Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

AMOS

Zborník Ústavu latinskej terminológie a cudzích jazykov LF UK

Názov zborníka: A. M.O. S. Acta miscellanea orbis scientiae

Autor/zostavovateľ: Angela Škovierová

Vydavateľ: Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta

Miesto vydania: Bratislava

Rok vydania: 2019

Počet strán: 180

ISBN: 978-80-223-4828- 7

 

Anotácia: Zborník A. M. O. S.  Acta miscellanea orbis scientiae sa obsahovo orientuje na odborný jazyk, chápaný ako súbor všetkých jazykových prostriedkov, ktoré sa používajú v sociálnych, humanitných a prírodovedných odboroch alebo ich špecializáciách, v medicíne, farmácii, pedagogike, biológii, ekonómii, práve a i. Jednotlivé príspevky sa orientujú na širšie kultúrno-historické aspekty dejín jazyka. Sú to jednak štúdie zamerané na slovenčinu ako odborný jazyk, ale aj na latinčinu, angličtinu, nemčinu a ďalšie cudzie jazyky, používané v medzinárodnej odbornej komunikácii. Tematicky sú štúdie zamerané na  dejiny medicíny, dejiny jazykovej pedagogiky,  vývoj náučného štýlu v slovenčine. Ďalšou skupinou sú príspevky s ťažiskom vo vlastnom výskume ich autorov v jazykovedných subdisciplínach – didaktike a fonológii. Záver publikácie tvoria príspevky zamerané na skúsenosti konkrétnych pracovísk s výučbou a výskumom v oblasti odborného jazyka.

PDF verzia