Faculty of Medicine
Student and Employee Portal

Student Scientific Conference

Student Scientific Conference of the Faculty of Medicine of Comenius University

58th Medical Students Scientific Conference

14th Scientific Conference of PhD Students

 

organized by Students' Scientific Council of the Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava in cooperation with Students' Science Club

will be held under the auspices of the Dean of Faculty of Medicine prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.

on April 16th 2019

 

 

Conference proceedings

SCIENTIFIC PROCEEDINGS

Editors: Victor Ibara, Viktor Šabík

Reviewers: prof. RNDr. Ivan Varga, PhD., MUDr. Pavol Janega, PhD.

Bratislava, Univerzita Komenského, 2019

ISBN: 978-80-223-4712-9

Conference program

LARGE AUDITORIUM NTÚ


8:30    Otvorenie konferencie

8:40    Úvodná prednáška

Může a umí anatomie ještě dnes nabidnout něco nového?
prof. MUDr. David Kachlík, PhD.
Anatomický ústav
2. lekárska fakulta, Univerzita Karlova v Prahe

LARGE AUDITORIUM NTÚ

 
9:25    10 rokov Ústavu molekulárnej biomedicíny LF UK
doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK v Bratislave


LARGE AUDITORIUM NTÚ


Program 58. Fakultnej konferencie študentskej vedeckej odbornej činnosti

9:35    Sekcia základného a aplikovaného výskumu

Endogénne poškodenie DNA v periférnych lymfocytoch u pacientov so svalovinu-infiltrujúcimi urotelovými karcinómami (MIBC).
Ján Slopovský
Školiteľ: Mgr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.
II. onkologická klinika LF UK v Bratislave a NOÚ

Zmeny tlaku krvi po požití energetického nápoja
Marta Knutová
Školiteľ: doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.
Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK v Bratislave

Vplyv trojmesačného  aeróbne-silového tréningu na pokles nočného tlaku u seniorov
Dominika Kvašňovská
Školiteľ: doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Ústav patologickej fyziológie LF UK v Bratislave, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava

Výskyt vápenatých kryštálov a ich súvis s koncentráciou melatonínu v epifýze potkanov
Bronislava Vraníková
Školiteľ: doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.
Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemediciny LF UK v Bratislave

10:30    Prestávka

10:40    Sekcia základného a aplikovaného výskumu

Skoré markery v diagnostike infarktu myokardu
István Bodor
Školitelia: doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK v Bratislave, Fyziologický ústav LF UK v Bratislave

Využitie 3D tlače v terapii malígneho melanómu uveálneho traktu
Denisa Fialová, Peter Leško, Michal Marko
Školitelia: prof. Mgr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, FEBO, MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH
Klinika oftalmológie LF UK v Bratislave a UN Bratislava, Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LF UK v Bratislave

Protekcia obličiek melatonínom pri L-NAME-indukovanej hypertenzii: interakcia s kaskádou renín-angiotenzín-aldosterón
Peter Prohászka
Školitelia: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc. , MUDr. Tomáš Baka, PhD. , MUDr. Peter Stanko
Ústav patologickej fyziológie LF UK v Bratislave

11:20    Prestávka

Program XIV. Vedeckej konferencie doktorandov

11:35    Sekcia bunkovej biológie a molekulárnej medicíny

Therapeutic targeting of aldehyde dehydrogenase in cisplatin-resistant human embryonal carcinoma cells
Ing. Silvia Schmidtová
Tutor: Mgr. Lucia Kučerová, DrSc.
Cancer Research Institute, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, Bratislava

Zmeny funkčných vlastností nádorovo-asociovaných mezenchýmových stromálnych buniek u pacientok s karcinómom prsníka
Mgr. Jana Plavá
Školiteľ: RNDr. Miroslava Matúšková, PhD.
Laboratórium molekulárnej onkológie, Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava

Vplyv prenatálnej záťaže tepelne upravenou stravou na adipokíny u potomkov v modely potkana
Mgr. Lucia Mihalovičová
Školiteľ: doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK v Bratislave

Testovanie cytotoxicity a biokompatibility materiálov na báze kyseliny polymliečnej, polyhydroxybutyrátu a škrobu pre aplikáciu v tkanivovom inžinierstve uretry
MUDr. Martina Čulenová
Školiteľ: RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava

Genomická charakterizácia pediatrickej B-other akútnej lymfoblastovej leukémie: pilotná štúdia na Slovensku
Mgr. Anita Vaská
Školiteľ: doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky Detskej kliniky LF UK v Bratislave a NÚDCH

12:40    Prestávka

12:50    Sekcia bunkovej biológie a molekulárnej medicíny

Deoxyribonukleáza v animálnom modeli sepsy a kombinovaný model traumy a sepsy
Mgr. Nikola Pribulová
Školiteľ: RNDr. Barbora Izrael Vlková, PhD.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK v Bratislave

