Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Sylabus predmetu

Cieľom predmetu je nadobudnutie vedomostí a zručností v nasledujúcich oblastiach:

 

Vedomosti

- ovládanie faktov a ich vzájomných súvislostí o zložkách potravy (živiny, voda, biologicky aktívne látky, aditíva, kontaminanty), ich vplyve na funkcie organizmu a ich fyziologický priebeh.

- ovládanie poznatkov o funkcii tráviaceho systému, metabolizme živín a energetickom metabolizme.

- poznatky o výživových faktoroch v prevencii porúch zdravia.

- znalosti o zásadách klinickej výživy, diétnom systéme, rizikách i benefitoch alternatívnych spôsobov výživy.

osvojenie si teoretických princípov metód vyšetrenia a posudzovania výživy a výživového stavu jednotlivca i skupín.

 

Zručnosti

- schopnosť vypracovať stravovaciu anamnézu, zhodnotiť nutričnú hodnotu výživy a posúdiť základné parametre stavu výživy (klinické, antropometrické, biochemické),

- ovládanie základných zásad zostavovanie diéty pre zdravých ľudí, ako aj pre osoby so špeciálnymi nárokmi na výživu,

- schopnosť poskytovať základné výživové poradenstvo.