Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zápis na akademický rok 2023/2024

Zápis 1. rok štúdia

Zápis do 1. roku študijného programu všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo

V zmysle Študijného poriadku LFUK v Bratislave je študent do 1. roku štúdia povinný zapísať sa osobne. Zápis sa uskutoční dňa 4. septembra 2023.

Časový harmonogram zápisu do 1. ročníka dňa 4.9.2023
 všeobecné lekárstvo
Čas Veľká poslucháreň Malá poslucháreň
 8,00 A - D R - V
10,30 I - L M - P
13,00 W - Ž E - CH
 
 zubné lekárstvo  
Čas Veľká poslucháreň
13,00 A - Ž

Zápis 2. – 6. rok štúdia

Študijný program všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo

Zápis do akademického roku 2023/2024 sa uskutoční online formou.

Podmienkou pre postup do vyššieho roku štúdia je získanie minimálne 48 kreditov za  predmety predpísané v danom akademickom roku a získanie kreditov za opakovane zapísané (prenesené) predmety. Preniesť je možné maximálne 12 kreditov.

K zápisu ste povinní:

 1.  Skontrolovať v AIS2 úplnosť a správnosť zapísaných hodnotení predmetov z akademického roku  2022/2023.

V prípade nezrovnalostí kontaktujte príslušného vyučujúceho, prípadne dané pracovisko, kde Vám kredity udelili.

 2.   Uhradiť poplatok za ISIC
Poplatok je potrebné uhradiť výhradne elektronicky, bankovým prevodom na účet LFUK. Príkaz na úhradu nájdete v AIS2. Presný termín bude zverejnený v druhej polovici augusta na web stránke fakulty.  

Poplatok: Režijné náklady - 3 € je povinný pre všetkých študentov
                     známka ISIC - 10 €
                     známka NO ISIC - bez poplatku

Uhradenie poplatku je podmienkou pre zápis do vyššieho roku štúdia.

Upozornenie - dopravná funkcionalita preukazu ISIC (Ubian)  je služba tretej strany.

Všetky podrobné informácie Vám budú včas zaslané na pridelený univerzitný mail.