Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Obhájené diplomové práce

Akademický rok 2018/19

Dňa 13.11.2018 úspešne obhájili diplomové práce:

Michal Pečík
Téma: Veľkosť lipoproteínových partikúl u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom
Vedúci DP: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP
Oponent: doc. MUDr. Peter Gavorník, CSc.

Barbora Takáčová
Téma: Extracelulárna DNA ako marker aktivity ochorenia u pacientov s črevnými zápalovými ochoreniami 
Vedúci DP: prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
Oponent: MUDr. Igor Šturdík, PhD.

Patrik Hudec
Téma: Prínos sonografie v hodnotení subklinickej aktivity reumatoidnej artritídy
Vedúci DP: doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
Oponent: MUDr. Kristína Brázdilová, PhD.

Akademický rok 2017/18

Dňa 07.11.2017 úspešne obhájili diplomové práce:

Lucia Bohiniková
Téma: Tyreopatie v gravidite 
Vedúci DP: MUDr. P. Páleníková, PhD.

Agnesa Potáschová
Téma: Makrovaskulárne komplikácie u pacientov s diabetes mellitus
Vedúci DP: MUDr. P. Jackuliak, PhD.

Akademický rok 2016/17

Dňa 16.05.2017 úspešne obhájili diplomové práce:

Veronika Černotová
Téma: Vplyv testosterónu na aktivitu ochorenia u pacientov s nešpecifickým zápalovým ochorením čreva
Vedúci DP: Doc. MUDr. T. Hlavatý, PhD.

Romana Decká
Téma: Prevalencia a rizikové faktory cholelitiázy u pacientov s Crohnovou chorobou
Vedúci DP: doc. MUDr. T. Hlavatý, PhD.

Roman Gál
Téma: Kardiovaskulárne riziko u pacientov s reumatoidnou artritídou
Vedúci DP: doc. MUDr. Z. Killinger, PhD.

Zuzana Hrabovská
Téma: Hodnotenie kvality kosti u pacientov s reumatoidnou artritídou
Vedúci DP: doc. MUDr. Z. Killinger, PhD.

Zuzana Piešťanská
Téma: Vplyv podávania betablokátora na hemodynamické parametre hepatálneho riečiska u pacientov s cirhózou
Vedúci DP: doc. MUDr. T. Koller, PhD.

Lenka Staníková
Téma: Latentná forma hepatálnej encefalopatie u pacientov s cirhózou – výskyt a význam
Vedúci DP: doc. MUDr. T. Koller, PhD.

Juraj Vörös
Téma: Význam fenotypizácie zápalovej odpovede pri chronickej hepatitíde C
Vedúci DP: doc. MUDr. T. Koller, PhD. 

Dňa 30.05.2017 úspešne obhájili diplomové práce:

Lenka Cisárová
Téma: Hepatotoxicita imunosupresívnej liečby pri chorobách spojiva
Vedúci DP: MUDr. K. Brázdilová, PhD.

Andrea Domoráková
Téma: Vplyv liečby reumatoidnej artritídy na kvalitu života
Vedúci DP: MUDr. K. Brázdilová, PhD.

Dominika Helcmanová
Téma: Výskyt gestačného diabetu na základne rozličných klasifikačných systémov
Vedúci DP: MUDr. P. Jackuliak, PhD.

Marta Hrabovská
Téma: Glykemická variabilita ako prídatný marker manažmentu diabetes mellitus
Vedúci DP: MUDr. P. Jackuliak, PhD.

Michal Jančovič 
Téma: Význam AB index u pacientov s intenými chorobami
Vedúci DP: MUDr. P. Jackuliak, PhD. 
Školiteľ - špecialista: MUDr. M. Kovářová

Petra Straková
Téma: Liečba diabetu inzulínovou pumpou v reálnej klinickej praxi
Vedúci DP: MUDr. P. Jackuliak, PhD.

Viktória Syčová-Milá
Téma: Inzulínová rezistencia u pacientok s PCOS. 
Vedúci DP: MUDr. Patrícia Páleníková, PhD.
Konzultant: MUDr. P. Jackuliak, PhD. 

Lenka Cisárová
Téma: Hepatotoxicita imunosupresívnej liečby pri chorobách spojiva
Vedúci DP: MUDr. K. Brázdilová, PhD.

