Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zápis na akademický rok 2024/2025

Zápis 1. rok štúdia

Zápis do 1. roku študijného programu všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo

V zmysle Študijného poriadku LFUK v Bratislave je študent do 1. roku štúdia povinný zapísať sa osobne. Zápis sa uskutoční dňa 2. septembra 2024.

Zápis 2. – 6. rok štúdia

Študijný program všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo

Zápis do akademického roku 2024/2025 sa uskutoční online formou do 13.09.2024, nasledovne:

Zápis do 4. ročníka – 09.09.2024

Zápis do 6. ročníka – 10.09.2024

Zápis do 5. ročníka – 11.09.2024

Zápis do 3. ročníka – 12.09.2024

Zápis do 2. ročníka – 13.09.2024

Na pokračovanie v štúdiu musí študent dennej formy štúdia v doktorskom študijnom programe so štandardnou dĺžkou štúdia šesť rokov v kontrolných etapách štúdia preukázať získanie minimálneho počtu kreditov (Vnútorný predpis č. 31/2023, Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty, Čl. 15 Kontrolná etapy štúdia)

Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať povinný predmet, ktorý absolvoval neúspešne. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo štúdia [§ 66 ods.1 písm. c) zákona]. Vyhláška č. 614/2002 Z.z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o kreditovom systéme štúdia §5, ods.3.

K zápisu je študent povinný:

 1.  Skontrolovať v AIS2 úplnosť a správnosť zapísaných hodnotení predmetov z akademického roku  2023/2024.

V prípade nezrovnalostí kontaktujte prosím príslušného vyučujúceho, prípadne dané pracovisko, kde Vám kredity udelili.

 2.   Uhradiť poplatok za ISIC
Poplatok je potrebné uhradiť výhradne elektronicky, bankovým prevodom na účet LFUK. Príkaz na úhradu nájdete v AIS2. Presný termín bude zverejnený v druhej polovici augusta na web stránke fakulty.  

Poplatok: Režijné náklady      -        6 € je povinný pre všetkých študentov
                     známka ISIC         -      13 €
                     známka NO ISIC  -      bez poplatku

Uhradenie poplatku je podmienkou pre zápis do vyššieho roku štúdia.

Upozornenie - dopravná funkcionalita preukazu ISIC (Ubian)  je služba tretej strany.

Všetky podrobné informácie Vám budú včas zaslané na pridelený univerzitný mail.