Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zubné lekárstvo

Sylaby prednášok a cvičení v zimnom semestri 2021/2022 sú dostupné po prihlásení

 

Prípady "cases", problémovo orientovaná výučba (POV)

Problémovo orientovaná výučba (POV), riešenie prípadov "case"

 CIELE POV:

•Poskytnúť  informácie o jednotlivých liekových skupinách

•Utilizovať vedomosti pri klinicko-farmakologickom rozhodovacom procese

•Nacvičiť zručnosť výberu P-drug pre konkrétneho pacienta

•Schopnosť poskytnúť adekvátne informácie pacientovi 

•Trénovať komunikáciu medzi lekárom a pacientom

 

OSNOVA POV:

•Ku každej téme študenti riešia konkrétny klinický prípad – „case“

•Vypracúvajú farmakoterapeutický plán   s vyústením do

•Preskripcie lieku pre daného pacienta (P-drug)

 

Farmakoterapeutický plán

Farmakoterapeuticky_plan