Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Tematické celky

Tematické celky

Program na získanie jazykového certifikátu UNIcert® III  pozostáva celkove zo 120 hodín odbornej jazykovej prípravy, z ktorých

  • 72 hodín  pokrýva bežná  jazyková výučba na ÚLTCJ LF UK
  • 48 hodín je formou plateného prípravného jazykového kurzu.

Obsahuje 30 tematických celkov z rôznych oblastí medicíny.

Anglický jazyk

1.

Názov tematického celku: Ľudské telo

Pomenovanie jednotlivých častí ľudského tela spolu so stručnou charakteristikou ich funkcií. Telové systémy. Anatomické určenie pozície orgánov. Laické výrazy.

2.

Názov tematického celku: Genetika

Rozdiel medzi genotypom a fenotypom. Definícia génu. Genetický výskum a jeho budúcnosť.

3.

Názov tematického celku: Biochémia

Definícia biochémie ako vednej disciplíny. Najvýznamnejšie biochemické objavy. Interdisciplinárny prístup ku biochémii a jej využitie. Význam biochémie pre budúcnosť.

4.

Názov tematického celku: Rádiológia

Počítačová tomografia a jej diagnostické využitie. CT z pohľadu pacienta, výhody a nevýhody.

5.

Názov tematického celku: Anamnéza

Základné otázky týkajúce sa pacienta a jeho zdravotného stavu. Rozdiel medzi syndrómom a symptómom.

6.

Názov tematického celku: Vyšetrenie pacienta

Základné druhy vyšetrovacích techník, pojem a definícia. Interkultúrne rozdiely a špecifiká práce s pacientmi z cudzích krajín.

7.

Názov tematického celku: Diagnostika

Diagnostický proces, pojem a definícia. Určenie správnej diagnózy na základe symptómov a výsledkov vyšetrení.

8.

Názov tematického celku: Farmakológia a terapeutika

Liek, liečivo, vplyv účinku liekov na organizmus. Definícia pojmov – zloženie, absorpcia, distribúcia a eliminácia lieku. Kontrola a testovanie nových liečiv – thalidomid. Informácie v príbalovom letáku.

9.

Názov tematického celku:  Alternatívna medicína

Nebezpečenstvo hroziace pri kombinovanom užívaní predpísaných liekov a voľnopredajných výživových doplnkoch. Ženšen, ginko biloba.

10.

Názov tematického celku:  Onkológia

Rakovina, charakteristika choroby, jej symptómy a spôsoby liečby.

11.

Názov tematického celku:  Infekčné choroby

Pojmy a ich definície: HIV, AIDS, chorobnosť, úmrtnosť, vírus, baktéria, incidencia, prevalencia, epidemický, endemický, imunosupresia, nedostatočná imunita, protilátka, aktívna a pasívna imunizácia.

12.

Názov tematického celku: Prezentácia odbornej témy

Príprava na prezentáciu ľubovoľnej odbornej témy. Vysvetlenie formálnych a obsahových charakteristík prezentácie pri použití IKT. Publikačná činnosť a jej pravidlá, písanie abstraktu.

13.

Názov tematického celku: Klonovanie

Charakteristika pojmu, proces klonovania, jeho výhody a nevýhody.

14.

Názov tematického celku: Psychiatria

Chronická a akútna schizofrénia, symptómy a spôsoby liečby. Špecifiká psychiatrického vyšetrenia.

15.

Názov tematického celku: Gynekológia a pôrodníctvo I.

Umelé oplodnenie, definícia a charakteristika. Proces umelého oplodnenia a jeho riziká. Cisársky rez.

16.

Názov tematického celku: Gynekológia a pôrodníctvo II.

Gynekologické vyšetrenie v tehotenstve, tehotenstvo, preklampsia, potrat, pôrod, antikoncepcia, hysterektómia.

17.

Názov tematického celku: Pediatria I.

Psychomotorický vývin dieťaťa. Najčastejšie detské choroby, ich symptómy a liečba. Astma, symptómy a možnosti liečby.

18.

Názov tematického celku: Pediatria II.

Špecifické vývinové poruchy učenia. Dyslexia – definícia pojmu, problémy počas jednotlivých období života.

19.

Názov tematického celku: Kardiológia

Kardiovaskulárny systém. Anatómia srdca. Cirkulácia krvi. Infarkt myokardu.

20.

Názov tematického celku: Anatómia

Anatomický popis vnútorných orgánov a ich častí. Mozog – jeho časti a ich funkcie. Anatómia obličky.

21.

Názov tematického celku: Neurológia

Centrálny nervový systém, skleróza multiplex, špeciálne druhy neurologických vyšetrení.

22.

Názov tematického celku: Chirurgia

Operácia – definícia pojmu, predoperačné vyšetrenia, rekonvalescencia. Operácia slepého čreva. Druhy operačných zákrokov a rezov. Implantáty.

23.

Názov tematického celku: Urológia

Zväčšená prostata, prostatektómia, cystitída, cystoskopia, obličkové kamene.

24.

Názov tematického celku: Otorinolaryngológia

Vyšetrenie ucha, hluchota, tinitus, nadmerná tvorba ušného mazu, zápal vonkajšieho ucha, zápal stredného ucha, cudzie teleso v nose, krvácanie z nosa, sinusitída, rozšírená nosná prepážka, rakovina hrtana, tracheostómia.

25.

Názov tematického celku: Ortopédia

Zranenia končatín a ich diagnostika, liečba, skolióza, vrodená dislokácia bedrového kĺbu, reumatická artritída, fyzioterapia, plochá noha.

26.

Názov tematického celku: Dermatológia

Psoriáza, herpes, akné, plesne, bradavice, materské znamienka.

27.

Názov tematického celku: Oftalmológia

Refrakčné chyby oka, očný test, glaukóm, katarakt, degenerácia makuly, zranenia oka, diplópia. 

28.

Názov tematického celku: Zranenia

Druhy zranení a rán. Charakteristika. Liečba infekcie.

29.

Názov tematického celku: Zubná medicína

Zub, jeho stavba , druhy zubov, zubný povlak.

30.

Názov tematického celku: Medicínska etika

Hipokratova prísaha, princípy lekárskej etiky, eutanázia, povolanie lekára, mobilita.

 

Odporúčaná literatúra:

1.  Bábelová, J. – Friedová, L.: English for Medical Students. Univerzita Komenského Bratislava, 2007.

2.  Džuganová, B: Medical English in Use. Božena Džuganová, 1999.

3.  Glendinning, E. – Holmstrom, B.: English in Medicine. Cambridge University Press, 1993.

4.  Greenhalgh, T.: Medicine Today. Longman, 1993.

5.  Grice, T.: Nursing. Oxford University Press, 2009.

6.  Gyorffy, M.: English for Doctors. Triton, 2001.

7.  James, D.V.: Medicine. Phoenix ELT, 1995.

8.  Milner,M.: English for Health Sciences

9.  Odborné časopisy – Bratislavské lekárske listy

10. Internet