Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zubné lekárstvo

Sylaby prednášok a cvičení v letnom semestri 2021/2022 sú dostupné po prihlásení

 

 

Informácie ohľadom priebehu skúšky z Farmakológie - letný semester 2021/2022

Skúška bude prebiehať v letnom semestri nasledovne:

18:00 deň vopred - Test prostredníctvom Moodle UK 2021/2022 (aby bol študent pripustený ku škúške, musí dosiahnuť z testu aspoň 70%).

od cca. 8:00 - 9:00 Ústna skúška prezenčne na Ústave farmakológie a klinickej farmakológie

Ak sa študent nezúčastní skúšky zo zdravotných alebo osobných dôvodov, a zo skúšky sa neodhlási v systéme AIS2, je povinný do 3 pracovných dní poslať ospravedlnenie (PN) na sekretariát ústavu. Ak študent túto povinnosť nevykoná, po 3 dňoch sa mu termín započítava ako termín neúspešný s výsledkom FX. Študent sa môže na skúšku prihlásiť/odhlásiť max. 24 hodín vopred.

Prípady "cases", problémovo orientovaná výučba (POV)

Problémovo orientovaná výučba (POV), riešenie prípadov "case"

 CIELE POV:

•Poskytnúť  informácie o jednotlivých liekových skupinách

•Utilizovať vedomosti pri klinicko-farmakologickom rozhodovacom procese

•Nacvičiť zručnosť výberu P-drug pre konkrétneho pacienta

•Schopnosť poskytnúť adekvátne informácie pacientovi 

•Trénovať komunikáciu medzi lekárom a pacientom

 

OSNOVA POV:

•Ku každej téme študenti riešia konkrétny klinický prípad – „case“

•Vypracúvajú farmakoterapeutický plán   s vyústením do

•Preskripcie lieku pre daného pacienta (P-drug)

 

Farmakoterapeutický plán

Farmakoterapeuticky_plan

Informácie o skúške

NOVÉ otázky na ústnu časť skúšky ZL - LS 2021/2022

NOVÉ otázky na ústnu časť skúšky ZL - LS 2021/2022

NOVÉ otázky na písomnú časť skúšky ZL - LS 2021/2022

NOVÉ otázky na písomnú časť skúšky ZL - LS 2021/2022