Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Diplomové práce

Obhajoba DP

OBHAJOBY DP   2017 na I. Internej klinike , blok. AB:                                            

8.11.2017 o 8,30 hod  

Komisia:

predseda: doc.MUDr.Kiňová, PhD.

členovia:   prof.MUDr.Murín, CSc., doc.MUDr.Bulas, CSc, doc.MUDr.Šteňová, PhD.,

                 doc.MUDr.Lukáč, PhD., MUDr.Koreň, PhD., MUDr.Kováčová, PhD.

 

Obhajujú DP : Paulína Hutyrová, Jozef Fekula, Tibor Harcsa,

                        Stanislav Mareček , Sámer Teleb, Michal Petráš,

                        Patrik Tóth, Petra Tkáčová, Valentina de Angelis,

                       
    

Manažment hyperparatyreózy                    školiteľ: doc. Dr. S.Kiňová, PhD.

Paulína Hutyrová                                       oponent: Dr. Michal Koreň, PhD.

 

Neuroendokrinné nádory pankreasu          školiteľ: doc. Dr. S. Kiňová, PhD.

Jozef Fekula                                               oponent: Dr. Michal Koreň, PhD

  

Akútny infarkt myokardu u mladých             školiteľ:Dr. Róbert Brnka, PhD.

pacientov                                                     oponent:doc.Dr.E.Šteňová, PhD.

Tibor Harcsa

 

Intoxikácie na JIS                                         Dr. Michal Koreň, PhD.

Stanislav Mareček                                       oponent: doc.Dr. S.Kiňová,PhD.

 

Algický abdominálny syndróm a                    Dr. Eva Kováčová, PhD.  

paroxyzmálna nočná hemoglobinúria           oponent: doc.Dr. Ľ. Lukáč, PhD. 

Sámer Teleb

 

Akútne renálne poškodenie                          Dr. Michal Koreň, PhD.

Michal Petráš                                               oponent: doc. Dr. S.Kiňová, PhD.

 

Reumatoidná artritída a kardiovaskulárne    doc.Dr. Emőke Šteňová, PhD.  

riziko                                                             oponent: Dr. Róbert Brnka, PhD. 

Patrik Tóth

 

Transarteriálna chemoembolizácia v liečbe   doc.Dr. Ľudovít Lukáč, PhD .  

pokročilého hepatocelulárneho karcinómu    oponent:Dr. Eva Kováčová, PhD. 

Petra Tkáčová 

 

Krvácanie do gastrointestinálneho traktu     doc.Dr. Ľudovít Lukáč, PhD.

Valentina De Angelis                                    oponent: doc.Dr.Jozef Bulas, CSc. 

 

OBHAJOBY DP 2017 - bývalá II.Interná klinika , blok C                                        

6.11.2017  o 13,00 hod  

Komisia:

predseda: doc.Dr.Gašpar,CSc.

členovia:   prof.Dr.Štvrtinová,CSc, prof.Dr.Oravec,CSc, doc.Dr.Lietava,CSc.,

                 Dr.Čelovská, PhD., Dr.Čaprnda, PhD.

 

Obhajujú DP :   Kristína Klimová,  Paulína Šliková

 

Kristína Klimová                                      školiteľ : doc. Dr.Ľ.Gašpar, CSc.

Venózna tromboembólia                           oponent: Dr. Denisa Čelovská, PhD.

 

Paulína Šliková                                        školiteľdoc.Dr.Ľ Gašpar, CSc.

Rizikové faktory pľúcnej tromboembólie    oponent: Dr. Denisa Čelovská, PhD.

 

 

Na obhajoby  DP treba priniesť :  !!! 

- 1x výtlačok titulnej strany DP (nie Zadanie!)

- 2x Licenčnú zmluvu s vysokou školou (vytlačiť z Aisu)

- 2 x Licenčnú zmluvu so SR  (vytlačiť z Aisu)

 Treba prísť cca o 20- 30 minút skôr, treba dať prezentáciu do PC !!!