Does caffeine modulate inflammation in sepsis?
Mgr. Katarína Kmeťová
Tutor: doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH
Institute of Molecular Biomedicine, Faculty of medicine, Comenius University in Bratislava

Endogenous DNase activity in animal models of sepsis and acute liver failure
Mgr. Ľubica Janovičová
Tutor: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
Institute of Molecular Biomedicine, Faculty of medicine, Comenius University in Bratislava

Extracelulárna DNA a jej úloha v patogenéze chemicky indukovanej kolitídy.
Mgr. Martin Marônek
Školiteľ: RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK v Bratislave

Primárna ciliárna dyskinéza – stanovenie diagnózy pomocou sekvenovania novej generácie
Mgr. Ágnes Baranyaiová
Školiteľ: doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky, Detská klinika LF UK v Bratislave a NÚDCH v Bratislave

13:55    Prestávka

14:10    Sekcia neurovied

Chronický stres znižuje vplyv bakteriálneho zápalu na expresiu markerov Alzheimerovej choroby v mozgovej kôre myší
Mgr. Alexandra Padová
Školiteľ: prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Fyziologický ústav LF UK v Bratislave

Korelácia konzistencie tkaniva intrakraniálnych meningeómov s ich zobrazením magnetickou rezonanciou.
MUDr. Alexander Lysak
Školiteľ: doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH
Neurochirurgická klinika LF UK v Bratislave, SZU a UN Bratislava

BP6-TU2 fibrosarkóm ovplyvňuje expresiu zápalových faktorov v hypotalame a cirkumventrikulárnych orgánoch potkanov
Mgr. Alena Černáčková
Školiteľ: prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Fyziologický ústav LF UK v Bratislave

Jazykové deficity pri neurokognitívnych subtypoch pacientov s Parkinsonovou chorobou
MUDr. Alice Kušnírová
Školiteľ: prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava

Adherencia k farmakoterapii u pacientov s Parkinsonovou chorobou užívajúcich aspoň 3 denné dávky antiparkinsoník
MUDr. Igor Straka
Školiteľ: prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava

15:15    Prestávka

15:25    Sekcia neurovied

Efekt akútnej fyzickej záťaže na hladinu adipocytokínov v cerebrospinálnom moku mladých zdravých jedincov
MUDr. Martin Schon
Školiteľ: doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Ústav patologickej fyziológie LF UK v Bratislave

Psychologické testovanie a steroidné hormóny ako marker predikcie agresívneho správania vodičov
Mgr. Miriam Pillerová
Školiteľ: doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK v Bratislave

Immune mechanisms in patients suffering from gliomas
MUDr. Kristína Klučková
Školiteľ: doc. MUDr. Mária Bucová, CSc
Imunologický ústav LF UK v Bratislave

Oneskorený vývin reči a jeho vplyv na kognitívne schopnosti detí s poruchou autistického spektra
Mgr. Hana Celušáková
Školiteľ: prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
Fyziologický ústav LF UK v Bratislave

Označenie individuálnych ependýmových oblastí v tretej komore ľudského mozgu: ependýmové tabuľky
MUDr. Mária Lorencová
Školiteľ: prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.
Ústav histológie a embryológie LF UK v Bratislave

SMALL AUDITORIUM NTÚ


Program 58. Fakultnej konferencie študentskej vedeckej odbornej činnosti

9:25    Sekcia klinického výskumu

Ovplyvňujú komorbidity pravdepodobnosť zlyhania fekálnej mikrobiálnej transplantácie v liečbe rekurentnej infekcie vyvolanej Clostridium difficile?
Zuzana Dovalová
Školitelia: MUDr. Mária Sarvašová, doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK v Bratislave

Extracellular DNA in Multiple Sclerosis
Peter Marček
Tutor: RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
Institute of Molecular Biomedicine, Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava

Význam tehotenskej obezity ako rizikového faktora perinatálnych komplikácií a operačných pôrodov
Noémi Žiačková
Školiteľ: MUDr. Adrián Totka
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK v Bratislave a UN Bratislava

Fyzická aktivita znižuje metabolickú toxicitu súvisiacu s kuratívnou liečbou u pacientov s testikulárnym germinatívnym nádorom
Michaela Škultétyová
Školiteľ: MUDr. Michal Chovanec, PhD.
II. onkologická klinika LF UK v Bratislave a NOÚ

10:20    Prestávka

10:30    Sekcia klinického výskumu

Lokalizácia hyperfunkčných prištítnych teliesok pomocou pozitrónovej emisnej tomografie s fluórcholínom (18F): porovnanie s konvenčnou scintigrafiou
Dalibor Jozef Fedák
Školitelia: MUDr. Lucia Noskovičová, doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.
Klinika nukleárnej medicíny LF UK v Bratislave a OÚSA

Detekcia porúch chôdze pri Parkinsonovej chorobe
Patrik Juhás
Školiteľ: Prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
II. neurologická klinika LF UK v Bratislave a UN Bratislava

