Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Výstupy projektu

Aktivita 1.1 Analýza požiadaviek trhu vzdelávania, overenie záujmu o štúdium, národná a medzinárodná spolupráca

 • Tvorba dotazníkov prieskumu
 • Štatistický prehľad stavu záujmu o program
 • Nadviazanie kontaktov, minimálne šiestich (Ruprecht-Karls-Universität Heidelburg, Universität Bonn, London School of Hygiene & Tropical Medicine, The New York University of Edinburgh, University College Cork, Maastricht University, Nova Southeastern University, University Of Iowa)
 • Pracovné semináre (4)
 • Písomné správy z pracovných pobytov a konzultácií
 • Pracovné materiály k jednotlivým výučbovým oblastiam (environmentálne zdravie/hygiena, epidemiológia, sociálne a behaviorálne vedy, bioštatistika, informatika, právne aspekty ochrany zdravia a zdravotníctva v právnom systéme EÚ a v právnom poriadku strednej Európy, manažment) a informačné listy predmetov (6)

Aktivita 1.2 Tvorba nového študijného programu MPH

 • Zborník prác zo záverečnej konferencie (1)
 • Predloženie študijného odboru MPH k rozhodnutiu Ministerstva školstva na zaradenie do sústavy študijných odborov Slovenskej republiky
 • Správy z domácich i zahraničných pracovných ciest
 • Vytvorenie učebníc, monografií a učebných textov z oblastí: Hygiena/Environmentálne zdravie, Epidemiológia, Bioštatistika a informatika, Sociálne a behaviorálne vedy vo verejnom zdravotníctve, Manažment, Zdravotná politika/zdravotnícka legislatíva (12)
 • Pripravený akreditačný spis na predloženie k akreditácii (1)