Akademický rok 2015/16

Dňa 17.05.2016 úspešne obhájili diplomové práce:

Zita Kubinová
Téma: Vzťah vitamínu D a aktivity nešpecifických črevných zápalových ochorení čreva 
Vedúci DP: doc. MUDr. T. Hlavatý, PhD.
Oponent: doc. MUDr. T. Koller, PhD.

Michaela Kubincová
Téma: Hepatotoxicita liekov používaných na liečbu chronických zápalových chorôb čreva 
Vedúci DP: doc. MUDr. T. Koller, PhD.
Oponent: MUDr. K. Brázdilová, PhD.

Marika Papinčáková
Téma: Hladina vitamínu D u pacientov s reumatoidnou artritídou a ankylozujúcou spondylitídou
Vedúci DP: MUDr. K. Brázdilová, PhD.
Oponent: MUDr. D. Čierny, PhD.

Gregorio Aznar Garcia
Téma: Yiel of Screening for Latent Tuberculosis in Patients with Immune-mediated Diseases Prior to Anti-TNF Therapy.
Vedúci DP: doc. MUDr. T. Koller, PhD.
Oponent: doc. MUDr. T. Hlavatý, PhD.

Akademický rok 2014/15

Dňa 26.05.2015 úspešne obhájili diplomové práce:

Martina Fačková 
Téma: Riziko osteoporotických fraktúr u pacientov so srdcovým zlyhaním
Vedúci DP: prof. MUDr. J. Payer, PhD. 
Oponent: MUDr. P. Jackuliak, PhD.

Ondrej Holička
Téma: Prognóza cirhózy pečene v dlhodobom sledovaní 
Vedúci DP: MUDr. T. Koller, PhD.
Oponent: doc. MUDr. T. Hlavatý, PhD. 

Kornélia Chocholáková 
Téma: Zmeny kvality kostí a sekundárna osteoporóza 
Vedúci DP: prof. MUDr. J. Payer, PhD. 
Oponent: MUDr. P. Jackuliak, PhD.

Katarína Krivošíková
Téma: Vplyv vybraných faktorov životného štýlu na kostnú hustotu
Vedúci DP: prof. MUDr. J. Payer, PhD. 
Školiteľ - špecialista: doc. MUDr. M. Gajdoš, CSc.  
Oponent: MUDr. P. Jackuliak, PhD.

Alice Kušnírová
Téma: Význam kalprotektínu pri monitorovaní liečby pacientov s IBD
Vedúci DP: doc. MUDr. T. Hlavatý, PhD.  
Oponent: MUDr. T. Koller, PhD.

Zuzana Lešková
Téma: Osteoporóza u pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čreva 
Vedúci DP: doc. MUDr. T. Hlavatý, PhD. 
Oponent: MUDr. T. Koller, PhD.

Lucia Magová
Téma: Optimalizácia biologickej liečby pri nešpecifických črevných zápalových ochoreniach 
Vedúci DP: doc. MUDr. T. Hlavatý, PhD. 
Oponent: MUDr. T. Koller, PhD.

Jana Sovová
Téma: Bolesť chrbtice a jej diferenciálna diagnostika v reumatologickej ambulancii 
Vedúci DP: doc. MUDr. Z. Killinger, PhD.
Oponent: MUDr. K. Brázdilová, PhD. 

Miloš Števove
Téma: Riziko v.s. benefit antikoagulačnej terapie warfarínom u pacientov s fibriláciou predsiení a zdokumentovanými pádmi v anamnéze 
Vedúci DP: MUDr. P. Jackuliak, PhD.
Oponent: MUDr. A. Dlesk, PhD.

Panteleimon Messaropoulos
Diploma Thesis: Survey of pancreatic focal lesions
Supervisor: Tomáš Koller, MD, PhD. 
Opponent: Assoc. Prof. T. Hlavatý, MD, PhD.

Akademický rok 2013/14

Dňa 20.05.2014 úspešne obhájili diplomové práce:

Bassam Al-Sabti
Téma: Vitamin D in Etiopathogenesis of Intestinal Bowel Disease
Vedúci DP: doc. MUDr. T. Hlavatý, PhD.

Vera Akritidou
Téma: Radiation Exsposure of Inflamatory Bowel Disease Patient Resulting From Diagnostic Imaging Procedures
Vedúci DP: doc. MUDr. Z. Zelinková, PhD.