Dystonic tremor
Georgios Iltsiou
Tutor: doc. MUDr. Michal Minár, PhD.
Second Departement of Neurology, Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava

Meta-analýza účinnosti a bezpečnosti nových perorálnych antikoagulancií na vybraných subpopuláciach.
Ján Slopovský
Školiteľ: MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD.
Ústav patologickej fyziologie LF UK v Bratislave

11:25    Prestávka

Program XIV. Vedeckej konferencie doktorandov

11:35    Gynekologicko-chirurgická sekcia

Prenatálne a postnatálne aspekty neskorej intrauterinnej rastovej reštrikcie
MUDr. Eva Korňanová
Školiteľ: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UN Bratislava

Analýza frekvencie plánovaných cisárskych rezov z nepôrodníckych príčin.
MUDr. Petra Pšenková
Školiteľ: doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UN Bratislava

Deficit vitamínu D - potenciálny predisponujúci faktor rozvoja sepsy, korelácia so zápalovými markermi, klinickým stavom a asociácia so 7- a 28-dňovým prežívaním
MUDr. Michaela Olejárová
Školiteľ: doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.
Imunologický ústav LF UK v Bratislave

Telocyty: novoobjavené intersticiálne bunky v ľudskej maternici – identifikácia vhodného imunohistochemického markera a možný význam v patogenéze leiomyómov
MUDr. Martin Klein
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.
Ústav histológie a embryológie LF UK v Bratislave

12:30    Prestávka

12:40    Gynekologicko-chirurgická sekcia

Včasný enzymatický debridement hlbokých popálenín tváre (Kazuistika)
MUDr. Nikola Ferančíková
Školiteľ: prof. MUDr. Ján Koller, PhD.
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UN Bratislava

Acelulárna aloderma v rekoštrukčnej chirurgii
MUDr. Nina Šarkőzyová
Školiteľ: prof. MUDr. Ján Koller, CSc.
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UN Bratislava

Vplyv podávania vitamínu C na aktivitu Na,K-ATPázy v erytrocytoch a viskozitu plnej krvi
MUDr. Tomáš Jasenovec
Školiteľ: doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD
Fyziologický ústav LF UK v Bratislave

Kordocentéza v manažmente intrauterínneho pacienta - analýza klinického súboru
MUDr. Ivana Kunochová
Školiteľ: doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava

Lokalizácia hyperfunkčných prištítnych teliesok pomocou PET/CT s fluórcholínom (18F) u pacientov s renálnou insuficienciou
MUDr. Lucia Noskovičová
Školiteľ: doc. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD
Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA a SZU a OÚSA

13:45    Prestávka

14:00    Sekcia internistických disciplín

Úloha fraktalkínu a osteonektínu v procese fibrotizácie u vybraných difúznych parenchýmových pľúcnych chorôb
MUDr. Ján Urban
Školiteľ: doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.
Imunologický ústav LF UK v Bratislave

Úloha perivaskulárneho tukového tkaniva a H2S v regulácii cievneho tonusu izolovaných  artérií normotenzných a spontánne hypertenzných potkanov
Mgr. Samuel Golas
Školiteľ: RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.
Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava

Zmeny v hladinách hormónov štítnej žľazy a parathormónu v odpovedi na chlad u otužilcov
Mgr. Zuzana Kovaničová
Školiteľ: doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Ústav patologickej fyziológie LF UK v Bratislave

Vplyv fajčenia na expresiu mRNA cytokínov v sliznici pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniam čriev
MUDr. Zuzana Vrablicová
Školiteľ: prof. MUDr. Tibor Hlavatý PhD.
V. interná klinika LF UK a UN Bratislava

Transgeneračný vplyv maternálnej konzumácie tepelne upravenej stravy na kostný metabolizmus u potkanov v F1 a F2 generácii
Mgr. Veronika Šarayová
Školiteľ: doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK v Bratislave

15:05    Prestávka

15:15    Sekcia internistických disciplín

Efekt melatonínu a compound 21 na myokard a aortu v animálnom modeli antracyklínom-indukovanej kardiotoxicity
Mgr. Simona Trubačová
Školiteľ: MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis PhD.
Ústav patologickej fyziológie LF UK v Bratislave

Metabolické účinky vypitia kolového nápoja – Orálny kolový tolerančný test
Mgr. Jozef Čonka
Školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK v Bratislave

Trojrozmerná ultraštruktúra ľudského srdca
MUDr. Tomáš Barczi
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.
Ústav anatómie LF UK v Bratislave

Tandémová autológna transplantácie periférnych krvotvorných buniek u pacientov s mnohopočerným myelómom
MUDr. Iveta Simančíková
Školiteľ: doc. MUDr. Martin Mistrík PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU, UN Bratislava
 

JEDÁLEŇ LF UK

17:00    Vyhlásenie výsledkov spojené s následným rautom