Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Diplomové práce

Obhajoba DP

OBHAJOBY DP   2017 na I. Internej klinike , blok. AB:                                            

2017 o 8,30 hod    a    2017 o 8,30 hod.

Komisia:

predseda: doc.MUDr.Kiňová, PhD.

členovia:   prof.MUDr.Murín, CSc., doc.MUDr.Bulas, CSc, doc.MUDr.Šteňová, PhD.,

                 doc.MUDr.Lukáč, PhD., MUDr.Koreň, PhD., MUDr.Kováčová, PhD.

 

Obhajujú DP : Paulína Hutyrová, Jozef Fekula, Tibor Harcsa,

                        Stanislav Mareček , Sámer Teleb, Michal Petráš,

                        Patrik Tóth, Petra Tkáčová, Valentina de Angelis,

                        Andrej Hojer
    

Manažment hyperparatyreózy                      školiteľ: doc. Dr. S.Kiňová, PhD.

Paulína Hutyrová                                         oponent:

 

Neuroendokrinné nádory pankreasu            školiteľ: doc. Dr. S. Kiňová, PhD.

Jozef Fekula                                                oponent:

  

Akútny infarkt myokardu u mladých              školiteľ:Dr. Róbert Brnka, PhD.

pacientov                                                      oponent:

Tibor Harcsa

 

Intoxikácie na JIS                                          Dr. Michal Koreň, PhD.

Stanislav Mareček                                       oponent:

 

Algický abdominálny syndróm a                    Dr. Eva Kováčová, PhD.  

paroxyzmálna nočná hemoglobinúria           oponent:

Sámer Teleb

 

Akútne renálne poškodenie                          Dr. Michal Koreň, PhD.

Michal Petráš                                               oponent:

 

Influence of antihypertensive therapy          doc.Dr.Jozef Bulas, CSc.

on central systolic blood pressure                oponent:       

Andrej Hojer

 

Reumatoidná artritída a kardiovaskulárne    doc.Dr. Emőke Šteňová, PhD.  

riziko                                                             oponent:

Patrik Tóth

 

Transarteriálna chemoembolizácia v liečbe   doc.Dr. Ľudovít Lukáč, PhD .  

pokročilého hepatocelulárneho karcinómu    oponent:

Petra Tkáčová 

 

Krvácanie do gastrointestinálneho traktu     doc.Dr. Ľudovít Lukáč, PhD.

Valentina De Angelis                                    oponent:

 

OBHAJOBY DP 2017 - bývalá II.Interná klinika , blok C                                        

2017 o 13,00 hod  

Komisia:

predseda: doc.Dr.Gašpar,CSc.

členovia:   prof.Dr.Štvrtinová,CSc, prof.Dr.Oravec,CSc, doc.Dr.Lietava,CSc.,

                 Dr.Čelovská, PhD., Dr.Čaprnda, PhD.

 

Obhajujú DP :   Kristína Klimová,  Paulína Šliková

 

Kristína Klimová                                      školiteľ : doc. Dr.Ľ.Gašpar, CSc.

Venózna tromboembólia                           oponent: Dr. Denisa Čelovská, PhD.

 

Paulína Šliková                                        školiteľdoc.Dr.Ľ Gašpar, CSc.

Rizikové faktory pľúcnej tromboembólie    oponent: Dr. Denisa Čelovská, PhD.

 

 

Na obhajoby  DP treba priniesť :  !!! 

- 1x výtlačok titulnej strany DP (nie Zadanie!)

- 2x Licenčnú zmluvu s vysokou školou (vytlačiť z Aisu)

- 2 x Licenčnú zmluvu so SR  (vytlačiť z Aisu)

 Treba prísť cca o 30 minút skôr, treba dať prezentáciu do PC !!!

 

 

Zadania DP 2016

Zadania DP 2016

1. Chronická  autoimunitná tyreoditída               doc. Dr. Soňa Kiňová, PhD.

    Ema Ivanová

2. Manažment a liečba diabetes mellitus            doc. Dr. Soňa Kiňová, PhD.

   II.typu a jeho chronických komplikácií

   Agneša Poznánová

3. Mortalita hospitalizovaných pacientov            prof.Dr. Stanislav Oravec, CSc.

    podľa vybraných biochemických parametrov

    – retrospektívne sledovanie   

    Iveta Lisková

4. Vzťah medzi koronárnou a periférnou             Dr. Denisa Čelovská, PhD.  

    aterosklerózou       

    Mária Balgová

5. Kritická končatinová ischémia – komplexný     Dr. Denisa Čelovská, PhD.

    diagnostický a liečebný prístup                                            

    Miroslava Čechová

6. The Metabolic Syndrome with Focus on          doc.Dr.Ľudovít Gašpar, CSc.   

    Diabetes Mellitus and Chronic Liver Disease

    Sophie Weber                                           

7. Ktoré lieky nemá užívať pacient so srdcovým  prof. Dr. Ján Murín, CSc.

    zlyhávaním   

  Barbora Svobodová

8.Vplyv kardiošpecifického troponínu T               Dr. Martin Čaprnda, PhD.

   na prognózu pacientov s fibriláciou predsiení

   Karin Margitfalviová

9.Endotelová dysfunkcia a kardiovaskulárne     doc.Dr. Ján Lietava, CSc. 

   riziko u pacientov s klinickou depresiou           

   Matúš Moravčík

10.Včasná mobilizácia hospitalizovaných            doc.Dr. Ľudovít Gašpar, CSc.     

     pacientov     

     Lucia Jašková

11.Statíny a hypolipidemická liečba                    Dr. Marek Kučera, PhD.

     u onkologických pacientov 

     Stephen Zago Kenyi Andruga

12.Chronická hyponatriémia                               Dr. Marek Kučera, PhD.

      Pavol  Laurov

13. Nádory nadobličiek                                        Dr. Marek Kučera, PhD.

      Natália Šušmáková

14. Pesticides and Cardiovascular Health            doc.Dr. Ján Lietava, CSc.

      Maria Alexandrowna Grintschuk  

15. Cardiospecific  Troponin T and                        Dr. Martin Čaprnda, PhD.

      Prognosis of Patients with Atrial Fibrillation

      Evangelia Katsa

16. PCSK9 Inhibitors in Treatment of                    Dr. Martin Čaprnda, PhD.

      Dyslipidemia

      Dana Lisa Frank

17. Hypertrophic Cardiomyopathy                        Dr. Martin  Čaprnda, PhD.

      Daniel Wirsching

18. Nové možnosti detekcie fibrilácie predsiení    Dr. Martin Čaprnda, PhD.

      pomocou implantovaného slučkového rekordéra

      Martin Chudý