Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Všeobecné lekárstvo

Sylabus prednášok VL letný semester 2018

prednášky VL letný semester 2018

Sylabus seminárov letný semester VL 2018

Podmienky na udelenie zápočtu

1. Účasť na všetkých (100%) seminároch z farmakológie.

2. Odovzdaná a odprezentovaná seminárna práca z danej témy, ak mala byť prezentovaná v tomto, čiže prebiehajúcom semestri.

3. Absolvované všetky priebežné testy počas semestra.

4. Minimum 70% bodov z každého testu.

 

Sylabus seminárov letný semester VL 2018

Informácie o skúške

Podmienky na pripustenie ku skúške

Prerekvizita - Patologická fyziológia (študenti, ktorí nemajú zapísanú skúšku, nebudú pripustení)

1. Účasť na všetkých (100%) seminároch z farmakológie.

2. Odovzdaná a odprezentovaná seminárna práca z danej témy, ak mala byť prezentovaná v tomto, čiže prebiehajúcom semestri.

3. Absolvované všetky priebežné testy počas semestra.

4. minimum 70% bodov spolu (testy +/- seminárna práca).

NOVÉ otázky na ústnu časť skúšky zimný semester VL 2017/2018

Otázky na ústnu časť skúšky zimný semester VL 2015/2016

NOVÉ otázky na písomnú časť skúšky zimný semester VL 2017/2018

Otázky na písomnú časť skúšky zimný semester VL 2015/2016

Skúška

  • Skúška začína o 7.30 hod. na Farmakologickom ústave.

Študent od 7.30 hod. do 8,00 hod. píše test.

  • Ak študent nenapíše test na minimálne 70%, nebude pripustený v ten deň na ústnu skúšku.
  • Ak študent test napíše nad 70%, ale nebude úspešný na ústnej časti skúšky, na druhý termín už test písať nebude.
  • Ak študent nepríde na skúšku zo zdravotných alebo osobných dôvodov, a zo skúšky sa neodhlási, je povinný do 3 pracovných dní doniesť ospravedlnenie (PN) na sekretariát ústavu. Ak študent túto povinnosť nevykoná, po 3 dňoch sa mu termín započítava ako termín neúspešný s výsledkom FX. Študent sa môže na skúšku prihlásiť/odhlásiť max. 24 hodín vopred.

Prípady "case", problémovo orientovaná výučba (POV)

Problémovo orientovaná výučba (POV), riešenie prípadov "case"

CIELE POV:

•Poskytnúť  informácie o jednotlivých liekových skupinách

•Utilizovať vedomosti pri klinicko-farmakologickom rozhodovacom procese

•Nacvičiť zručnosť výberu P-drug pre konkrétneho pacienta

•Schopnosť poskytnúť adekvátne informácie pacientovi 

•Trénovať komunikáciu medzi lekárom a pacientom

 

OSNOVA POV:

•Ku každej téme študenti riešia konkrétny klinický prípad – „case“

•Vypracúvajú farmakoterapeutický plán   s vyústením do

•Preskripcie lieku pre daného pacienta (P-drug)

 

Farmakoterapeutický plán

Farmakoterapeuticky_plan

Seminárne práce

O SEMINÁRNYCH PRÁCACH

Na 1. cvičení si dvojica študentov vyberie 1 tému seminárnej práce, ktorá sa zapíše do prezenčných kariet. Vybraná téma je záväzná a nie je povolené tému v priebehu semestra meniť.

Témy sa rozdeľujú tak, aby na každom cvičení bola prezentovaná 1 téma. Nie je prípustné, aby si viaceré dvojice v danom krúžku zapísali prácu z tej istej témy. Len v prípade nedostatku tém sa vyberajú voľné témy, ktoré budú prezentované na posledných praktikách výučby z farmakológie.

Príslušné témy možno konzultovať s asistentom, ktorý danú tému zadal. Práca sa vždy prezentuje na cvičení, ktoré tematicky zodpovedá vybranej téme. Výnimku z tohoto pravidla tvoria témy prvého cvičenia. Študent si musí sám zistiť, kedy má prezentovať svoju prácu.
Postih za bezdôvodný odklad prezentácie a odovzdania seminárnej práce: -20 bodov.

Prezentácia nie je formou prečítania práce, ale formou prednášky (PowerPoint, priesvitky), v ktorej autori pútavou formou zhrnú najpodstatnejšie informácie z predkladanej práce. Odporúčaná dĺžka prezentácie 10-15 minút.

Asistent - konzultant, ktorý danú tému zadal, hodnotí  obsahovú  a formálnu stránku seminárnej práce. Asistent, pri ktorom sa práca prezentuje, hodnotí spôsob a štýl  prezentácie seminárnej práce.

Študent získava maximálne 100 bodov:
   50 bodov za prezentáciu a
   50 bodov za písomnú časť.

Obe konečné hodnotenia sa zapíšu do prezenčných kariet.

Prezentácia práce a jej odovzdanie v písomnej podobe sú podmienkou udelenia zápočtu. (Známka, hodnotenie, so seminárnej práce tvorí spolu s výsledkami testov a s aktivitou na praktikách súčasť komplexného hodnotenia na skúške).

 

VZHĽAD SEMINÁRNEJ PRÁCE

Formátovanie:

Písmo: Times New Roman, 12 pt
Riadkovanie: 1,5
Okraje: 2,5 cm  (pravý aj ľavý)

Rozsah: minimálne 12 strán (odporúčaný rozsah 12 - 15 strán)

 

Seminárna práca má predpísané nasledovné náležitosti:

  1. Záhlavie, prvá strana (názov práce, autori práce, študijná skupina, dátum, zodpovedný konzultant)
  1. Obsah
  2. Zdôvodnenie a cieľ práce
  3. Spracovaný literárny prehľad problematiky - porovnanie z viacerých zdrojov, charakteristika liekových skupín
  4. Záver (aj s vlastným názorom)
  5. Zoznam použitej literatúry: príklady citácií:

časopis:

Nováková A, Novák B a kol. Názov článku. Časopis rok; ročník: čísla strán.
Anto JM, Vermiere P, Vestbo J, et al. Epidemiology of chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 2001;17:982-995.

kniha:

Nováková A, Novák B a kol. Názov knihy. Mesto vydania: Vydavateľstvo, rok vydania, počet strán.
Gregor P, Widimský P, Niederle P, et al. Echokardiografie. Prava: Avicenum 1991:347.

internet:

Note for guidance on the investigation of bioavailability and bioequivalence. CPMP/EWP/QWP/1401/98. London: EMEA, 2001: 3-11. Dostupné na: http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/ewp/140198en.pdf. Dátum citácie:  23.09.2007.

seminárne práce 2017

Seminárne_práce 2017