Jana Feldinszká
Téma: Vzťah hladiny pohlavných hormónov ku kardiovaskulárnemu riziku
Vedúci DP: MUDr. K. Brázdilová, PhD.

Slavomíra Lesňáková
Téma: Význam vitamín D v etiopatogenéze reumatoidnej artritídy
Vedúci DP: doc. MUDr. Z. Killinger, PhD.

Helena Mušáková
Téma: Hyponatriémia ako závažný faktor zvyšujúci mortalitu a morbiditu
Vedúci DP: MUDr. K. Brázdilová, PhD.

Monika Neviďanská
Téma: Význam vitamínu D v liečbe pacientov s Crohnovou chorobou
Vedúci DP: doc. MUDr. T. Hlavatý, PhD.

Martina Révayová
Téma: Morbus Crohn a chirurgická liečba z pohľadu gastroenterológie
Vedúci DP: MUDr. T. Koller, PhD.

Akademický rok 2012/13

Dňa 21.05.2013 úspešne obhájili diplomové práce:

Diana Barqawi
Téma: Zmeny parametrov tukového metabolizmu po transplantácii pečene
Vedúci DP: MUDr. T. Koller, PhD.

Marko Bjeloševič
Téma: Biologická liečba v reumatológii - hodnotenie bezpečnosti a efektivity v klinickej praxi
Vedúci DP: doc. MUDr. Z. Killinger, PhD.

Boris Kollárik 
Téma: Srdcové zlyhávanie - súčasné terapeutické postupy a možnosti ovplyvnenia rehospitalizácií
Vedúci DP: prof. MUDr. J. Payer, PhD.

Júlia Krištofóryová
Téma: Ochorenia štítnej žľazy a tromboembolická choroba
Vedúci DP: prof. MUDr. J. Payer, PhD.

Andrea Matyóová
Téma: Endokrinologické zmeny pri ochoreniach pečene
Vedúci DP: MUDr. T. Koller, PhD.

Emilia Menelaou
Téma: Is there a relationship between percent of body fat and disorders of the liver?
Vedúci DP: MUDr. T. Koller, PhD.

Petra Pondušová
Téma: Význam kortizolu pri metabolickom syndróme
Vedúci DP: prof. MUDr. J. Payer, PhD.

Marcela Skurcoňáková
Téma: Sekundárna osteoporóza u pacientov so zápalovými reumatickými ochoreniami
Vedúci DP: doc. MUDr. Z. Killinger, PhD.

Zuzana Vojnová
Téma: Prognostické faktory akútneho krvácania z hornej časti gastrointestinálneho traktu
Vedúci DP: MUDr. T. Koller, PhD.

Simona Vráblová 
Téma: Hypovitaminóza D a metabolický syndróm - existuje vzájomná korelácia?
Vedúci DP: prof. MUDr. J. Payer, PhD.

Akademický rok 2011/12

Dňa 14.05.2012 úspešne obhájili diplomové práce:

Lucia Jecková
Téma: Ochorenia tenkého čreva v endoskopickom obraze
Vedúci DP: doc. MUDr. T. Hlavatý, PhD.

Anna Krajčovičová
Téma: Vitamín D v etiopatogenéze nešpecifických zápalových ochorení čreva
Vedúci DP: doc. MUDr. T. Hlavatý, PhD.

Juraj Letkovský
Téma: Rizikové faktory osteoporózy
Vedúci DP: doc. MUDr. Z. Killinger, PhD.

Tatiana Loneková
Téma: Hypertrofická kardiomyopatia
Vedúci DP: prof. MUDr. J. Payer, PhD.

Ján Páleš
Téma: Prínos push-enteroskopie v diagnostike malabsorpčného syndrómu
Vedúci DP: doc. MUDr. T. Hlavatý, PhD.

Peter Zita
Téma: Prevalencia kolorektálneho karcinómu u pacientov s nešpecifickými črevnými zápalovými ochoreniami
Vedúci DP: doc. MUDr. T. Hlavatý, PhD.

Akademický rok 2010/11

Dňa 10.06.2011 úspešne obhájili diplomové práce:

Karmen Holocsiová
Téma: Reumatologické a osteologické komplikácie nešpecifických zápalových ochorení čreva
Vedúci DP: MUDr. T. Hlavatý, PhD.