Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Sociálne lekárstvo

Výučba predmetu Sociálne lekárstvo pre študentov programu Všeobecné lekárstvo prebieha vo 4.ročníku v letnom semestri (12 h prednášok, 24h seminárov) a pre študentov programu Zubné lekárstvo v 5.ročníku v letnom semestri (6h prednášok, 12h seminárov).

Cieľom predmetu je naučiť študentov chápať človeka v jednote s prostredím, v ktorom sociálno-ekonomické faktory determinujú kvalitu a úroveň zdravia ľudí a formy zdravotnej starostlivosti.