Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zubné lekárstvo

Termíny na skúšku - letný semester 2023/2024

Termíny na skúšku z Farmakológie sú vložené v AIS2. Zapisovať na ne sa bude dať po Veľkej noci od stredy 3.4.2024 od 22:00 hod.

Informácie ohľadom priebehu skúšky z Farmakológie - letný semester 2023/2024

Skúška bude prebiehať v letnom semestri nasledovne:

18:30 - 19:00 deň vopred - Test prostredníctvom Moodle UK 2023/2024 (aby bol študent pripustený ku škúške, musí dosiahnuť z testu aspoň 60%).

od cca. 8:00 - 9:00 Ústna skúška prezenčne na Ústave farmakológie a klinickej farmakológie

Ak sa študent nezúčastní skúšky zo zdravotných alebo osobných dôvodov, a zo skúšky sa neodhlási v systéme AIS2, je povinný do 3 pracovných dní poslať ospravedlnenie (PN) na sekretariát ústavu. Ak študent túto povinnosť nevykoná, po 3 dňoch sa mu termín započítava ako termín neúspešný s výsledkom FX. Študent sa môže na skúšku prihlásiť/odhlásiť max. 24 hodín vopred.

Sylaby prednášok a cvičení v letnom semestri 2023/2024 sú dostupné po prihlásení

 

 

Prípady "cases", problémovo orientovaná výučba (POV)

Problémovo orientovaná výučba (POV), riešenie prípadov "case"

 CIELE POV:

•Poskytnúť  informácie o jednotlivých liekových skupinách

•Utilizovať vedomosti pri klinicko-farmakologickom rozhodovacom procese

•Nacvičiť zručnosť výberu P-drug pre konkrétneho pacienta

•Schopnosť poskytnúť adekvátne informácie pacientovi 

•Trénovať komunikáciu medzi lekárom a pacientom

 

OSNOVA POV:

•Ku každej téme študenti riešia konkrétny klinický prípad – „case“

•Vypracúvajú farmakoterapeutický plán   s vyústením do

•Preskripcie lieku pre daného pacienta (P-drug)

 

Farmakoterapeutický plán

Farmakoterapeuticky_plan

Nové otázky na skúšku z farmakológie ZL - LS 2023/2024

Nové otázky na ústnu časť skúšky ZL - LS 2023/2024

Nové otázky na písomnú časť skúšky ZL - LS 2023/2024

Bolo pozmenených cca. 20% otázok.

Aktualizovaný zoznam otázok na písomnú časť skúšky bude dostupný v priebehu budúceho týždňa.