Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

22. október – 25. október 2008 Prof. Michael L. Weitzman M.D., B.A., Pediatrické oddelenie, New York University School of Medicine, USA

Prof. MUDr.  Michael Weitzman,  B.A., profesor pediatrie a psychiatrie na New York University, New York, USA, navštívil Lekársku fakultu Univerzity Komenského, aby predstavil projekt, v ktorom študuje vplyv enviromentálnych faktorov na tehotné ženy, na ich zdravie a dobré prospievanie detí v období postnatálneho života.

 Osobná stránka prof. MUDr. Weitzmana

Ústav Hygieny (prednostka prof. MUDr. Ševčíková) a II. Pediatrická klinika (prednosta prof. MUDr. Kovács) participujú na MEPS (Medical Expenditure Panel Survey) projekte.


Prof. MUDr. Weitzman prednášal pre účastníkov a spolupracovníkov projektu. Privítala ho prodekanka pre medzinárodné vzťahy doc. MUDr. Daniela Ostatníková.

Existujú značné možnosti pre priebežné a dlhodobé spojenia medzi Univerzitou Komenského a New York University. Obe inštitúcie majú veľké zdravotnícke programy fakulty a študentov zaujímajúcich sa o medzinárodné výmeny, prvá výmena bola realizovaná v priebehu leta 2008. Naša post doc Dr Sobotova navštívila NYU a Dr Alexis Burakoff navštívil Lekársku Fakultu Univerzity Komenského. Obaja absolvovali jeden mesiac návštevy, a sú zapojení do vedeckého projektu študujúceho vplyv pasívneho fajčenia na fyzické a duševné zdravie matiek a ich detí pod dohľadom profesora Weitzman. Táto spolupráca viedla k vzniku posterovej prezentácie na 3. stredo a východno európskej konferencii o zdraví a životnom prostredí v Cluj-Napoca v Rumunsku, 19 - 22 októbra 2008.

www.ceeche.org

 

 

 

 

Prezentačný plagát na 3. stredo a východno európskej konferencii o zdraví a životnom prostredí v Cluj-Napoca v Rumunsku 19 - 22 októbra 2008.
Sobotová Ľubica, Liu Ying-Hua, Burakoff Alexis, Ševčíková Ludmila, Weitzman Michael: Domáca expozícia pasívnemu fajčeniu je spojená so znížením fyzického i duševného zdravia matiek v USA.

 

 

 

 

 

 

 

Návšteva profesora Weitzmana na katedre hygieny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského so zamestnancami a prodekankou pre medzinárodné vzťahy na LFUK.

 

 

 

 

Profesor Weitzman s Dr. Ľubicou Sobotovou (úplne vľavo), s prodekankou prof. Beátou Mladosievičovou a prednostkou ústavu hygieny prof. Ševčíkovou (úplne vpravo)