÁŠIOVÁ, M. Komunikace s nemocným. Praha: Grada, 2020, 227 s.

Harmonogram pre akademický rok 2022/2023

Harmonogram 2022/2023

Kontakt: skupina – PVP - Komunikačné zručnosti – 22/23 v MS Teams O365