 

 

Zadania DP 2016

Zadania DP 2016

1. Chronická  autoimunitná tyreoditída               doc. Dr. Soňa Kiňová, PhD.

    Ema Ivanová

2. Manažment a liečba diabetes mellitus            doc. Dr. Soňa Kiňová, PhD.

   II.typu a jeho chronických komplikácií

   Agneša Poznánová

3. Mortalita hospitalizovaných pacientov            prof.Dr. Stanislav Oravec, CSc.

    podľa vybraných biochemických parametrov

    – retrospektívne sledovanie   

    Iveta Lisková

4. Vzťah medzi koronárnou a periférnou             Dr. Denisa Čelovská, PhD.  

    aterosklerózou       

    Mária Balgová

5. Kritická končatinová ischémia – komplexný     Dr. Denisa Čelovská, PhD.

    diagnostický a liečebný prístup                                            

    Miroslava Čechová

6. The Metabolic Syndrome with Focus on          doc.Dr.Ľudovít Gašpar, CSc.   

    Diabetes Mellitus and Chronic Liver Disease

    Sophie Weber                                           

7. Ktoré lieky nemá užívať pacient so srdcovým  prof. Dr. Ján Murín, CSc.

    zlyhávaním   

   Barbora Svobodová

8.Vplyv kardiošpecifického troponínu T               Dr. Martin Čaprnda, PhD.

   na prognózu pacientov s fibriláciou predsiení

   Karin Margitfalviová

9.Endotelová dysfunkcia a kardiovaskulárne     doc.Dr. Ján Lietava, CSc. 

   riziko u pacientov s klinickou depresiou           

   Matúš Moravčík

10.Včasná mobilizácia hospitalizovaných            doc.Dr. Ľudovít Gašpar, CSc.     

     pacientov     

     Lucia Jašková

11.Statíny a hypolipidemická liečba                    Dr. Marek Kučera, PhD.

     u onkologických pacientov 

     Stephen Zago Kenyi Andruga

12.Chronická hyponatriémia                               Dr. Marek Kučera, PhD.

      Pavol  Laurov

13.  Pesticides and Cardiovascular Health            doc.Dr. Ján Lietava, CSc.

      Maria Alexandrowna Grintschuk  

14. Cardiospecific  Troponin T and                        Dr. Martin Čaprnda, PhD.

      Prognosis of Patients with Atrial Fibrillation

      Evangelia Katsa

15. PCSK9 Inhibitors in Treatment of                    Dr. Martin Čaprnda, PhD.

      Dyslipidemia

      Dana Lisa Frank

16. Hypertrophic Cardiomyopathy                        Dr. Martin  Čaprnda, PhD.

      Daniel Wirsching

17. Nové možnosti detekcie fibrilácie predsiení    Dr. Martin Čaprnda, PhD.

      pomocou implantovaného slučkového rekordéra

      Martin Chudý

Zadania DP 2017

ZADANIA  DIPLOMOVÝCH  PRÁC  2017/2018

1. Vplyv reumatoidnej artritídy na kvalitu života a zaradenie pacienta do 

     pracovného pomeru

     Impact of Rheumatoid Arthritis on Quality of Life and Work Productivity  

                                                                    Doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD.     

 

2. Ambulantné monitorovanie krvného tlaku (AMTk) v klinickej

    praxi                                

    Ambulatory Blood Presure Monitoring (ABPM) in Clinical Practice

    Zuzana Javorská                                    Doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.   

 

3. Rekurencia žilovej trombózy

    Recurrence of Vein Thrombosis                           

                                                                    MUDr. Denisa Čelovská, PhD.       

4. Hypertyreóza a tyreotoxická kríza

    Hyperthyroidism and Thyrotoxicosis Crisis         

    Michaela Urminská                               Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.        

 

5. Ejekčná frakcia ľavej komory:vizuálne hodnotenie vs automatická

    analýza                  

    Ejection Fraction of Left Ventricle:Visual Versus Automatic Analysis 

    Viviána Horváth                                    Prof. MUDr. Ján Murín,CSc.           

 

6. Monitorovanie liečby pacientov s IBD

    Monitoring of Treatment of Patients with IBD

                                                                  Doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD.           

7. Cirhóza pečeňe na JIS

    Liver Cirrhosis on ICU                  

                                                                  MUDr. Michal Koreň, PhD.                  J

 

8.Výskyt fibrilácie predsiení na EKG Holter

   monitoringu u pacientov s NSMP

   Occurence Atrial Fibrillation on ECG Holter      

   Monitoring in Patients with Stroke         MUDr. Róbert Brnka, PhD.                    

 

9. Metabolický syndróm – rizikové faktory

    Metabolic Syndrom – Risk Factors                 

                                                                Doc. MUDr. Ján Lietava, PhD.            

 

10. Inhibítory SGLT2 a chronické srdcové zlyhávanie

      SGLT2 Inhibitors and Chronic Heart Failure

      Andrej Dolinský                                MUDr. Martin Čaprnda, PhD.