Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Skúška z odborného anglického jazyka

Skúška z odborného anglického jazyka sa koná v skúšobnom období zimného a letného semestra (január, február, máj a jún). Skúšobnú komisiu tvoria dvaja pedagógovia ÚCJ a školiteľ. 

Doktorand je povinný naštudovať v anglickom jazyku odbornú literatúru v rozsahu minimálne 200 strán.

Pred skúškou pošle včas (minimálne týždeň vopred) svojmu skúšajúcemu údaje potrebné na vystavenie certifikátu o úspešnom absolvovaní skúšky:

1. svoje meno aj s dosiahnutým titulom,

2. adresu pracoviska,

3. špecializáciu, v ktorej sa uskutočňuje PhD. štúdium,

4. plné meno školiteľa, spolu s akademickými titulmi,

5. mesiac a rok nástupu na doktorandské štúdium (napr. september 2019).

6. 2 odborné články, prezentáciu.

 

PRIEBEH SKÚŠKY:

1. Úvodná časť: predstavenie doktoranda z profesijného hľadiska.

2. Lingvistická časť: kontextuálne uchopenie textu, verifikácia porozumenia základnej terminológie,  používanie odborného anglického jazyka v pracovnom prostredí,  komunikácia s pacientom.

3. Prezentácia: doktorand si pripraví prezentáciu odbornej témy (elektronická forma, PowerPoint), v ktorej sa zameria na projekt svojej dizertačnej práce.

4. Diskusia