Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Ciele a aktivity projektu

Ciele projektu

Strategický cieľ projektu

Vytvorenie nového študijného programu MPH pre potreby odbornosti a medzinárodnej konkurencie schopnosti absolventov v ochrany a podpory zdravia populácie.

Väzba na príslušné ciele výzvy

Podporiť spoluprácu medzi VŠ, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným sektorom na národnej a medzinárodnej úrovni.

Špecifické ciele projektu

Modernizácia vzdelávacieho procesu na UK a rozvoj medzinárodnej spolupráce s európskymi a zámorskými školami so zameraním na MPH.

 

Aktivity

Hlavné aktivity

aktivita 1.1 Analýza požiadaviek trhu vzdelávania, overenie záujmu o štúdium, národná a medzinárodná spolupráca

aktivita 1.2 Tvorba nového študijného programu MPH

Podporné aktivity

Riadenie projektu

Publicita a informovanosť