Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Sociálne lekárstvo - VL, 4.roč.

Syllabus predmetu

Osnova predmetu:

Sociálne lekárstvo - vznik a vývoj, postavenie v sústave lekárskych vied, obsah. Etapy rozvoja starostlivosti o zdravie, postavenie lekára v spoločnosti. Základy medicínskeho práva a zdravotnícka legislatíva. Právna zodpovednosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zdravie a choroba: koncepty, modely, determinanty, klasifikačné systémy. Sociálne determinanty a nerovnosť v zdraví. Systémy, koncepcie a stratégie zdravotnej starostlivosti vo svete.  Štúdium zdravotného stavu obyvateľstva: zdroje informácií, informačné systémy, ukazovatele, metódy. Zdravotná výchova, význam, metódy. Zdravotná politika, riadenie,  organizácia a financovanie zdravotníctva v SR.  Stavovské organizácie v zdravotníctve. Systém sociálneho zabezpečenia SR a v EÚ. Lekárska posudková činnosť. Svetová zdravotnícka organizácia, ciele, úlohy, programy. Národný program podpory zdravia. Vzťah spoločnosti k zdravotne znevýhodneným osobám Komunikácia lekár - pacient. Bezpečnosť zdravotnej starostlivosti. Kvalita zdravotnej starostlivosti. Trestnoprávna zodpovednosť lekára.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:

Po úspešnom absolvovaní predmetu by študent mal:

 • poznať obsah, poslanie,  zameranie sociálneho lekárstva, jednotlivé historické etapy starostlivosti o zdravie,
 • poznať metódy hodnotenia zdravotného stavu obyvateľstva,
 • poznať modely a teórie zdravia a choroby, ich determinanty,
 • rozumieť základným princípom zdravotnej a sociálnej politiky,
 • poznať systém organizácie a financovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti  v národnom a medzinárodnom kontexte,
 • poznať základné právne povinnosti lekára a  základné zdravotnícke zákony,
  poznať špecifiká zdravotnej starostlivosti o zraniteľné skupiny obyvateľstva (osoby so zdravotným postihnutím, deti, starí ľudia, utečenci, etnické minoritné skupiny obyvateľstva),
 • poznať definície, princípy, metódy zdravotnej výchovy   a zásady efektívnej komunikácie.
Zručnosti

Po úspešnom absolvovaní predmetu by študent mal vedieť:

 • hodnotiť úroveň zdravotného stavu obyvateľstva  a interpretovať rozdiely v zdraví vo vzťahu k sociálnym  determinantom,
 • posúdiť význam a úlohy zdravotnej politiky pre zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti a zdravia obyvateľstva,
 • aplikovať a interpretovať právne predpisy vo vzťahu k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti,
 • identifikovať základné organizácie a dokumenty na medzinárodnej a národnej úrovni  týkajúce sa rozvoja, podpory a starostlivosti o zdravie,
 • aplikovať princípy a metódy zdravotnej výchovy a zásady efektívnej komunikácie pri výkone lekárskeho povolania,
 • uplatňovať princíp rovnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti s prihliadnutím na  špecifické potreby zraniteľných skupín obyvateľstva.

Semináre a prednášky

Výučba seminárov bude prezenčná, prednášky budú online.

 • Prednášky budú dostupné vopred ako nahovorené prezentácie a pdf súbory v MS Teams a v čase konania prednášky bude online diskusia s prednášajúcim v MS Teams. Pozvánka na diskusiu bude zaslaná prostredníctvom MS Teams. Rozvrh prednášok nájdete  TU
 • Semináre budú prebiehať prezenčne, formou blokovej výučby, podľa rozvrhu TU. Výučba bude prebiehať na Moskovskej ul. 2 v posluchárni M204 v čase od 8:30 do 13:20.  Každá študijná skupina bude mať 5 seminárov, rozdelené do viacerých tém. Podrobné inštrukcie k jednotlivým témam sú k dispozícii v MS Teams. Prosíme študentov, aby sledovali informácie v MS Teams a riadili sa inštrukciami k jednotlivým témam a prišli tak na semináre pripravení.

Náhrada absencie na seminároch

Absencia je možná len zo závažných dôvodov. Náhrada seminára vopred nie je možná z dôvodu iných študijných povinností (predtermíin, skúška, test, zmena rozvrhu). Každá absencia musí byť nahradená jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. Absolvovanie seminára s rovnakou problematikou s inou študijnou skupinou a to  výhradne po dohode s vyučujúcim a súhlasom prednostky z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti. Kontakty na vyučujúcich nájdete v rozvrhu seminárov.
 2. Ak študent nemá možnosť si nahradiť seminár s inou skupinou, nahradí si absenciu vypracovaním seminárnej  práce na tému preberanú na danom seminári.

Inštrukcie k vypracovaniu práce:

 • Kontaktujte emailom vyučujúceho ohľadom náhradnej témy a inštrukcií k jej vypracovaniu.
 • Rozsah práce 3 normostrany (1 normostrana =1800 znakov; 30 riadkov). Titulný list práce sa nezahŕňa do stanoveného počtu strán. Formálna úprava práce - písmo Times New Roman; veľkosť 12; riadkovanie 1,5; všetky okraje strany 2,5 cm
 • Na konci práce je potrebné uviesť zoznam literárnych zdrojov, (odborné články, publikácie, dokumenty, nie Wikipedia, referaty.sk a pod.). V texte musia byť uvedené citácie na zdroje.
 • Prácu zaslať e-mailom vyučujúcemu najneskôr 3 dní pred termínom skúšky.Akceptovanie práce vyučujúcim je podmienkou pripustenia ku skúške.


Záverečná skúška

 • Skúška bude prebiehať ústnou formou v týždni nasledujúcom po týždni blokovej výučby
 •  Skúšky sa môžu zúčastniť len študenti, ktorí absolvovali všetky semináre.
 •  Skúšať sa bude v stredu, štvrtok a piatok v čase od 13:00 v priestoroch Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, Sasinkova 2, 3. posch.
 •  Prihlasovanie na skúšku bude otvorené v AIS vždy v pondelok od 21:00 pre skupiny, ktorým v danom týždni začína bloková výučba seminárov
 • Otázky na skúšku nájdete TU
 • Pri skúške si každý študent/ka vytiahne dvojicu otázok.

Študijné materiály

Povinná literatúra:

Vojtech Ozorovský a kol.: Sociálne lekárstvo. Bratislava: SAP, 2018. 225s.

Prezentácie prednášok a študijné materiály zo seminárov dostupné v MS Teams.

Odporúčaná literatúra:

Pavol Kádek. Trestná zodpovednosť v medicíne za iatrogénne poškodenie pacienta. Ostrava: KEY Publishing, 2017. 230 s. ISBN 978-80-7418-287-7.

www.keypublishing.cz/<wbr />site/katalog-361-Pavol-Kadek-<wbr />Trestna-zodpovednost-v-<wbr />medicine-za-iatrogenne-<wbr />poskodenie-pacienta