Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Študijný poriadok

Študijný poriadok do 31.8.2023

Študijný poriadok LF UK

Študijný poriadok LF UK (Vnútorný predpis LF UK č. 10/2020)

Dodatok č. 1  (Vnútorný predpis LF UK č. 26/2021)

 

Študijný poriadok pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu LF UK

Organizácia a kreditový systém doktorandského štúdia v študijných odboroch na LF UK