Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zápis

Zápis študentov pre akademický rok 2017/2018

Plán zápisov

Žiadame študentov, aby dodržali presný termín zápisu podľa rozpisu!

Zápis študentov do 1. ročníka je dňa 4.9.2017, študent je povinný zapísať sa osobne (v zmysle Študijného poriadku LF UK).

Študenta 2. - 6. ročníka, ktorý sa nemôže v určenom termíne zúčastniť zápisu, môže zapísať splnomocnená osoba. Pri zápise predloží úradne potvrdené splnomocnenie.

Študijný prodekan umožní študentovi zápis do ďalšieho roka štúdia v náhradnom termíne, ak o to s uvedením vážneho dôvodu študent písomne požiada.   Žiadosť adresujte na Študijné oddelenie.

Zápis študentov 2. - 6. ročníka pre akademický rok 2017/2018

Z dôvodu existencie štandardných študijných plánov sú všetkým študentom hromadne vytvorené zápisné listy pre AR 2017/2018, ktoré obsahujú všetky povinné  predmety (predmety typu A) pre konkrétny rok štúdia. Povinne voliteľné predmety (predmety typu B - príručka) si každý študent 4. a 5. ročníka zapíše v rámci predzápisu. Upozorňujeme, že je potrebné rešpektovať nastavený maximálny počet študentov na jednotlivé predmety a ročník, pre ktorý je predmet určený. Zoznam povinne voliteľných predmetovSylaby.

Predzápis povinne voliteľných predmetov bude otvorený od 25.8.2017 od 8.00 hod.

Študent, ktorý si opakovane musí zapísať neabsolvované (nesplnené) predmety za AR 2016/2017,  môže tak urobiť sám v rámci predzápisu, alebo mu tieto predmety zapíše jeho študijná referentka.

Upozorňujeme študentov, aby si ešte pred zápisom skontrolovali v AIS2 úplnosť a správnosť zapísaných hodnotení predmetov z AR 2016/2017. V prípade nezrovnalostí kontaktujte príslušného vyučujúceho. Hodnotenia zapísané len v indexe nie sú postačujúce.

V záujme urýchlenia priebehu zápisu:

a) vopred si vyplňte výkaz o štúdiu (index) podľa svojho študijného plánu:

študijný program všeobecné lekárstvo: 1.rok štúdia, 2.rok štúdia, 3.rok štúdia, 4.rok štúdia, 5.rok štúdia, 6.rok štúdia

študijný program zubné lekárstvo: 1.rok štúdia, 2.rok štúdia, 3.rok štúdia, 4.rok štúdia, 5.rok štúdia, 6.rok štúdia

b) vopred si vyplňte nasledovné tlačivá:

Potvrdenie o návšteve školy  (v deň zápisu je možné potvrdiť max. 2 ks)

Čestné vyhlásenie

Zápisný hárok

Splnomocnenie na zápis

c) validačné známky na ISIC kartu v hodnote 10 € zaplatíte v pokladni LFUK a po predložení dokladu o zaplatení Vám referentka osobne nalepí známku na ISIC.