Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Povinne a nepovinne voliteľné predmety

Predzápis povinne voliteľných predmetov

Predzápis povinne voliteľných predmetov bude otvorený dňa 21.8.2023 o 16.00 hod. do 25.8.2023.

Upozorenie:
1. Je potrebné rešpektovať nastavený maximálny počet študentov na jednotlivé predmety a ročník, pre ktorý je predmet určený.

2. Každý predmet zo zoznamu PVP môže študent absolvovať len 1x počas štúdia.

3. V prípade, ak si študent zapíše viac PVP ako je stanovené v študijnom pláne, budú tieto predmety vymazané študijným oddelením.

 

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY:
Študenti 4. roka štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo si zapíšu 1 povinne voliteľný predmet v zimnom semestri a 1 v letnom semestri. Študenti 5. roka štúdia si zapíšu 1 povinne voliteľný predmet v zimnom alebo v letnom semestri:

Zoznam povinne voliteľných predmetov

Študenti 3. roka štúdia študijného programu zubné lekárstvo si zapíšu 1 povinne voliteľný predmet:

Zoznam povinne voliteľných predmetov

Upozornenie:
PVP Pokročilé technológie v ortodoncii - výučba bude prebiehať v letnom semestri!

V prípade záujmu o viac ako je stanovený počet PVP je potrebné podať žiadosť do 31.08.2023 na študijnom oddelení.

 

Nepovinne voliteľné predmety
Riadnym študentom 3. - 6. roka štúdia ponúkame možnosť voľby nepovinného predmetu podľa svojich individuálnych záujmov. Štúdium nepovinne voliteľného predmetu trvá 1 semester v rozsahu 24 hodín prednášok.  Podmienkou výberu nepovinne voliteľného predmetu je absolvovanie základov predmetu v rámci povinnej výučby.

Zoznam nepovinne voliteľných predmetov

Sylaby nepovinne voliteľných predmetov

Podrobné informácie o nepovinne voliteľnom predmete Vám poskytne zodpovedný pedagóg predmetu na začiatku akademického roka.